Zarządzenie nr 1/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w

advertisement
Zarządzenie nr 1/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu
z dnia 4.01.2012 roku
w sprawie ustalenia instrukcji dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 202 roku w sprawie warunków ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§1
Z dniem 4.01.2012 roku zmienia się formę polecenia wyjazdu służbowego ( załącznik nr 1 )do
Instrukcji Rozliczenia Podróży Służbowych w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu.
§2
Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 19/2008 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu z dnia
01.09.2008 roku pozostają bez zmian.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4.01.2012 roku.
Zarządzenie nr 2/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu
z dnia 12.01.2012 roku
w sprawie powołania członków zespołu powypadkowego
Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870 ), zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję zespól powypadkowy do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w skład
którego wchodzą :
1.
2.
3.
4.
Paweł Myc – Inspektor bhp i ppoż.
Marzanna Borecka – Przedstawiciel pracowników
Iwona Majewska – Przedstawiciel pracowników
Barbara Zawadzka – Przedstawiciel pracowników
§2
Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, każdorazowo w skład zespołu
powypadkowego wchodzą dwie osoby : Paweł Myc- Inspektor bhp i ppoż. Oraz jedna z osób
wymieniona w §1 pkt. 2, 3, 4.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie nr 3/2012
dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu
z dnia 2 marca 2012 roku
w sprawie powołania szkolnego zespołu egzaminacyjnego
Na podstawie par. 41 ust. 3-4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562 i Nr 130, poz.906 ) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W celu zorganizowania w dniu 3 kwietnia 2012 roku sprawdzianu dla uczniów klas
szóstych powołuje się szkolny zespół egzaminacyjny w następującym składzie:
Lp. Numer
sali
Funkcja
w zespole
nadzorującym
Imię
i nazwisko
Szkoła
macierzysta
Nauczany
przedmiot
przewodniczący
Katarzyna
Kazanowska
2.
członek
Maria Przewoźnik SP nr 1
j. polski
3.
członek
Dariusz Kunaszko SP nr 1
historia
4.
członek
Ryszard Posacki
SP nr 1
wych.
fizyczne
5
członek
Jolanta Chabros
SP nr 1
j. polski
6
członek
Barbara
Blicharska
SP nr 4
edukacja
wczesnoszko
lna
przewodniczący
Izabela Kulpa
SP nr 1
muzyka,
plastyka
8
członek
Elżbieta Basińska SP nr 1
kształcenie
zintegrowane
9
członek
Elżbieta Prabucka SP nr 4
kształcenie
zintegrowane
1.
SP nr 1
matematyka
30
7
27
Podpis
członka
zespołu
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom
wymienionym w § 1.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 2012 roku.
Zarządzenie nr 4/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu
z dnia 2 marca 2012 roku
w sprawie organizacji i przebiegu sprawdzianu po szkole podstawowej
Sprawdzian odbędzie się 3 kwietnia 2012 roku o godz. 9.00
W związku z tym zarządzam :
1. Szkolenie Szkolnego Zespołu Nadzorującego ( skład komisji zgodnie z zarządzeniem nr 3 )
13 marca 2012 w sali nr 2.
2. Po szkoleniu , w ciągu tygodnia przewodniczący SzZN poinformuje uczniów o następujących
sprawach:
- organizacji dnia sprawdzianu ( przydział uczniów do poszczególnych klas, czas rozpoczęcia i
zakończenia egzaminu, potrzebne dokumenty, przybory, sposób kodowania ),
-prawach i obowiązkach uczniów ( uprawnienia do zwolnienia ze sprawdzianu, wykaz konkursów
zwalniający ze sprawdzianu ),
- dodatkowym terminie sprawdzianu,
- terminie wyników sprawdzianu i możliwości ich sprawdzenia w OKE we Wrocławiu.
Zarządzenie nr 5/2012
dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu
z dnia 22 marca 2012 roku
w sprawie powołania szkolnego zespołu egzaminacyjnego
Na podstawie par. 41 ust. 3-4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562 i Nr 130, poz.906 ) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W celu zorganizowania w dniach 24 – 26 kwietnia 2012 roku egzaminu gimnazjalnego
dla uczniów klas trzecich powołuje się szkolny zespół egzaminacyjny w następującym
składzie:
część humanistyczna – 24 kwietnia 2012 roku
Funkcja
w zespole
nadzorującym
Imię
i nazwisko
przewodniczący
105
(nowa
sala
członek
gimn.)
Joanna Kuriata
GS nr 1
matematyka
Mirosław
Stuczyński
GS nr 1
informatyka
technika
zaj. artyst.
3.
członek
Elżbieta Fietz
GS nr 1
j.niemiecki
4.
członek
Agnieszka
Kaźmierczak
GS nr 1
chemia
5.
członek
Anna Krawczyk
GS nr 1
geografia
6.
członek
Agnieszka
Gerwatowska
GS nr 2
język
angielski
1.
przewodniczący
Sylwia Wilk
GS nr 1
pedagog
2.
członek
Beata KijowskaMazgaj
GS nr 1
biologia
3.
członek
Iga Mularska
GS nr 2
język
niemiecki
przewodniczący
Monika Mlak
GS nr 1
j.niemiecki
Lp. Numer
sali
1.
2.
Szkoła
macierzysta
Nauczany
przedmiot
209
1.
W
Podpis
członka
zespołu
2.
domu
ucznia członek
A.Kraśnicka
GS nr 1
j.angielski
Ewa
Skrzypczyńska
GS nr 2
język
angielski
(P.Dziewu
lskiego)
członek
3.
Osoby rezerwowe (zastępstwa za nieobecnego członka zespołu nadzorującego lub dyżur na
korytarzu):
Imię
i nazwisko
Szkoła
macierzysta
Lp. Numer
sali
Funkcja
w zespole
nadzorującym
1.
rezerwowy
M.Kujawiakowska GS nr1
członek zespołu
Nauczany
przedmiot
Podpis
członka
zespołu
j.niemiecki
część matematyczno – przyrodnicza – 25 kwietnia 2012 roku
Lp. Numer
sali
Funkcja
w zespole
nadzorującym
Imię
i nazwisko
Szkoła
macierzysta
2.
105
przewodniczący
(nowa
sala
gimn.) członek
3.
członek
Małgorzata
Giedrojć-Sypień
GS nr 1
j.polski
4.
członek
Agnieszka Roicka GS nr 1
historia
5.
członek
Elżbieta Fietz
GS nr 1
j.niemiecki
6.
członek
Agnieszka
Gerwatowska
GS nr 2
język
angielski
1.
przewodniczący
Sylwia Wilk
GS nr 1
pedagog
1.
209
Mirosław
Adamarczuk
GS nr 1
Mirosław
Stuczyński
GS nr 1
Nauczany
przedmiot
historia
WOS
informatyka
technika
z.artystyczne
Podpis
członka
zespołu
2.
członek
Wioletta
Chlastawa
GS nr 1
j.polski
3.
członek
Iga Mularska
GS nr 2
język
niemiecki
1.
przewodniczący
Monika Mlak
GS nr 1
j.niemiecki
Angelika
Kraśnicka
GS nr 1
j.angielski
Ewa
Skrzypczyńska
GS nr 2
język
angielski
2.
W
domu
ucznia członek
(P.Dziewu
lskiego)
członek
3.
Osoby rezerwowe (zastępstwa za nieobecnego członka zespołu nadzorującego lub dyżur na
korytarzu):
Lp. Numer
sali
1.
Funkcja
Imię
w zespole
i nazwisko
nadzorującym
rezerwowy
członek zespołu Magdalena
Kujawiakowska
Szkoła
macierzysta
Nauczany
przedmiot
GS nr 1
j.niemiecki
Podpis
członka
zespołu
egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym– 26 kwietnia 2012 roku
Lp. Numer
sali
Funkcja
w zespole
nadzorującym
Imię
i nazwisko
Szkoła
macierzysta
Nauczany
przedmiot
Mirosław
Stuczyński
GS nr 1
z.artystyczne
informatyka
technika
Joanna Kuriata
GS nr 1
matematyka
2.
105
przewodniczący
(nowa
sala
gimn.) członek
3.
członek
Ryszard Posacki GS nr 1
Wychowanie
fizyczne
4.
członek
Anna Krawczyk GS nr 1
geografia
5.
członek
Iwona Orawiec
j.niemiecki
1.
MZS nr 1
Podpis
członka
zespołu
przewodniczący
Wioletta
Chlastawa
GS nr 1
j.polski
2.
członek
Beata Kijowska- GS nr 1
Mazgaj
biologia
3.
członek
Piotr Koziar
MZS nr 1
muzyka
przewodniczący
Sylwia Wilk
GS nr 1
pedagog
2.
członek
Danuta Musialik GS nr 1
religia
3.
członek
Adam Pieczara
MZS nr 1
przewodniczący
Mirosław
Adamarczuk
GS nr 1
informatyka
technika
historia
wos
1.
208
1.
209
1.
211
edukacja dla
bezpieczeństwa
2.
członek
Agnieszka
Kaźmierczak
GS nr 1
chemia
3.
członek
Małgorzata
Warwas-Rupp
ZSHiU
pedagog
1.
2.
W
przewodniczący
domu
ucznia
(P.Dziewu
członek
lskiego)
3.
członek
Małgorzata
GS nr 1
Giedrojć-Sypień
j.polski
Izabela Forczak
GS nr 1
matematyka
Aldona Wilas
ZSHiU
bibliotekarz
egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym– 26 kwietnia 2012 roku
Lp. Numer
sali
1.
2.
Funkcja
w zespole
nadzorującym
105
przewodniczący
(nowa
sala
gimn.) członek
Imię
i nazwisko
Szkoła
macierzysta
Nauczany
przedmiot
Mirosław
Stuczyński
GS nr 1
z.artystyczne
informatyka
technika
Joanna Kuriata
GS nr 1
matematyka
Podpis
członka
zespołu
członek
Iwona Orawiec
MZS nr 1
j.niemiecki
przewodniczący
Wioletta
Chlastawa
GS nr 1
j.polski
2.
członek
Beata Kijowska- GS nr 1
Mazgaj
biologia
3.
członek
Piotr Koziar
MZS nr 1
muzyka
przewodniczący
Mirosław
Adamarczuk
GS nr 1
historia
wos
3.
1.
208
1.
211
edukacja dla
bezpieczeństwa
2.
członek
Agnieszka
Kaźmierczak
GS nr 1
chemia
3.
członek
Małgorzata
Warwas-Rupp
ZSHiU
pedagog
1.
2.
W
przewodniczący
domu
ucznia
(P.Dziewu
członek
lskiego)
3.
członek
Małgorzata
GS nr 1
Giedrojć-Sypień
j.polski
Izabela Forczak
GS nr 1
matematyka
Aldona Wilas
ZSHiU
bibliotekarz
Osoby rezerwowe (zastępstwa za nieobecnego członka zespołu nadzorującego lub dyżur na
korytarzu):
Lp. Numer
sali
1.
Funkcja
Imię
Szkoła
Nauczany
w zespole
i nazwisko
macierzysta przedmiot
nadzorującym
plastyka
rezerwowy
Katarzyna Sygułazajęcia
członek zespołu Wieczorek
GS nr 1
Podpis
członka
zespołu
artystyczne
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom
wymienionym w par. 1.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2012 roku.
Uwagi dotyczące dokonanych zmian (uzupełnień) w składzie zespołów
nadzorujących w szczególnych przypadkach losowych:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
......................................................................................................................
Zarządzenie nr 6/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu
z dnia 22 marca 2012 roku
w sprawie organizacji egzaminu gimnazjalnego
Na podstawie par. 41 ust. 3-4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562 i Nr 130, poz.906 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zobowiązuje się wszystkich członków zespołu egzaminacyjnego do obecności w pracy w
dniach 24 – 26 kwietnia 2012 roku od godziny 7.55 co najmniej do momentu stwierdzenia
przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, że procedury na terenie szkoły
zostały zakończone.
§ 2. Zobowiązuje się wszystkich członków zespołu egzaminacyjnego do zapoznania się z
wewnątrzszkolną procedura postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną
przed nieuprawnionym ujawnieniem, stanowiąca załącznik do zarządzenia .
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim członkom zespołu egzaminacyjnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2012 roku.
Zarządzenie nr 7/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu
z dnia 22 marca 2012 roku.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu.
Na podstawie § 2 pkt. 5 regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w
MZS nr 2 zarządza się, co następuje:
Z dniem 16 marca 2012 roku na okres jednego roku powołuję Komisję Socjalną w składzie;
1. Izabela Forczak - przewodnicząca
2. Elżbieta Fietz – przedstawiciel nauczycieli
3. Janina Jaśko – Morawiecka – przedstawiciel obsługi
4. Bożena Szafran – przedstawiciel administracji
5. Marzena Borecka – NZSS „Solidarność” POiW
6. Dorota Jandulska – ZNP
do uzgodnienia przyznanych świadczeń w oparciu o regulamin Funduszu osobom uprawnionym oraz
innych zadań wymienionych w § 4 powyższego regulaminu
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.03. 2012 roku.
Podpisy Komisji Socjalnej potwierdzające przyjęcie zadania:
1…………………………………………………………………
2…………………………………………………………………
3…………………………………………………………………
4…………………………………………………………………
5…………………………………………………………………
6…………………………………………………………………
Zarządzenie nr 8/ 2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu
z dnia 10.04.2012r.
w sprawie ustalenia wolnego dnia 02 maja 2012 r. przypadającego w środę.
Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu zarządza co, następuje:
§ 1
Ustala się dzień 02 maja 2012r. dniem wolnym od pracy dla pracowników niepedagogicznych
za dzień odpracowany w dniu 14 kwietnia 2012r przypadającego w sobotę
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Download