Autoreferat dr Sławomira Letkiewicza

advertisement
Autoreferat
Dr n. med., dr n. hum. (filozofia) Sławomir Letkiewicz
chirurg, specjalista urolog
Ośrodek Terapii Fagowej Centrum Medycznego
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Polskiej Akademii Nauk
1. Imię i nazwisko: Sławomir Letkiewicz
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i
roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.
2.1.Szkoła
średnia
i
matura:
I
Liceum
Ogólnokształcące
im.
Stefanii
Sempołowskiej w Tarnowskich Górach - 1975 – 1979;
2.2.Studia na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w
Katowicach - 1979 – 1985 (indywidualny tok studiów);
2.3.Dyplom ukończenia studiów wyższych ma Wydziale Lekarskim w Zabrzu
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach– 1985 rok.
2.4. Specjalizacje lekarskie:
2.4.1. Dyplom specjalizacji I stopnia z chirurgii ogólnej: Wydział
Zdrowia i Opieki Społecznej w Katowicach - 1992 rok. Specjalizacja
w: Klinika Chirurgii Ogólnej w Bytomiu;
2.4.2. Dyplom specjalizacji II stopnia z urologii: Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego Warszawie – 1996 rok. Specjalizacja w:
Oddział Urologii Szpitala Miejskiego w Bytomiu.
2.5.Świadectwo ukończenia 2 - semestralnych studiów podyplomowych w
zakresie: „Zarządzenie w ochronie zdrowia” (ocena bardzo dobra) – Kolegium
Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach - 2001 rok.
2.6.Dyplom doktora:
2.6.1. Dyplom doktora nauk medycznych – Wydział Lekarski w Zabrzu
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – 1995 rok.
Tytuł rozprawy: „Wyniki skojarzonego leczenia przewlekłego
bakteryjnego zapalenia gruczołu krokowego”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Martula
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Fryczkowski
doc. dr hab. n. med. Waclaw Szostek;
2.6.2. Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii –
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
(praca wyróżniona i przeznaczona do druku w formie książkowej) –
2006 rok.
Tytuł rozprawy: „Etyka buntu Fryderyka Nietzschego, a etyka
prostomyślności”.
Promotor: prof. dr hab. Józef Bańka
Recenzenci: prof. dr hab. Józef Szmyd
prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek.
3.
Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
3.1.W latach 1988 – 1992 r.: Klinika Chirurgii Ogólnej w Bytomiu Śląskiej Akademii
Medycznej w Katowicach;
3.2. Od 2006 roku – do nadal: Wydział Fizjoterapii Górnośląskiej Szkoły Handlowej w
Katowicach: wykładowca przedmiotu etyka i bioetyka;
3.3.Od 2006 roku - do nadal: Ośrodek Terapii Fagowej Centrum Medycznego Instytutu
Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu
Polskiej Akademii Nauk.
4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14
marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Terapia fagowa antybiotyoopornych zakażeń bakteryjnych
jako eksperyment leczniczy – aspekty etyczne” (monografia – 227 stron).
Recenzje wydawnicze:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kański
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wierzbicki
ISBN 978-83-7637-215-0
Copyright by Warszawski Uniwersytet Medyczny 2014
Obszarem moich zainteresowań naukowych jest leczenie antybiotykoopornych
zakażeń bakteryjnych przy pomocy bakteriofagów oraz etyka w medycynie. Kryzys
antybiotykoterapii, który jest obecnie uważany za jedno z największych wyzwań, przed
jakimi stoi współczesna medycyna i cała nasza cywilizacja skłania do głębokich refleksji Z
tego powodu postanowiłem poddać etycznej ocenie terapię fagową antybiotykoopornych
zakażeń bakteryjnych.
Tematyka opracowania odzwierciedla powagę problemu, jaki stanowi
współcześnie oporność bakterii na działanie antybiotyków. Ocenie poddano eksperymentalną
terapię fagową (ETF) prowadzoną w Ośrodku Terapii Fagowej Centrum Medycznego
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk (OTF CM IITD
PAN) we Wrocławiu, mając na uwadze fakt, że bakteriofagi ze względu na swe specyficzne
Wkrótce po odkryciu fagów w roku 1915 przeprowadzono pierwsze eksperymenty nad
ich zastosowaniem w leczeniu zakażeń bakteryjnych. W latach 30 XX wieku produkowane
były komercyjne preparaty fagowe, a terapia fagowa była coraz częściej stosowana w
zwalczaniu zakażeń bakteryjnych (np. w Gruzji, gdzie jest traktowana jako terapia
standardowa do dzisiaj). Po II wojnie światowej w Polsce nadal oficjalnie wytwarzano
preparaty fagowe i stosowano terapię fagową w praktyce klinicznej,przede wszystkim jako
wynik działalności podejmowanej na tym polu przez prof. Ludwika Hirszfelda.
W latach 1970–1990 zespół prof. Stefana Ślopka z IITD PAN we Wrocławiu
prowadził intensywne badania efektywności stosowania terapii fagowej u ludzi i wytwarzał
preparaty fagowe na potrzeby różnych szpitali (głównie z terenu Dolnego Śląska) do
stosowania w przypadku zakażeń bakteryjnych, w których antybiotykoterapia była
nieskuteczna. Nie wymagano wtedy rejestracji preparatów fagowych, a terapię fagową
traktowano jako rodzaj „standardowej” procedury w leczeniu trudnych przypadków.
Po powołaniu do życia pierwszych komisji bioetycznych w połowie lat 80. XX wieku
zaczęto występować o zgody na badanie możliwości stosowania bakteriofagów w terapii.
Od 2005 roku IITD PAN we Wrocławiu, jako jedyny ośrodek w Polsce i jedyny
wytwarzający terapeutyczne preparaty fagowe, ze względu na „całość” obowiązujących
przepisów (m.in. prawo farmaceutyczne znowelizowane w 2004 roku w związku ze
wstąpieniem
Polski
do
Unii
Europejskiej)
wprowadził terapię
fagową
jako terapię eksperymentalną.
Jak z tego wynika, terapia fagowa pod względem etyczno-prawnym przeszła
„wsteczną” ewolucję – od coraz chętniej stosowanej do prowadzenia jej jako metody
eksperymentalnej, równolegle z ewolucją i kodyfikowaniem zasad etycznych dotyczących
prowadzenia
eksperymentu
medycznego.
Spowodowało
to
problem
„legalności”
zastosowania fagów w leczeniu zakażeń bakteryjnych, gdy antybiotykoterapia i inne
standardowe metody leczenia zawiodły lub nie można ich przeprowadzić (np. ze względu na
wysoką lekooporność bakterii). Został on rozwiązany przez nadanie terapii fagowej
charakteru eksperymentu leczniczego. W tym przypadku mamy do czynienia w pewnym
sensie z prawnym rozwiązaniem problemu etycznego: stworzono możliwość stosowania
terapii fagowej, która według wielu opinii może być tzw. „metodą leczniczą ostatniej szansy”,
o czym świadczą liczne pozytywne opinie komisji bioetycznych.
Do analizy wybrano ETF prowadzoną w OTF CM IITD PAN we Wrocławiu ze
względu na to, że jest ona wzorem dla innych ośrodków na świecie, które w celach
terapeutycznych podawałyby chorym naturalne wirusy bakterii. W trakcie realizacji tego
projektu, tworzenia zasad i redagowania protokołów ETF dostosowywano je do
obowiązujących wysokich standardów etycznych. Należy zauważyć, że standardy te są
znacznie lepiej skonkretyzowane w dokumentach prawnych i etycznych dla eksperymentu
badawczego niż leczniczego, dlatego w pracy prowadzone są także rozważania obejmujące
zagadnienie, jak autorzy projektu ETF dostosowali go do tych standardów obowiązujących w
eksperymentach medycznych.
Wymienione przesłanki i prezentowane racje zadecydowały o wyborze tematu i
zakresu przedmiotowego niniejszej pracy.
Cel i hipoteza pracy:
Celem niniejszej dysertacji jest uzasadnienie tezy zakładającej, że terapia fagowa
może spełniać kryteria uzasadnionej etycznie metody leczenia przypadków, w których
standardowa terapia zawiodła.
Analiza ta zostanie przeprowadzona na przykładzie ETF prowadzonej w OTF CM
IITD PAN we Wrocławiu. Rozważania w niniejszej pracy bazują na analizie opracowań
naukowych i dokumentów z zakresu etyki, bioetyki, prawa i historii medycyny oraz opinii
prawnych, a także – bezpośrednio lub pośrednio – uwzględniają aspekty ekonomiczne.
We wstępie przedstawiono zarys problemu antybiotykooporności bakterii i historię
rozwoju zasad etyczno-prawnych obowiązujących podczas prowadzenia eksperymentów
medycznych na człowieku, jakie redagowano i uchwalano po II Wojnie Światowej.
Omówiono również w zarysie rozwój ETF prowadzonej w OTF CM IITD PAN we
Wrocławiu.
Rozdział 1: „Bioetyka i jej znaczenie w eksperymencie medycznym”
1.1.
Medycyna i filozofia – zależności
1.2.
Wartości etyczne niezbędne do oceny eksperymentu medycznego
1.3.
Bioetyka we współczesnej medycynie
W podrozdziale 1.1. scharakteryzowano medycynę jako praktyczną dziedzinę nauki,
opartą głównie na empirii, filozofię zaś jako naukę teoretyczną. Przedstawiono obszary
wiedzy, którymi obie nauki się zajmują. Opisano relacje zachodzące pomiędzy medycyną i
filozofią. Jak wykazano, wspólną dziedziną, która integralnie łączy obie nauki jest etyka.
Przedstawiono podstawowe problemy, które
dla celów medycznych wymagają
wyjaśnienia przez etykę. Poruszono zagadnienia mechanizmów adaptacyjnych człowieka
dotyczących działania i podejmowanych wyborów.
W podrozdziale 1.2. przedstawiono definicje pojęć stanowiących podstawy bioetyki:
człowiek, sumienie, norma, etyka i moralność omówiono dziedziny etyki: aksjologię i
deontologię, przedstawiając w ujęciu syntetycznym historię ich powstania. Przedstawiono
uwarunkowania, które pozwoliły wyodrębnić z szeroko rozumianej deontologii-deontologie
lekarską.
Podrozdział 1.3. charakteryzuje w sposób skrótowy pojęcie, definicję i historię
powstania bioetyki, określa jej główne cele i obszary zainteresowań, ze szczególnym
uwzględnieniem roli, jaką odgrywa ona w ocenie eksperymentu medycznego.
Rozdział 2: Eksperyment medyczny
2.1. Definicje i granice eksperymentu medycznego
2.1.1. Definicje eksperymentu medycznego
2.1.2. Granice eksperymentu medycznego
2.2. Regulacje prawne eksperymentu medycznego
2.2.1. Terminologia, najważniejsze akty prawne
2.2.2. Kryteria prawne eksperymentu medycznego
2.3. Uwarunkowania etyczne eksperymentu medycznego
2.3.1. Nieetyczne eksperymenty medyczne
2.3.2. Ważniejsze dokumenty o charakterze etycznym dotyczące
eksperymentu medycznego
W punkcie 2.1.1. podrozdziału 2.1. zawarto definicje eksperymentu i eksperymentu
naukowego. Scharakteryzowano eksperyment medyczny. Przedstawiono definicje placebo
oraz jego rolę w eksperymencie naukowym. Omówiono uwarunkowania, które mogą mieć
wpływ na przebieg i interpretacje eksperymentu medycznego.
Punkt 2.1.2. omawia problem granic eksperymentu medycznego na organizmie
ludzkim wskazując na istotne znaczenie aksjomatu o znaczeniu uniwersalnym, którym jest
zasada: „godność człowieka najwyższą wartością w świecie przyrody”. Określono granicę
eksperymentu medycznego, wykazując, że jest nią godność człowieka.
W podrozdziale 2.2. omówiono prawne uwarunkowania eksperymentu medycznego.
W punkcie 2.2.1. przedstawiono problem zależności i granicy pomiędzy terapią, a
eksperymentem. Zwrócono uwagę na rozbieżności w terminologii dotyczącej podziału
eksperymentu medycznego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.
Punkt 2.2.2. przedstawiono wykaz dokumentów prawnych obowiązujących w Polsce i
Unii Europejskiej regulujących sposób prowadzenia eksperymentów medycznych na
organizmie ludzkim.
Omówiono szczegółowo najważniejsze i konieczne uwarunkowania prawne
eksperymentu medycznego na człowieku tj.:
2.2.2.1.
Brak metody o porównywalnej skuteczności, alternatywnej do badań na
ludziach – celowość eksperymentu;
2.2.2.2.
Posiadanie przez prowadzącego badania właściwych kwalifikacji
merytorycznych i moralnych oraz wyposażenie placówki badawczej w
specjalistyczny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia eksperymentu;
2.2.2.3.
Informacja o eksperymencie (wyczerpująca i merytoryczna informacja
przekazana osobie, która ma się poddać eksperymentowi, o celu,
planowanym przebiegu, oczekiwanym rezultacie, ryzyku związanym z
eksperymentem, o prawach oraz o ochronie gwarantowanej w
przepisach prawa);
2.2.2.4.
Dobrowolna oraz świadoma zgoda na eksperyment powinna być
wyrażona w sposób wyraźny i dotyczyć konkretnego badania oraz
powinna być udokumentowana. Możliwość wycofania się uczestnika
eksperymentu medycznego w jego dowolnej fazie;
2.2.2.5.
Spodziewane korzyści z eksperymentu przewyższają ewentualne
ryzyko związane z jego przeprowadzeniem;
2.2.2.6.
Wymaganie, aby korzyści uzyskiwane jako rezultat eksperymentu
obejmowały
zarówno
dobro
osoby
doświadczeniu, jak i całe społeczeństwo;
bezpośrednio
poddanej
2.2.2.7.
Osoba poddawana badaniom jest informowana o swoich prawach oraz
o ochronie gwarantowanej jej w przepisach prawa;
2.2.2.8.
Podanie informacji o ubezpieczeniu uczestników i prowadzącego
eksperyment;
2.2.2.9.
Pozytywna opinia komisji bioetycznej (która potwierdza spełnienie
powyższych warunków).
Podrozdział 2.3. omawia uwarunkowania etyczne eksperymentu medycznego.
Punkt 2.3.1. przedstawia w ujęciu syntetycznym eksperymentu medycznego na
człowieku. Wskazano też na przykłady prowadzenia niehumanitarnych i zbrodniczych
eksperymentów medycznych na człowieku.
W podrozdziale 2.3. w punkcie 2.3.2. zawarto wykaz najważniejszych dokumentów
o charakterze etycznym, w których wypracowano zasady dla badań medycznych z udziałem
człowieka.
Zacytowano pięć podstawowych zasad moralnych, które według prof. Zbigniewa
Szawarskiego muszą być uwzględnione w prowadzeniu badań biomedycznych:
1. Każde badanie z udziałem ludzi powinno być poprzedzone analizą dotychczasowej
literatury naukowej, badaniami laboratoryjnymi, a jeśli to naukowo konieczne i
metodologicznie uzasadnione, także badaniami na próbie zwierzęcej.
2. Każde badanie z udziałem ludzi powinno być właściwie zaplanowane, musi ono
uwzględniać metodę naukową i dotychczasowe osiągnięcia nauki. Błędnie
zaplanowany eksperyment jest zawsze naganny.
3. Każde badanie z udziałem ludzi powinno uwzględniać rachunek możliwych strat i
korzyści; jeśli przewidywane ryzyko, na jakie jest narażony uczestnik, jest większe niż
oczekiwana korzyść, badanie jest moralnie naganne.
4. Każde badanie z udziałem ludzi wymaga niewymuszonej i świadomej zgody
uczestnika na:
a) udział w badaniu oraz b) proponowane metody badawcze. Uczestnik ma zawsze
prawo odmówić udziału w badaniu lub wycofać się z niego i nie musi uzasadniać
swojej decyzji.
5. Projekt każdego badania z udziałem ludzi powinien być uprzednio oceniony i
zaakceptowany moralnie przez niezależną komisję etyczną.
Rozdział 3: Antybiotykooporność bakterii – problem społeczny i etyczny
3.1.Rozwój terapii zakażeń bakteryjnych
3.1.1. Pierwsza faza rozwoju terapii zakażeń bakteryjnych
3.1.2. Druga faza rozwoju terapii zakażeń bakteryjnych
3.1.3. Trzecia faza rozwoju terapii zakażeń bakteryjnych
3.2.Kryzys antybiotykoterapii
3.2.1. Przyczyny kryzysu antybiotykoterapii
3.2.2. Działania niepożądane antybiotyków
3.3.Aspekty ekonomiczne i etyczne antybiotykooporności bakterii
3.3.1. Aspekty ekonomiczne antybiotykoodporności bakterii
3.3.2. Aspekty etyczne antybiotykoodporności bakterii
Podrozdział 3.1. przedstawia w skrócie postęp (i jego „cenę”), jaki dokonał się w
dziedzinie leczenia zakażeń bakteryjnych
oraz podział historii rozwoju leczenia
zakażeń bakteryjnych wg. Brumfitta i Hamilton-Millera na trzy fazy.
W punkcie 3.1.1. przedstawiono pierwszą fazę rozwoju terapii zakażeń bakteryjnych,
która obejmuje okres od początku zastosowania środków przeciwko zakażeniom
bakteryjnym do roku 1900.
W kolejnym 3.1.2. punkcie scharakteryzowano druga fazę, obejmującą okres
pomiędzy rokiem 1900 a 1940.
Punkt 3.1.3. opisuje trzecia okres rozwoju terapii zakażeń bakteryjnych: od roku 1940
do chwili obecnej. Każdą z poszczególnych faz scharakteryzowano i przedstawiono
sylwetki naukowców, którzy mieli znaczący wpływ na przebieg wyróżnionych faz
leczenia.
W punkcie 3.2.1 podrozdziału 3.2. dokonano analizy przyczyn, które doprowadziły
do kryzysu terapii antybiotykami zakażeń bakteryjnych. Przedstawiono zagrożenia jakie
stanowią antybiotykooporne szczepy bakteryjne. Punkt 3.2.2. zawiera ocenę działań
ubocznych antybiotyków na organizm człowieka.
Podrozdział 3.3. w punkcie 3.3.1. zwraca uwagę na ekonomiczne aspekty
antybiotykooporności bakterii. Wprowadzono pojęcie kategorii efektywności ekonomicznej.
W punkcie 3.3.2. przedstawiono etyczne i społeczne konsekwencje zaprzestania
wdrażania nowych antybiotyków. Dla oceny etycznej zjawiska spowolnienia i zaniechania
produkcji nowych wprowadzono dwa rodzaje kategorii efektywności: ekonomicznej i
społecznej. Dokonano oceny etycznej zjawiska ograniczonej dostępności pacjentów do
nowych i drogich antybiotyków.
Rozdział 4: Bakteriofagi i terapia fagowa w Ośrodku Terapii Fagowej we Wrocławiu
4.1.1. Bakteriofagi
4.1.1. Właściwości, budowa, mechanizm działania bakteriofagów
4.1.2. Historia odkrycia i zastosowania bakteriofagów
4.1.3.Historia i rozwój terapii fagowej w Polsce
4.2.Cel i zasady Eksperymentalnej Terapii Fagowej
4.2.1. Podstawy prowadzenia Eksperymentalnej Terapii Fagowej
w Ośrodku Terapii Fagowej we Wrocławiu
4.2.2. Kryteria kwalifikacji pacjentów do Eksperymentalnej Terapii
Fagowej
4.2.3. Ogólna charakterystyka preparatów fagowych stosowanych
W Ośrodku Terapii Fagowej we Wrocławiu
4.3.Aspekty kliniczne terapii fagowej
4.3.1. Przykłady projektów naukowych dotyczących terapii fagowej
4.3.2. Aspekty kliniczne Eksperymentalnej Terapii Fagowej
4.3.3. Perspektywy rozwoju terapii fagowej
.
W podrozdziale 4.1. scharakteryzowano bakteriofagi.
W punkcie 4.1.1. wskazano terapię bakteriofagami jako metodę dającą w przyszłości
nadzieję na skuteczne leczenia antybiotykoopornych zakażeń bakteryjnych. Omówiono
właściwości, budowę i mechanizm działania bakteriofagów.
Punkt 4.1.2. przedstawia historię odkrycia bakteriofagów oraz pierwsze próby ich
zastosowania w terapii zakażeń bakteryjnych.
Kolejny punkt tj. 4.1.3. opisuje historię terapii fagowej w Polsce, jej rozwój, genezę
powstania OTF CM IITD PAN we Wrocławiu oraz wprowadzenia ETF.
Podrozdział 4.2. omawia cel i zasady prowadzenia ETF w OTF IITD PAN we
Wrocławiu.
W punkcie 4.2.1. przedstawiono kryteria, pozwalające kwalifikacji pacjenta do ETF.
Omówiono również kryteria dyskwalifikujące do ETF oraz zawarto informacje dotyczące
przebiegu ETF i kontroli pacjenta po zakończeniu ETF.
Punkt 4.2.2. przedstawia ogólną charakterystykę preparatów fagowych stosownych w
OTF IITD PAN Wrocław oraz wykaz szczepów bakteryjnych, które mogą zostać
dezaktywowane w wyniku zastosowania ETF.
Podrozdział 4.3. prezentuje próby i wyniki zastosowania bakteriofagów w terapii
antybiotykoopornych zakażeń bakteryjnych.
W punkcie 4.3.1. przedstawiono rezultaty badań z użyciem bakteriofagów
prowadzonych przez zagraniczne ośrodki naukowe. W punkcie 4.3.2. dokonano analizy
wyników leczenia 153 pacjentów leczonych w OTF CM IITD PAN we Wrocławiu z powodu
antybiotykoopornego zakażenia bakteryjnego. Przedstawiono wykaz działań ubocznych
bakteriofagów zastosowanych podczas ETF.
Punkt 4.3.3. przedstawia perspektywy rozwoju terapii fagowej w leczeniu
antybiotykoopornych zakażeń bakteryjnych.
Rozdział 5: Eksperymentalna Terapia Fagowa: aspekty prawno-etyczne
5.1.Aspekty prawne Eksperymentalnej Terapii Fagowej
5.1.1. Podstawy prawne Eksperymentalnej Terapii Fagowej
5.1.2. Eksperymentalna Terapia Fagowa jako eksperyment leczniczy
5.1.3. Bakteriofagi jako produkt leczniczy
5.2.Aspekty etyczne Eksperymentalnej Terapii Fagowej
5.2.1. Eksperymentalna Terapia Fagowa w świetle
Deklaracji Helsińskiej
5.2.2. Eksperymentalna Terapia Fagowa w świetle
Kodeksu Etyki Lekarskiej
W podrozdziale 5.1 przedstawiono tematykę ETF w aspekcie spełnienia przez nią
wymogów prawnych.
W punkcie 5.1.1. Scharakteryzowano przepisy zawarte w dokumentach krajowych i
zagranicznych, które warunkują zastosowanie ETF.
W punkcie 5.1.2. wykazano, że ETF spełnia kryteria prawne, jakie stawia się
prowadzącym eksperyment leczniczy. Sformułowano następujące wnioski:
Wniosek 5.1.2.1.: ETF jest metodą młodą, stosowaną w tym wymiarze od niedawna, z
zachowaniem wszelkich prawnych wytycznych, które nałożone są na eksperyment
leczniczy.
Wniosek 5.1.2.2.: ETF w wielu przypadkach jest jedyną i ostateczną metodą leczenia
antybiotykoopornych zakażeń bakteryjnych.
Wniosek 5.1.2.3.: ETF jest metodą terapii, która stwarza możliwość uzyskania
bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej.
Wniosek 5.1.2.4.: Potencjalna korzyść lecznicza wynikająca z zastosowania ETF ma
istotne znaczenie w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń baktryjnych.
Wniosek 5.1.2.5.: Przewidywane osiągnięcie korzyści oraz celowość i sposób
przeprowadzenia ETF są uzasadnione z punktu widzenia aktualnego stanu wiedzy i
zgodne z zasadami etyki lekarskiej.
Wniosek 5.1.2.6.: Dobro/interes pacjenta poddanego ETF przeważa nad wyłącznym
interesem społeczeństwa i nauki.
Wniosek 5.1.2.7.: ETF prowadzona jest w zgodzie z odnośnymi obowiązkami i
standardami zawodowymi.
Wniosek 5.1.2.8.: Na podstawie powyższych rozważań i poszczególnych wniosków należy
stwierdzić, że w przypadku ETF mamy do czynienia z eksperymentem leczniczym.
W punkcie 5.1.3. dokonano oceny bakteriofagów pod względem prawnym jako
produktu leczniczego. Przedstawiono wnioski:
Wniosek 5.1.3.1. Bakteriofagi nie są zdefiniowane jako rodzaj substancji w rozumieniu
wymienionych
aktów
prawnych,
ponieważ
zwierzęcego, roślinnego i chemicznego.
nie
mają
pochodzenia
ludzkiego,
Wniosek 5.1.3.2. Bakteriofagi nie są produktem immunologicznym w rozumieniu
powyższych aktów prawnych, ponieważ nie występują składzie szczepionek, toksyn,
surowic lub alergenów.
Wniosek 5.1.3.3. W świetle przytoczonych informacji stosowanie bakteriofagów do
leczenia zakażeń bakteryjnych nie zostało dotychczas przewidziane w regulacjach
prawnych europejskich i polskich zawartych w Dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. L 311 z
28.11.2001, str. 67), Dyrektywie 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, z 31
marca 2004 zmieniającej Dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz Ustawie z 6
września 2001 r., Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 533 z późniejszymi
zmianami).
Podrozdział 5.2. zawiera ocenę etyczną ETF w odniesieniu do artykułów Deklaracji
Helsińskiej i Kodeksu Etyki Lekarskiej.
W punkcie 5.2.1. przedstawiono w historię powstania Deklaracji Helsińskiej oraz
wykaz jej kolejnych nowelizacji. W toku postepowania wykazano, że prowadzący
eksperyment leczniczy zatytułowany: „Eksperymentalna terapia fagowa infekcji bakteryjnych
opornych na antybiotykoterapię, w tym zakażeń MRSA” odnieśli dokument zatytułowany:
„Informacja dla pacjenta” do Deklaracji Helsińskiej. W wyniku dokonanej paraleli
sformułowano następujące wniosek:
Wniosek.5.2. ETF spełnia wszelkie wymagania, jakie stawia przed prowadzącymi
eksperyment leczniczy Deklaracja Helsińska.
Punkt 5.2.1. podrozdziału 5.2. przedstawia ETF w świetle Kodeksu Etyki Lekarskiej.
Omówiono w nim w zarysie historię powstania kodeksów lekarskich oraz Kodeks Etyki
Lekarskiej (KEL). Scharakteryzowano zależności pomiędzy KEL, a Deklaracją Helsińską.
Dokonano oceny ETF odnosząc wytyczne zawarte w dokumencie „Informacja dla pacjenta”
do KEL. W wyniku tego sformułowano:
Wniosek. 5.2.1. Na podstawie przeprowadzonych rozważań z wykorzystaniem
artykułów Deklaracji Helsińskiej i KEL dotyczących badań medycznych na organizmie
ludzkim, oraz przytaczając wniosek, że ETF spełnia wymogi, jakie stawia przed
eksperymentem leczniczym Deklaracja Helsińska, można przyjąć, że ETF prowadzona
w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu spełnia również
wymogi etyczne stawiane przez KEL przed prowadzącymi ETF, a tym samym
odpowiada wymaganiom etyki lekarskiej.
W podsumowaniu pracy dokonano oceny aspektów etycznych ETF w leczeniu
zakażeń antybiotykoopornymi szczepami bakteryjnymi. Przedstawiono uwarunkowania do
stosowania nowych metod leczenia antybiotykoopornych zakażeń bakteryjnych w tym ETF.
Wykazano, że wdrażanie nowych terapii w tym ETF mających na celu ratowanie życia
ludzkiego jest wysoce wskazane i jest postępowaniem etycznym.
Przestawiono wnioski końcowe:
Wnioski:
1. Stosowanie bakteriofagów do leczenia zakażeń bakteryjnych nie zostało
dotychczas
przewidziane w regulacjach prawnych europejskich i polskich
zawartych w Dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6
listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do
produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. L 311 z 28.11.2001, str. 67),
w Dyrektywie 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, z 31 marca 2004
zmieniającej Dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz Ustawie z
dnia 06 września 2001 r., Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 533
z późniejszymi zmianami).
W związku z tym istnieje pilna potrzeba ustanowienia właściwych podstaw
prawnych i to zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej, tak
aby uniknąć niejednoznaczności i niepotrzebnych komplikacji, które nie tylko
nie przyczyniają się do realizacji podstawowego obowiązku każdego lekarza
zawartego w formule salus aegroti suprema lex, ale dość istotnie to zadanie
utrudniają.
2. Przy
braku
stosownych,
bezpośrednich
regulacji
odnoszących
się
do
zastosowania bakteriofagów należy stosować odpowiednie przepisy Ustawy o
zawodach lekarza i lekarza dentysty (eksperyment medyczny), Ustawy o izbach
lekarskich (odwołanie do norm Kodeksu Etyki Lekarskiej), zasady ustanowione
w Deklaracji Helsińskiej (w szczególności pkt. 10 i 35 pozostające w
bezpośrednim związku z terapią eksperymentalną) oraz zasady ogólne wpisane
w zawód lekarza, takie jak: primum non nocere, salus aegroti suprema lex.
3. Eksperymentalna terapia fagowa w Ośrodku Terapii Fagowej CM IITD PAN we
Wrocławiu prowadzona jest jako eksperyment leczniczy, ponieważ jej
bezpośrednim celem jest leczenie antybiotykoopornych zakażeń bateryjnych za
pomocą niezarejestrowanych preparatów fagowych, a nie badanie właściwości
użytych fagów.
Eksperymentalna terapia fagowa prowadzona przez Ośrodek Terapii Fagowej
CM IITD PAN we Wrocławiu spełnia kryteria, jakie stawia się eksperymentowi
leczniczemu, zgodnie z wymogami stawianymi w Ustawie o zawodach lekarza i
lekarza dentysty i jest ona prawnie uzasadniona.
4. Na podstawie przeprowadzonych rozważań wykazano, że ETF w formie
prowadzonej w Ośrodku Terapii Fagowej CM IITD PAN we Wrocławiu spełnia
wszystkie wymogi, jakie stawia przed eksperymentem leczniczym zarówno
Deklaracja Helsińska, jak i Kodeks Etyki, a tym samym odpowiada ona
wysokim standardom etyki lekarskiej.
5. Społeczne i ekonomiczne aspekty terapii fagowej artykułowane są poprzez
kategorie efektywności. Właściwe proporcje między efektywnością społeczną a
ekonomiczną możliwe do zapewnienia w wyniku stosowania w medycynie terapii
fagowej stanowią podstawę do zachowania ładu strukturalnego w działaniach
medycznych i zapewnienia przestrzegania fundamentalnych zasad etycznych,
czyli salus aegroti suprema lex oraz primum non nocere.
5. Pozostałe osiągnięcia naukowe.

Łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań:
75 (wg Web of Knowledge);

indeks H (stan na dzień 14.02.2014): 5 (wg Web of Knowledge);

łączny IF: 14.613

łączna liczba punktów MNiSW: 284.
Jestem autorem i współautorem 29 artykułów naukowych (osiem w Journal Citation
Reports). Pierwszym autorem 18, jedynym 14. Napisałem dwie książki i jestem autorem
dwóch rozdziałów w książkach.
Moja praca naukowa, publikacje, rozdziały w książkach, książki skupiają się głównie
wokół etyki, bioetyki, etyki w medycynie, nowych metod leczenia antybiotykoopornych
zakażeń bakteryjnych i etycznej oceny tych metod.
W okresie realizacji specjalizacji z chirurgii
opublikowałem prace typowo
chirurgiczne. Obejmowały one tematykę chirurgii sutka, zastosowania lasera w operacjach
chirurgicznych, chirurgii dróg żółciowych, laparoskopowego usuwania żylaków powrózka
nasiennego.
Kolejne publikacje obejmowały tematykę urologiczną. Głównie zająłem się
problemem przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego, co zaowocowało pracą doktorska w
tym temacie. Podjąłem również próby nad zastosowaniem sieci neuronowych w diagnostyce
chorób urologicznych i kardiologicznych. Efektem tego były dwie publikacje.
Następny etap pracy naukowej to okres zainteresowania godnością człowieka i jej
zachowaniem w działaniach medycznych.
Wdrożenie nowych technologii do medycyny sprawiło, że w znaczący sposób
poszerzyły się możliwości prowadzenia badań naukowych i przeprowadzania eksperymentów
medycznych. W wielu przypadkach etycy nie potrafili znaleźć odpowiedzi na szereg pytań,
jakie postawiła, przed nimi nauka i jej postęp. W związku z tym pojawiła się konieczność
postawienia odpowiedzi na te pytania. Doszło do powstania nowej gałęzi etyki – bioetyki.
Dziedzina ta zajęła się oceną etyczną problemów natury moralnej, związane m.in. z
antykoncepcją, donacją spermy i komórek jajowych, sztucznym zapłodnieniem, aborcją,
klonowaniem, z zastosowaniem komórek macierzystych, doświadczeniami na płodach
ludzkich, inżynierią genetyczną, kriogeniką, ekoetyką, obrotem tkankami i organami do
transplantacji, sztuczną inteligencją, eutanazją, wiwisekcją i wieloma innymi, znalazły się w
kręgu zainteresowań bioetyki.
Postęp w nauce i technice, nieograniczony dostęp do dóbr materialnych w znaczący
sposób wpłynął na postawy etyczno – moralne lekarzy. W obecnych czasach obserwuje się
dehumanizację zawodu lekarza. Komercja stymuluje pewne postawy ze strony lekarzy, które
nie są oceniane jako moralne. Jako lekarz, humanista, etyk nie mogę pogodzić się i
zaakceptować tego typu zachowania. Chcę dotrzeć do świadomości lekarzy i wskazać im te
modele zachowania, sposoby postępowania, które są wysoce etyczne i skutkują moralnym
zachowaniem lekarzy w stosunku do chorych ludzi.
Mój proces kształcenia, który trwa prawie czterdzieści lat (wyłączywszy szkołę
podstawową) pozwolił mi wysnuć wniosek, że największa wartością jest zdrowie i życie
ludzkie w myśl zasady: Salus aegroti suprema lex – Dobro pacjenta najwyższym prawem, a
działania lekarzy powinny w najgorszym wypadku przebiegać w myśl sentencji: primum non
nocere – po pierwsze nie szkodzić. Nie zawsze jednak postawy lekarzy są zgodne z
powyższymi sentencjami. Mechanizmy rynkowe demaskują zachowania lekarzy, które nie
licują z postawami kreowanymi przez elitę moralną naszego zawodu.
Należy zauważyć, że są to pojedyncze przypadki, a znakomita większość kolegów
prezentuje wysokie morale. Jednak w naszym zawodzie nie ma miejsca nawet na taki jeden
przypadek. Nie ulega wątpliwości, że proces kszałtowania osobowości lekarza, nauczenia go
określonych postaw moralnych, wynikających z właściwego pojmowania hierarchii wartości,
jest decydujący dla służenia ludziom pomocą i przyjęcia wyzwania jakim jest zawód lekarza.
Praca w imię wartości, które dzisiaj się zdewaluowały powinna być priorytetem wszystkich
tych,
którzy
wybrali
studia
medyczne,
jako
cel
swojego
kształcenia.
W trakcie wieloletniej pracy lekarza udało mi się dostrzec to co jest niewłaściwe w
zachowaniu lekarzy. Refleksja nad postawami moich kolegów sprawiła, że postanowiłem
rozszerzyć swoje horyzonty, szczególnie w kierunku humanistycznym. Praca doktorska z
filozofii w zakresie etyki (otrzymała wyróżnienie) gruntownie ukształtowała we mnie
określone postawy etyczno – moralne.
Największa wartość jaką jest człowiek, jego godność, zdrowie, stały się dla mnie, dla
mojej pracy lekarza najważniejsze. Poprzez swoją pracę naukową postanowiłem dotrzeć do
świadomości lekarzy z pewnością doskonałych specjalistów w zakresie medycyny, ale nie
zawsze podbudowanej postawą humanistyczną. Zdarza się, że koledzy nie zawsze pamiętają,
że przedmiotem, a właściwie
podmiotem ich działań jest człowiek. Postawy takie nie
wynikają ze złej woli lekarzy, ale z braku właściwego podbudowania wiedzy medycznej
wiedzą o charakterze humanistycznym.
Do dzisiaj na niektórych uniwersytetach medycznych nie powołano do życia katedr
nauczających studentów - przyszłych lekarzy etyki, sposobu podejścia do chorego człowieka,
zrozumienia jego problemów i tragedii jaką jest choroba, często śmiertelna. Dotarcie do
zakamarków psychiki pacjenta, podbudowanie procesu leczenia wiarą w sukces, często jest
decydujące w procesie terapeutycznym. Podczas swojej wieloletniej praktyki lekarskiej
widziałem chorych, którzy umierali, ponieważ tracili motywację do życia. Koledzy lekarze,
którzy ich leczyli nie potrafi zmobilizować swoich pacjentów do leczenia. Postanowiłem
poprzez swoje artykuły dotrzeć do świadomości kolegów i pomóc w ich ciężkiej pracy
ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
Publikacje z zakresu etyki, bioetyki stały się dla mnie najważniejszym działaniem w
mojej karierze lekarskiej.
Jest to
bardzo zaawansowany okres mojej pracy naukowej.
Szerzenie i propagowanie wartości etyczno – moralnych w medycynę, medycynie codziennej
stało się dla mnie priorytetem. Lekarz nie może być mechanikiem ciała ludzkiego. Niestety
zdarza się nam, że czasami mamy do czynienia z takimi postawami lekarzy.
Cykl publikacji w Przeglądzie Urologicznym to przesłanie do kolegów lekarzy, aby w
swojej pracy kierowali się nie tylko rozumem, ale również sumieniem. Takie artykuły jak:
„Solidarność zawodowa lekarzy - prawda czy fikcja?”, „Holistyczne podejście lekarza do
pacjenta”, „Relacja lekarz – pacjent w dobie komercjalizacji medycyny”, „Zasada primum
non nocere – po pierwsze nie szkodzić, w świetle współczesnych dyskusji”, „Lekarz
lekarzowi człowiekiem”, „Etyczna i moralna postawa lekarza – powrót do powołania”,
„.Lekarz – powołanie, czy profesja?”, „Lekarz – istota dostojna”, „Lekarz wobec
filozoficznych problemów etyki”, „.Mit doktora Judyma, a współczesne techniczno-medyczne
wyzwania lekarza” to próba zmiany tego co w medycynie jest złe, co budzi protesty
środowiska medycznego i pacjentów – chorych ludzi. Kolejna publikacja: A Criterion for
Determining Legal and Ethical Boundaries in Medical Research With Regard to Realizing the
Constitutional Principle of Sustainable Development jednoznacznie wskazuje na godność
ludzką, jako nawiekszą wartość, którą należy szanować.
Problem terroryzmu zwrócił moją uwagę na mozliwość wykorzystania aptek
internetowych do działań przeciwko ludzkości. Wskazałem na możliwość przeprowadzenia
ataku terorystycznego za pomoca aptek internetowych w skali globalnej. Wygłoszenie
referatu na konferencji Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Prezydenckim zaowocowało
publikacją w renomwnym periodyku etycznym: Science Engineering Ethics. Było to
prawodpodobnie pierwsze doniesienie w świecie, które wskazało na taką możliwość dzialania
terrorystycznego.
Podjęcie pracy w Ośrodku Terapii Fagowej Instytutu Immunologii I Terapii
Doświadczalnej we Wrocławiu Polskiej Akademii Nauk, zaowocowało szeregiem publikacji
z zakresu terapii z wykorzystaniem bakterifagów. Praca w jedynej tego typy placowce w Unii
Europejskiej stworzyła możliwość prowadzenia eksperymentu lecznieczego. Świadomość, że
eksperymentuję na czlowieka skłoniła mnie do przeprowadznia etycznej oceny tego
eksperymentu. Efektem prawie dwuletnich studiów prawa polskiego, europejskiego,
dokumentów etycznych polskich i zagranicznych jest monografia, która stała się podstawą do
mojego dalszego kształecenia.
5.1.
Udział w tematycznych konferencjach zagranicznych i
szkoleniach:
5.1.1. Hiszpania- Barcoelona 1998;
5.1.2. Szwecja - Sztokholm 1999;
5.1.3. Belgia- Bruksela 2000;
5.1.4. USA- Los Angeles (California) 2001;
5.1.5. Anglia- Birmingham 2002;
5.1.6. Hiszpania- Sewilla 2002;
5.1.7. USA- Orlando (Floryda) 2002;
5.1.8. Włochy- Stressa 2002;
5.1.9. Hiszpania- Costa Adeje 2002;;
5.1.10. USA- Chicago (Indiana) 2003;
5.1.11. Francja- Paryż 2003;
5.1.12. USA- San Francisco (California) 2003;
5.1.13. Austria- Wiedeń 2004;
5.1.14. Finlandia- Rovaniemii 2004;
5.1.15. USA- San Antonio (Texas) 2005;
5.1.16. Turcja- Istambuł 2005;
5.1.17. Czechy- Praga 2005;
5.1.18. Niemcy- Wuppertal 2006;
5.1.19. RPA- Cape Town 2006
5.1.20. Niemcy - Berlin 2007;
5.1.21. USA- Los Angeles (California) 2007.
5.2.
Udział
w
konferencjach
tematycznych
krajowych
(31)
organizowanych przez:
5.2.1. Polska Akademię Nauk;
5.2.2. Polskie Towarzystwo Bioetyczne;
5.2.3. Polskie Towarzystwo Urologiczne;
5.2.4. Polskie Towarzystwo Andrologiczne;
5.2.5. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.
5.3.
Działalność w towarzystwach naukowych i organizacjach:
5.3.1. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa
Bioetycznego (2006 - trzy kadencje - nadal);
5.3.2. Sekretarz Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym Polskiego
Towarzystwa Urologicznego ( 2009 - dwie kadencje – nadal));
5.3.3. Vice-przewodniczący Komisji Rewizyjnej Śląskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Urologicznego (jedna kadencja);
5.3.4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Izby Przemysłowo –Handlowej
(2007- dwie kadencje – nadal);
5.3.5. Członek Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (1999 –nadal);
5.3.6. Członek Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (w latach: 1999 2004)
5.3.7. Członek Korespondent Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (w
latach: 2001 - 2004).
5.4.
Międzynarodowe
lub
krajowe
nagrody
za
działalność
naukową:
Laureat honorowej zespołowej nagrody (I stopnia) w I edycji
konkursu Pulsu Medycyny „Złoty Skalpel 2008” dla wybitnego
innowatora w polskiej ochronie zdrowia za osiągnięcia naukowe w
zakresie terapii fagowej.
5.5.
Realizacja programów naukowych:
Programy
realizowane
przez
Instytut
Immunologii
i
Terapii
Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
5.5.1. Program
Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka
2007-2013.
Innowacyjny bakteriofagowy preparat ochronny do stosowania w zespole
stopy cukrzycowej współfinansowany w ramach Działania 1.3. Wsparcie
projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki
naukowe. Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe;
5.5.2. Program
Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka
2007-2013.
Optymalizacja charakterystyki i przygotowania preparatów fagowych do
celów terapeutycznych” . Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych
technologii,
Działanie
1.3.
Wsparcie
projektów
B+R
na
rzecz
przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie
1.3.1 Projekty rozwojowe.
5.6.
Patenty:
Międzybrodzki R., Bubak B., Kłak M., Jończyk E., Weber-Dąbrowska B.,
Letkiewicz S., Górski A.: Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego RP
pt.: "Preparat fagowy do stosowania doodbytniczego" (nr zgłoszenia
P.392901, data zgłoszenia: 13.11.2010 r., data przyznania patentu:
19.12.2012 r.).
5.7.Praca dydaktyczna: wykładowca przedmiotu Etyka i bioetyka na Wydziale
Fizjoterapii Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Korfantego w
Katowicach.
5.8.
Sukcesy
zawodowe w
zakresie
praktyki
lekarskiej
w
Specjalistycznym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Urologiczno _ Andrologicznym „UROGEN”:
5.8.1. Czterokrotny zdobywca tytułu „Najlepsza firma w regionie” i nagrody
„Kruszec biznesu”;
5.8.2. Zdobywca tytułu „Budowa roku 2005”;
5.8.3. Certyfikat jakości ISO 9001-2000.
5.9.
Posiadane odznaki za działalność leczniczą, gospodarczą i
charytatywną:
5.9.1. Złota Honorowa Odznaka Izby Przemysłowo-Handlowej;
5.9.2. Złota Honorowa Odznaka „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”;
5.9.3. Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej.
5.10.
Bezpłatne działania na rzecz promocji zdrowia:
4.17.1.. Bezpłatne badania przesiewowe
mężczyzn w zakresie schorzeń
gruczołu krokowego i zaburzeń seksualnych w SN ZOZ Urol-Androl
„Urogen” (około 2000 przebadanych mężczyzn w latach 1998-2012)
4.17.2. Udział w przedstawieniach teatralnych: dochód przeznaczony na:
Fundację Kardiochirurgii w Zabrzu na rzecz budowy sztucznego serca.
5.11.
Działalność pozazawodowa:
5.11.1. Działalność charytatywna na rzecz: finansowanie leczenia chorych dzieci,
domów dziecka, schronisk dla bezdomnych zwierząt. Udział w
przedstawieniach teatralnych na rzecz dofinansowania odnawiania
zabytków, finansowania operacji dla dzieci.
5.11.2. Udział w audycjach radiowych i publikacje na łamach prasowych
(tematyka medyczna i etyczna).
Download