WIECZERZA WIGILIJNA W POLSKIEJ RODZINIE

advertisement
WIECZERZA WIGILIJNA
W POLSKIEJ RODZINIE
STÓŁ WIGILIJNY W ten uroczysty wieczór zasiadamy
do wigilijnego stołu, łamiemy się opłatkiem, wspólnie się
modlimy, odczytujemy słowa Ewangelii opisujące
Narodzenie Syna Bożego, składamy sobie życzenia
i śpiewamy kolędy. Stół nakrywamy białym obrusem,
przygotowujemy ­ jak każe tradycja ­ dodatkowe miejsce
dla niespodziewanego gościa. Na stole stawiamy świecę,
kładziemy Pismo Święte. Pod obrus wkładamy siano
przypominające ubóstwo groty betlejemskiej i Maryi, która
złożyła swego narodzonego Syna na sianie w żłobie, a na
nim chleb. Najważniejszym wydarzeniem wieczoru jest
łamanie się opłatkiem. Obrzędy wieczerzy wigilijnej
rozpoczynamy po zachodzie słońca, gdy na niebie pojawi
się pierwsza gwiazda lub gdy usłyszymy wieczorne
dzwony na Anioł Pański.
OBRZĘDY WIECZERZY WIGILIJNEJ
Ktoś z rodziny, najlepiej Ojciec, rozpoczyna:
Prowadzący: † W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ojciec lub Matka albo ktoś z domowników zapala świecę i mówi:
Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu i zbawienie świata.
Zgromadzeni: Bogu niech będą dzięki.
Następnie wszyscy odmawiają modlitwę Anioł Pański
P: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
Z: I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...
P: Oto ja Służebnica Pańska.
Z: Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
P: A Słowo Ciałem się stało.
Z: I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
P: Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
Z: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P: Módlmy się: Prosimy Cię Boże wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy
za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego Mękę
i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen
P: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży,
oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym ewangelia św. Łukasza.
Tekst może odczytać najstarsze dziecko w rodzinie.
EWANGELIA WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA: Łk 2,1­20):
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis
ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii
był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego,
zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać
z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.
Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że
bardzo się przestraszyli.
Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która
będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte
w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi
pokój ludziom Jego upodobania». (...)
WSPÓLNA MODLITWA
Ojciec lub matka odmawia prośby, wszyscy odpowiadają:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc,
w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela
i prosimy Cię:
Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas Panie.
Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas Panie.
Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie
pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy.
wysłuchaj nas Panie.
Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.
Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas Panie.
Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której nauczył nas Jezus
Chrystus: Ojcze nasz…
Polećmy Bogu przez pośrednictwo Matki Jezusa Chrystusa – naszą rodzinę, naszych
przyjaciół, sąsiadów, gości, samotnych, chorych.
Pod Twoją obronę...
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OPŁATKÓW
Najcenniejszym darem Boga dla ludzkości jest Jezus Chrystus. Tylko On ­ jako ten
chleb ­ opłatek ­ jest Chlebem dającym życie wieczne.
Pobłogosław Panie nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych
ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem.
Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
Po wieczerzy można odmówić następującą modlitwę:
Boże, nasz Ojcze dziękujemy Ci za dar Twojego
Syna, narodzonego dla naszego zbawienia z Maryi
Dziewicy, dziękujemy Tobie za ten błogosławiony
wieczór, za dary, które spożyliśmy podczas Wieczerzy i
wszelkie dobrodziejstwa, którymi nas z miłością
obdarzasz dnia każdego. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była
na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Ukoronowaniem radosnego świętowania Wigilii Bożonarodzeniowej jest uczestnictwo w
Pasterce, Mszy świętej sprawowanej po zachodzie słońca lub o północy.
Download