ĆWICZENIE 1

advertisement
Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych
Ćwiczenie 1
ĆWICZENIE 1
Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC
1. CEL ĆWICZENIA
Celem ćwiczenia jest praktyczno-analityczna ocena wartości rezystancji oraz pojemności
przy równoległym i szeregowym połączeniu rezystorów lub kondensatorów.
2. PODSTAWY TEORETYCZNE
Rezystancja jest parametrem elementu lub obiektu charakteryzującym straty energii w tym
obiekcie.
Elementy rezystancyjne można podzielić na liniowe i nieliniowe. Elementy liniowe
posiadają stałą wartość rezystancji niezależnie od wartości przyłożonego napięcia gdyż pod
wpływem zmian wartości napięcia (1.1), następuje proporcjonalna zmiana wielkości
przepływającego prądu.
U
[Ω];
(1.1)
I
Natomiast w elementach nieliniowych rezystancja zmienia się wraz ze zmianą stosunku
R=
U/I. Zmiana U/I nazywana jest rezystancję statyczną, natomiast stosunek przyrostu napięcia
i prądu ∆U/∆I określa się mianem rezystancji dynamicznej. Rezystancję elementów
nieliniowych przedstawia się w formie wykresu charakterystyki prądowo – napięciowej
I= f (U) (rys. 1.1).
IF
I
UR
URW
UF(I0)
UF
IR
Rys. 1.1 Charakterystyka prądowo – napięciowa diody prostowniczej
____________________________________________________________________________
str. 1
Elektrotechnika
Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych
Ćwiczenie 1
Przykładem elementu rezystancyjnego o rezystancji nieliniowej jest dioda. Jest to element
półprzewodnikowy zbudowany z półprzewodnika typu n i półprzewodnika typu p. Dioda
dobrze przewodzi prąd tylko w jednym kierunku, tzn. rezystancja dla przepływu prądu w
tym kierunku jest wielokrotnie niższa niż dla przepływu w kierunku przeciwnym. Na rys.
1.2 przedstawiono schemat zastępczy diody prostowniczej, gdzie:
A – anoda,
K – katoda,
rd - rezystancja dynamiczna,
Rs – rezystancja szeregowa,
Cj – pojemność złącza,
Cd – pojemność dyfuzyjna.
Rys. 1.2. Schemat zastępczy diody prostowniczej
Rezystywność jest miarą oporu z jakim element przeciwstawia się przepływowi prądu
elektrycznego. Jest ona zależna od rodzaju materiału z jakiego został wykonany element,
jego długości oraz pola przekroju poprzecznego danego elementu (1.2):
R=ρ
l
[Ω];
s
(1.2)
gdzie:
ρ - rezystywność materiału,
l - długość elementu,
s - pole przekroju poprzecznego elementu.
Do pomiarów rezystancji wykorzystywane są metody :
- bezpośrednia,
- pośrednia,
- zerowa.
Przyrządy przeznaczone do pomiarów bezpośrednich rezystancji liniowych pracują metodą
przetwarzania rezystancji na prąd (omomierze analogowe) lub na napięcie (omomierze
cyfrowe). Zasada pomiaru wynika z prawa Ohma i jest możliwa jeśli w obwodzie
pomiarowym napięcie lub prąd mają wartość stałą; wówczas odpowiednio prąd lub napięcie
w obwodzie zależą tylko od wartości RX.
Metoda pośrednia nazywana jest również metodą techniczną. Stosowana jest przede
wszystkim do pomiarów rezystancji nieliniowych, ale może być również wykorzystywana
do pomiarów rezystancji liniowych. Do pomiarów tą metodą używa się woltomierza i
____________________________________________________________________________
Elektrotechnika
str. 2
Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych
Ćwiczenie 1
amperomierza, a wynik pomiaru obliczany jest z prawa Ohma. Podczas pośredniego
pomiaru rezystancji Rx nie jest możliwy jednoczesny prawidłowy pomiar prądu Ix
płynącego przez rezystor i występującego na nim napięcia Ux. Dwie możliwości
wzajemnego usytuowania w obwodzie amperomierza i woltomierza, spowodowały, że
pomiary rezystancji metodą pośrednią mogą odbywać się w dwóch układach,
przedstawionych na rys. 1.3 i 1.4.
W układzie z poprawnie mierzonym prądem, poprawne jest wskazanie amperomierza,
natomiast woltomierz wskazuje wartość powiększoną o spadek napięcia UA na
amperomierzu o rezystancji RA (rys.1.3).
W układzie przedstawionym na rys. 1.4, zwanym układem z poprawnie mierzonym
napięciem, poprawne jest wskazanie woltomierza, natomiast amperomierz wskazuje
wartość prądu powiększoną o prąd IV płynący przez woltomierz o rezystancji wejściowej
RV.1
Rys.1.3. Układ poprawnie mierzonego
prądu
Rys. 1.4.Układ poprawnie mierzonego
napięcia
Metoda zerowa polega na zastosowaniu układu mostkowego zwanym mostkiem
Wheatstone`a. Jest to czwórnik, w którym do jednej pary zacisków dołączone jest napięcie
zasilające (C-D), a do drugiej (A-B) wskaźnik równowagi (rys. 1.5).
1
http://www.kk.jgora.pl/instechniki/strony/doc/Laboratorium%20Metrologii/e.POMIARY%20REZYSTANCJI.doc
____________________________________________________________________________
Elektrotechnika
str. 3
Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych
Ćwiczenie 1
Rys. 1.5. Schemat mostka Wheatstone`a.
Pomiar polega na takiej regulacji rezystancji ramion mostka, aby doprowadzić do stanu
zaniku prądu w przekątnej pomiarowej Iw = 0A, innymi słowy aby potencjał punktu A był
równy potencjałowi punktu B. W takim przypadku galwanometr (lub woltomierz) wpięty
między tymi punktami będzie pokazywał wartość UG = 0V. Nieznaną wartość rezystancji
wyznacza się z równania 1.3:
R1 Rx
= ;
R2 R3
(1.3)
Odbiorniki (rezystory) w dowolnej sieci elektrycznej prądu stałego mogą być połączone
dowolnie, jednakże możemy w niej wyróżnić grupy rezystorów połączonych szeregowo lub
równolegle.
Rezystancja zastępcza kilku oporników połączonych szeregowo (rys. 1.6 a) jest równa
sumie ich rezystancji (1.4), natomiast odwrotność oporu zastępczego dla kilku oporników
połączonych równolegle (rys. 1.6 b) jest równa sumie odwrotności ich oporów (1.5).
Rys. 1.6. Połączenie oporników: a) szeregowe b) równoległe
____________________________________________________________________________
Elektrotechnika
str. 4
Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych
Ćwiczenie 1
Rz = R1 + R2 + R3 ;
(1.4)
1
1
1 1
= +
+
;
RZ R1 R2 R 3
(1.5)
3. LITERATURA
Kurdziel R.: Podstawy elektrotechniki, WSPI 1997
Bolkowski S.: Elektrotechnika teoretyczna. T1: Teoria obwodów, WNT 1995
Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna, PWN 1984
Krakowski M.: Elektrotechnika teoretyczna cz.1-2 Tom, PWN 1995
4. PRZEBIEG ĆWICZENIA
4.1. Wyznaczanie nieznanej wartości rezystancji
a) metodą techniczną - elementy liniowe:
pomierzyć dla 3 wartości napięcia zasilania Ez wartości rezystorów Rx (elementy
wskazane przez prowadzącego) w układzie poprawnie mierzonego prądu, a następnie w
układzie poprawnie mierzonego napięcia.
Lp.
Ez [V]
u. poprawnie m. prąd
IA [mA]
RX [Ω]
Uv [V]
u. poprawnie m. napięcie
IA [mA]
Uv [V]
RX [Ω]
1
2
3
b) metodą techniczną - elementy nieliniowe:
w
układzie
poprawnie
mierzonego
napięcia
wyznaczyć
rezystancję
diody
półprzewodnikowej jako elementu nieliniowego. Na podstawie wykonanych pomiarów
____________________________________________________________________________
Elektrotechnika
str. 5
Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych
Ćwiczenie 1
obliczyć rezystancję przewodzenia RF i zaporową RR diody w poszczególnych punktach
pomiarowych oraz sporządzić wykres zależności I=f(U).
Kierunek przewodzenia
Lp.
IA [mA]
RF [Ω]
Uv [V]
Kierunek zaporowy
IA [mA]
Uv [V]
RR [Ω]
1
...
c) mostkiem Wheatstone`a:
według rys. 1.5 zbudować mostek Wheatstone`a w którym R1 =
Ω R2 =
Ω R3 =
rezystor nastawny, Rx – badany rezystor, napięcie zasilania Uz = V.
Przy użyciu rezystora nastawnego (dekady) sprowadzić wartość napięcia między
zaciskami A-B do zera.
Wartości zmierzone
Lp.
R1
R2
W. obliczone
R3
Rx
1
...
4.2. Szeregowe połączenie rezystorów
Wskazane przez prowadzącego rezystory połączyć szeregowo, zmierzyć rezystancje
zastępczą oraz rezystancję każdego rezystora osobno.
Lp.
Wartości zmierzone
Rz1
R1
R2
R3
R4
W. obliczone
R5
Rz2
Rz1- Rz2
1
2
3
4.3. Równoległe połączenie rezystorów
Wskazane przez prowadzącego rezystory połączyć równolegle, zmierzyć rezystancję
zastępczą oraz rezystancję każdego rezystora osobno.
____________________________________________________________________________
Elektrotechnika
str. 6
Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych
Lp.
Wartości zmierzone
Rz1
R1
R2
R3
Ćwiczenie 1
W. obliczone
R4
R5
Rz2
Rz1- Rz2
1
2
3
4.4. Mieszane połączenie rezystorów
Narysować schemat połączeń układu wykonanego przez prowadzącego ćwiczenia,
dokonać pomiaru rezystancji zastępczej oraz rezystancję każdego rezystora osobno.
Lp.
Wartości zmierzone
Rz1
R1
R2
R3
R4
R5
W. obliczone
R6
R7
Rz2
Rz1- Rz2
1
2
3
4.5. Szeregowe połączenie kondensatorów
Wskazane przez prowadzącego kondensatory połączyć szeregowo, zmierzyć pojemność
wypadkową oraz pojemność każdego kondensatora osobno.
4.6. Równoległe połączenie kondensatorów
Wskazane przez prowadzącego kondensatory połączyć równolegle, zmierzyć
pojemność zastępczą oraz pojemność każdego kondensatora osobno.
4.7. Mieszane połączenie kondensatorów
Narysować schemat połączeń układu wykonanego przez prowadzącego ćwiczenia,
dokonać pomiaru pojemności zastępczej oraz pojemność każdego kondensatora osobno.
____________________________________________________________________________
Elektrotechnika
str. 7
Download