Konsument a żywność tradycyjna

advertisement
Rozwój polskiego rynku produktów
regionalnych i tradycyjnych
Skąd się biorą produkty
regionalne?
1. Czynnik naturalny (mikroklimat, warunki
atmosferyczne, gleby, rośliny, zwierzęta)
2. Czynnik ludzki (lokalne know-how)
3. Czynnik naturalny + czynnik ludzki
Oznaczenia geograficzne nie są tym
samym, co patenty, czy znaki towarowe



Są dobrem NARODOWYM
Prawo do ich używania ma KAŻDY, kto
produkuje na zdefiniowanym obszarze i
zgodnie z zadeklarowaną metodą
Służą rozwojowi całego regionu
Polityka jakości w UE
Jakie są cele ochrony
i wyróżniania regionalnych
i tradycyjnych wyrobów?



Wspieranie produkcji żywności wysokiej jakości
poprzez ochronę nazw. regionalnych i
tradycyjnych specjałów.
Dostarczanie konsumentom rzetelnej wiedzy na
temat produktów.
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
(dywersyfikacja zatrudnienia, ochrona
dziedzictwa kulturowego).
Chroniona Nazwa Pochodzenia
Chronione Oznaczenie
Geograficzne
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność –
Nazwa Specyficznego Charakteru
Kontrola



Kontrolujemy specyfikację, a nie jakość zdrowotną
lub handlową !
Koszty używania zarejestrowanej nazwy kryją się
właśnie w kontroli !
Kontroli dokonywać może:
- Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych
- Prywatna jednostka certyfikująca akredytowana
zgodnie z normą PN-EN 45011.
Korzyści płynące z uczestnictwa




Ochrona nazw
Prawo do używania wspólnotowych symboli
jako elementu służącego niwelowaniu asymetrii
informacyjnej pomiędzy konsumentem
a producentem
Derogacje od ogólnie obowiązujących norm
Wspólne działanie na rzecz produktu
Polskie produkty
Zarejestrowane:
1. Bryndza podhalańska – rozporządzenie KE nr
642/2007 z 12 czerwca 2007 r.
2. Oscypek - rozporządzenie KE nr 127/2008 z 13
lutego 2008 r.
3. Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich –
rozporządzenie KE nr 423/2008 z 30 maja
2008 r.

Polskie produkty

4.
5.
6.
7.
8.
Zarejestrowane:
Półtorak
Dwójniak
Trójniak
Czwórniak
Rogal świętomarciński
Polskie produkty
Wnioski złożone w KE:
 Oznaczenia geograficzne: 11 wniosków
 Nazwy pochodzenia: 8 wniosków
 Gwarantowane tradycyjne specjalności: 6
wniosków
ROGAL ŚWIĘTOMARCIŃSKI
– element poznańskiej tradycji i kultury
Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu
Cukierników i Piekarzy w Poznaniu
sprzedają w dniu Świętego
Marcina - 11 listopada - średnio
250 ton tego wyrobu, natomiast w
skali rocznej sprzedaż wynosi 500
ton, co stanowi ok. 2.500.000
sztuk rogali.
a system UE
Lista produktów tradycyjnych

Identyfikacja produktów

Zwiększenie świadomości konsumentów

Przygotowanie producentów do rejestracji
na poziomie UE

Promocja regionu
Na listę mogą zostać wpisane
produkty:

Których jakość lub wyjątkowe
cechy i właściwości wynikają ze
stosowania tradycyjnych metod
produkcji;

Które są wytwarzane od co
najmniej 25 lat.
Ochrona ?
Nazwa produktu tradycyjnego
umieszczona na
Liście Produktów Tradycyjnych
nie podlega ochronie
Nowelizacja ustawy
Lista produktów tradycyjnych:
Zwiększenie nacisku na związek
produktu z regionem wytwarzania „element tożsamości społeczności
lokalnej”
Problemy związane z rozwojem
rynku chronionych produktów
 Wspólne działanie na rzecz
produktu
 Koszty związane z
uczestnictwem
 Brak świadomości
konsumentów
 Długi proces rejestracji
Wsparcie wysokojakościowych
produktów
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z
dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW)
 Mechanizm WPR Wsparcie działań
promocyjnych i informacyjnych na rynkach
wybranych produktów rolnych
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2826/2000
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2702/1999
Wsparcie wysokojakościowych
produktów
Uczestnictwo rolników w systemach jakości
żywności
Cel działania
 Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych
przeznaczonych do spożycia przez ludzi
 Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości
 Wsparcie rolników wytwarzających żywność
wysokiej jakości
Realizacja celu działania
poprzez wsparcie systemów
 System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych
Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych
Tradycyjnych Specjalności w rozumieniu następujących
przepisów:
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 509/2006 z dnia 20
marca 2006 r.,
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 510/2006 z dnia 20
marca 2006 r.
 Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu Ustawy o
ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003r. (Dz.U. z 2004 r.
Nr 11, poz. 94 z późn. zm.)
 Inne systemy krajowe
Programy jakości żywności uznane przez Państwa
Członkowskie muszą spełnić następujące kryteria
a)
specyfika produktu końcowego wyprodukowanego w
ramach takich systemów wynika ze szczegółowych
obowiązków dotyczących metod rolnictwa, które
gwarantują:
(i) szczególne cechy łącznie z procesem produkcyjnym,
lub
(ii) jakość produktu końcowego, która w sposób
znaczący przewyższa handlową jakość produktów w
zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i
roślin, warunków utrzymania zwierząt i ochrony
środowiska naturalnego;
Programy jakości żywności uznane przez Państwa
Członkowskie muszą spełnić następujące kryteria
b) systemy obejmują obowiązujące
specyfikacje produktów a zgodność z tymi
specyfikacjami weryfikowana jest przez
niezależną jednostkę kontrolującą;
c) systemy są otwarte dla wszystkich
producentów;
d) systemy są przejrzyste i zapewniają pełną
możliwość podążania śladem produktów;
e) systemy odpowiadają bieżącym lub
przewidywanym możliwościom rynkowym.
Działania informacyjne
i promocyjne
Wspieranie grup producentów w działalności
informacyjnej i promocyjnej na rzecz
produktów wytwarzanych w ramach systemów
jakości żywności
Działania te mogą obejmować w
szczególności:
 Organizację, uczestnictwo w targach, lub wystawach a
także inne działania związane z public relations.
 W ramach tego działania dopuszcza się również
refundację części kosztów związanych z reklamą za
pośrednictwem różnych kanałów komunikacji oraz w
punktach sprzedaży.
 Czas trwania działań informacyjno i promocyjnych nie
może wynieść dłużej niż 2 lata od momentu udzielenia
pomocy.
Wsparcie działań promocyjnych




Mechanizm WPR Wsparcie działań
informacyjnych i promocyjnych na rynkach
wybranych produktów rolnych;
Produktu uczestniczące w systemach jakości
żywności;
Refundacja kosztów do 80% kosztów
kwalifikowanych;
Możliwość realizacji kampanii na terenie UE
oraz państw trzecich.
Zielona księga nt. jakości żywności

Część I – normy handlowe;

Część II – wspólnotowe systemy jakości;

Część III – prywatne systemy jakości.
Dziękuję za uwagę
Dariusz Goszczyński
Departament Rynków Rolnych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
[email protected]
Download