Sylabus - Wydział Lekarski

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2012/2013
Nazwa przedmiotu:
Kierownik jednostki
realizującej zajęcia z
przedmiotu:
Wydział:
Kierunek studiów:
Poziom studiów
Forma studiów
Rok studiów:
Typ przedmiotu
Język wykładowcy:
Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania
Techniki Medycyny
Kod modułu wg
Molekularnej w
standardów
diagnostyce.
od A do G
prof. dr hab. Tadeusz Dobosz
Lekarski
lekarski
jednolite magisterskie
stacjonarne X niestacjonarne X
III
Semestr studiów:
obowiązkowy  fakultatywny 
polski
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
Semestr zimowy (godz.)
W
Ć
S
letni
Semestr letni (godz.)
W
Ć
S
Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Technik
Molekularnych
20
Razem:
20
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
C1. 1.Praktyczne zapoznanie się z technikami molekularnymi stosowanymi w medycynie.
2. Poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania technik analizy DNA.
3. Praktyczne zapoznanie się z diagnostykę niektórych chorób -metodą PCR.
4. Poznanie technik wizualizacji materiału genetycznego m.in. analizy instrumentalnej z
wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej.
5.Poznanie badań związanych z ekspresją genu z zastosowaniem techniki real-time RT-PCR.
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.
Numer efektu
Opis efektu kształcenia
Metody weryfikacji
Forma zajęć
(zgodnie
ze
szczegółowymi
efektami
kształcenia
osiągnięcia
dydaktycznych:
kształcenia zawartymi w
zamierzonych efektów
** wpisz symbol
standardach)
kształcenia*
Student powinien posiadać wiedzę
odpowiedź ustna
Ć
W1-n
o metodach biologii molekularnej
wykorzystywanych w diagnostyce i
terapii różnych chorób m.in.
onkologicznych, kardiologicznych i
genetycznie uwarunkowanych. A
także o metodach oznaczania
ekspresji genów czyli wiedza o
technice : Real-Time PCR
Student powinien posiadać
umiejętności w następujących
zakresach:
-izolacji DNA różnymi metodami
manualnymi
-przeprowadzenia reakcji
łańcuchową polimerazy (PCR),
-wizualizacji produktów reakcji
amplifikacji różnymi technikami:
elektroforezy żelowej,
elektroforezy kapilarnej.
U1-n
odpowiedź ustna
Ć
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Zajęcia na uczelni ( godz.) 20
Praca własna (godz.) 6
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
26
Punkty ECTS przedmiotu
1
Uwagi
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium. Metody detekcji i ilościowego oznaczania kwasów
nukleinowych .Metody badania genomu hybrydyzacja, trawienie restrykcyjne, ligacja, reakcja
amplifikacji (PCR). Nowe technologie: roboty laboratoryjne (izolacja i pipetowanie).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium. Różne techniki izolacji DNA . Diagnostyka kliniczna,
diagnostyka podatności na zakażenie. Elektroforeza żelowa. Elektroforeza kapilarna Real-time PCR.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
Laboratorium wyposażone z aparaturę do biologii molekularnej, rzutnik multimedialny
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Technik Molekularnych, ul. M.Curie-Skłodowskiej 52, 50-369
Wrocław, tel. 71 7841588, e-mail:[email protected]
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku
Prof. dr hab. Tadeusz Dobosz
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
.………....…..…
Data sporządzenia sylabusa: ……………………………………………
Podpis Dziekana
……….………..……
Download