pozytywizm

advertisement
1
POZYTYWIZM
Tematyka zajęć
Powstańczy etos
Wobec nowego czasu
Wymagania podstawowe
Uczeń:
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 przypomina sytuację Polski i
Polaków po upadku powstania
styczniowego
 odczytuje główną myśl wierszy M.
Romanowskiego i K. Gaszyńskiego
 samodzielnie rekonstruuje opisany w
wierszach wzorzec postawy
patriotycznej
 na podstawie Listu Aldony (kobiety
politycznej) wnioskuje o stosunku
stańczyków do patriotycznych
zachowań Polaków
 na podstawie tekstów A.
Świętochowskiego przybliża cele
nowego pokolenia
 opowiada o zachowaniach Polaków
po upadku powstania styczniowego
 wypowiada własne zdanie o tym, czy
walka zbrojna jest właściwym
sposobem walki o niepodległość
 interpretuje wiersze M.
Romanowskiego i K. Gaszyńskiego
w kontekście historycznym
 omawia wzorce zachowań Polaków
po upadku powstania styczniowego
 przedstawia stosunek stańczyków do
powstania styczniowego i zachowań
patriotycznych Polaków
Procedury
sprawdzania
Uczeń:
 wykonuje zadanie
z podręcznika s.
10
 odwołując się do tekstów H.
 pisze notatkę o
Markiewicza i A. Świętochowskiego,
życiowych i
porównuje poglądy romantyków i
społecznych
pozytywistów
postawach i
celach
 przedstawia różne koncepcje
pozytywistów
właściwych zachowań Polaków po
upadku powstania styczniowego i
objaśnia powody tych zachowań
 odwołując się do tekstu T.
Łubieńskiego, odnajduje analogie w
sytuacji Polaków w XIX i XX w.
 komentuje zasadność i aktualność
pytania „bić się czy nie bić?” w XIX
i XX w.
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
2
 opowiada nowelę E. Orzeszkowej
Rozrachunek z
 samodzielnie interpretuje wiersz M.
przeszłością
Konopnickiej
 w wierszu A. Asnyka odnajduje
treści takie, jak w noweli E.
Orzeszkowej i w wierszu M.
Konopnickiej
 na podstawie poznanych tekstów
formułuje wnioski o ocenie
powstania styczniowego
 interpretuje nowelę E. Orzeszkowej
jako przykład tworzenia legendy
powstania styczniowego
 interpretuje wiersze A. Asnyka i M.
Konopnickiej jako przykłady poezji
politycznej
 podaje powody zmian w ocenie
postania styczniowego
 wymienia romantyczne i
Projekcja filmu Zbigniewa
nieromantyczne tematy i wątki filmu
Kuźmińskiego Nad
 przypomina historię mogiły Jana i
Niemnem
Cecylii i mogiły powstańczej
Jaki jest nadniemeński
 stawia hipotezy na temat roli, jaką w
świat? Wątki, tematy
Nad Niemnem pełnią opowieści o
mogiłach
 samodzielnie interpretuje nowelę E.  omawia obraz
Orzeszkowej jako przykład tworzenia
Kucie kos A.
legendy powstania styczniowego
Grottgera jako
przykład
 wyjaśnia, dlaczego wiersze A.
tworzenia
Asnyka i M. Konopnickiej można
legendy
interpretować jako teksty polityczne
powstania
 podaje powody zmian w ocenie
styczniowego
postania styczniowego
 omawia symbolikę powstańczą w
tekstach literackich i plastycznych
 wypowiada własne zdanie o
współczesnych postawach
patriotycznych
 wskazuje zastosowane filmowe
środki wyrazu
 pisze recenzję filmu
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
 pisze pracę o
zaangażowaniu
różnych
dyscyplin sztuki
w budowanie
legendy o
powstaniu
styczniowym
 tworzy katalog
tematów i
wątków obecnych
w filmie Z.
Kuźmińskiego
3
Mogiły, grobowce,
nekropolie
Przemówić zza grobu
Pozytywistyczne tezy i
nakazy
 przypomina omawianą wcześniej
symbolikę grobu
 na podstawie tekstu A.
Świętochowskiego określa stosunek
pozytywistów do romantycznego
kultu grobów
 określa relacje między
pozytywistycznym myśleniem o
kulcie grobów a literackimi opisami
przeżyć wywołanych oglądaniem
powstańczych mogił
 w wierszu Z. Herberta wskazuje
podstawowe nawiązania do motywu
grobu
 analizuje i interpretuje wiersz Z.
Herberta
 wskazuje różnice między symboliką
grobu w okresie romantyzmu a
symboliką zbiorowej mogiły w
czasach II wojny światowej
 wymienia nazwiska
pozytywistycznych filozofów
 parafrazuje i omawia najważniejszą
myśl przynajmniej jednego ze
znanych sobie filozofów
pozytywistycznych
 rozumie pojęcia „utylitaryzm”,
„organicyzm”, „filozofia”
pozytywistyczna i objaśnia ich
znaczenie
 omawia rytualne i symboliczne
znaczenie grobu i pochówku
 analizuje i interpretuje wiersz Z.
Herberta
 odnajduje związki między
omawianymi tekstami a reprodukcją
obrazu J. Sterna
 omawia różnice między symboliką
grobu w okresie romantyzmu a
symboliką zbiorowej mogiły w
czasach II wojny światowej
 wykonuje zadanie
2. z podręcznika
s. 25
 analizuje wiersz Z. Herberta i obraz
J. Sterna z przywołaniem kontekstu
historycznego
 omawia przemiany w ikonografii
patriotyczno-martyrologicznej
 przypomina stosunek romantyzmu do  pisze notatkę, w
jednostki i indywidualizmu i zestawia
której zawiera
z pozytywistycznym pojęciem
najważniejsze
człowieka jako istoty społecznej
treści
poszczególnych
 na podstawie fragmentów
koncepcji
zamieszczonych w podręczniku
filozoficznych
przedstawia filozoficzne koncepcje
A. Comte’a, H. Spencera, H. Taine’a,
J. S. Milla
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
4
Gdyby pozytywizmu nie
było…
Po co nam powieść?
Czym jest realizm? Próba
definicji
 wyjaśnia stosunek pozytywistów do
nauki
 na podstawie fragmentów
zamieszczonych w podręczniku
streszcza poglądy K. Darwina
 wypowiada się na temat etycznych
konsekwencji badań i doświadczeń
naukowych
 wymienia cechy stylu naukowego,
rozpoznaje teksty pisane w stylu
naukowym
 wypowiada się na temat wpływu
teorii K. Darwina na stosunek
współczesnego człowieka do
zwierząt
 wypowiada się na temat
odpowiedzialności etycznej uczonych
 przypomina nazwiska autorów i
tytuły poznanych wcześniej powieści,
przyporządkowuje je do właściwej
epoki
 charakteryzuje powieść i nowelę jako
gatunki epickie
 wskazuje temat wspólny dla znanych
sobie nowel, reprodukcji obrazów A.
Kotsisa i wiersza M. Konopnickiej
 na podstawie definicji zamieszczonej
w podręczniku wyjaśnia różne
znaczenia pojęcia „realizm”
 wyjaśnia, na czym polega teoria
 w kontekście
ewolucji i czym jest dobór naturalny
wypowiedzi R.
Oppenheimera
 wypowiada się na temat wpływu
pisze rozprawkę
teorii K. Darwina na stosunek
na temat „Czy
współczesnego człowieka do
nauka może
zwierząt
grzeszyć?”
 wypowiada się na temat miejsca
człowieka w świecie i
odpowiedzialności etycznej uczonych
 w kontekście obaw K. Darwina,
wypowiada się na temat
niebezpieczeństw, jakie mogą
wywołać odkrycia naukowe
 omawia najważniejsze przemiany,
które zaszły w konstrukcji powieści
 wymienia zadania, które stawiano
powieści w XIX w.
 porównuje realizację tematyki
dziecięcej w pozytywistycznej
noweli, powieści, liryce i malarstwie
 parafrazuje poglądy J. Jarzębskiego
na temat kryzysu współczesnej
powieści polskiej
 omawia zmiany w rozumieniu pojęć
„realizm” i „powieść realistyczna”
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
 pisze pracę na
temat roli nauki
w poznaniu i
kształtowaniu
świata dawniej i
dziś
 wykonuje zadanie
1. z podręcznika
s. 48
5
Kim jest Raskolnikow?
Próba zrozumienia
bohatera Zbrodni i kary
Fiodora Dostojewskiego
 omawia najważniejsze przemiany,
które zaszły w powieści
 daje przykład tego, jak przemiany
społeczne wpłynęły na kształt
dziewiętnastowiecznej powieści
 na przykładzie dowolnego
dziewiętnastowiecznego tekstu
epickiego, wybranej reprodukcji
malarskiej i wiersza M. Konopnickiej
porównuje realizacje tematyki
dziecięcej
 zna przyczyny zmian leksykalnych
zachodzących w języku, podaje tego
przykłady
 charakteryzuje Raskolnikowa i
przynajmniej jeszcze jedną postać z
powieści F. Dostojewskiego
 w rozmowie zajmuje stanowisko na
temat moralności Raskolnikowa
 w kontekście wypowiedzi P. Dumały
wypowiada własne zdanie o tym, czy
każda interpretacja tekstu jest
uprawniona
 charakteryzując bohaterów powieści,
uwzględnia etyczny kontekst ich
postępowania
 gromadzi materiał do stworzenia
wielowymiarowego portretu
Raskolnikowa
 odwołując się do tekstu J.
Jarzębskiego wypowiada własne
zdanie na temat współczesnej
powieści polskiej
 podaje przykład przynajmniej jednaj
znanej sobie powieści współczesnej i
omawia jej budowę
 charakteryzuje bohaterów Zbrodni i
kary
 ocenia postępowanie wybranych
bohaterów powieści (ocena musi
obejmować Raskolnikowa i Sonię)
 uwzględniając światopogląd, system
wartości, stan psychiczny i fizyczny
Raskolnikowa, rekonstruuje jego
portret
 uwzględniając aspekty
psychologiczne, filozoficzne i
etyczne, tworzy portret
Raskolnikowa
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
 pisze
charakterystykę
Raskolnikowa
 pisze analizę i
ocenę
postępowania
Raskolnikowa
6
Petersburg – miasto
przeklęte
Porfirow – carski śledczy
Sonia – święta czy
upadła?
 przypomina dwie tradycje
postrzegania miasta funkcjonujące w
kulturze
 przytacza fragmenty powieści
obrazujące Petersburg
 wypowiada się na temat związku
między biografią bohaterów a
przestrzenią w której żyją
 parafrazuje fragmenty dotyczące
pracy Porfirowa i własnymi słowami
określa metody tej pracy
 przytacza fragmenty dotyczące
relacji Porfirowa i Raskolnikowa i
własnymi słowami uzasadnia, czy
relacje te są prawdopodobne
 uogólnia wnioski wysnute
przynajmniej z jednej z analiz
 omawia relacje Soni z
Raskolnikowem i np. z macochą
 nazywa wartości, które reprezentuje
Sonia
 opowiada, jak pod wpływem Soni
Raskolnikow się nawrócił
 charakteryzuje Sonię, uwzględniając
etyczny kontekst jej postępowania
 tworzy wielowymiarowy portret
bohaterki
 wypowiada własne zdanie o tym, czy
motywacja postępowania bohaterki
powinna wpływać na ocenę tego
postępowania
 omawia powieściowe wizje
Petersburga w kontekście
funkcjonujących w kulturze dwóch
tradycji miasta
 w kontekście powieści wnioskuje o
zależności między tym, gdzie żyją a
tym, jak żyją bohaterowie
 wykonuje zadanie
3. z podręcznika
s. 103
 analizuje metody pracy Porfirowa i
 pisze notatkę, w
na tej podstawie wnioskuje o
której wyjaśnia,
metodach pracy policji carskiej
dlaczego postać
Porfirowa jest
 analizuje relacje między
wiarygodna
Raskolnikowem i Porfirowem i na tej
podstawie wnioskuje, czy Zbrodnię i
karę można uznać za powieść o
naturze ludzkiej
 uogólnia wysnute wnioski
 określa rolę Soni w powieści
 pisze pracę na
temat „Sonia –
 uwzględniając światopogląd, system
święta czy
wartości, stan psychiczny i fizyczny
upadła?”
Soni, rekonstruuje jej portret
 wypowiada własne zdanie na temat
motywów postępowania Soni
 porównuje świat wartości Soni ze
światem wartości innej powieściowej
postaci
 formułuje tezy na temat roli Soni w
ocalaniu Raskolnikowa
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
7
Zbrodni i kara, czyli
wielka dyskusja o
człowieku
Człowieczeństwo pod
lupą, czyli świat według
naturalistów
Z dziejów malarstwa –
fotografia
 wymienia przynajmniej dwa
 wyjaśnia, dlaczego powieść F.
ponadczasowe tematy powieści F.
Dostojewskiego uważa się za
Dostojewskiego
wielogłosową dyskusję o kondycji
moralnej człowieka
 odwołując się do powieści, formułuje
przynajmniej jedno pytanie o
 zabiera głos w dyskusji na temat
kondycję moralną człowieka
granic wolności człowieka
 odwołując się powieści, formułuje
odpowiedź na postawione wcześniej
pytanie
 wymienia uniwersalne tematy
 formułuje przynajmniej trzy
powieści F. Dostojewskiego
argumenty uzasadniające powody
uznania Zbrodni i kary za arcydzieło
 zabiera głos w dyskusji na temat
literatury światowej
granic wolności człowieka
 dyskutuje na temat ponadczasowości
pytań stawianych przez F.
Dostojewskiego, przywołując
kontekst historyczny i filozoficzny
 na podstawie zamieszczonego w
 posiłkując się wzorcową analizą,
podręczniku fragmentu Powieści
analizuje nowelę A. Dygasińskiego
eksperymentalnej formułuje definicję  odwołując się do fragmentu Powieści
pojęcia „naturalizm”
eksperymentalne i definicji H.
Markiewicza charakteryzuje nowelę
 korzystając z wzorcowej analizy,
analizuje i interpretuje nowelę A.
A. Dygasińskiego jako tekst
Dygasińskiego
naturalistyczny
 wskazuje związki między rozwojem  porównując reprodukcję obrazu M.
malarstwa a wynalezieniem fotografii
Gierymskiego i fotografię, którą
malarz wykorzystał podczas
 porównuje reprodukcje obrazu M.
tworzenia obrazu, wnioskuje o
Gierymskiego i fotografię, którą
związkach malarstwa i fotografii
malarz wykorzystał, tworząc obraz
 wypowiada się na temat zależności
między rozwojem techniki a sztuką
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
 ustnie wypowiada
się na temat
uniwersalnych
aspektów Zbrodni
i kary
 ustnie uzasadnia
powody uznania
Zbrodni i kary za
arcydzieło
literatury
światowej
 podaje argumenty
uzasadniające
opinię, że nowela
A. Dygasińskiego
jest tekstem
naturalistycznym
 podaje przykłady
współczesnych
zależności
między rozwojem
techniki a sztuką
8
Lalka – arcypowieść
polska
 określa czas i miejsca, w których
toczy się akcja powieści
 charakteryzuje po jednym
przedstawicielu każdej warstwy
społecznej

Co to jest historia?
Historia w prywatności na 
kartach Lalki



Kim jest Wokulski?

 uwzględniając moment dziejowy,
 pisze
wskazuje w powieści ważne treści
charakterystykę
budujące obraz społeczeństwa
wybranej
ukazanego w Lalce
warstwy
społecznej
 wskazuje te cechy powieści, które
uzasadniają nazwanie jej epopeją
opowiada o związku własnego życia  zajmuje stanowisko w dyskusji na
 pisze notatkę na
lub życia swojej rodziny z
temat znaczenia różnorodnych źródeł
temat roli, którą
wydarzeniami historycznymi
w poznawaniu historii
w powieści
odgrywa
z pomocą nauczyciela formułuje
 wskazuje funkcje, które pełni w
Pamiętnik
wnioski na temat roli, jaką w
powieści pamiętnik Rzeckiego
starego subiekta
powieści odgrywa pamiętnik
 charakteryzuje Rzeckiego,
Rzeckiego
uwzględniając jego romantyczne
ideały
przytaczając odpowiednie fragmenty
powieści, charakteryzuje
mieszczański etos pracy
charakteryzuje Rzeckiego jako
subiekta starej daty
na podstawie zamieszczonych w
 odszukuje w powieści fragmenty
 wykonuje zadanie
podręczniku urywków samodzielnie
opisujące i charakteryzujące
2. z podręcznika
charakteryzuje Wokulskiego
Wokulskiego (inne niż zamieszczone
s. 84
w podręczniku)
formułuje hipotezy na temat
powodów niejednoznacznej opinii o  na podstawie zgromadzonego
Wokulskim
materiału charakteryzuje
Wokulskiego
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
9
Różne wizje miłości w
Lalce
Narracja w Lalce
Społeczeństwo w Lalce
 odnajduje w powieści fragmenty,
których tematem jest miłość
 wskazuje niektóre cechy uczucia,
którym Wokulski darzy Izabelę, np.
to, że pojawiło się nagle, że nie
zmieniło się w ciągu całej ich
znajomości
 w miłości Wokulskiego odnajduje
cechy miłości romantycznej
 wskazuje narratorów Lalki
 przypomina rolę, jaką w powieści
odgrywa Pamiętnik starego subiekta
 wskazuje w powieści przykłady
mowy zależnej, niezależnej i
pozornie zależnej
 na przykładzie odpowiednich
fragmentów powieści wskazuje
różnice między mową zależną,
niezależną i pozornie zależną
 znajduje różnice między typami
narracji stosowanej w Lalce
 wymienia podjęte w powieści tematy,
które dotyczą całego społeczeństwa
 charakteryzuje przynajmniej jedną
warstwę społeczną przedstawioną w
Lalce
 wskazuje wzorce (przynajmniej
 pisemnie
romantyczne), na których Wokulski
charakteryzuje
mógł kształtować swoje uczucie
stosunek do
miłości dwóch
 wypowiada własne zdanie na temat
powieściowych
funkcjonowania współcześnie wzorca
postaci innych niż
miłości romantycznej
Wokulski i
Izabela
 odnajduje fragmenty różne pod
 tworzy tekst
względem narracji
stosując mowę
zależną,
 samodzielnie określa różnice między
niezależną i
różnymi rodzajami mowy
pozornie zależną
 samodzielnie ustala relację między
typem narracji a rodzajem mowy
 omawia narrację powieści jako
 pisze notatkę o
element jej budowy
typach i cechach
charakterystyczny
 porównuje różne powieści pod kątem
ch narracji w
narracji
Lalce
 wskazuje związki między filozofią
pozytywistyczną a kształtem
(tematyką i poetyką) powieści
 wskazuje treści, które tworzą obraz
polskiego społeczeństwa (pozycja
arystokracji, sytuacja kobiet,
asymilacja Żydów itp.)
 znajduje i podaje argumenty, by
potwierdzić zasadność nazwania
Lalki panoramą społeczną
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
 pisze notatkę o
tematach
społecznych
podjętych w
powieści B. Prusa
10
Kwestia kobieca w Lalce
Prus jako kronikarz
Warszawy
Warszawa – Paryż próba
porównania
Opowiedz mi swój sen, a
powiem ci, kim jesteś,
czyli rozszyfrowujemy
Izabelę Łęcką
 wskazuje związek między
obowiązującą obyczajowością a
tradycją kulturową
 formułuje przynajmniej jeden podjęty
w powieści problem związany z
sytuacją kobiet w drugiej połowie
XIX w.
 odszukuje na planie Warszawy
miejsca, o których jest mowa w
powieści
 odszukuje w powieści fragmenty
oddające realia czasu i miejsc
 porównuje pod względem
nowoczesności i funkcjonalności
powieściowe miasta: Warszawę i
Paryż
 wskazuje np. konkretyzowanie
miejsc, stylizację językową jako
zabiegi, które nadają powieści
charakter realistyczny
 znajduje w powieści fragmenty
będące opisami snów
 w kontekście tekstu Z. Freuda
interpretuje jeden ze snów Izabeli
 uzupełnia wcześniejszą
charakterystykę Izabeli o wnioski
wynikające z interpretacji jej snu
 w wypowiedzi posługuje się
pojęciem oniryzm
 omawia sytuacje kobiet opisanych w
powieści z perspektywy kobiet i
mężczyzn
 zabiera głos w dyskusji na temat
tego, jakie miejsce w świecie
przypisuje się w powieści kobietom
 ustnie wypowiada
się na temat roli
emancypacji w
rozwoju
społeczeństwa
 wyjaśnia, na czym polega kronikarski  wykonuje zadanie
charakter powieści, podaje
4. z podręcznika
odpowiednie przykłady
s. 98
 porównuje Warszawę z Paryżem,
interpretując powieść
 w kontekście mitu szlacheckiego
dworku wypowiada się na temat
obrazów miast zaprezentowanych w
powieści
 wyjaśnia rolę, jaką w powieści nadał  formułuje sąd o
B. Prus snom, wizjom i marzeniom
tym, czy
fragmenty
 odwołując się do tekstów Z. Freuda,
powieści
W. F. Szokalskiego i J. Ochorowicza,
dotyczące snów i
interpretuje sny Izabeli i uogólnia
wizji są zgodne
wynikające z interpretacji wnioski
czy niezgodne z
 tworzy psychologiczny portret
realistyczną
bohaterki
konwencją Lalki
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
11
 wskazuje wiele różnic między
Lalka Wojciecha Hasa.
powieścią a filmem W. Hasa
Literatura a film
 pisze recenzję filmu
 zabiera głos w dyskusji na temat
prawa artysty do przekształceń
cudzego dzieła
 odwołując się do Lalki określa
Miasto w powieści i filmie
stosunek pozytywistów do miasta
jako miejsca życia i pracy
 odtwarza obrazy miasta
przedstawione w Listach z podróży
do Ameryki i Ziemi obiecanej
 pisze recenzję filmu W. Hasa jako
twórczej interpretacji powieści B.
Prusa
 polemizuje z interpretacją Lalki
dokonaną przez W. Hasa
 pisze recenzję
filmu W. Hasa
 omawia dwie tradycje postrzegania
miasta w literaturze
 wypowiada własne zdanie na temat
miasta jako przestrzeni życia
 pisze rozprawkę
na temat „Miasto
– przestrzeń
cywilizacji i
postępu czy
destrukcji i
zagłady?”
 pisze felieton
 wymienia główne przyczyny
 analizuje kompozycję, język i styl
Warszawa w oczach
dynamicznego rozwoju prasy w XIX
felietonu B. Prusa
Bolesława Prusa, czyli
w.
 wypowiada się na temat roli humoru i
narodziny felietonu
dowcipu w tekstach
 ocenia znaczenie rozwoju prasy dla
społeczeństwa
publicystycznych
 na podstawie tekstu B. Prusa określa  wzorując się na felietonach B. Prusa
cechy gatunkowe felietonu
lub współczesnych, pisze własny
felieton
 przypomina momenty w historii
 uzasadnia swoje stanowisko w
 ustnie wypowiada
Czwarta władza –
Polski, kiedy działała cenzura
rozmowie na temat roli prasy w
się na temat
dyskusja o wolności słowa  własnymi słowami przedstawia treść
społeczeństwie i wiązku między
miejsca, jakie
wolnością słowa a demokracją
zajmuje dzisiaj
artykułu A. Paczkowskiego
prasa w naszym
 wskazuje moralne aspekty zawodu
 zabiera głos w rozmowie na temat
życiu
dziennikarza
potrzeby istnienia wolnych mediów
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
12
Jeśli nie romantyzm, to
co?
Ludzie pracy, czyli nowi
bohaterowie literaccy
„Każda epoka ma swe
własne cele”…?
 odwołując się do zamieszczonych w
podręczniku fragmentów, wyjaśnia
pojęcia „praca u podstaw” i „praca
organiczna”
 formułuje wnioski dotyczące
stosunku pozytywistów do pracy i
pieniądza
 podaje główną myśl każdego z
przeczytanych urywków
 określa pozycję społeczną i
charakteryzuje każdego z bohaterów
 objaśnia, na czym polega
tendencyjność zaprezentowanych
tekstów
 samodzielnie określa temat wiersza
A. Asnyka
 wymienia podobieństwa i różnice w
opisie młodych ludzi w wierszu A.
Asnyka i Odzie do młodości
 porównuje wiersze A. Asnyka i A.
Mickiewicza pod względem
opisywanej postawy młodych ludzi
oraz zawartych w utworach
programów
 pisze analizę porównawczą wierszy
 zestawia i porównuje idee
romantyków i pozytywistów
 wyjaśnia historyczne przyczyny
zamiany etosu walki na etos pracy
 pisze notatkę, w
której objaśnia
pojęcia „praca u
podstaw” i „praca
organiczna”
 charakteryzuje pozytywistycznego
bohatera literackiego i porównuje z
bohaterami wcześniejszych epok
 podaje przyczyny pojawienia się w
literaturze nowego spojrzenia na
pieniądze i człowieka pracy
 pisze notatkę, w
której
charakteryzuje
nowy typ
bohatera
literackiego
 interpretuje wiersz A. Asnyka
 porównuje wiersze A. Asnyka i A.
Mickiewicza pod względem
opisywanej postawy młodych ludzi
oraz zawartych w utworach
programów
 określa cele
swojego
pokolenia,
czyniąc mottem
swoich rozważań
słowa: „Każda
epoka ma swe
własne cele„
 pisze esej na temat swojego stosunku  pisze analizę
do wartości, celów i idei
porównawczą
pozytywistycznych
wierszy lub esej
na temat swojego
stosunku do
wartości, celów i
idei
pozytywistycznyc
h
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
13
 streszcza opinie E. Orzeszkowej i K.
Koniec homo sapiens?
Chłędowskiego na temat postępu
Współczesna refleksja nad  formułuje główną myśl zawartą w
rozwojem gatunku
wypowiedzi G. Reggio
 w kontekście wypowiedzi G. Reggio
wyjaśnia, na czym polega
nieodwracalność postępu
cywilizacyjnego
 przybliża sytuację kobiet na
Kobieta rodzi się wolna,
przełomie XIX i XX w.
czyli krótka historia
 wskazuje w powieści E. Orzeszkowej
feminizmu
cechy powieści tendencyjnej
 w swoich wypowiedziach poprawnie
Być kobietą, co to znaczy
używa pojęć feminizm, emancypacja,
dziś?
powieść tendencyjna
 odwołując się do tekstów S.
Walczewskiej i A. Graff wymienia
polskie kulturowe i językowe
stereotypy dotyczące kobiet
 przypomina wcześniejsze koncepcje
dotyczące związku człowieka z
naturą i cywilizacją
 zabiera głos w dyskusji na temat
miejsca, jakie zajmuje człowiek w
świecie natury i odpowiedzialności
za otaczający nas świat
 ustnie
ustosunkowuje
się do tezy”
„Poddając się
władzy techniki,
stajemy się
niemoralni”
 przybliża zmiany, które zaszły w
mentalności kobiet i społeczeństw
pod wpływem ruchów
feministycznych
 przedstawia własne zdanie w
rozmowie na temat aktualności
zagadnień związanych z
emancypacją kobiet
 przypomina dawniejsze i
współczesne literackie obrazy
zachowań kobiet i mężczyzn w
stosunku do siebie, w konkretnej
społeczności lub społeczeństwie
 ustnie formułuje
sąd na temat
skutków zmiany
ról społecznych
kobiet
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
14
 wyjaśnia, na czym polegała
Żydzi czy Polacy
złożoność stosunków polskowyznania mojżeszowego?
żydowskich w drugiej połowie XIX
Pozytywiści o Żydach
w.
 w swoich wypowiedziach poprawnie
Mendel Gdański, Meir
używa pojęć „asymilacja”
Ezofowicz – swoi czy
 odwołując się do fragmentów
obcy?
powieści i noweli, stawia tezy o
powodach niechęci Żydów do
asymilacji i niechęci Polaków do
Żydów
 zabiera głos w dyskusji na temat
nietolerancji wynikającej z
przekonania o wyższości własnej
kultury, religii
 streszcza teksty A. Hertza i L.
Los ludzki jest wspólny –
Kołakowskiego
rozważania o
 zabiera głos w dyskusji na temat
wielokulturowości
niebezpieczeństw wynikających z
współczesnego świata
ksenofobii i kierowania się
stereotypami
Potop Henryka
Sienkiewicza – lektura
obowiązkowa
 odwołując się do fragmentów
 wykonuje zadanie
powieści i noweli wnioskuje, czym w
4. z podręcznika
rozumieniu bohaterów jest swojskość
s. 136
i obcość
 stawia tezy na temat powodów
poczucia obcości Polaków i Żydów
 zabiera głos w dyskusji na temat
tolerancji w środowiskach
wielokulturowych i
wielowyznaniowych
 odwołując się tekstów A. Hertza i L.  formułuje
Kołakowskiego, zabiera głos w
slogany i hasła na
dyskusji o możliwości współistnienia
temat tolerancji,
kultur
przeciw
ksenofobii itp.
 gromadzi argumenty potrzebne w
dyskusji o ubogacającej roli
środowisk wielokulturowych
 wyjaśnia, powody popularności
 wskazuje funkcje, które powieść
 pisze notatkę, w
Trylogii wśród Polaków
historyczna powinna pełnić
której gromadzi
argumenty
 wymienia cechy, którymi według H.  odnajduje w Potopie elementy, które
dowodzące, że
Sienkiewicza powinna się
„pokrzepiały serca”
Potop jest
charakteryzować powieść historyczna
powieścią
 odnajduje w Potopie cechy powieści
historyczną
historycznej
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
15
 charakteryzuje Zagłobę
Odyseusz po polsku, czyli  gromadzi i prezentuje argumenty
portret pana Zagłoby
uzasadniające nazwanie Zagłoby
polskim Odyseuszem
 wyjaśnia, na czym polega
manipulacja Zagłoby
 przytacza zarzuty S. Brzozowskiego i
Sprawa Sienkiewicza –
W. Gombrowicza stawiane
Trylogia w oczach
powieściom H. Sienkiewicza
krytyków
 wypowiada własną ocenę roli
powieści H. Sienkiewicza w życiu
narodu polskiego
 pisze recenzję filmu
Potop Jerzego Hoffmana recenzja
 wyjaśnia, przyczyny i skutki wpływu
Język polski pod zaborami
języków zaborców na polszczyznę
 podaje przykłady zapożyczeń
 charakteryzuje i ocenia Zagłobę
 wskazuje w postaci Zagłoby cechy
innych postaci literackich
 zabiera głos w rozmowie na temat
ideałów rycerskich i szlacheckich w
życiu Zagłoby
 zabiera głos w dyskusji na temat roli
Trylogii w kształtowaniu
świadomości narodowej
 analizuje teksty
reklam i
wyjaśnia, czy
dokonano w nich
manipulacji
językowej
 wykonuje zadanie
3. z podręcznika
s. 157
 pisze recenzję filmu ze szczególnym
uwzględnieniem kreacji aktorskich
 pisze recenzję
filmu
 wypowiada się na temat znaczenia
 w tekstach
języka w kulturze narodu
współczesnych i
wcześniejszych
 uwzględniając osobliwości autografu
odnajduje słowa
Roty, redaguje tekst wiersza M.
będące
Konopnickiej
zapożyczeniami
 odszukuje we współczesnej
polszczyźnie zapożyczone słowa i
konstrukcje składniowe i stylistyczne
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Download