Katedra Optoelektroniki i Techniki Świetlnej

advertisement
Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej
Wydział Elektryczny
Zgodnie z procedurą dyplomowania na Wydziale, poniżej przedstawiono tematy prac dyplomowych
niestacjonarnych II stopnia kończących się w semestrze zimowym (28.02.2015 r.):
Lp
1
Propozycja tematu/krótki opis
Sugerowany
stopień,
kierunek
studiów oraz
specjalność
Rodzaj
pracy
Promotor
Analiza możliwości modyfikacji współczynnika
załamania światła materiałów polimerowych do
aplikacji optycznych.
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
dr inż. Piotr
Miluski
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
dr inż. Piotr
Miluski
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
dr inż. Piotr
Miluski
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
dr inż. Piotr
Miluski
Praca powinna zawierać analizę wpływu parametrów
procesu polimeryzacji na wartość współczynnika
załamania światła materiałów polimerowych.
Przeprowadzona
analiza
powinna
zostać
zweryfikowana eksperymentalnie.
Koszt wykonania pracy 400 zł.
2
Optoelektroniczny czujnik pH cieczy.
Celem pracy jest opracowanie konstrukcji czujnika pH
cieczy. Realizacja praktyczna pracy zawiera
wytworzenie struktury sensorowej oraz weryfikacji jej
właściwości pomiarowych.
Koszt wykonania pracy 600 zł.
3
Analiza właściwości optycznych materiałów
polimerowych otrzymanych poprzez sieciowanie
dwóch związków monomerów.
Praca powinna zawierać analizę właściwości
optycznych polimerów wytworzonych poprzez
sieciowanie dwóch związków monomerów. Analizie
powinny zostać poddane skład i parametry procesu.
Przeprowadzona
analiza
powinna
zostać
zweryfikowana eksperymentalnie.
Koszt wykonania pracy 600 zł
4
Projekt falowodu polimerowego do transmisji
promieniowania w zakresie średniej podczerwieni.
Praca dotyczy opracowania i wytworzenia falowodu
umożliwiającego
transmisję
promieniowania
z zakresu średniej podczerwieni. Realizacja
postawionego zdania obejmuje projekt, wytworzenie
studiów
oraz pomiar właściwości optycznych wytworzonej
struktury falowodowej.
Koszt wykonania pracy 400 zł
5
Moduły DLP w układach świetlno-optycznych.
Zakres pracy: Analiza budowy i działania modułów
DLP (Digital Light Processing). Konstrukcje układów
świetlno-optycznych z modułami DLP i LCD. Ocena
wykorzystania modułu DLP do dynamicznej zmiany
kierunku emisji strumienia świetlnego. Projekt
i obliczenia układu świetlnego realizującego założone
wymagania oświetleniowe.
6.
System dopasowania widmowego wyświetlacza LCD
do wybranych parametrów kolorymetrycznych
w funkcji rozkładu widmowego tła.
Zakres pracy: Opis matematyczny parametrów
kolorymetrycznych
źródeł
promieniowania
widzialnego.
Analiza
emisji
promieniowania
w wyświetlaczach LCD o sterowanych parametrach
kolorymetrycznych.
Opracowanie
systemu
sterowania oprawą LCD, realizującego wybrane
parametry
kolorymetryczne
na
ekranie
odniesieniowym, w zależności od sposobu
oświetlenia tła.
7
Projekt oprawy oświetlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego z wykorzystaniem emitera LCD.
Zakres pracy: Analiza właściwości emisji strumienia
świetlnego
wybranych
wyświetlaczy
ciekłokrystalicznych w aspekcie rozkładu luminancji i
krzywej światłości. Ocena widoczności piktogramów
w funkcji odległości. Realizacja modelu oprawy o
zmiennej treści na bazie wyświetlacza LCD
sterowanego aplikacją w systemie android.
8
Systemy fotowoltaiczne dedykowane dla rolnictwa
w województwie podlaskim.
Zakres
pracy:
Ocena
zapotrzebowania
energetycznego dla wybranych specjalizacji małych i
średnich gospodarstw
rolnych. Opracowanie
koncepcji zasilania wykorzystującego systemy
fotowoltaiczne na potrzeby wybranych gospodarstw
rolnych w woj. podlaskim w odniesieniu do ich
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
Dr hab. inż.
Maciej
Zajkowski
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
Dr hab. inż.
Maciej
Zajkowski
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
Dr hab. inż.
Maciej
Zajkowski
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
Dr hab. inż.
Maciej
Zajkowski
lokalizacji i możliwości pozyskiwania energii
słonecznej. Ocena efektywności energetycznej
zaproponowanych systemów.
9
Projekt oprawy
laserowym.
oświetleniowej
ze
źródłem
Zakres pracy: Analiza możliwości wykorzystania
laserów półprzewodnikowych w oświetleniu.
Opracowanie koncepcji oprawy oświetleniowej z
wykorzystaniem diod i modułów laserowych. Projekt
i obliczenia układu świetlno-optycznego realizującej
założone wymagania fotometryczne.
10
Opracowanie programu komputerowego
wyznaczania monochromatycznej funkcji
czułości kontrastowej oka.
do
CSF
Efektem pracy powinien być program komputerowy
(np. w postaci gry lub tez inny jego rodzaj)
umożliwiający wyznaczanie monochromatycznej
funkcji CSF oka użytkownika programu, a tym samym
określenie jego zdolności do rozróżniania względnie
małych różnic luminancji. Praca powinna zawierać
przegląd literatury odnośnie tematu (literatura
głównie w języku angielskim)
11
Projekt oraz wykonanie stanowiska pomiarowego
służącego do wyznaczania funkcji CSF czułości
kontrastowej oka przy oświetleniu LED.
Równomierność rozkładu luminancji jest jednym
z podstawowych kryteriów decydujących o jakości
oświetlenia.
W związku z tym niezbędna jest
informacja o funkcji CSF oka obserwatora w danych
warunkach oświetleniowych. Praca ma na celu
wyznaczenie CSF dla oświetlenia LED przy 2i 10
polu widzenia obserwatora, przy luminancji o
wartościach typowych dla paneli oświetleniowych. W
pracy należy zaprojektować oraz wykonać stanowisko
pomiarowe umożliwiające wyznaczanie CSF oraz
wyznaczenie CSF dla kilku wybranych zestawów LED.
(literatura głównie w języku angielskim).
12
Analiza równomierności rozkładu luminancji LEDowych matryc i paneli oświetleniowych
Na podstawie przeglądu literatury należy omówić
metody oraz algorytmy matematyczne służące do
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
Dr hab. inż.
Maciej
Zajkowski
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
Dr hab. inż.
Irena Fryc
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
dr hab. inż.
Irena Fryc
mgr
dr hab. inż.
Irena Fryc
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
13
analizy równomierności rozkładu luminancji LEDowych matryc i paneli oświetleniowych. Następnie
należy przeprowadzić, przy użyciu wybranych
algorytmów (min. 3), analizę równomierności
rozkładu luminancji kilku (min. 5) wybranych matryc
LED. Na podstawie przeprowadzonej analizy, należy
dokonać
porównania
jakości
działania
poszczególnych algorytmów (literatura głównie w
języku angielskim).
Opracowanie
konstrukcji
i
zbadanie
światłowodowego czujnika temperatury oleju
Praca obejmuje analizę możliwości wykorzystania
czujników
światłowodowych
do
pomiaru
temperatury, w tym w szczególności temperatury
oleju. Zakres pracy obejmuje również opracowanie,
wykonanie i zbadanie jego właściwości.
14
Proszę o zarezerwowanie na potrzeby wykonania
stanowiska 500,- zł
Numeryczna analiza sieci średniego napięcia przy
niesymetrycznych obciążeniach
Celem pracy jest rozpatrzenie pracy sieci średniego
napięcia (SN) w stanach niesymetrycznego
obciążenia. Teoretyczna analiza oparta zostanie na
metodzie składowych symetrycznych. Rozważania
teoretyczne przykładowych wariantów obciążeń
niesymetrycznych sieci SN potwierdzone zostaną
w wybranym programie służącym do obliczeń
inżynierskich (sugerowany Matlab/Simulink, Scilab).
Na podstawie analiz i symulacji sformułowane
zostaną ogólne wnioski dotyczące wpływu
niesymetrycznych obciążeń sieci na pracę
transformatorów oraz linii przesyłowych.
15
Badanie stabilności pracy układu generator – sieć
sztywna z wykorzystaniem bezpośredniej metody
Lapunowa
Celem pracy jest analiza stabilności pracy układu
generator – sieć sztywna w oparciu o drugą metodę
Lapunowa. W pracy przedstawiony zostanie model
matematyczny układu generator – sieć sztywna.
Następnie zastosowana zostanie bezpośrednia
metoda Lapunowa do badania stabilności tego
nieliniowego układu. Końcowym etapem pracy będzie
stworzenie algorytmu komputerowego wyznaczania
obszarów pracy stabilnej układu generator – sieć
sztywna. Wyniki analiz teoretycznych i stworzonego
algorytmu zostaną poparte symulacjami wybranych
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
dr inż. Jacek
Kusznier
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
Dr inż.
Krzysztof
Rogowski
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
Dr inż.
Krzysztof
Rogowski
przykładów układów generator – sieć sztywna.
16
Badania i analiza jakości energii w sieci
elektroenergetycznej SN w obrębie wybranego RPZ.
Opis: Parametry jakościowe energii elektrycznej.
Wymagania norm i przepisów w zakresie jakości
energii.
Charakterystyka
układu
elektroenergetycznego wybranego do badań
pomiarowych.
Wyniki
rejestracji
wielkości
elektrycznych w wybranym obiekcie. Analiza
parametrów jakości energii w świetle wymagań
przepisów.
Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, sieci
elektroenergetyczne SN
17
18
19
Badania i analiza obciążeń oraz zużycia energii
elektrycznej
na terenie budowy obiektu
użyteczności publicznej.
Opis: Metodyka analizy zmienności obciążeń oraz
zużycia energii elektrycznej. Charakterystyka
badanego
układu
elektroenergetycznego
zasilającego wybadany plac budowy oraz
zainstalowanych
urządzeń.
Wyniki
badań
pomiarowych przeprowadzonych w układzie
elektroenergetycznym zasilających wybrany teren
budowy. Analiza wyników badań. Analiza
poprawności doboru urządzeń zasilających.
Słowa kluczowe: analiza obciążeń, analiza zużycia
energii, zasilanie placu budowy
Analiza
możliwości
wykorzystania
instalacji
inteligentnych w dużych obiektach handlowych.
Opis: Opis wymagań stawianych inteligentnym
instalacjom w obiektach budowlanych oraz zasad i
kryteriów doboru poszczególnych jej elementów.
Przegląd rozwiązań technicznych stosowanych na
polskim rynku. Wykonanie analizy porównawczej
instalacji
elektrycznej
wybranego
obiektu
handlowego wykonanej w sposób tradycyjny oraz z
wykorzystaniem
wybranego
systemu
inteligentnego. Podsumowanie pracy i wnioski
końcowe.
Słowa kluczowe: instalacja inteligentna, instalacja
elektryczna, obiekt handlowy
Analiza zmian napięcia wywołanych pracą elektrowni
wiatrowej przyłączonej do sieci 15 kV.
Opis: Budowa elektrowni wiatrowych oraz sposoby
przyłączania ich do sieci elektroenergetycznej. Opis
wymagań stawianych elektrowniom wiatrowym
przyłączanym do sieci dystrybucyjnej SN.
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
mgr
Dr inż.
Grzegorz
Hołdyński
dr inż.
Grzegorz
Hołdyński
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
dr inż.
Zbigniew
Skibko
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
dr inż.
Zbigniew
Skibko
20
Wykonanie badań terenowych wybranej siłowni
wiatrowej. Analiza zmian wartości napięcia w sieci
wywołanych pracą elektrowni oraz czynnościami
łączeniowymi. Podsumowanie pracy oraz wnioski
końcowe.
Słowa kluczowe: Elektrownia wiatrowa, napięcie,
zmiany napięcia,
Analiza możliwości ograniczenia strat energii
w instalacjach niskiego napięcia.
Opis: Przyczyny występowania strat mocy i energii w
instalacji elektrycznej niskiego napięcia. Moc bierna
w układach elektrycznych. Wykonanie analizy
możliwości ograniczenia strat mocy i energii na
wybranych przykładach,
z uwzględnieniem
nakładów
oraz
ewentualnych
zysków.
Podsumowanie pracy i wnioski końcowe.
Słowa kluczowe: straty mocy, straty energii,
kompensacja mocy,
21
22
23
Analiza problemów techniczno-prawnych związanych
z przyłączaniem mikroinstalacji do sieci niskiego
napięcia.
Opis: Budowa mikroinstalacji (panele słoneczne,
turbiny wiatrowe, biogazownie). Wymagania
prawne i techniczne związane
z
przyłączaniem
mikroinstalacji
do
sieci
elektroenergetycznej.
Wykonanie
projektu
przyłączenia mikroinstalacji do sieci niskiego
napięcia. Analiza zysków i strat związanych z
budową i pracą zaprojektowanej mikroinstalacji.
Analiza wpływu mikroinstalacji na parametry sieci
elektroenergetycznej. Podsumowanie pracy oraz
wnioski końcowe.
Słowa kluczowe: mikroinstalacja, mikrogeneracja,
siłownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne,
przyłącze
Analiza zakłóceń występujących w wybranych
układach elektroenergetycznych.
Opis: przedmiotem pracy jest wszechstronna analiza
zakłóceń zarejestrowanych przez rejestrator zakłóceń
w wybranych układach elektroenergetycznych oraz
wyciągnięcie na ich podstawie wniosków co do
przyczyn ich zaistnienia.
Analiza porównawcza wybranych konstrukcji turbin
wiatrowych małej mocy.
Opis: przedmiotem pracy jest analiza porównawcza
wybranych konstrukcji turbin wiatrowych małej mocy
pod kątem ich własności ruchowych i charakterystyk
probabilistycznych mocy wyjściowej.
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
dr inż.
Zbigniew
Skibko
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
dr inż. Robert
A. Sobolewski
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
dr inż. Robert
A. Sobolewski
dr inż.
Zbigniew
Skibko
24
Analiza techniczna możliwości stosowania linii
dwunapięciowych w korytarzach infrastrukturalnych
W ramach pracy należy dokonać analizy wymagań w
zakresie możliwości rozbudowy infrastruktury
energetycznej
przy
wykorzystaniu
linii
dwunapięciowych. Praca ma zawierać projekt
budowlany dwunapięciowej linii kablowej zasilającej
odbiorców
na
obszarze
zabudowanym,
charakteryzującym się dużym zagęszczeniem
infrastruktury technicznej.
25
Analiza
zakresu
prac modernizacyjnych
w infrastrukturze energetycznej niezbędnych
do wprowadzenia technologii Smart Grid w sieciach
dystrybucyjnych
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
Dr inż. Marcin
Sulkowski
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
Dr inż. Marcin
Sulkowski
Studia
niestacjonarne II st,
kierunek
Elektrotechnika
mgr
Dr inż. Marcin
Sulkowski
W ramach pracy należy dokonać analizy możliwości
dostosowania istniejącej infrastruktury energetycznej
do standardów jakie są wymagane przez dostępne
systemy Smart Grid. W pracy należy przedstawić
także projekt dostosowania fragmentu sieci
dystrybucyjnej do wprowadzenia systemu Smart
Grid.
26
Analiza
wymagań w
elektroenergetycznych
transportowej
zakresie zbliżeń sieci
do
infrastruktury
Celem pracy jest analiza wymagań w zakresie zbliżeń
sieci elektroenergetycznych do
infrastruktury
transportowej (drogowej oraz kolejowej) oraz ocena
rozwiązań technicznych stosowanych przy likwidacji
kolizji
infrastruktury
elektroenergetycznej
i
transportowej. W ramach pracy należy przygotować
projekt skrzyżowania linii elektroenergetycznej SN z
drogą klasy GP lub wyższej.
Download