wigilia - Katolickie Gimnazjum w Markach

advertisement
Prowadzący zapala świecę ze słowami: Światło Chrystusa.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa (Łk 2, 1-14), najlepiej z Pisma Świętego.
Czytanie kończy słowami: Oto słowo Boże.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: Słowo Boże oznajmiło nam radosną wieść, że Bóg stał się człowiekiem, aby dać nam zbawienie. Boża
miłość zachęca nas do wzajemnej miłości. W ten wieczór pomódlmy się za siebie nawzajem, pamiętajmy o naszych
bliskich, których tu z nami dziś nie ma (można wymienić ich imiona), a także o ludziach samotnych i cierpiących.
Poszczególne prośby mogą odczytywać domownicy po kolei.
Panie Boże, obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę (można dodać własną rodzinną intencję). Ciebie prosimy.
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
Panie Boże, otocz błogosławieństwem i obdarz swoimi łaskami naszych krewnych, przyjaciół, sąsiadów, znajomych.
Ciebie prosimy.
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
Panie Boże, pociesz łudzi samotnych, przywróć zdrowie chorym, daj ulgę cierpiącym, przyjdź z pomocą biednym. Ciebie
prosimy.
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
Panie Boże, przyjmij do swojej chwały naszych bliskich zmarłych (można wymienić imiona). Ciebie prosimy.
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
Można dodać jeszcze inne intencje, ważne dla rodziny. Rodzice niech pomodlą się za dzieci, dzieci za rodziców,
małżonkowie za siebie nawzajem.
Prowadzący: Panie Boże, nasz dobry Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw. Ześlij swoje błogosławieństwo na naszą
rodzinę, abyśmy potrafili jak pasterze i aniołowie chwalić Ciebie i radować się narodzeniem Twojego Syna. Z ufnością
razem wołamy do Ciebie.
Wszyscy: Ojcze nasz...
Następnie każdy z domowników bierze do ręki opłatek.
Prowadzący odmawia modlitwę: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że tej świętej nocy zabłysło światło Twojego Syna.
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi za chwilę się połamiemy na znak naszej wzajemnej miłości i przebaczenia. Obdarz
nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją Ojcowską dobroć. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
Następuje łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Niech to będzie także okazja do podziękowania sobie
nawzajem za dobro i przeproszenia za przykrości.
Prowadzący: Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten posiłek i tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić
się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Po wieczerzy wigilijnej jest czas na wspólne śpiewanie kolęd.
Download