Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

advertisement
Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej
Propozycje tematów prac inżynierskich 2014/2015
3.
4.
5.
6
Projekt optymalizacji struktury elektroenergetycznej sieci
zasilającej aglomerację miejską
Celem pracy jest zaprojektowanie sieci elektroenergetycznej
zasilającej przykładowe miasto. Opracowany projekt uwzględni
optymalizację rozpływu mocy w systemie. Zamodelowane zostanie
funkcjonowanie zaproponowanej struktury.
dr hab. inż.
Maciej
Zajkowski
Prakt./
Teoret.
1st ED
dr hab. inż.
Maciej
Zajkowski
1st ED
Prakt./
Teoret.
2.
Promotor
dr hab. inż.
Maciej
Zajkowski
1st EiT/ED
Prakt./
Teoret.
Projekt instalacji oświetleniowej wybranego obiektu sportoworekreacyjnego z wykorzystaniem opraw LED
Celem pracy jest zaprojektowanie oświetlenia ogólnego wnętrza hali
sportowo-rekreacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonany będzie przegląd opraw LED z możliwością regulacji
strumienia świetlnego. Dobrane będą elementy instalacji elektrycznej.
Zaprojektowana będzie instalacja oświetlenia awaryjnego wybranych
obszarów pracy wzrokowej.
Projekt instalacji oświetlenia iluminacyjnego LED wybranego
budynku użyteczności publicznej w przestrzeni zurbanizowanej
Celem pracy jest zaprojektowanie oświetlenia iluminacyjnego
zgodnie z wymaganiami budowlanymi oraz oświetleniowymi.
Dokonany będzie przegląd sprzętu oświetleniowego LED, w tym
rozwiązań typu RGB. Wykonany będzie dobór elementów
instalacyjnych oraz opracowany projekt elektryczny. Uwzględnione
będą aspekty lokalizacji i otoczenia iluminowanego obiektu.
Realizacja modeli wybranych rzeczywistych źródeł światła za
pomocą języka SDL w środowisku POV-Ray z uwzględnieniem
ich właściwości fotometrycznych
Celem pracy jest zaprojektowanie wybranych modeli źródeł światła
(idealnych i rzeczywistych), z uwzględnieniem ich właściwości
fotometrycznych. Realizacja będzie przeprowadzona w środowisku
POV-Ray za pomocą języka SDL. Przeprowadzone będą wizualizacje
z wykorzystaniem metody promieni odwrotnych (raytracing).
Opracowanie autonomicznego systemu oświetleniowego
oświetlenia stref zagrożonych wybuchem terenów akcji
ratowniczych
Celem pracy jest zaprojektowanie autonomicznej oprawy LED tzw.
najaśnicy, stosowanej przy akcjach ratunkowych jednostek Straży
Pożarnej. Dobrane będzie zasilanie akumulatorowe i osprzęt
instalacyjny wchodzący w skład oprawy. Wykonana będzie analiza
pracy i funkcjonowania oprawy oświetleniowej zgodnie z dyrektywą
ATEX.
Opracowanie czujnika światłowodowego do analizy stanu pracy
rozłącznika SN
Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie czujnika
światłowodowego do analizy położenia elementów aparatury
łączeniowej w rozdzielnicy SN. Przedstawione będą charakterystyki
pracy czujnika odbiciowego i czujnika obrazowodowego, w różnych
konfiguracjach geometrycznych.
Rodzaj
pracy
dr hab. inż.
Maciej
Zajkowski
1st EiT/ED
Prakt./
Teoret.
1.
Sugerowany
stopień,
kierunek
studiów oraz
specjalność
dr hab. inż.
Maciej
Zajkowski
1st EiT/ED
Prakt./
Teoret.
Propozycja tematu/krótki opis
specjalność
Elektroenergetyka
i Technika
Świetlna
analitycznoprojektowa
Lp
.
dr inż.
Krzysztof
Rogowski
Wykorzystanie programu OpenDSS do symulacji działania sieci
elektroenergetycznej
Oprogramowanie OpenDSS (Distribution System Simulation) jest
profesjonalnym narzędziem analizy zjawisk zachodzących sieciach
elektroenergetycznych rekomendowanym przez IEEE Power and
System Society. Celem pracy będzie symulacja działania fragmentu
systemu elektroenergetycznego przy użyciu tego oprogramowania.
Elektrotechnika,
specjalność
Elektroenergetyka
i Technika
Świetlna
9
Projekt latarki LED przeznaczonej dla płetwonurków
Zakres pracy obejmuje analizę problemów technicznych eksploatacji
oświetlenia w warunkach podwodnych oraz projekt konstrukcji
mechanicznej, elektrycznej/elektronicznej i optycznej latarki LED
przeznaczonej dla płetwonurków.
10
Wykorzystanie światłowodów z otworami powietrznymi do
budowy sensorów fotonicznych.
Praca obejmuje opracowanie układu pomiarowego oraz wyznaczenie
parametrów głowicy sensorowej na bazie falowodów z otworami
powietrznymi. Określone zostaną potencjalne możliwości aplikacyjne
sensorów wykorzystujących różne konstrukcje światłowodów.
Planowany koszt wykonania: 300 pln
Elektronika i
Telekomunikacja,
11
Projekt fotometru mierzącego zgodnie z funkcją cyrkadialną
Zakres pracy obejmuje analizę zagadnień związanych z
możliwościami konstruowania różnorodnych fotometrów oraz projekt
konstrukcji mechanicznej, elektrycznej/elektronicznej i optycznej
fotometru mierzącego zgodnie z funkcją cyrkadialną.
Elektrotechnika,
EiT,
12
Projekt oprawy diodowej do pomieszczeń o niskich
temperaturach
Zakres pracy obejmuje analizę problemów technicznych eksploatacji
oświetlenia w niskich temperaturach oraz wykonanie projektu oprawy
diodowej mogącej znaleźć zastosowanie do oświetlenia chłodni
wysokiego składowania
Elektrotechnika,
EiT
13
Projekt oprawy oświetleniowej do pomieszczeń przemysłowych i
przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem
Zakres pracy obejmuje analizę problemów technicznych eksploatacji
oświetlenia w strefach zagrożenia wybuchem oraz wykonanie
projektu oprawy oświetleniowej mogącej znaleźć zastosowanie do
oświetlenia w strefach zagrożonych wybuchem
Elektrotechnika,
EiT
14
Ochrona przeciwporażeniowa w liniach elektroenergetycznych
niskiego napięcia. Analiza przypadku
W pracy należy przeprowadzić analizę wymagań dotyczących
ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych
niskiego napięcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kryteria
oceny skuteczności ochrony w sieciach budowanych w latach 70-tych
oraz 80-tych ubiegłego wieku. W ramach pracy trzeba będzie
przeprowadzić analizę możliwości dostosowania wybranej „starej”
linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do obecnie
obowiązujących wymagań. Analiza ma obejmować także ocenę
kosztów modernizacji wybranej do analizy linii niskiego napięcia.
Elektrotechnika
analitycznosymulacyjna
kierunek
Elektrotechnika,
specjalność
Elektroenergetyka
i Technika
Świetlna
dr inż.
Krzysztof
Rogowski
symulacyjna
8
Wybór optymalnego punktu przyłączenia transformatora
zasilającego sieć niskiego napięcia
Celem pracy będzie opracowanie algorytmu wyboru optymalnego
punktu przyłączenia transformatora zasilającego sieć niskiego
napięcia.
Opracowany
zostanie
program
komputerowy
wykorzystujący analityczne metody optymalizacyjne w celu
minimalizacji strat w sieci. Zamodelowany zostanie rozpływ mocy
otrzymanej sieci.
dr inż.
Krzysztof
Rogowski
dr hab. inż.
Irena Fryc
teoretycznopraktyczna
projektowa
Elektrotechnika,
EiT
dr hab.
Dominik
Dorosz, prof.
nzw. PB
projektowa
dr hab. inż.
Irena Fryc
projektowa
dr hab. inż.
Irena Fryc
projektowa
dr hab. inż.
Irena Fryc
dr inż. Marcin
A. Sulkowski
inżynierska
7
Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych oraz
niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej
W ramach pracy należy dokonać analizy wymagań w
zakresie instalacji elektrycznych niskiego napięcia w obiektach
użyteczności publicznej. Szczególna uwaga ma być zwrócona na
zagadnienia związane niezawodnością zasilania oraz instalacjami
bezpieczeństwa wymaganymi dla tego typu obiektów budowlanych.
Praca ma zawierać projekt budowlany instalacji elektrycznej niskiego
napięcia w budynku wymiaru sprawiedliwości z uwzględnieniem
kryteriów bezpieczeństwa wymaganych dla tego typu obiektu.
Elektrotechnika
16
Analiza techniczna i ekonomiczna zasilania budynków
rekreacyjnych na terenach niezurbanizowanych
W pracy należy przestawić analizę możliwości technicznych
zasilania na terenach cennych krajobrazowo grupy budynków
rekreacyjnych przy zastosowaniu stacji abonenckiej SN/nN. Analiza
techniczna uzupełniona ma zostać analizą ekonomiczną obejmującą
proponowane rozwiązania techniczne. W ramach pracy należy także
przygotować projekt techniczny zasilania grupy obiektów
rekreacyjnych w oparciu o przyjęte w ramach analizy technicznej i
ekonomicznej rozwiązania techniczne.
Analiza
zarządzania
bezpieczeństwem eksploatacji
sieci
elektroenergetycznych i urządzeń
rozdzielczych średniego
napięcia
Zarządzanie bezpieczeństwem w systemach społeczno- technicznych.
Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy. Analiza i ocena
ryzyka zawodowego w procesie eksploatacji sieci i urządzeń
elektroenergetycznych. Wybór metody, wykonanie oceny ryzyka
zawodowego pracowników zajmujących się eksploatacją sieci
średniego napięcia, opracowanie zaleceń dotyczących monitorowania
ryzyka i jego okresowej oceny.
Słowa kluczowe: zarządzanie bezpieczeństwem, analiza i ocena
ryzyka, monitorowanie ryzyka.
Projekt przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
elektroenergetycznej
Elementy składowe instalacji fotowoltaicznej małej mocy
Dobór przewodów i kabli w instalacji fotowoltaicznej
Dobór zabezpieczeń w instalacji fotowoltaicznej
Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w instalacji
fotowoltaicznej
Przykładowy projekt przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
elektroenergetycznej nn
Wnioski
Elektrotechnika
6.
19
1.
2.
3.
4.
5.
20
1.
2.
3.
4.
5.
Projekt przyłączenia elektrowni wiatrowej do sieci
elektroenergetycznej
Problemy współpracy elektrowni wiatrowej z systemem
elektroenergetycznym
Zasady doboru urządzeń w układzie przyłączającym elektrownię do
systemu
Wpływ elektrowni na pracę systemu elektroenergetycznego – analiza
projektowanego przypadku
Projekt przyłączenia elektrowni wiatrowej o mocy 0,5 MW do sieci
elektroenergetycznej
Wnioski
Projekt instalacji elektrycznej w drukarni
Drukarnia jako odbiorca energii elektrycznej, charakterystyka
urządzeń
Problemy projektowania instalacji elektrycznych w drukarniach
Zasady doboru urządzeń elektrycznych w instalacjach przemysłowych
Projekt instalacji elektrycznej w drukarni
Wnioski
inżynierska
inżynierska
5.
dr inż. Dariusz
Sajewicz
Elektrotechnika
inżynierska
1.
2.
3.
4.
kierunek
Elektrotechnika,
specjalność
Elektroenergetyka
i Technika
Świetlna
dr inż. Helena
Rusak
Elektrotechnika
inżynierska
18
dr inż. Marcin
A. Sulkowski
dr inż. Helena
Rusak
Elektrotechnika
inżynierska
17
dr inż. Marcin
A. Sulkowski
inżynierska
15
dr inż. Helena
Rusak
inżynierska
dr inż. Helena
Rusak
inżynierska
dr inż. Helena
Rusak
inżynierska
dr inż.
Grzegorz
Hołdyński
kierunek
Elektrotechnika
i Energetyka
inżynierska
dr inż.
Grzegorz
Hołdyński
Studia kierunek
Elektrotechnika
i Energetyka
inżynierska
dr inż.
Grzegorz
Hołdyński
kierunek
Elektrotechnika
i Energetyka
inżynierska
Projekt zasilania w energię elektryczną zespołu szeregowych
budynków mieszkalnych
1.Analiza zapotrzebowania na energię zespołu szeregowych
budynków mieszkalnych
2.Wymagania stawiane układowi zasilającemu budynki mieszkalne
3.Zasady doboru urządzeń stanowiących układ zasilający budynki
mieszkalne
4.Projekt układu zasilającego budynki mieszkalne (wybrany
przypadek)
dr inż.
Grzegorz
Hołdyński
I stopień,
EiT – OE
lub
E-TŚ
praktyczna
21
dr inż. Urszula
Błaszczak
Elektrotechnika
Elektrotechnika
22
Projekt instalacji elektrycznej z panelami fotowoltaicznymi w
budynku szkolnym
1. Charakterystyka szkoły jako odbiorcy energii elektrycznej
2. Elementy składowe projektu instalacji elektrycznej z panelami
fotowoltaicznymi
3. Zasady doboru urządzeń w instalacji ( przewodów, zabezpieczeń
nadprądowych, zabezpieczeń przeciwporażeniowych)
4. Projekt instalacji
5. Wnioski
23 Projekt
przyłączenia
elektrowni
wiatrowej
do
sieci
elektroenergetycznej SN
Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Rozwiązania
konstrukcyjne elektrowni wiatrowych. Wytyczne norm i przepisów
krajowych w zakresie przyłączania źródeł energii do sieci
elektroenergetycznej SN. Projekt koncepcyjny przyłączenia
elektrowni wiatrowej do sieci elektroenergetycznej średniego
napięcia.
24Temat: Zasilanie obiektów medycznych w energię elektryczną na
przykładzie szpitala
Rozwiązania
konstrukcyjne
elektroenergetycznych
układów
zasilających. Wymagania norm i przepisów krajowych dotyczących
zasiania obiektów medycznych w energię elektryczną. Projekt
koncepcyjny układu elektroenergetycznego zasilania budynku
szpitala.
25 Projekt oświetlenia ulicznego oraz terenów rekreacyjnych
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne oświetlenia zewnętrznego oraz
układów sterujących i zasilających. Metodyka i zasady projektowania
sieci oświetlenia zewnętrznego. Wymagania przepisów dotyczących
oświetlenia
zewnętrznego.
Projekt
koncepcyjny
sieci
elektroenergetycznej zasilającej oświetlenie uliczne oraz terenu parku
miejskiego.
26 Projekt instalacji elektrycznej i odgromowej stacji paliw
Metodyka projektowania instalacji elektrycznych i odgromowych w
przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania norm i
przepisów krajowych dotyczących instalacji w przestrzeniach i
strefach zagrożonych wybuchem. Projekt koncepcyjny instalacji
elektrycznej i odgromowej stacji paliw.
27 Miniaturowy przenośny układ wizualizacji rozkładu spektralnego
promieniowania źródeł światła w zakresie widzialnym
Oczekiwana zawartość pracy:
- przegląd literatury z zakresu pomiarów spektralnych źródeł światła
- projekt konfiguracji układu
- zbudowanie układu prototypowego
- zbudowanie zestawu dydaktycznego do prezentacji charakterystyki
spektralnej różnych typów źródeł światła
Proszę o zarezerwowanie na potrzeby wykonania stanowiska 500,- zł
Elektrotechnika
i Energetyka
I stopień,
EiT – OE
lub
E-TŚ
praktyczna
dr inż. Urszula
Błaszczak
I stopień,
EiT – OE
lub
E-TŚ
praktyczna
dr inż. Urszula
Błaszczak
I stopień,
EiT – OE
praktyczna
dr inż. Urszula
Błaszczak
I stopień,
EiT – OE
dr inż. Urszula
Błaszczak
Elektrotechnika
Studia I stopnia
Elektrotechnika
Studia I stopnia
teoretycznopraktyczna
dr inż. Piotr
Miluski
inżynierska
Studia I stopnia,
Elektronika
i
Telekomunikacja
dr inż. Piotr
Miluski
dr inż.
Zbigniew
Skibko
inżynierska
Studia I stopnia,
Elektronika
i
Telekomunikacja
dr inż. Piotr
Miluski
teoretycznopraktyczna
Studia I stopnia,
Elektronika
i
Telekomunikacja
teoretycznopraktyczna
Badanie wybranych charakterystyk elektro-optycznych diod UV
Oczekiwana zawartość pracy:
- przegląd diod emitujących promieniowanie w zakresie UV
- propozycja konfiguracji stanowisk pomiarowych
- budowa wybranych stanowisk
- przeprowadzenie serii pomiarów, analiza wyników pomiarów i
porównanie z danymi producentów
Proszę o zarezerwowanie na potrzeby wykonania stanowiska 150,- zł
29 Model laboratoryjny układu projekcyjnego
Oczekiwana zawartość pracy:
- projekt stanowiska laboratoryjnego
- wykonanie niezbędnych elementów i zestawienie układu
- weryfikacja działania stanowiska, przeprowadzenie przykładowych
pomiarów
- opracowanie instrukcji laboratoryjnej
Proszę o zarezerwowanie na potrzeby wykonania stanowiska 150,- zł
30 Badanie spektralnego współczynnika odbicia skóry ludzkiej w
zakresie widzialnym
Oczekiwana zawartość pracy:
- przegląd literatury z zakresu technik związanych z charakteryzacją
fototypów skóry ludzkiej
- opracowanie stanowiska laboratoryjnego
- przeprowadzenie przykładowych pomiarów i analiza ich wyników
31 Stanowisko do obiektywnej oceny barwy wybranych środków
kosmetycznych
Oczekiwana zawartość pracy:
- analiza problemów towarzyszących ocenie barwy
- propozycja konfiguracji stanowiska
- przeprowadzenie przykładowych eksperymentów i analiza ich
wyników
Proszę o zarezerwowanie na potrzeby wykonania stanowiska 200,- zł
32 Opracowanie optoelektronicznego czujnika do pomiaru wymiaru
liniowego obiektu.
Praca powinna zawierać opracowanie układu służącego do
bezdotykowego pomiaru wymiaru liniowego obiektu. Realizacja
postawionego zdania obejmuje projekt oraz weryfikację
eksperymentalną przyjętej koncepcji rozwiązania.
Koszt wykonania pracy 400 zł.
33 Projekt przestrajalnego źródła promieniowania VIS z wyjściem
światłowodowym.
Celem pracy jest opracowanie konstrukcji przestrajalnego źródła
promieniowania optycznego o założonych parametrach. Realizacja
postawionego zdania obejmuje projekt oraz weryfikację
eksperymentalną przyjętej koncepcji rozwiązania.
Koszt wykonania pracy 500 zł.
34 Projekt układu monitorowania naprężenia włókna
światłowodowego w procesie jego wytwarzania.
Praca powinna zawierać opracowanie układu kontroli naprężenia
światłowodu w procesie wyciągania włókna. Realizacja postawionego
zdania obejmuje projekt oraz weryfikację eksperymentalną przyjętej
koncepcji rozwiązania.
Koszt wykonania pracy 400 zł.
35
Projektowanie instalacji elektrycznych sal widowiskowych.
Wymagania aktualnych przepisów i norm w zakresie wykonywania
projektów budowlanych. Wymagania przepisów i norm w zakresie
instalacji elektrycznych stosowanych w salach widowiskowych,
zasady projektowania takich instalacji. Wykonanie projektu instalacji
elektrycznej sali kinowej. Podsumowanie pracy oraz wnioski
końcowe.
36 Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej tartaku.
Opis: Wymagania przepisów i norm stawiane projektom elektrycznym.
Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych w tartakach, zasady
projektowania takich instalacji. Wykonanie projektu koncepcyjnego
instalacji elektrycznej wybranego tartaku. Podsumowanie pracy oraz
wnioski końcowe.
praktyczna
28
dr inż.
Zbigniew
Skibko
1 st E
1 st EiT
dr inż.
Zbigniew
Skibko
dr inż.
Zbigniew
Skibko
dr inż.
Zbigniew
Skibko
Elektrotechnika
Studia I stopnia
Elektrotechnika
Energetyka
Studia I stopnia
Elektrotechnika
Energetyka
Studia I stopnia
prakt.
dr inż. Jacek
Kusznier
dr inż. Jacek
Kusznier
1 st E
1 st EiT
prakt.
43
inżynierska
Opracowanie optoelektronicznego czujnika prędkości przepływu
cieczy
Praca
obejmuje
przegląd
możliwości
wykorzystania
optoelektronicznych układów pomiarowych do pomiaru prędkości
przepływu cieczy.
Elementem
pracy
będzie
opracowanie
i
wykonanie
optoelektronicznego czujnika prędkości przepływu cieczy
Proszę o zarezerwowanie na potrzeby wykonania stanowiska 500,- zł
Opracowanie optoelektronicznego czujnika do centrowania
elementów wirujących
Praca
obejmuje
przegląd
możliwości
wykorzystania
optoelektronicznych układów pomiarowych do pomiaru odkształceń
elementów wirujących takich jak tarcza lub koło.
Elementem
pracy
będzie
opracowanie
i
wykonanie
optoelektronicznego czujnika do centrowania tarczy lub koła.
Proszę o zarezerwowanie na potrzeby wykonania stanowiska 500,- zł
42
inżynierska
Elektrotechnika
Energetyka
Studia I stopnia
dr inż.
Zbigniew
Skibko
inżynierska
Badanie parametrów charakteryzujących połączenia przewodów
w instalacjach elektrycznych nn.
Opis: Analiza sposobów łączenia ze sobą przewodów stosowanych
w instalacjach elektrycznych nn. Opis wymagań stawianych
połączeniom przewodów elektrycznych. Wykonanie badań
laboratoryjnych podstawowych parametrów charakteryzujących
połączenia
przewodów.
Analiza
otrzymanych
wyników.
Podsumowanie pracy oraz wnioski końcowe.
41
dr inż.
Zbigniew
Skibko
inżynierska
Elektrotechnika
Studia I stopnia
inżynierska
Projekt instalacji elektrycznej zasilającej oczyszczalnię ścieków.
Wymagania
stawiane
dokumentacji
projektowej
układów
zasilających. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych
zasilających obiekty budowlane, zasady projektowania takich
instalacji. Sposoby prowadzenia linii kablowych. Sposoby uzyskania
podwyższonej pewności zasilania oczyszczalni ścieków. Wykonanie
projektu układu zasilającego przykładowej oczyszczalni ścieków z
analizą różnych rozwiązań zasilania gwarantowanego. Podsumowanie
pracy oraz wnioski końcowe.
38
Projektowanie instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych
połączonych z częścią usługową.
Wymagania przepisów i norm stawiane dokumentacji projektowej
instalacji elektrycznej w obiektach mieszkalnych i usługowych.
Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych w pomieszczeniach
mieszkalnych oraz usługowych, zasady projektowania takich
instalacji. Sposoby wykonania głównych linii zasilających.
Wykonanie projektu instalacji elektrycznej wybranego budynku
wielorodzinnego posiadającego na parterze lokale usługowe.
Podsumowanie pracy oraz wnioski końcowe.
39 Zasady doboru nastaw zabezpieczeń nadprądowych z
wykorzystaniem oprogramowania firmy Eaton.
Kryteria doboru nastaw zabezpieczeń nadprądowych w układach
elektroenergetycznych. Przegląd aktualnie dostępnych na rynku
wyłączników nadprądowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
ich budowę i zasadę działania. Opis oprogramowania firmy Eaton do
doboru nastaw i charakterystyk zabezpieczeń nadprądowych.
Wykonanie, przy wykorzystaniu oprogramowania firmy Eaton,
doboru nastaw zabezpieczeń nadprądowych w wybranych
fragmentach układu elektroenergetycznego. Podsumowanie pracy
oraz wnioski końcowe.
40
Badania odbiorcze i eksploatacyjne rozdzielnic niskiego napięcia.
Rodzaje i budowa rozdzielnic nn. Zakres i sposób wykonywania badań
odbiorczych rozdzielnic elektrycznych nn. Zakres i sposób
wykonywania badań eksploatacyjnych rozdzielnic elektrycznych nn.
Zasady wykonywania protokołów z badań. Wykonanie badań
odbiorczych wybranej rozdzielnicy elektrycznej nn. Wykonanie badań
eksploatacyjnych
wybranej
rozdzielnicy
elektrycznej
nn.
Podsumowanie pracy oraz wnioski końcowe.
37
Opracowanie stanowiska do badania stopnia polaryzacji wiązki
odbitej
Praca obejmuje analizę zjawiska odbicia ze szczególnym
uwzględnieniem zależności odbicia światła w zależności od kierunku
padania i polaryzacji padającej fali.
Elementem pracy będzie opracowanie stanowiska do badania stopnia
polaryzacji wiązki odbitej.
Proszę o zarezerwowanie na potrzeby wykonania stanowiska 500,- zł
1 st E
1 st EiT
45
Projekt światłowodu aktywnego o luminescencji w zakresie 1µm –
2 µm.
Praca
obejmuje
opracowanie
konstrukcji
światłowodu
domieszkowanego lantanowcami. W ramach pracy dobrane zostaną
lantanowce oraz konstrukcja światłowodu umożliwiająca uzyskanie
emisji w zadanym zakresie spektralnym 1µm – 2 µm.
Planowany koszt wykonania: 100 pln
Elektronika i
Telekomunikacja/
Elektrotechnika
46
Reflektometryczny czujnik właściwości cieczy
Praca obejmuje opracowanie reflektometrycznego czujnika
właściwości cieczy (współczynnik załamania lub/oraz stężenie
roztworu).W ramach pracy opracowana zostanie koncepcja pracy
czujnika oraz zmierzone jego charakterystyki.
Planowany koszt wykonania: 200 pln
Badanie mechanizmu
cięcia kwantowego w szkłach
kodomieszkowanych lantanowcami do zastosowań w ogniwach
fotowoltaicznych.
Praca obejmuje badania literaturowe nad możliwością zastosowania
szkieł kodomieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich jako warstw
poprawiających sprawność konwersji ogniw fotowoltaicznych. W
ramach pracy zmierzone zostaną właściwości luminescencyjne szkła z
mechanizmem „quantum cutting”, wyznaczone zostaną parametry
opisujące sprawność konwersji promieniowania wpływające na
możliwość poprawy sprawności ogniwa PV.
Planowany koszt wykonania: 300 pln
Pulsometr optyczny
Celem pracy jest określenie parametrów optycznych urządzenia do
monitorowania tętna ludzkiego. W ramach pracy zostaną
przeanalizowane warunki pracy pulsometrów oraz zaproponowany
zostanie prototyp optycznego układu do pomiaru tętna.
Planowany koszt wykonania: 400 pln
Elektronika
i
Telekomunikacja,
48
teoretycznopraktyczna
teoretycznopraktyczna
dr inż. Marcin
Kochanowicz
dr inż. Marcin
Kochanowicz
dr inż. Marcin
Kochanowicz
teoretyczno-praktyczna
Elektronika
i
Telekomunikacja,
Elektronika
i
Telekomunikacja,
teoretycznopraktyczna
47
dr inż. Jacek
Kusznier
prakt.
44
dr inż. Jacek
Żmojda
Download