rozdział 15 zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych na

advertisement
Agnieszka Borowska
ROZDZIAŁ 15
ZACHOWANIA RYNKOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
NA RYNKU PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I REGIONALNYCH
W POLSCE
Wprowadzenie
Tradycja kulturowa, w tym regionalna może wyrażać się w postaci różnorodnych
zachowań czy form. Do jednej z nich wpisuje się tradycja polskiej kuchni, którą przekazują
nam z pokolenia na pokolenie przodkowie. Jednak, to nie tylko dziedzictwo kulinarne,
świadczy o naszej tożsamości i indywidualności narodowej, może się ono przejawiać także
pod wieloma innymi postaciami takimi jak np.: liczne wzory czy techniki produkcji w
garncarstwie, hafciarstwie, tkactwie, kowalstwie, plecionkarstwie, malarstwie czy rzeźbie itp.
Kultywowanie tych tradycji połączone z elementami zachowań rynkowych można przekuć w
sukces ekonomiczny, tak jak w przypadku wielu producentów, grup lokalnej ludności w
innych regionach Europy, jak np. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech czy
Grecji. Doświadczenia poszczególnych grup producenckich, lokalnych grup działania czy
strategii uwzględniających produkty tradycyjne i regionalne w rozwoju poszczególnych
regionów pokazują, że i polski producent, zwłaszcza ten żyjący na obszarach wiejskich, może
osiągnąć wymierne korzyści z produktów, które początkowo wydają się być pospolite, bo od
dzieciństwa goszczące na naszych stołach. Nic mylnego. Już ponad sto lat temu we Francji1
zaczęto gwarantować jakość oferowanych na rynku produktów (win), chroniąc je nie tylko od
zapomnienia, ale przede wszystkim przed fałszerzami, którzy osiągali wymierne korzyści ze
sprzedaży podróbek renomowanych gatunków alkoholi, uszczuplając dochody producentów
wytwarzających je według tradycyjnej receptury. Ponadto na podstawie wieloletnich
obserwacji okazało się, że np. we Włoszech roczna wartość ze sprzedaży 150 produktów
regionalnych wynosi co roku około 8,5 mld euro. Zaś konsumpcja produktów regionalnych i
tradycyjnych w ostatnich kilku latach wzrosła o 1,3 mln euro, natomiast wartość ich eksportu
w przybliżeniu wynosi ponad 1 mld euro (Szymecka 2005). Osiągnięcie takiego poziomu
korzyści wydaje się w najbliższej przyszłości niemożliwe w naszym kraju, choć jak
dotychczas zainteresowanie tego rodzaju żywnością ciągle wzrasta i z pewnością producenci
będą osiągać coraz większe korzyści z tego rodzaju działalności. Stanowi ona bowiem, nie
tylko źródło dodatkowych dochodów z pozarolniczej działalności dla lokalnej ludności, ale
także wpływa na rozwój gospodarczy terenów wiejskich, umożliwia tworzenie nowych
miejsc pracy tak przy produkcji, przetwórstwie jak i dystrybucji produktów tradycyjnych,
przez co zapobiega wyludnianiu się wspomnianych terenów, a dzięki upowszechnianiu
informacji dot. ww. artykułów pozwala w atrakcyjny sposób wypromować również turystykę,
w tym agroturystykę w regionie. Jednak, aby tak się stało, wcześniej producenci muszą
zarejestrować produkt na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Mogą znaleźć się na niej tylko wyroby produkowane, od co najmniej 25 lat, a każdy
produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy powinien mieć potwierdzoną
wiarygodność dotyczącą tradycji wytwarzania i pochodzenia. Stworzenie w Polsce listy miało
na celu według Jasińskiego J. (Jasiński 2005) nie tylko wyróżnienie znakomitych polskich
1
Wprowadzono wówczas znak Appelation Origine Controlée (AOC).
148
Agnieszka Borowska
wyrobów o niepowtarzalnej wysokiej jakości, które zawdzięczają ją starym przepisom,
tradycyjnemu sposobowi-metodzie produkcji, przetwarzania, czy przechowywania, ale
również pozwolić producentom na właściwe przygotowanie i udokumentowanie wniosku
pozwalającego ubiegać się o rejestrację nazwy produktu rolnego, środka spożywczego lub
napoju spirytusowego na szczeblu Wspólnoty itp.
Cel
Celem pracy jest przedstawienie możliwości rozwoju rynku żywności tradycyjnej i
regionalnej w Polsce oraz pokazanie specyfiki działalności podmiotów gospodarczych na tym
rynku. Ponadto w opracowaniu omówiono regulacje prawne pozwalające na rejestrację i
ochronę tego rodzaju produktów w naszym kraju. Artykuł jest próbą wskazania
dotychczasowych jak i potencjalnych szans i zagrożeń wynikających z początkowej fazy
tworzenia się niszowego rynku tych produktów w Polsce.
Metody i materiały
W pracy wykorzystano wtórne materiały źródłowe (dane statystyczne) pochodzące z
krajowego systemu rejestracji produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi – tzw. Listy Produktów Tradycyjnych, zaś pierwotne dane zostały pozyskane w formie
kwestionariusza wywiadu przeprowadzonego w październiku 2006 r. wśród 89 producentów
produktów tradycyjnych i regionalnych będących uczestnikami POLAGRA2006. Metodą
badawczą zastosowaną w niniejszej pracy była metoda opisowa.
System ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce
Pierwszym etapem procedury rejestracji produktu tradycyjnego jest zgłoszenie, przez
osobę fizyczną lub prawną (może to zrobić nawet pojedynczy producent), jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej a wytwarzającą dany produkt, wniosku o
wpis na Listę Produktów Tradycyjnych (w formie papierowej i elektronicznej) do Marszałka
Województwa (właściwego miejscowo). Marszałek ocenia wniosek pod względem zgodności
jego z ustawą i w razie ich nie spełnienia wydaje decyzję administracyjną o odmowie
przesłania wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdy wniosek spełnia
wszystkie wymagania wówczas przesyła jego potwierdzoną kopię do Ministra o wpisanie
produktu na Listę Produktów Tradycyjnych. Marszałek po zweryfikowaniu i sprawdzeniu
wniosku pod względem formalnym może zwrócić się do izby gospodarczej zrzeszającej
podmioty wytwarzające produkt o wyrażenie w ciągu 30 dni, opinii w zakresie określonych
wymagań czy przedstawiony produkt je spełnia.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych dokonuje wpisu produktu tradycyjnego na Listę
Produktów Tradycyjnych.
W Polsce do najważniejszych aktów prawnych dotyczących produktów tradycyjnych i
regionalnych zaliczyć należy:
• Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 171, poz. 1225) o bezpieczeństwie
żywności i żywienia;
• Ustawę z dnia 18 października 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 208, poz. 1539) o wyrobie
napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych
napojów spirytusowych;
• Ustawę z dnia 16 grudnia 2005 r. (Dz.U. 2006 nr 17, poz. 127) o produktach
pochodzenia zwierzęcego;
• Ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2005 nr 10, poz. 68) o rejestracji i ochronie
Zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych na rynku produktów ...
•
•
•
•
149
nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach
tradycyjnych;
Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 33, poz. 288) o wymaganiach
weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego;
Ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 nr 5, poz. 44) o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych;
Ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 1993 nr 47, poz. 211) o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz rozporządzenia do wyżej wymienionych ustaw oraz
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 208, poz. 1539)
o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń
geograficznych napojów spirytusowych oraz rozporządzenia do tych ustaw.
Lista produktów tradycyjnych w Polsce
Lista Produktów Tradycyjnych została utworzona 2005 r. a pierwszy produktem, który
został na nią wpisany przez Ministra rolnictwa w dniu 20 lipca był kindziuk z Puńska (woj.
podlaskie). W tym samym roku na liście zostało zarejestrowanych 57 produktów, natomiast
do chwili obecnej2 figuruje na niej 335 produktów (tab. 1).
Tabela 1. Liczba produktów tradycyjnych zarejestrowanych na Liście Produktów
Tradycyjnych w Polsce (wg województw)
Województwo:
śląskie
podkarpackie
pomorskie
wielkopolskie
lubelskie
opolskie
podlaskie
małopolskie
świętokrzyskie
kujawsko - pomorskie
lubuskie
zachodniopomorskie
łódzkie
warmińsko - mazurskie
dolnośląskie
mazowieckie
RAZEM:
Liczba produktów
49
45
45
34
33
33
32
24
11
9
6
4
3
3
2
2
335
Źródło: www.minrol.gov.pl (05.05.2007)
Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą zostać wpisane produkty sklasyfikowane w
dziesięciu kategoriach, takich jak: orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i
nie);sery i inne produkty mleczne; mięso świeże oraz produkty mięsne; produkty
rybołówstwa, w tym ryby; oleje i tłuszcze; wyroby piekarnicze i cukiernicze; miody; gotowe
dania i potrawy; napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) i inne produkty.
Dominują na niej produkty zakwalifikowane do kategorii gotowe dania i potrawy,
których jest 77, w dalszej kolejności plasują się wyroby piekarnicze i cukiernicze (69
2
05.05.2007 r.
150
Agnieszka Borowska
produktów), mięso świeże i inne produkty mięsne (56), orzechy, nasiona, zboża, warzywa i
owoce (38 pozycji); napoje alkoholowe i bezalkoholowe (37), sery i inne produkty mleczne
(25), jest 15 miodów, 7 produktów rybołówstwa, 6 innych produktów (np. sól wielicka czy
wielkopolskie grzyby solone) oraz 5 produktów w grupie oleje i tłuszcze (tab. 2). Wśród nich
znajdują się, z pewnością, znane statystycznemu Kowalskiemu takie jak: oscypek, bryndza
podhalańska, "Redykołka", wiśnia nadwiślanka, podkarpacki miód spadziowy, andruty
kaliskie, kiełbasa lisiecka, miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, rogal świętomarciński,
wielkopolski ser smażony, kabanosy, olej rydzowy, kiełbasa jałowcowa, czy staropolskie
miody pitne „półtorak”, „dwójniak”, „trójniak” i „czwórniak” itd.
Najwięcej produktów zostało rejestrowanych na Liście Produktów Tradycyjnych z
województwa śląskiego (49), po 45 pochodzi z podkarpackiego i pomorskiego. W dalszej
kolejności plasują się województwa wielkopolskie z 34 produktami, po 33 mają producenci z
woj. lubelskiego i opolskiego, o jeden produkt ustępuje im miejsca podlaskie, zaś 24 wyroby
są z małopolskiego, 11 z świętokrzyskiego. Najmniej wyrobów zostało zgłoszone do
krajowego systemu ochrony z pozostałych województwach, województwach a zaledwie po 2
z dolnośląskiego i mazowieckiego.
Gotowe dania i potrawy
Wyroby piekarnicze i cukiernicze
Mięso świeże oraz inne produkty
mięsne
Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i
owoce
Napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Sery i inne produkty mleczne
Miody
Produkty rybołówstwa
Inne produkty
Oleje i tłuszcze
1
1
3
2
2
3
7
3
2
4
2
1
2
1
1
5
10
1
1
5
Rrazem
zachodniopomorskie
wielkopolskie
warmińsko - mazurskie
świętokrzyskie
śląskie
pomorskie
podlaskie
podkarpackie
opolskie
mazowieckie
małopolskie
łódzkie
lubuskie
lubelskie
kujawsko - pomorskie
Wyszczególnienie/województwa
dolnośląskie
Tabela 2. Produkty tradycyjne zarejestrowane na Liście Produktów Tradycyjnych w Polsce
(według kategorii)
9
7
8
8 9
12 7
17 2
20
7
3
24
11
3
1
4
1
1
1
3
14
6
6
1 2
4
1
5
1
5
1
38
2
5
1
2
2 2
4 6
1 2
1
5
2
5
1
2
5
2
1
2
1
37
25
15
7
6
5
1
1
2
3
1
1
1
1
3
2
2
1
77
69
56
1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.minrol.gov.pl
Choć proces rejestracji trwa kilka miesięcy, a czasami i dłużej, to należy spodziewać
się w najbliższym czasie coraz większej liczby produktów o tradycyjnej recepturze,
naturalnym charakterze w nim zewidencjonowanych. Dzięki temu systemowi łatwiejsze jest
wyróżnienie produktów na rynku tak krajowym jak i być może międzynarodowym.
Oczywiście pod warunkiem, że dany wyrób zostanie zgłoszony do procedury i systemu
ochrony na szczeblu Wspólnoty jak na przykład oscypek. Należy dodać, że wiele z
zarejestrowanych produktów na liście krajowej nie musi, i raczej nie będzie aplikowało o
wpisanie ich do rejestru jako PDO – Chroniona Nazwa Pochodzenia (Protected Designation
of Origin), Chronione Oznaczenie Geograficzne PGI (Protected Geographical Indication),
oraz Świadectwa Specyficznego Charakteru TSG (Traditional Speciality Guaranteed).
Zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych na rynku produktów ...
151
Charakterystyka żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych od strony
klienta, wytwórcy, produktu i rynku w Polsce
Polska jest od kilku lat na etapie budowania systemu ochrony produktów tradycyjnych
i regionalnych, którego ramy prawne wzorowane są na rozwiązaniach i doświadczeniach
krajów Unii Europejskiej. Z jednej strony budowany system umożliwia wyróżnianie
produktów na szczeblu krajowym, z drugiej strony istnieje możliwość i szansa dla krajowych
produktów zaistnienia na arenie Wspólnoty. Musimy jednak, zdawać sobie sprawę, że ów proces
jest długotrwały, wymaga licznych inicjatyw, tak na szczeblu regionalnym jak i krajowym oraz
zaangażowania wielu organizacji i instytucji (rządowych, samorządowych, pozarządowych itp.).
Warto w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na specyficzny charakter zarówno
samych produktów tradycyjnych i regionalnych, zwłaszcza żywnościowych, jak i rynku tych
wyrobów, jego klientów jak i producentów. Choć rynek jest już prawie usankcjonowany
prawnie, to istnieją jeszcze obszary, w których należy podjąć działania zmierzające do
utwierdzenia konsumenta w przekonaniu o wiarygodności i potwierdzonej jakości
oferowanego na rynku wyrobu, a producenta objąć wsparciem w kreowaniu i podkreślaniu
własnej przynależności regionalnej do „małych ojczyzn”.
Tabela 3. Wybrane aspekty rozwoju rynku żywnościowych produktów tradycyjnych i
regionalnych w Polsce
Charakterystyka
Mocne strony
Słabe strony
- zidentyfikowanie i umocnienie pozycji produktów - niewystarczająca rozpoznawalność produktów
tradycyjnych i regionalnych
- cena produktu
-ochrona polskich nazw i oznaczeń
- sezonowość produkcji np. miodów, wiśni itd.
- produkty to element rozwoju obszarów wiejskich
-produkty o wysokiej jakości, lecz nie wszystkie
- wraz z innymi walorami mogą zwiększać atrakcyjność potwierdzone certyfikatami
turystyczną regionu
- słaba inicjatywa tworzenia grup producenckich
-alternatywa dla dywersyfikacji produkcji np. gospodarstw - budowa kontroli produktów przez odpowiednio powołane
rolnych
jednostki (atestujące/certyfikujące).
-istnienie instytucji wspomagających producentów żywności - brak rozwiniętych kanałów dystrybucji
np. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, - rozproszenie działalności producentów
stowarzyszenia, fundacje, LDG
- czaso- i pracochłonne metody produkcji
-tworzenie krajowego systemu oznaczania
- dość wysokie koszt związane z rozpoczęciem działalności
-pomoc władz w procedurze rejestracji produktów,
produkcyjnej (nadmierna biurokracja)
-to nie produkt masowy
- brak środków na ekspansywną promocję
-popyt przewyższa podaż produktów
Szanse
Zagrożenia
-możliwość budowania marki produktów
- istnienie na rynku podróbek
-możliwość tworzenia klastrów
-brak pełnych informacji dot. produktu
-możliwość wykorzystania w produkcji ekologicznych -nie wszystkie produkty będą produkowane na większą niż
surowców/półproduktów
dotychczas skalę
-rynek niszowym produktów
- rejestracja (ochrona) tradycyjnych potraw nie zawsze musi
-to źródło pozyskania dodatkowych dochodów
oznaczać ich sprzedaż na rynku
- znaczący pracodawca w na rynku lokalnym czy w regionie -nie zawsze skoordynowane działania konkurencyjnych
-możliwość rozwoju mikro, małych i średnich firm firm/producentów
oferujących produkty tradycyjne i regionalne
-produkcja na małą lokalną skalę
- aktywizacja środowisk lokalnych
-pesymizm wśród niektórych producentów, co do
-dobry wizerunek kraju poza jego granicami
możliwości poszerzenia skali i korzyści płynących z
- integracja pozioma producentów stwarza szansę osiągnięcia produkcji, czy promocji wyrobów
korzyści skali
- niepełny przepływ informacji o żywności tradycyjnej i
-stworzenie znaku jakości „Jakość Tradycja”
regionalnej
- doradztwo, edukacja w zakresie produktów tradycyjnych i
-nieszczelny system ochrony, certyfikacji i znakowania
regionalnych
produktów
- możliwość ochrony produktów na rynku krajowym i/lub
unijnym
-możliwość szerszego dostępu do produktów
-możliwość ubiegania się o ochronę PDO,PGI i TSG na
szczeblu unijnym
Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych
152
Agnieszka Borowska
Rynek żywności tradycyjnej i regionalnej kreowany jest od podstaw, stąd nie należy
się dziwić, że istnieją liczne słabe jego strony, choć poza nimi można wymienić i wiele zalet,
licznych szans w jego rozwoju czy potencjalnych. Żywnościowy produkt tradycyjny, wśród
wyrobów konwencjonalnych dostępnych w masowych ilościach na rynku krajowym,
wyróżniają jego walory organo-leptyczna. To produkt wypełniający niszę rynkową, jeśli
chodzi o szczególną jego wartość/jakość wynikającą z minimum 25 letniego tradycyjnego
procesu wytwarzania, nierzadko opartego na wielowiekowej tradycji. Cechuje go szczególna
wartość dodana wynikająca z dziedzictwa polskiej produkcji, przetwórstwa czy kulinariów,
ale także różnorodność i bogactwo oferty. Na rynku możemy znaleźć tradycyjne– wędliny,
pieczywo, wyroby cukiernicze, sery, miody, warzywa i owoce, grzyby, napoje alkoholowe,
soki itp. Cieszą się one coraz większą popularnością, nie tylko wśród lokalnych nabywców,
którzy już dawno docenili ich walory, ale i wśród konsumentów (turystów, smakoszy,
okazjonalnych konsumentów), jak również coraz szerszym zainteresowaniem potencjalnych
producentów.
Kultywowanie tradycji połączone z aspektami ekonomicznymi w gospodarce
rynkowej, może podobnie jak w przypadku doświadczeń innych europejskich regionów Francji, Włoszech, Portugalii czy Grecji przyczynić się i w naszym kraju, do wymiernych
korzyści płynących dla wszystkich ogniw łańcucha żywnościowego - producentów,
przetwórców, dystrybutorów czy licznych konsumentów.
Na podstawie dotychczasowych badań autorki można dokonać pewnej charakterystyki
potencjału produkcyjnego producentów produktów zarejestrowanych na Liście Produktów
Tradycyjnych. Choć co ważne, trudno zunifikować omawianą grupę podmiotów. Pomimo
pewnych trudności natury porównawczej, dokonano analizy badanej zbiorowości.
Po pierwsze, z badań wynika, że wytwórcami wyrobów tradycyjnych są głównie mali
producenci, działający na wsi lub terenach wiejskich, prowadzący gospodarstwo rolne, gdzie
produkt tradycyjny stanowi dla nich dodatkowe bądź główne źródło dochodów (np.: miody,
sery). Funkcjonują i producenci prowadzący małą firmę rodzinną, w której receptury
produkcji wyrobów przekazywane były z pokolenia na pokolenie (np.: chleby, inne wyroby
piekarnicze czy cukiernicze). Nie należy zapomnieć o podmiotach, które zarejestrowały
produkt tradycyjny i stanowią zakład produkcyjny, spółdzielnię, stowarzyszenie zrzeszające
producentów oferujących wyroby na skalę masową. Funkcjonuje również, przykład
zintegrowanej grupy producentów - wiśni nadwiślanki.
Dominująca większość, spośród wymienionych podmiotów, ma jak na razie
ograniczone możliwości produkcyjne, zatem sprzedają produkty zazwyczaj wykorzystując
bezpośrednie kanały dystrybucji na rynku lokalnym, choć są i tacy producenci, którzy oferują
i większe zestandaryzowane partie towaru. Gros spośród omawianych wytwórców produktów
tradycyjnych jest na etapie kształtowania partnerskich (silnych) więzi z klientem,
hurtownikiem, sprzedawcą, lecz niestety jak na razie w naszym kraju nie funkcjonują
profesjonalne formy logistyki żywnościowych towarów tradycyjnych. Choć na uwagę
zasługuje inicjatywa rynku hurtowego zaopatrywania się w ww. produkty na Praskiej
Giełdzie Spożywczej itp.
Producenci podkreślają, że niewątpliwie istotnym czynnikiem ekonomicznym
ograniczającym ekspansję ich na rynku są środki finansowe, zazwyczaj skromne własne.
Ponadto widzą potrzebę wsparcia ich działań, zwłaszcza tych promujących wytwarzane
wyroby. Często wskazują wytwarzanie wyrobów tradycyjnych jako jedną z alternatyw, na
pewno nie jedyną w pozyskiwaniu źródeł dochodu dla rodziny. Choć zwracają uwagę na
sezonowość swojej produkcji, czaso- i pracochłonne metody wytwarzania, odległe
zlokalizowanie swej działalności od większych rynków zbytu, dość wysokie koszt związane z
prowadzeniem działalności produkcyjnej (nadmierna biurokracja i kontrole), to widzą w
przyszłości rozwój własnej działalności, poprzez powiększenie dotychczasowego wolumenu
Zachowania rynkowe podmiotów gospodarczych na rynku produktów ...
153
produkcji oraz sprzedaży wywarzanych produktów, dbanie o wysoką jakość własnych
wyrobów, planują zwiększyć dynamikę zysku, pozwalającą w najbliższej perspektywie
otworzyć własny punkt sprzedaży, wiążą nadzieję wykreowania wyrobu w pakiecie-ofercie
turystycznej, liczą na większą ekspansję wyrobu nie tylko na rynku krajowym, ale i
międzynarodowym, itp.
Tabela 4. Charakterystyka wybranych cech produktów tradycyjnych i regionalnych
(żywności) od strony klienta, wytwórcy, produktu i rynku w Polsce
Charakterystyka
KLIENTA
FIRMA
- poszukuje autentyczności, tradycji
- firma zazwyczaj rodzinna, gospodarstwo rolne
-podkreśla swoją indywidualność
- lokalizacja–częściej mała miejscowość lub wieś
-należy często do lokalnej społeczności (zwykle - zatrudniająca do 9 lub 25 osób
przywiązany do konkretnego produktu, wrażliwy na jego - ma ograniczone możliwości produkcyjne
cenę)
- problem z ofertą produktów w dużych partiach – z reguły
-turyści/smakosze (okazjonalni klienci)
firma ma konkurencję ale istnieją i monopoliści na rynku
-oczekuje „gwarancji” wysokiej jakości produktów
- niechęć pozyskiwania nowych partnerów
-poszukuje wyrobu
- zazwyczaj wykorzystuje bezpośrednie kanały dystrybucji
-kojarzy produkt z regionem
-podpatruje i uczy się na działaniach innych producentów
żywności tradycyjnej
-często własne środki przeznaczane na działania
marketingowe
-zazwyczaj brak lub też skromne działania promocyjne
produkowanych wyrobów
-pragnie uzyskać stabilność finansową
-istnieje potrzeba dofinansowania działalności
- jest na etapie kształtowania partnerskich (silnych) więzi z
klientem, hurtownikiem, dystrybutorem, sprzedawcą
- istnieją bariery (koszty) wejścia na rynek nowych
podmiotów
-próba kreowania wizerunku lidera rynkowego
PRODUKTU
RYNKU
-produkt niszowy, niepospolity, wyróżniający się spośród -budowa systemu jakości żywności
innych
-budowa marki produktów tradycyjnych i regionalnych
-produkt pozwalający budować lojalność klientów
-tworzenie skoordynowanych działań w budowaniu rynku,
-o unikatowych korzyściach
- trudności w dostępie do produktu
- zdarza się brak bliskich substytutów
- często zainteresowanie przewyższa podaż wyrobów
- produkt o minimum 25-letniej tradycji
-utrudniony przepływ produktów (brak odpowiedniego
-relatywnie droższy niż żywność wytwarzana na skalę systemu dystrybucji)
masową
- dystrybucja poprzez nieliczne hurtownie
- może być typowo sezonowy
-sprzedaż na festynach, targach, w sklepach z wyróżniającym
- o określonej specyfice produkcji
się
miejscem
ekspozycji,
w
sklepach
- zazwyczaj mała skala produkcji (choć są wyjątki)
wielkopowierzchniowych (supermarketach i hipermarketach)
- produkty o różnym okresie trwałości
itp.
-zaspakajający różnorodne potrzeby, w tym zamożnego -zidentyfikowanie pozycji wyrobów na rynku
klienta
-utworzyć strategię działania m.in. marketingowego
-powinien wykorzystywać unikatowe kanały dystrybucji
- należy wyznaczyć jego docelowy rynek
Źródło: Opracowanie własne
Podsumowanie
Niewątpliwie poziom dywersyfikacji gospodarki obszarów wiejskich poprzez
produkcję produktów tradycyjnych i regionalnych jest cenną i wymagającą wsparcia
inicjatywą. Choć jest ona trudna chociażby z powodu znacznego rozproszenia rynku, czy
klientów, wysokich kosztów zaopatrzenia i szeroko rozumianego marketingu, to warta
zwrócenia baczniejszej uwagi ze względu na jej dotychczasowy niszowy charakter i
dynamiczny rozwój. Jeśli przyjąć, że statystyczne gospodarstwo domowe w Polsce mogłoby
przeznaczyć na zakup produktów tradycyjnych i regionalnych 2 PLN miesięcznie, to
154
Agnieszka Borowska
okazałoby się, że rozpatrujemy rynek wart około 85 mln euro rocznie. Można powiedzieć, że
długa przed producentami naszego kraju droga, aby osiągnąć poziom obrotów jak na przykład
we Włoszech, Francji, Grecji, Hiszpanii, czy Portugalii.
Co ważne, w Polsce nie ma bowiem danych, które by wiarygodnie określały
wartościowo rynek produktów tradycyjnych i regionalnych zwłaszcza żywnościowej jego
strony, choć jego skala i zakres ciągle się poszerza3. Rynek krajowy jest chłonny i wciąż
nienasycony na tego rodzaju produkty, ale barierą jest dostępność wyrobów, poziom ich cen
w porównaniu z żywnością pozyskiwaną z produkcji konwencjonalnej, słabo rozwinięte
kanały dystrybucji, marketing produktów, a przede wszystkim poziom zamożności polskiego
społeczeństwa (wydatki na żywność zajmowały w wydatkach gospodarstw domowych w
2005 r. około 19% i były jednymi z najwyższych w UE-254). Według wstępnych wyników
badań autorki sprzedaż większości żywnościowych produktów tradycyjnych
zarejestrowanych na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzona była głównie bezpośrednio
przez wytwórców (w tym rolników) na rynku lokalnym, na festynach, targach, jarmarkach,
bazarach, z własnego gospodarstw czy firmy, bądź za pośrednictwem nielicznych hurtowni,
sklepów z wyróżniającym się miejscem ekspozycji ww. produktów (np. Specjał wiejski), jak i
w sklepach wielkopowierzchniowych (supermarketach i hipermarketach) np. Piotr i Paweł.
O tym, czy w najbliższej perspektywie, nastąpi dynamiczny rozwój tego rynku, a tego
właśnie oczekują m.in. producenci, hurtownicy, sprzedawcy, mogą zadecydować pewne
czynniki, do których zaliczymy na pierwszym miejscu klienta. Ważne jest, aby zakupił on
produkty tradycyjne i/lub regionalne5, następnie utwierdził się w przekonaniu o trafności
podjętej decyzji nabywczej, w efekcie końcowym zbudował partnerskie relacje ze stroną
potażową (Cichosz 2003). Raz osiągnięty poziom satysfakcji czy lojalności konsumentów nie
zawsze może pozostać na dłużej, o tym należy pamiętać również i w przypadku omawianych
produktów. Nasuwa się w tym momencie ważne pytanie czy lojalny klient będzie także
zyskownym dla firmy? Z jaką grupą klientów mamy do czynienia w przypadku produktów
tradycyjnych i regionalnych, jaka jest przeciętna wielkość ich zakupów, częstotliwość ich
dokonywania itp.? Na te pytania musimy w najbliższej przyszłości odpowiedzieć, aby mówić
o profesjonalnej inicjatywie budowy rynku produktów tradycyjnych i regionalnych.
BIBLIOGRAFIA:
1. Cichosz M. Lojalność klienta wobec firmy. Marketing i Rynek. 2003, Nr 8, s. 8
2. Gąsiorowski M. (red.), (2005), O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a
polskie realia. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa
3. Jasiński J. (2005), Wyróżnianie produktów regionalnych na rynku i wynikające z tego
korzyści. [w:] Gąsiorowski M. (red.). O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości
a polskie realia, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa
Lista Produktów Tradycyjnych 2005-2006. FAPA. Warszawa, 2006.
Materiały Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.
http://europa.eu.int/comm/agriculture (05.05.2007)
www.agro-smak.org.pl (05.05.2007)
www.minrol.gov.pl (05.05.2007)
3
Badania pilotażowe autorki przeprowadzone w 2006 r.
www.eurostat
5
Cichosz M. Lojalność klienta wobec firmy. Marketing i Rynek. 2003, Nr 8, s. 8
4
Download