Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

advertisement
Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej
Wydział Elektryczny
Zgodnie z procedurą dyplomowania na Wydziale, poniżej przedstawiono tematy prac dyplomowych studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I stopnia kończących się w semestrze zimowym 28.02.2017 r.
Tematy na prace inżynierskie:
Lp.
Propozycja tematu/krótki opis
1
2
Stanowisko do wizualizacji optycznej transformaty Fouriera
i filtracji częstości przestrzennych
W ramach pracy należy zaprojektować i zestawić układ z rejestracją
obrazu, który będzie realizował optyczną transformatę Fouriera.
Należy zaprojektować i wykonać przykładowe filtry, które
w zbudowanym układzie pozwolą wykazać możliwość filtracji
częstości przestrzennych dla przedmiotu periodycznego.
Układ
optoelektroniczny
do
testowania
wybranych
zabezpieczeń banknotów
3
W części przeglądowej należy przedstawić na dowolnym przykładzie
sposoby zabezpieczania banknotów i przykładowe techniki ich
optycznej weryfikacji. W części praktycznej należy opracować
i zbudować układ z rejestracją obrazu umożliwiający automatyczną
ocenę jednego zabezpieczenia pod kątem badania oryginalności
banknotu oraz przeprowadzić przykładowe pomiary.
Stanowisko do badania transmisji filtrów optycznych
4
Praca praktyczna. Przegląd literatury powinien obejmować
informacje na temat filtrów optycznych (absorpcyjnych
i interferencyjnych) oraz technik pomiaru ich właściwości. W części
praktycznej należy zaplanować i zbudować stanowisko do badania
transmisji filtrów, w tym zaprojektować uchwyty laboratoryjne do
mocowania wybranych do badań elementów. Następnie należy
przeprowadzić przykładowe pomiary, opracować ich wyniki
i przedstawić wnioski.
Projekt oświetlenia parku
Zakres pracy obejmuje analizę wymagań świetlno-technicznych
oświetlenia terenów zielonych oraz projekt oświetlenia wybranego
parku.
5
Projekt spektroradiometru kompaktowego
Zakres pracy obejmuje analizę znanych konstrukcji oraz projekt
układu elektro-optycznego spektroradiometru kompaktowego.
6
7
Projekt fotometru mierzącego parametry zagrożenia światłem
niebieskim
Zakres pracy obejmuje analizę zagadnień związanych
z możliwościami konstruowania różnorodnych fotometrów oraz
projekt konstrukcji mechanicznej, elektrycznej/elektronicznej
i optycznej fotometru mierzącego zagrożenie światłem niebieskim
(blue light hazard).
Projekt oświetlenia stoku narciarskiego
Zakres pracy obejmuje analizę wymagań świetlno-technicznych
oświetlenia stoków narciarskich oraz projekt oświetlenia wybranego
Sugerowany stopień,
kierunek studiów oraz
specjalność
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika,
Elektronika i
telekomunikacja
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika,
Elektronika i
telekomunikacja
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika,
Elektronika i
telekomunikacja
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika,
Elektronika i
telekomunikacja
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika,
Elektronika i
telekomunikacja
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika
Rodzaj pracy
Promotor
praktyczna
dr inż. Urszula
Błaszczak
praktyczna
dr inż. Urszula
Błaszczak
praktyczna
dr inż. Urszula
Błaszczak
projektowa
dr hab. inż. Irena Fryc
projektowa
dr hab. inż. Irena Fryc
projektowa
dr hab. inż. Irena Fryc
projektowa
dr hab. inż. Irena Fryc
8
9
stoku.
Projekt oprawy oświetleniowej przeznaczonej do doświetlania
roślin w szklarniach
Zakres pracy obejmuje analizę problemów technicznych eksploatacji
oświetlenia w szklarniach oraz wykonanie projektu oprawy
oświetleniowej mogącej znaleźć zastosowanie w tego rodzaju
obiektach
Badanie właściwości ogniw i modułów fotowoltaicznych
Opracowanie stanowiska do badania wpływu temperatury i składu
widmowego promieniowania padającego na parametry ogniw
fotowoltaicznych. Pomiary.
10
11
Analiza możliwości budowy
w województwie podlaskim
elektrowni
fotowoltaicznej
Przegląd typów i realizacji elektrowni fotowoltaicznych. Warunki
nasłonecznienia w Polsce. Ocena możliwości i celowości budowy
elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Analiza możliwości budowy
elektrowni fotowoltaicznych w warunkach województwa podlaskiego.
Projekt przyłączenia wybranej elektrowni wiatrowej do sieci
elektroenergetycznej SN
Rozwiązania konstrukcyjne elektrowni wiatrowych. Wytyczne norm
i przepisów krajowych w zakresie przyłączania źródeł energii do sieci
elektroenergetycznej SN. Analiza możliwości przyłączenia elektrowni
w wybranym punkcie sieci elektroenergetycznej. Projekt koncepcyjny
układu elektroenergetycznego służącego do przyłączenia elektrowni
wiatrowej do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.
12
Słowa kluczowe: elektrownie wiatrowe, sieci elektroenergetyczne
SN, przyłączanie źródeł do sieci.
Projekt elektroenergetycznej stacji dwutransformatorwej SN/nn
zasilającej wybrany obiekt przemysłowy
Przegląd nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych przemysłowych
stacji elektroenergetycznych SN/nn. Metodyka projektowania
urządzeń głównych i pomocniczych stacji transformatorowych
SN/nn. Projekt koncepcyjny stacji dwutransformatorowej SN/nn
zasilającej wybrany obiekt przemysłowy.
13
Słowa kluczowe: stacje elektroenergetyczne SN/nn, zasilanie
obiektów przemysłowych.
Analiza jakości energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowni
wodnej przyłączonej do sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia
Przegląd rozwiązań technicznych stosowanych w małych
elektrowniach wodnych. Metodyka pomiarów i analizy parametrów
jakości energii elektrycznej. Wymagania norm i przepisów krajowych
w zakresie jakości energii elektrycznej. Charakterystyka obiektu
wybranego do badań pomiarowych. Badania pomiarowe parametrów
jakości energii elektrycznej wytwarzanej w wybranej elektrowni
wodnej przyłączonej do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
Analiza wyników badań.
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika,
Elektronika i
telekomunikacja
projektowa
dr hab. inż. Irena Fryc
teoretycznopraktyczna
dr inż. Łukasz Gryko
teoretyczna
dr inż. Łukasz Gryko
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika i
Energetyka
Studia niestacjonarne I
stopnia, kierunek:
Elektrotechnika
teoretycznopraktyczna
dr inż. Grzegorz
Hołdyński
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika i
Energetyka
Studia niestacjonarne I
stopnia, kierunek:
Elektrotechnika
teoretycznopraktyczna
dr inż. Grzegorz
Hołdyński
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika i
Energetyka
Studia niestacjonarne I
stopnia, kierunek:
Elektrotechnika
teoretycznopraktyczna
dr inż. Grzegorz
Hołdyński
Studia I stopnia,
teoretyczno-
dr inż. Marcin
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika,
Elektronika i
telekomunikacja
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika,
Elektronika i
telekomunikacja
Słowa kluczowe: jakość energii, sieci elektroenergetyczne nn,
elektrownie wodne.
Badanie wydajności kwantowej luminescencji w materiałach
14
15
16
fotonicznych
Celem pracy jest opracowanie stanowiska do wizualizacji i analizy
modów w światłowodach. W ramach pracy opracowana zostanie
również aplikacja z interfejsem GUI (Graphical User Interface) do
analizy modów w światłowodzie na podstawie analizy obrazu.
Opracowanie optoelektronicznego czujnika położenia kątowego
18
19
W części teoretycznej praca powinna zawierać przegląd obecnych
rozwiązań komercyjnych zasilaczy. W części konstrukcyjnej praca
powinna zawierać projekt urządzenia oraz weryfikację
zaproponowanego rozwiązania.
Projekt układu zasilania lampy deuterowej
20
21
W części teoretycznej praca powinna zawierać przegląd obecnych
rozwiązań komercyjnych zasilaczy. W części konstrukcyjnej praca
powinna zawierać projekt urządzenia oraz realizację praktyczną
zaproponowanego rozwiązania.
Opracowanie układu do pomiaru naprężenia światłowodów
polimerowych w procesie wyciągania.
Celem pracy jest opracowanie urządzenia pomiarowego do badania
naprężenia światłowodu w procesie jego wyciągania. Praca powinna
zawierać przegląd metod pomiaru oraz obecnie stosowanych
rozwiązań konstrukcyjnych. W części praktycznej praca powinna
zawierać projekt urządzenia, jego realizacje praktyczną oraz
weryfikację eksperymentalną zaproponowanego rozwiązania.
Opracowanie układu do rejestracji elektrycznych sygnałów
pomiarowych przy wykorzystaniu sieci Ethernet.
Celem pracy jest opracowanie układu do zdalnych pomiarów przy
użyciu sieci Ethernet. Praca powinna zawierać przegląd możliwości
realizacji pomiarów zdalnych oraz obecnie stosowanych rozwiązań
konstrukcyjnych. W części praktycznej praca powinna zawierać
projekt układu, jego realizacje praktyczną oraz weryfikację
eksperymentalną zaproponowanego rozwiązania.
22
praktyczna
Kochanowicz
teoretycznopraktyczna
dr inż. Marcin
Kochanowicz
praktyczna
dr inż. Jacek Kusznier
praktyczna
dr inż. Jacek Kusznier
Studia I stopnia,
Elektronika i
Telekomunikacja,
Elektrotechnika
teoretycznopraktyczna
dr inż. Piotr Miluski
Studia I stopnia,
Elektronika i
Telekomunikacja
teoretycznopraktyczna
dr inż. Piotr Miluski
Studia I stopnia,
Elektronika i
Telekomunikacja,
Elektrotechnika
teoretycznopraktyczna
dr inż. Piotr Miluski
Studia I stopnia,
Elektronika i
Telekomunikacja,
Elektrotechnika
teoretycznopraktyczna
dr inż. Piotr Miluski
Studia I stopnia,
teoretyczno-
dr inż. Helena Rusak
Celem pracy jest badanie i analiza właściwości luminescencyjnych
szkieł domieszkowanych lantanowcami, jak również polimerów
domieszkowanych barwnikami luminescencyjnymi. W ramach pracy
określone zostaną wydajności kwantowe luminescencji.
Stanowisko do wizualizacji i analizy modów w światłowodach
włóknistych
Praca
obejmuje
przegląd
możliwości
wykorzystania
optoelektronicznych układów pomiarowych do pomiaru położenia
kątowego.
Elementem
pracy
będzie
opracowanie
i
wykonanie
optoelektronicznego czujnika położenia kątowego, np. elementu
wirującego.
Opracowanie stanowiska do fotografii bezcieniowej.
Praca obejmuje przegląd sposobów oświetlania w fotografii
bezcieniowej.
Elementem pracy będzie opracowanie stanowiska do fotografii
bezcieniowej (dobór typu i liczby lamp, dyfuzorów oraz innych
elementów).
Projekt układu zasilania laserowej diody półprzewodnikowej
17
kierunek Elektronika i
Telekomunikacja
Analiza energochłonności wybranych budynków użyteczności
Studia I stopnia,
kierunek Elektronika i
Telekomunikacja
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Elektronika i
telekomunikacja
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Elektronika i
telekomunikacja
publicznej.
23
1.Pojęcie efektywności energetycznej – definicje.
2.Wymagania stawiane efektywności energetycznej budynków
publicznych.
3. Założenia do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię
elektryczną oraz paliwa gazowe jako źródło informacji
o energochłonności budynków publicznych.
4. Analiza statystyczna energochłonności wybranej kategorii
budynków publicznych.
5. Wnioski
Analiza efektywności energetycznej wybranego zakładu
przemysłu spożywczego.
24
1.Pojęcie efektywności energetycznej w przemyśle.
2. Struktura zużycia energii oraz efektywność energetyczna
przemysłu w Polsce.
3. Główne instalacje energetyczne i odbiorniki energii w zakładach
przemysłowych (wybrany rodzaj przemysłu spożywczego).
4. Kierunki modernizacji w przedsiębiorstwach spożywczych mające
na celu podwyższenie efektywności energetycznej – analiza
przypadku.
5. Wnioski
Szacowanie zasobów energii odnawialnej w wybranej gminie.
25
1.Analiza zasobów energii odnawialnej w poszczególnych regionach
w Polsce na podstawie danych publicznych.
2. Metodyka szacowania zasobów energii odnawialnej w gminach.
3. Arkusz kalkulacyjny do szacowania zasobów energii odnawialnej
wg. wybranej metodyki.
4. Oszacowanie i ocena zasobów energii odnawialnej w wybranych
gminach województwa podlaskiego.
5. Wnioski.
Projekt instalacji elektrycznej w mleczarni.
26
27
kierunek
Elektrotechnika,
Energetyka
praktyczna
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Energetyka
teoretycznopraktyczna
dr inż. Helena Rusak
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Energetyka
teoretycznopraktyczna
dr inż. Helena Rusak
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Energetyka
teoretycznopraktyczna
dr inż. Helena Rusak
1.Analiza zapotrzebowania na energię budynku wielorodzinnego.
2. Wymagania stawiane układowi zasilającemu budynki mieszkalne.
3. Zasady doboru urządzeń stanowiących układ zasilający
wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
4. Projekt układu zasilającego budynek mieszkalny (wybrany
przypadek).
5. Wnioski.
Projekt zaopatrzenia fermy kurzej w energię odnawialną.
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Energetyka
teoretycznopraktyczna
dr inż. Helena Rusak
1.Analiza wielkości zużycia i struktury energii w gospodarstwach
hodowlanych.
2.Analiza zużycia energii elektrycznej w wybranym, przykładowym
gospodarstwie hodowli drobiu.
3.Możliwości wykorzystania energii odnawialnej w wybranym
gospodarstwie rolnym – analiza wariantowa.
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Energetyka
teoretycznopraktyczna
dr inż. Helena Rusak
1.Drukarnia jako odbiorca energii elektrycznej, charakterystyka
urządzeń.
2. Problemy projektowania instalacji elektrycznych w mleczarniach.
3. Zasady doboru urządzeń elektrycznych w instalacjach
przemysłowych.
4. Projekt instalacji elektrycznej w mleczarni.
5. Wnioski.
Projekt
zasilania
w
energię
elektryczną
budynku
wielorodzinnego.
28
29
4.Projekt koncepcyjny wykorzystania energii odnawialnej
w gospodarstwie hodowli drobiu z analizą ekonomiczną opłacalności.
5.Wnioski
Analiza gospodarki elektroenergetycznej wybranego zakładu
przemysłowego.
1.Zakład przemysłowy jako odbiorca energii.
2. Koszty energii elektrycznej w przemyśle i sposoby ograniczenia
kosztów.
3. Przykładowy zakład przemysłowy – charakterystyka odbiorcy.
4. Analiza gospodarowania energią w przykładowym zakładzie
przemysłowym.
5. Wnioski.
Rejestracja i analiza zakłóceń w wybranym obiekcie
elektroenergetycznym
Systemy rejestracji zakłóceń lub awarii w obiektach
elektroenergetycznych. Zakłócenia i kryteria ich identyfikacji w pracy
transformatorów elektroenergetycznych. Praktyczne zastosowania
rejestratorów zakłóceń w elektroenergetyce. Rejestracja przebiegów
i analiza zakłóceń w modelu transformatora rozdzielczego
wysokiego napięcia.
30
31
32
33
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Energetyka
teoretycznopraktyczna
dr inż. Helena Rusak
Studia I stopnia
stacjonarne, kierunek
Elektrotechnika
teoretycznopraktyczna
dr inż. Dariusz
Sajewicz
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Energetyka
teoretycznopraktyczna
dr inż. Zbigniew
Skibko
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Energetyka
teoretycznopraktyczna
dr inż. Zbigniew
Skibko
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Energetyka
teoretycznopraktyczna
dr inż. Zbigniew
Skibko
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Energetyka
teoretycznopraktyczna
dr inż. Zbigniew
Skibko
Słowa kluczowe: rejestracja zakłóceń, transformator rozdzielczy,
rejestrator zakłóceń.
Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej budynku
czterokondygnacyjnego.
Wymagania aktualnych przepisów i norm w zakresie wykonywania
projektów budowlanych oraz instalacji elektrycznych stosowanych
w budynkach wielorodzinnych. Wykonanie projektu instalacji
elektrycznej budynku czterokondygnacyjnego. Podsumowanie pracy
oraz wnioski końcowe.
Słowa kluczowe: instalacja elektryczna, budynek wielorodzinny,
Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznej w budynku
jednorodzinnym typu ,,Kostka"
Wymagania przepisów i norm stawiane projektom elektrycznym.
Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych w budynkach
jednorodzinnych, zasady projektowania takich instalacji. Wykonanie
projektu koncepcyjnego instalacji elektrycznej wybranego budynku
jednorodzinnego typu „kostka”. Podsumowanie pracy oraz wnioski
końcowe.
Słowa kluczowe: instalacja elektryczna, budynek jednorodzinny,
Projekt instalacji elektrycznej w przychodni lekarskiej.
Wymagania stawiane dokumentacji projektowej. Wymagania
dotyczące instalacji elektrycznych zasilających obiekty specjalne,
zasady projektowania takich instalacji. Sposoby ułożenia
przewodów. Sposoby uzyskania podwyższonej pewności zasilania.
Wykonanie projektu instalacji elektrycznej wybranej przychodni
lekarskiej. Podsumowanie pracy oraz wnioski końcowe.
Słowa kluczowe: instalacja elektryczna, przychodnia lekarska,
zasilenie rezerwowe
Projekt przyłącza SN dla wybranego odnawialnego źródła
energii.
Przegląd odnawialnych źródeł energii. Analiza aktualnych aktów
prawnych regulujących kryteria przyłączania OZE do sieci średniego
napięcia. Wykonanie obliczeń możliwości przyłączenia wybranego
34
35
36
37
38
źródła energii do sieci elektroenergetycznej. Wykonanie badań
wybranych kryteriów na pracującym źródle. Podsumowanie pracy
oraz wnioski końcowe.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, kryteria przyłączania
OZE, współpraca OZE z siecią.
Badania rezystancji torów prądowych wyłączników niskiego
napięcia.
Budowa wyłączników niskiego napięcia. Wpływ rezystancji na
parametry układów elektrycznych. Wykonanie badań laboratoryjnych
na wybranych wyłącznikach nadprądowych – pomiar rezystancji
torów prądowych w zależności od typu wyłącznika oraz prądu
obciążenia. Podsumowanie pracy oraz wnioski końcowe.
Słowa kluczowe: wyłączniki nadprądowe, rezystancja,
Opracowanie procedury prowadzenia badań laboratoryjnych
turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu
Zakres pracy:
1.Chakarterystyka zakresu i trybu prowadzenia badań
laboratoryjnych turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu.
2. Przedstawienie koncepcji rozwiązań technicznych układów
przeznaczonych do prowadzenia badań laboratoryjnych turbiny.
3. Przeprowadzenie badań turbiny wiatrowej z wykorzystaniem
opracowanych układów.
4. Opracowanie instrukcji laboratoryjnej dotyczącej badań
laboratoryjnych turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu.
5. Podsumowanie.
Opracowanie
procedury
przeprowadzania
badań
laboratoryjnych paneli fotowoltaicznych
Zakres pracy:
1.Charakterystyka zakresu i trybu prowadzenia badań
laboratoryjnych paneli fotowoltaicznych.
2. Przedstawienie koncepcji rozwiązań technicznych układów
przeznaczonych do prowadzenia badań laboratoryjnych paneli.
3. Przeprowadzenie badań paneli fotowoltaicznych z wykorzystaniem
opracowanych układów.
4. Opracowanie instrukcji laboratoryjnej dotyczącej badań
laboratoryjnych paneli fotowoltaicznych.
5. Podsumowanie.
Opracowanie procedury i projekt laboratoryjnego systemu
zbierania, gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych
pomiarowych dotyczących turbiny wiatrowej, paneli
fotowoltaicznych i stacji pogody.
Zakres pracy:
1.Charakterystyka zakresu i trybu prowadzenia zbierania,
gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych pomiarowych
dotyczących turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych i stacji
pogody.
2. Charakterystyka systemu zbierania, gromadzenia, przetwarzania
i prezentowania danych pomiarowych bazującego na rozwiązaniach
firmy National Instruments.
3. Przeprowadzenie badań funkcjonowania systemu zbierania,
gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych pomiarowych
z wykorzystaniem urządzeń firmy National Instruments.
5. Podsumowanie.
Projekt instalacji elektrycznej dla wybranego obiektu szkolnego
W ramach pracy należy dokonać analizy wymagań w zakresie
instalacji elektrycznych niskiego napięcia w obiektach szkolnych.
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Energetyka
teoretycznopraktyczna
dr inż. Zbigniew
Skibko
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika
teoretycznopraktyczna
dr inż. Robert
Sobolewski
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika
teoretycznopraktyczna
dr inż. Robert
Sobolewski
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika
teoretycznopraktyczna
dr inż. Robert
Sobolewski
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Energetyka
teoretycznopraktyczna
dr inż. Marcin
Sulkowski
39
40
41
42
43
Szczególna uwaga ma być zwrócona na zagadnienia związane
z bezpieczeństwem eksploatacji. Praca ma zawierać projekt
budowlany instalacji elektrycznej niskiego napięcia w budynku
szkolnym z uwzględnieniem kryteriów bezpieczeństwa wymaganych
dla tego typu obiektu.
Ochrona przeciwporażeniowa w liniach elektroenergetycznych
średniego napięcia – projekt dla wybranego przypadku
W pracy należy przeprowadzić analizę wymagań dotyczących
ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych
średniego napięcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kryteria
oceny skuteczności ochrony w sieciach budowlanych w latach 70tych oraz 80-tych ubiegłego wieku. W ramach pracy trzeba będzie
przeprowadzić analizę możliwości dostosowania wybranej „starej”
linii elektroenergetycznej średniego napięcia do obecnie
obowiązujących wymagań. Analiza ma obejmować także ocenę
kosztów modernizacji wybranej do analizy linii SN.
Projekt instalacji elektrycznej dla wybranego obiektu służby
zdrowia
W ramach pracy należy dokonać analizy wymagań w zakresie
instalacji elektrycznych niskiego napięcia w obiekcie służby zdrowia
zgodnie z wymaganiami projektu normy.
IEC 60364-7-710 Low voltage electric al installations Medical
locations. Szczególna uwaga ma być zwrócona na zagadnienia
związane z bezpieczeństwem eksploatacji oraz niezawodnością
zasilania wybranych stref w obiekcie służby zdrowia. Praca ma
zawierać projekt budowlany instalacji elektrycznej niskiego napięcia
w wybranym obiekcie służby zdrowia z uwzględnieniem kryteriów
bezpieczeństwa wymaganych dla tego typu obiektu.
Uwaga. Analiza wymagań projektu normy IEC 60364-7-710 wymaga
dobrej znajomości języka angielskiego.
Projekt instalacji elektrycznej dla wybranego obiektu rolniczego
Praca wymaga przeprowadzenia analizy wymagań dotyczących
budowy i eksploatacji instalacji elektrycznych w obiektach
o przeznaczeniu rolniczym zgodnie z nową normą PN-HD 60364-7705 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. Praca ma
zawierać projekt instalacji elektrycznej niskiego napięcia
w wybranym obiekcie rolniczym, w którym wymagana jest
zwiększona niezawodność zasilania.
Projekt instalacji dla wybranego obiektu zagrożonego
wybuchem
W pracy należy przeprowadzić analizę przepisów, w tym nowej
Dyrektywy ATEX, regulujących zagadnienia związane z eksploatacją
instalacji i urządzeniom elektrycznym eksploatowanych w atmosferze
potencjalnie wybuchowej. Analiza przepisów ma być uzupełniona
weryfikacją
stosowanych
rozwiązań
technicznych
oraz
przygotowaniem koncepcyjnego projektu instalacji elektrycznej
eksploatowanej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Analiza efektywności energetycznej wybranych obwodów
rozdzielczych w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych
W pracy należy przeprowadzić ocenę efektywności energetycznej
dystrybucji energii elektrycznej w obiektach mieszkalnych
wielorodzinnych. Należy przeanalizować efektywność energetyczną
w obwodach wykonanych zgodnie z obecnymi standardami
technicznymi. Analiza techniczna ma zostać uzupełniona analizą
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika
teoretyczna
dr inż. Marcin
Sulkowski
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika
teoretycznopraktyczna
dr inż. Marcin
Sulkowski
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika,
Energetyka
teoretycznopraktyczna
dr inż. Marcin
Sulkowski
Studia I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika
teoretycznopraktyczna
dr inż. Marcin
Sulkowski
Studia niestacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika, Studia
stacjonarne I stopnia,
kierunek
Elektrotechnika
teoretycznopraktyczna
dr inż. Marcin
Sulkowski
44
45
46
47
48
49
50
51
ekonomiczną obejmującą ocenę opłacalności modernizacji
przykładowego obwodu rozdzielczego w obiekcie mieszkalnym
wielorodzinnym.
Opracowanie
stanowiska
do
wyznaczania
cech
spektrofotometrycznych ledowych zamienników świetlówek T5
Celem pracy jest opracowanie i wykonanie stanowiska
laboratoryjnego do wyznaczania parametrów fotometrycznych
i kolorymetrycznych źródeł LED, będących zamiennikami świetlówek
T5. Przedstawione będą wyniki pomiarów wybranych konstrukcji
zamienników LED T5
Projekt modernizacji oświetlenia wybranego węzła drogowego
poprzez zastosowanie opraw LED
Celem pracy jest zmodernizowanie oświetlenia wybranego węzła
drogowego w wybranej konfiguracji poprzez zastosowanie opraw
LED. Wykonany będzie projekt oświetleniowy oraz przeprowadzona
analiza efektywności energetycznej układu przed i po modernizacji.
Badania fotometryczne odcinka drogi zmodernizowanego
oprawami LED
Celem pracy jest wykonanie pomiarów fotometrycznych wybranego
odcinka drogi zawierającego przejścia dla pieszych i skrzyżowanie.
Pomiary będą wykonane zgodnie z procedurą wg. PN-EN 13201.
Wyniki pomiarów będą zweryfikowane z obliczeniami projektowymi.
Projekt oświetlenia podstawowego i awaryjnego klatki
schodowej w budynku użyteczności publicznej
Celem pracy jest zaprojektowanie oświetlenia zgodnie z PN-EN
12464 klatki schodowej pod względem oświetlenia podstawowego
i awaryjnego. Przedstawione będą rozwiązania sprzętu realizującego
taki rodzaj oświetlenia.
Projekt autonomicznego naświetlacza LED
Celem pracy jest opracowanie i wykonanie dokumentacji rysunkowej
oprawy oświetleniowej z diodami LED typu naświetlacz. Oprawa
powinna być zasilana modułem fotowoltaicznym i pracować
w konfiguracji off-grid z akumulatorem energii elektrycznej.
Charakterystyka
metod
sprzęgania
światłowodów
wielordzeniowych i telekomunikacyjnych
Celem pracy jest określenie warunków optymalnego układu
czołowego
sprzężenia
światłowodów
wielordzeniowych
z światłowodami telekomunikacyjnymi. W ramach pracy wykonana
zostanie symulacja numeryczna sprawności złącza oraz jej
weryfikacja praktyczna.
Układ liniowego podawania preformy w procesie wyciągania
światłowodów
Celem pracy jest zaprojektowanie oraz wykonanie układu
automatycznego podawania preformy światłowodowej w trakcie
procesu wyciągania włókna polimerowego. W ramach pracy
określone zostaną parametry konstrukcyjne układu umożliwiające
precyzyjne sterowanie położeniem preformy światłowodowej
umożliwiając kontrolę średnicy zewnętrznej wytwarzanych włókien.
Układ do ciągłego pomiaru średnicy światłowodu w procesie
wyciągania
Celem pracy jest utworzenia stanowiska do ciągłego monitorowania
średnicy włókna optycznego podczas procesu wyciągania
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika
praktyczna
dr hab. inż. Maciej
Zajkowski, prof. nzw.
w PB
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika
praktyczna
dr hab. inż. Maciej
Zajkowski, prof. nzw.
w PB
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika
praktyczna
dr hab. inż. Maciej
Zajkowski, prof. nzw.
w PB
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika,
Elektronika i
telekomunikacja
praktyczna
dr hab. inż. Maciej
Zajkowski, prof. nzw.
w PB
Studia stacjonarne I
stopnia, kierunek
Elektrotechnika,
Elektronika i
telekomunikacja
praktyczna
dr hab. inż. Maciej
Zajkowski, prof. nzw.
w PB
Studia I stopnia,
kierunek Elektronika i
Telekomunikacja
teoretycznopraktyczna
dr inż. Jacek Żmojda
Studia I stopnia,
kierunek Elektronika i
Telekomunikacja
teoretycznopraktyczna
dr inż. Jacek Żmojda
Studia I stopnia,
kierunek Elektronika i
Telekomunikacja
teoretycznopraktyczna
dr inż. Jacek Żmojda
światłowodu. W ramach pracy przewiduję się budowę układu
optycznego wraz z przetwornikiem CCD oraz odpowiednim
oprogramowaniem do rejestracji i kontroli parametrów
geometrycznych analizowanych włókien.
Download