Prace dyplomowe – A

advertisement
KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH
PROPOZYCJE TEMATÓW DYPLOMOWYCH - STUDIA II STOPNIA – 30.09.2014
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Sugerowany
stopień, kierunek
studiów oraz
specjalność
Propozycja tematu / krótki opis
Analiza i projektowanie przekształtnika rezonansowego
LCL-T jako źródła prądu stałego.
elektrotechnika
Analiza właściwości regulacyjnych układu, zestawienie zależności i
procedura projektowania układu, przykładowy projekt obliczeniowy,
model symulacyjny układu w programie PI SPICE, porównanie wyników
symulacji i obliczeń projektowych.
Przekształtnik DC/DC z podwójnie sprzężonym dławikiem do
zastosowań w napędzie samochodowym
Analiza pracy układu w oparciu o przebiegi czasowe napięć i prądów,
podstawowe zależności do wymiarowania układu, model symulacyjny
układu w programie PI-SPICE, prezentacja własności regulacyjnych
układu w oparciu o wyniki symulacji.
Prądowy
przekształtnik
AC/DC
do
kojarzenia
paneli
fotowoltaicznych z siecią EE.
Praca symulacyjna w Matlabie. Dotyczy symulacji sterowania
wektorem prądu przekształtnika z uwzględnieniem optymalnego
obciążenia źródła w postaci paneli fotowoltaicznych.
Współpraca maszyny pierścieniowej (dwustronnie zasilanej) z
3-fazową siecią elektroenergetyczną.
Praca symulacyjna w Matlabie. Dotyczy symulacji działania generatora
asynchronicznego napędzanego turbiną wiatrową podczas współpracy
z siecią oraz współpracy z buforem energetycznym w postaci
akumulatorów
Analiza właściwości dynamicznych układów napędowych
ze sterowaniem pośrednim i stabilizacją mocy biernej.
Praca będzie zawierać podstawy teoretyczne dotyczące analizy
układów nieliniowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniej
metody Lapunowa. W części głównej pracy przeprowadzona zostanie
analiza właściwości dynamicznych układów o sterowaniu wektorowym
pośrednim pracujących ze stabilizacją mocy biernej, a w szczególności
analiza stabilności i odporności na zmiany wybranych parametrów.
Ocenie podlegać będzie również możliwość wykorzystania tej klasy
układów do tzw. sterowania bezczujnikowego (bez czujnika prędkości
kątowej).
6.
elektrotechnika
elektronika i
telekomunikacja
elektrotechnika
elektronika i
telekomunikacja
elektrotechnika
elektronika i
telekomunikacja
Promotor
Analityczno
projektowa
Prof. zw. dr hab.
inż. T. Citko
Analityczno
symulacyjna
Prof. zw. dr hab.
inż. T. Citko
symulacyjna
Prof. zw. dr hab.
inż. A. Sikorski
symulacyjna
Współpraca filtrów hybrydowych z zasobnikiem energii
elektrycznej.
Omówienie najbardziej istotnych problemów związanych z
zastosowaniem akumulatorowego zasobnika energii elektrycznej.
Przegląd literatury dotyczący nowoczesnych rozwiązań filtrów
hybrydowych. Przeprowadzenie symulacji komputerowych wybranego
filtra hybrydowego współpracującego z akumulatorowym zasobnikiem
energii.
1
Prof. zw. dr hab.
inż. A. Sikorski
teoretycznosymulacyjna
dr hab. inż.
M. Dubowski,
prof. PB
elektrotechnika
elektronika i
telekomunikacja
teoretycznosymulacyjna
dr hab. inż.
M. Dubowski,
prof. PB
elektrotechnika
elektronika i
telekomunikacja
teoretycznosymulacyjna
Dr inż.
A. Kuźma
Ocena właściwości dynamicznych układów modelowania i
estymacji strumienia maszyn asynchronicznych.
W części wstępnej praca będzie zawierać przegląd metod analizy
układów nieliniowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniej
metody Lapunowa. W części głównej pracy przeprowadzona zostanie
analiza porównawcza właściwości dynamicznych różnych metod
modelowania (układy otwarte) i estymacji (układy zamknięte)
strumienia magnetycznego maszyn asynchronicznych. Elementem
oryginalnym pracy będzie oszacowanie gwarantowanej szybkości
zanikania procesów przejściowych w warunkach szybkich zmian
pulsacji synchronicznej i wirowania wału maszyny.
7.
elektrotechnika
Rodzaj pracy
8.
9.
Sterowanie trójfazowym filtrem aktywnym przy wykorzystaniu
predykcyjnej metody regulacji prądu.
Przegląd literatury dotyczący predykcyjnych metod sterowania filtrem
aktywnym.Przeprowadzenie symulacji komputerowych oraz badań
laboratoryjnych sterowania trójfazowym filtrem aktywnym przy
wykorzystaniu predykcyjnej metody regulacji prądu.
elektrotechnika
elektronika i
telekomunikacja
symulacyjnobadawcza
Dr inż.
A. Kuźma
Analiza i badania symulacyjne quasi-rezonansowego
przeciwsobnego przekształtnika DC-DC podwyższającego elektrotechnika
napięcie.
elektronika i
Praca dotyczyć będzie analizy i wyznaczenia parametrów obwodu telekomunikacja
analitycznosymulacyjna
Dr inż.
S. Jałbrzykowski
quasi -rezonansowego przekształtnika podwyższającego napięcie.
Następnie rozważania analityczne powinny zostać potwierdzone i
zweryfikowane poprzez badania symulacyjne, na bazie których
zostaną wyznaczone odpowiednie przebiegi i charakterystyki.
10.
Analiza i badania symulacyjne przeciwsobnego
przekształtnika DC-DC podwyższającego napięcie z elektrotechnika
szeregowym obwodem rezonansowym.
elektronika i
Praca dotyczyć będzie analizy przekształtnika DC-DC boost z telekomunikacja
analitycznosymulacyjna
Dr inż.
S. Jałbrzykowski
szeregowym obwodem rezonansowym, w którym obciążenie włączone
jest poprzez prostownikowy podwajacz napięcia. Rozważania
analityczne powinny zostać potwierdzone i zweryfikowane poprzez
badania symulacyjne, na bazie których zostaną wyznaczone
odpowiednie przebiegi i charakterystyki.
11.
Opracowanie modeli matematycznych silników
jednofazowych małej mocy.
elektrotechnika
teoretycznoprogramowa
Dr inż. A. Sołbut
elektrotechnika
teoretycznoprogramowa
Dr inż. A. Sołbut
teoretycznoprogramowa
Dr inż.
A. Andrzejewski
teoretycznoprogramowa
Dr inż.
A. Andrzejewski
Opracowanie modeli matematycznych oraz programu symulacyjnego
silników jednofazowych małej mocy, przeprowadzenie badań
symulacyjnych dla maszyn z uzwojeniami rozruchowymi oraz maszyn
ze zwojem zwartym.
12.
Analiza pracy silników reluktancyjnych małej mocy
13.
Projekt wizualizacji napędu z silnikami synchronicznymi
elektrotechnika
przy wykorzystaniu oprogramowania Automation Studio.
Opracowanie modelu matematycznego oraz programu symulacyjnego
do badań dynamiki silników reluktancyjnych, badania symulacyjne
reduktorowej maszyny dwufazowej, maszyny synchronicznej oraz
silnika skokowego.
Celem pracy dyplomowej jest zapoznanie się z systemem czasu
rzeczywistego i sprzętem przeznaczonym do sterowania ruchem osi
obrabiarki CNC. Student będzie miał do dyspozycji oprogramowanie
Automation Studio, sterownik czasu rzeczywistego z zintegrowanym
wyświetlaczem dotykowym, moduły wejść i wyjść cyfrowych, dwa
falowniki ACOPOS i dwa silniki synchroniczne z magnesami trwałymi i
enkoderami z protokołem transmisji ENDAT. Praca polega na
utworzeniu projektu w oprogramowaniu Automation Studio do
zintegrowania wszystkich urządzeń w jeden system sterowania
obrabiarką CNC, i opracowanie swojej wizualizacji na panel dotykowy.
Komunikacja komputera z sterownikiem odbywa się poprzez łącze
LAN. Pracę dyplomową można wykonywać w domu. Oprogramowanie
Automation Studio zostanie udostępnione studentowi na czas
wykonywania pracy dyplomowej.
14.
Projekt
mikroprocesorowego
systemu
sterowania
serwomechanizmem z silnikiem prądu stałego z elektrotechnika
wykorzystaniem
mikroprocesora
TMS320C6711
i
oprogramowania Code Composer Studio.
Celem pracy dyplomowej jest utworzenie własnego oprogramowania
sterującego położeniem serwomechanizmu z silnikiem prądu stałego.
Student ma do dyspozycji gotowy system mechatroniczny z silnikiem,
układem zasilania, system mikroprocesorowy w procesorem
sygnałowym
TMS320C6711
oraz
przykładowe
projekty
oprogramowania do sterowania ruchem silnika. Oprogramowanie Code
Composer Studio zostanie udostępnione studentowi na czas
wykonywania pracy dyplomowej.
2
15.
Analizator mocy odbiorników nieliniowych.
elektrotechnika
elektronika i
telekomunikacja
teoretyczna
Dr inż. A.
Bogdan
16.
Korekcja dynamiczna układu sterowania jednofazowego elektrotechnika
przekształtnika PFC.
elektronika i
W ramach pracy należy wyznaczyć parametry małosygnałowego telekomunikacja
teoretyczna
Dr inż. A.
Bogdan
Elektrotechnika
praktyczna
materiały
zabezpieczone
Dr inż.
M. Korzeniewski
elektrotechnika
programowa
Dr inż.
M. Korzeniewski
elektrotechnika
praktyczna
Dr inż.
J. Werdoni
elektronika i
telekomunikacja
praktyczna
Dr hab. inż.
K. Zaremba
elektrotechnika
teoretyczna
Dr hab. inż.
K. Zaremba
Celem pracy jest przegląd teorii mocy odbiorników nieliniowych i
napisanie programu na DSP do wyznaczania mocy według koncepcji
prof. L. Czarneckiego.
modelu dynamicznego przekształtnika AC/DC za pomocą narzędzi
identyfikacji dostępnych w środowisku MATLAB, opracować układ
regulacji napięcia wyjściowego i prądu wejściowego przekształtnika
oraz zweryfikować otrzymane wyniki drogą symulacji cyfrowych.
17.
Modernizacja stanowisk laboratoryjnych z procesorem
SHARC.
Praca polega na zaprojektowaniu interfejsów cyfrowych oraz
analogowych umożliwiających współpracę nowej generacji układów
mikroprocesorowych (ADSP-21369) ze stanowiskami laboratoryjnymi z
procesorami ADSP-21065L. W pracy należy zaprojektować oraz
wykonać płytki interfejsów do układów pomiarowych prądów, napięć,
ekodera inkrementalego, konsoli operatora oraz przekształtnikiem
napięcia. Podczas realizacji pracy mile widziane znajomość obsługi
programu do projektowania płytek PCB (Eagle), umiejętność
posługiwania się lutownicą podczas montażu układów elektronicznych
oraz umiejętność programowania w języku C/C++ w środowisku
VisualDSP++.
18.
19.
20.
21.
Modernizacja
oprogramowania
laboratoryjnych z procesorem SHARC.
do
stanowisk
Praca polega na opracowaniu procedur w języku wysokiego poziomu
C/C++ umożliwiających obsługę interfejsów cyfrowych oraz
analogowych umożliwiających współpracę nowej generacji układów
mikroprocesorowych (ADSP-21369) ze stanowiskami laboratoryjnymi z
procesorami ADSP-21065L. W pracy należy przeanalizować działanie
dostępnych kodów programu na procesor ADSP-2165L i dokonać
stosownych modyfikacji umożliwiających obsługę interfejsów do
układów pomiarowych prądów, napięć, ekodera inkrementalnego,
konsoli operatora oraz przekształtnikiem napięcia. Podczas realizacji
pracy mile widziana umiejętność programowania w języku C/C++ w
środowisku VisualDSP++.
Opracowanie projektu oraz wykonanie wybranych komponentów
dydaktycznego stanowiska modelu windy.
Modele procesów przemysłowych współpracujących ze sterownikami
PLC - przegląd wybranych rozwiązań przeznaczonych do dydaktyki.
Opracowanie koncepcji budowy modelu windy. Dobór przemiennika,
elementów sterujących i zabezpieczających, komunikacja ze
sterownikiem PLC i panelem operatorskim. Projekt i wykonanie części
mechanicznej oraz połączeń elektrycznych modelu windy.
Opracowanie instrukcji obsługi modelu (szczególnie pod kątem
laboratorium). Skonfigurowanie oraz przykładowe oprogramowanie
sterownika PLC. Przeprowadzenie testów zbudowanego modelu
windy.
Zaprojektowanie i wykonanie przyrządu do pomiaru parametrów
baterii i akumulatorów typu AA i AAA.
Zakres pracy: Przyrząd ma wykonywać min. pomiary stanu naładowania
akumulatorów i wyładowania baterii oraz ich pojemności zgodnie z
odpowiednimi normami.
Analiza wpływu usytuowania kolektorów słonecznych na roczne
napromieniowanie ich powierzchni.
Zakres pracy: Opis teorii dotyczącej powyższego zagadnienia (na
podstawie literatury). Opracowanie prostego programu obliczeniowego
(lub
arkusza
kalkulacyjnego)
do
wyznaczania
rocznego
napromieniowania powierzchni kolektora. Przeprowadzenie analiz
kolektorów o stałym i nadążnym położeniu.
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards