Plan wynikowy

advertisement
1
Plan wynikowy
Między tekstami
Renesans
Każdemu, kto będzie tworzył plan wynikowy, polecamy skorzystanie nie tylko z programu nauczania i odpowiedniej części podręczników, ale –
podobnie jak autorka poniższego opracowania – z materiałów metodycznych opublikowanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, czyli
właściwego fragmentu rozkładu materiału i przedmiotowego systemu oceniania. Chcąc sprawdzić, jaki materiał zaplanowano do realizacji
danego tematu, należy sięgnąć do wspomnianego rozkładu materiału.
Ten, kto chce korzystać z zamieszczonego tu planu wynikowego, musi pamiętać, że opracowano go z myślą o realizacji całego materiału
podręcznikowego, bez uwzględnienia indywidualnych lub specyficznych możliwości i potrzeb uczących się.
Kolorem zielonym zaznaczono wyniki realizacji celów w klasach, w których języka polskiego uczy się na poziomie rozszerzonym.
Tematyka zajęć
Wymagania podstawowe
Uczeń:
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
Procedury
sprawdzania
Uczeń:
1
2
U źródeł renesansu.
Humanizm i
humanitaryzm
 wie, co to jest humanizm i
humanitaryzm
 wie, czym była reformacja
 zna zasady periodyzacji epok
 korzysta z tablic chronologicznych





W poszukiwaniu źródeł
artyzmu i kultury. Homer 
– Kochanowski – ja



 wykorzystując tablice chronologiczne,
wskazuje i omawia przynajmniej dwie
przyczyny przemian
światopoglądowych w XVI wieku
 zaznacza na linii
czasu ramy czasowe
epoki, ważne
dokonania
humanistów oraz
wydarzenia, które
uznaje za istotne dla
światopoglądu ludzi
renesansu
wykorzystując tablice chronologiczne,  czyta ze zrozumieniem naukowy tekst  ustnie porównuje
wskazuje i omawia dwa wydarzenia,
P. O. Kristellera i na tej podstawie
humanizm
które wpłynęły na zmiany
omawia zasługi renesansowych
renesansowy i
światopoglądowe w XVI wieku
humanistów
współczesny
wykorzystując tablice chronologiczne,  wyjaśnia, kim jest współczesny
wymienia nazwiska wybitnych
humanista, i uzasadnia, dlaczego
humanistów i artystów
uważa się lub nie za humanistę w
renesansowych
obecnym rozumieniu tego słowa
czyta ze zrozumieniem tekst naukowy
wie, jak współcześnie rozumie się
pojęcie „humanista”
wie, kim był Homer i jakie znaczenie

w przeczytanym fragmencie
 formułuje
dla kultury mają jego dzieła
Iliady wskazuje i nazywa cechy
hipotezy na temat
charakterystyczne
dla
eposu
powodów
streszcza przeczytane fragmenty
oddziaływania dzieł
Iliady

nawiązując do Achillesa
wypowiada się na temat konstrukcji Homera na kulturę
na podstawie fragmentów Iliady
wielu epok
bohatera eposu
charakteryzuje postaci

wypowiada się na temat wpływu
wypowiada własne wnioski na temat
kultury antycznej na współczesność i
tego, dlaczego J. Kochanowski
na własne myślenie o sztuce i
zajmował się twórczością Homera
wzorach artyzmu
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
2
3
Żeglarz, żołnierz, mąż...
Oblicza Odyseusza
Flis, czyli podróż
 na podstawie fragmentu Odysei
opowiada historię Odyseusza
 wypowiada własne wnioski na temat
związku między historią Odyseusza a
rysunkiem Redona
 analizuje i ocenia przynajmniej pod
jednym względem postępowanie
Odyseusza (np. „rycerskość” jego
zachowań)
 wyjaśnia, czym jest temat w
literaturze i sztuce
 podaje przykłady tego, że Odyseusz i
jego wędrówka funkcjonują jako
tematy kultury, korzysta przy tym z
ilustracji zamieszczonych w
podręczniku




 wypowiada się na temat odysei jako
tematu kultury, korzysta przy tym z
ilustracji zamieszczonych w
podręczniku
 zabiera głos w dyskusji na temat
bohaterstwa Odyseusza
 porównuje bohaterstwo Odyseusza z
 streszcza tekst J. Abramowskiej,
objaśniając pojęcia „bohater
odśrodkowy” i „bohater dośrodkowy”
 dostrzega w micie o Odysie elementy
archetypowe
 wypowiada własną opinię na temat
postępowania Odyseusza, wskazując
aprobowane przez siebie zachowania
zna temat poematu S. Klonowica
 porównuje obrazy Polski
przedstawione przez S. Klonowica i
rekonstruuje świat opisany we Flisie...
Galla Anonima, by wykorzystać je do
wskazuje przynajmniej dwa
rozważań o światopoglądzie
podobieństwa między renesansowym
podmiotów mówiących
flisem a mitologiczną odyseją
 wypowiada się na temat
wypowiada się na temat tego, czy
światopoglądu osoby mówiącej w
współczesne życie można porównać
tekście
do flisu
 wskazuje podobieństwa między
renesansowym flisem a mitologiczną
odyseją
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

pisze pracę na
temat: „Czy wśród
nas są Odyseusze?”

przedstawia
trzyminutową
prezentację na temat:
„Odyseusz jako temat
kultury masowej”
 pisemnie
wykonuje zadanie 1.
ze strony 29
podręcznika
3
4
 głośno czyta tekst, dbając o właściwą
Mitologiczny i literacki
dykcję, intonację
profil wieszczki Kasandry  przypomina mit, który opowiada
historię Kasandry
„... me wszystkie
 objaśnia, czym jest ekspresywna
proroctwa na wiatr...” –
funkcja języka
tragizm Kasandrycznego  wymienia podobieństwa i różnice w
proroctwa
konstrukcji bohaterki w ujęciu
Ajschylosa i J. Kochanowskiego
 na podstawie wybranego fragmentu
tworzy psychologiczny portret
Kasandry
 wypowiada się na temat
Między chwilą a
występowania motywów Kasandry i
wiecznością, między
wieszczenia w dziełach różnych epok
życiem a teatrem.
i twórców (Ajschylos, J.
Eksplikacja wiersza W.
Kochanowski, W. Szymborska)
Szymborskiej Monolog
 metodą eksplikacji analizuje fragment
dla Kasandry
wiersza
 wygłasza eksplikację fragmentu
wiersza
 objaśnia, czym jest znak kultury (tu:
Kasandra), wskazuje wiersz W.
Szymborskiej jako przykład
wykorzystania znaku kultury we
współczesnej poezji
 metodą eksplikacji analizuje trzy
krótkie fragmenty wiersza
 wygłasza eksplikację fragmentów
wiersza
 wyjaśnia powody obecności tematu
mitycznego w dziele J.
Kochanowskiego
 analizuje teksty, wykorzystując
wiedzę o ekspresywnej funkcji języka
 wskazuje poetyckie i retoryczne
zabiegi nadające wypowiedzi cechy
proroctwa
 interpretuje fragmenty, zwracając
uwagę na motywy wieszczki, wojny
 w formie tabeli
przedstawia
podobieństwa i
różnice w konstrukcji
postaci w ujęciu
Ajschylosa i J.
Kochanowskiego
 wypowiada się na temat
występowania motywów
mitologicznych w dziełach różnych
epok, podaje tego przykład
 metodą eksplikacji analizuje wiersz i
jego tytuł
 wygłasza eksplikację wiersza
 zabiera głos w dyskusji na temat
tragizmu Kasandry w ujęciu J.
Kochanowskiego i W. Szymborskiej
 metodą eksplikacji analizuje wiersz i
jego tytułu
 wygłasza eksplikację wiersza
 na podstawie literackich obrazów
wieszczki Kasandry i fragmentu eseju
J. Stempowskiego wypowiada się na
temat potrzeby prorokowania

wygłasza
eksplikację
przynajmniej
jednego fragmentu
wiersza
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

wygłasza
eksplikację wiersza
4
5
Komunikat i ekspresja
Teatr i dramat antyczny
 zna teorię komunikacji i model
sytuacji komunikacyjnej R. Jacobsona
oraz wyjaśnia, na czym polega
poznawcza, ekspresywna,
impresywna i poetycka funkcja tekstu
 analizuje wskazane teksty pod
względem funkcji, które pełnią
 wymienia najbardziej
charakterystyczne cechy funkcji
danego tekstu
 wymienia cechy charakterystyczne
dla teatru antycznego
 na przykładzie znanej sobie tragedii
antycznej własnymi słowami omawia
jej cechy gatunkowe
 wskazuje różnice między teatrem
antycznym a teatrem
średniowiecznym
 wymienia wielkich dramaturgów
antycznych
 czyta ze zrozumieniem tekst A.
Camusa
 własnymi słowami omawia
zastosowane przez A. Camusa
kryteria podziału gatunków
dramatycznych
 odróżnia tekst istniejący w obrębie
 analizując ustnie
systemu językowego od innych
dany tekst,
rodzajów tekstu (obrazu, rzeźby)
wskazuje w nim
elementy
 wymienia warunki istnienia
wymienione w
komunikatu i komunikacji
schemacie
 na wskazanym przykładzie
komunikacyjnym
charakteryzuje cechy danej funkcji
lub cechy
językowej w tekście
określonej funkcji
 pisze tekst, stosując wskazaną funkcję
języka
językową
 zna sakralne korzenie dramatu
 potrafi na
antycznego, liturgiczny charakter
fotografii lub
dramatu średniowiecznego
schemacie teatru
antycznego
 charakteryzując tragedię grecką,
wskazać i nazwać
wymienia funkcje katharsis
jego
 porównuje teatr antyczny z teatrem
najważniejsze
średniowiecznym
punkty i porównać
 wymienia wielkich dramaturgów
jego konstrukcję z
antycznych i tytuły ich dzieł
teatrem
mansonowym
 formułuje własny sąd na temat opinii  pisze konspekt
A. Camusa o tym, że tragedia jest
ustnej
dwuznaczna, a dramat operuje
wypowiedzi, w
uproszczeniami
którym w
punktach
 w wypowiedzi posługuje się
przedstawia
argumentami, wymienia tytuły dzieł
argumenty za lub
potwierdzających jego stanowisko
przeciw tezie A.
Camusa
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
5
6
 czyta tekst A. Dürera i sprawdza
Doskonałość człowieka
proporcje własnego ciała jako
Witruwiusza. Czytanie ze
potwierdzenie zrozumienia tekstu
zrozumieniem (i
 wyjaśnia, kim był Witruwiusz i jaka
zastosowaniem)
była jego koncepcja proporcji
doskonałych
 łączy Witruwiuszową koncepcję
proporcji z renesansowym poglądem
na doskonałość człowieka
 wyjaśnia, czym była fizjonomika
 wymienia nazwiska wybitnych
W podręcznikowej galerii.
artystów renesansowych
Oglądanie ze
 omawia tematy malarskie oglądanych
zrozumieniem
reprodukcji (portret, scena rodzajowa)
 porównuje jedną z renesansowych
Cechy malarstwa
reprodukcji z reprodukcją obrazu
Leonarda da Vinci i jego
średniowiecznego, wypowiada się na
poglądy na sztukę
temat zmian w temacie, kolorystyce,
ujęciu perspektywy
 wyjaśnia związek między koncepcją
Witruwiusza a filozofią renesansową
czyniącą człowieka ośrodkiem i miarą
wszechrzeczy
 zabiera głos w dyskusji na temat
łączenia cech fizycznych człowieka z
przymiotami ducha lub charakteru

wykorzystując
rysunek ze strony 44
podręcznika, objaśnia
pojęcie „człowiek
witruwiański”
 odszukuje w dziele cechy
charakterystyczne dla malarstwa
renesansowego
 rozpoznaje w dziele plastycznym
cechy karykatury
 opisuje jeden z
obrazów z „galerii
renesansowego
portretu”,
wykorzystując w
swej pracy uwagi
zamieszczone w
rozdziale
podręcznika
 wyjaśnia powody, dla których
 zna powody, dla których powstawały i  w wypowiedzi
powstawały renesansowe biografie
powstają biografie, wymienia je i daje
ustnej przytacza te
oraz mówi o tym, z czego wynikają
przykłady
elementy biografii
trudności w odtwarzaniu dawnych
J.
 wyjaśnia różnicę między literackimi a
Archeologia biografii. Co
życiorysów
Kochanowskiego,
użytkowymi tekstami dotyczącymi
i skąd wiemy o życiu i
które są
biografii
 wyjaśnia różnice między
twórczości dawnych
charakterystyczne
średniowieczną biografią
artystów
dla
parenetyczną a biografią renesansową
renesansowego
 zna formę CV i wie, w jakim celu się
człowieka
pisze CV
Od biografii do życiorysu
i CV
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
6
7
 zna funkcje, jakie może pełnić
biografia
 na przykładzie Wyznań św.
Augustyna wyjaśnia, czym jest
biografia duchowa
 dostrzega niebezpieczeństwa
 pisze tekst
wynikające z manipulacji biografią i
biograficzny
wypowiada się na temat
zgodny z myślą J.
Burckharda
 wie, że biografie były tematami
muzycznymi
 w kontekście tekstu E. Balcerzana
wypowiada się na temat znanych
sobie biografii pisarzy
 czyta tekst poetycki z dbałością o
 wyjaśnia, na czym polega elegijny
 sporządza plan
Autoportret liryczny.
właściwą dykcję, intonację
charakter utworu
ustnej wypowiedzi
Elegia Janicjusza O sobie  korzystając z biogramu Janicjusza,
na temat
 wskazuje w utworze Janicjusza
samym...
znaczenia dla
odnajduje w elegii treści biograficzne
elementy charakterystyczne dla
współczesnego
kultury renesansu
 interpretuje tytuł i określa powody
adresata elegii
napisania przez poetę elegii
Janicjusza
Poeta renesansowy –
spadkobierca Homerów,
Owidiuszy i Horacych
Współcześni poeci – czy
są spadkobiercami
Homera, Owidiusza,
Horacego...?
 rozróżnia pojęcia poeta natchniony i  na podstawie Listu do Pizonów
poeta uczony
omawia poglądy Horacego na temat
sztuki pisania
 objaśnia pojęcie ars poetica
 wypowiada własne zdanie na temat
 wie, że współcześni poeci
potrzeby istnienia sztuki poetyckiej
podejmowali w swej twórczości temat
ars poetica i podaje przynajmniej dwa  omawia różnice w realizacji tematu
tego przykłady
ars poetica, odwołując się do
fragmentów zaproponowanych w
 wie, że poeci różnie pojmowali swoją
podręczniku
sztukę poetycką i podaje tego dwa
przykłady
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
 pisze notatkę, w
której zawiera
opisy
przynajmniej
dwóch koncepcji
ars poetica
współczesnych
poetów
7
8
Poezja i wieczna sława.
Exegi monumentum... i
Niezwykłym i nie leda ...
Ars longa, vita brevis
Kto dziś rozumie
doniosłość wynalazku
Gutenberga?
 zna teksty Horacego i J.
Kochanowskiego, przedstawia temat
obu pieśni
 wie, co dosłownie znaczy non omnis
moriar, własnymi słowami
interpretuje te słowa w kontekście obu
pieśni
 wypowiada się na temat związków
renesansu z antykiem, przywołując
formę i treść pieśni J.
Kochanowskiego jako argument
potwierdzający ten związek
 zna pojęcia i rozumie różnicę między
dualizmem antycznym i
chrześcijańskim
 włącza teksty C. Miłosza w
wypowiedź o motywie non omnis
moriar
 wyjaśnia przyczyny ujednolicenia
polskiego języka literackiego
 wie, że w renesansie pojawiły się
pierwsze publikacje poprawnościowe
dotyczące polszczyzny
 wypowiada się na temat zmian
cywilizacyjnych spowodowanych
wynalezieniem druku, podaje
przynajmniej dwa tego przykłady
 porównuje pieśni Horacego i J.
 pisze analizę i
Kochanowskiego pod względem
interpretację
formy i treści
jednej z pieśni
 w pieśni J. Kochanowskiego wskazuje
treści związane z filozofią
renesansową
 uogólnia sądy na temat związków
renesansu z antykiem
 interpretuje wiersz C. Miłosza i
dostrzega jego ironiczny wydźwięk
 włącza wiersz w wypowiedź o
ciągłości i przenikaniu się kultur
 wypowiada się na temat różnic
między sławą a popularnością
 zwięźle przedstawia teorię M.
McLuhana na temat oddziaływania
środków masowego przekazu na
społeczeństwo
 wypowiada własne zdanie na temat
zmian zachodzących w świadomości i
zachowaniach społecznych
wynikających z rewolucji
informatycznej
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
 zapisuje
argumenty, za
pomocą których
polemizowałby z
tezami C. Miłosza

korzystając
między innymi z
tablic
chronologicznych,
sporządza notatkę o
polskojęzycznych
publikacjach, które w
renesansie ukazały
się drukiem
8
9
Władza, polityka,
moralność
Władza, polityka,
moralność
Władza – jej odwieczne
obowiązki i przywileje
Kazania sejmowe Piotra
Skargi – retoryka
patriotyczna
Topos ojczyzny jako
okrętu
 streszcza fragmenty tekstów N.
 wyjaśnia, na czym polega różnica w
Machiavellego i A. F. Modrzewskiego
pojmowaniu władzy przez N.
Machiavellego i Napoleona
 wypowiada się na temat etycznych
aspektów makiawelizmu, zajmuje
 wypowiada się na temat etycznych
stanowisko w kwestii jego stosowania
aspektów makiawelizmu, zajmuje
w życiu politycznym
stanowisko w kwestii jego stosowania
w życiu politycznym i innych
 wypowiada się na temat własnej
sytuacjach życiowych
odpowiedzialności za państwo
 wypowiada się na temat własnej
odpowiedzialności za państwo
 w kontekście tekstów N.
 odwołując się do wiedzy historycznej,
Machiavellego i A. F. Modrzewskiego
podaje przykłady form władzy
i na podstawie własnych obserwacji
opisanych przez R. Cailloisa
wypowiada swoje zdanie na temat
 pisze rozprawkę na temat: „Czy
władzy i odpowiedzialności za
władza i moralność są ze sobą
państwo
sprzeczne?”
 czyta ze zrozumieniem tekst
nieliteracki i sporządza notatkę
 charakteryzuje każdą z form władzy
opisaną przez R. Cailloisa
 parafrazuje kazania P. Skargi
 omawia konteksty biblijny i
historyczny kazań P. Skargi
 wskazuje zabiegi retoryczne
zastosowane w kazaniach, np.
 wie, że osoba może się stać znakiem
wyliczenie, pytanie retoryczne,
kultury, uzasadnia, dlaczego P.
wyolbrzymienie
Skarga jest znakiem kultury
 wie, co to jest topos, i rozpoznaje w  wymienia tytuły utworów, w których
kazaniu topos ojczyzny jako okrętu
pojawia się topos ojczyzny jako
okrętu, np. Rejs (reż. M. Piwowski)
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl

ustnie
wykonuje zadanie 1
ze strony 69
podręcznika
 pisze rozprawkę
na temat: „Czy
władza i
moralność są ze
sobą sprzeczne?”
 pisze konspekt
trzyminutowego
retorycznego
wystąpienia pt.
„Aby Polska była
Polską”
9
10
Jak mówić, żeby odnieść
sukces – lekcja retoryki
Między dworem a
dworkiem
 zna budowę klasycznej przemowy
 na podstawie przemowy Aleksandra
omawia funkcje, które może pełnić
mowa
 wypowiada się na temat możliwości
manipulacji za pomocą słowa
 redaguje tekst wystąpienia pt. „Aby
Polska była Polską”



Model renesansowej
doskonałości życia według 
J. Kochanowskiego

 omawia chwyty retoryczne i określa  wygłasza
ich rolę w przemowie Aleksandra
trzyminutowe
wystąpienie pt.
 wskazuje związek między kulturą
„Aby Polska była
renesansu i jej antycznym rodowodem
Polską”
oraz współczesne nawiązania do
tradycji oratorskich
 wskazuje zabiegi, za pomocą których
dokonuje się manipulacji słowem, np.
wyrwanie słowa z kontekstu itp.
 redaguje tekst wystąpienia pt. „Aby
Polska była Polską”
na podstawie tekstów Ł. Górnickiego  omawia zależność między literacką
 odszukuje w
i M. Reja charakteryzuje i porównuje
kreacją dworzanina a intencją autora
Księdze przysłów
dwa ujęcia renesansowego
tekstu
przysłowia
dworzanina
związane z
 omawia parenetyczne cechy tekstu Ł.
tematem lekcji
Górnickiego
wypowiada się na temat etykiety i
zasad dobrego wychowania
 wypowiada się na temat etykiety w
ujęciu Słoty, autorów renesansowych
i na temat współczesnych zasad
dobrego wychowania
charakteryzuje model życia opisany  odnajduje w formie i treści wierszy
 pisze list do
przez Kochanowskiego
związki z antykiem i wskazuje je
przyjaciela
pochwalający
na podstawie tekstów wyciąga
 wypowiada się na temat swojskości i
uroki życia na wsi
wnioski na temat tego, dlaczego J.
obcości jako sposobu istnienia w
i nakłaniający do
Kochanowski bardziej cenił życie
świecie
porzucenia życia
wiejskie niż dworskie
dworskiego
własnymi słowami wyjaśnia, czym
jest idealizacja
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
10
11
Twój idealny świat
Życie wiejskie – idylla
spełniona
Donna angelicata –
portret Petrarkowskiej
Laury
 za pomocą obrazu wypowiada się na temat idealizacji
 wie, że działania plastyczne mogą być formą konkretyzacji przemyśleń,
świadomych lub podświadomych przeżyć
 wypowiada się na temat wartości współczesnego świata
 wie, że motyw dworku pojawiał się w  z pomocą nauczyciela analizuje i
kulturze polskiej w różnych czasach
interpretuje wiersze L. Staffa i S.
Stabry
 zna pochodzenie mitu arkadyjskiego i
dostrzega mit arkadyjski jako temat  łączy mit arkadyjski z sielanką
literacki
 łączy mit arkadyjski z Soplicowem
 z pamięci przywołuje przynajmniej
dwa tytuły utworów, których tematem
lub motywem jest dwór lub życie
ziemiańskie
 wie, że dworek ziemiański
 wskazuje przyczyny narodzin idylli
funkcjonuje w kulturze jako topos
staropolskiej
 wie, że mit arkadyjski pojawia się w  wymienia z pamięci dzieła
dziełach plastycznych i muzycznych
nieliterackie, w których występuje
temat arkadii
 w formie obrazu
konkretyzuje treść
np. słowa „idylla”
 tworzy plastyczny
lub literacki obraz
współczesnej
arkadii
 pisze notatkę o
znanych sobie
tekstach, w
których pojawia
się topos dworku
jako miejsca idylli
i swojszczyzny
 omawia wpływ, jaki na kulturę
 porównuje wcześniej poznane
 w wypowiedzi
renesansu wywarła twórczość F.
literackie portrety ukochanych kobiet
ustnej wyjaśnia,
Petrarki
z donną angelicatą
jakie treści kryją
się za wyrażeniem
 na podstawie sonetów przedstawia
 łączy model idealnej miłości z
donna angelicata
model donny angelicaty
renesansową potrzebą dążenia do
doskonałości duchowej
 wyjaśnia, na czym polega idealizacja
miłości i kobiety w ujęciu F. Petrarki  wskazuje w wierszach elementy
charakterystyczne dla sonetu
(konstrukcja, wersyfikacja, rym) i
erotyku (np. zmysłowość)
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
11
12
 porównuje wizerunek Petrarkowskiej
Z ziemi włoskiej do
Laury i Magdaleny J.
polskiej, czyli od
Kochanowskiego
Francesca Petrarki do Jana  na przykładzie wiersza Do Magdaleny
Kochanowskiego
i ryciny J. Daviesa wyjaśnia, dlaczego
nie zawsze można ukonkretnić
metaforę
 wyjaśnia, dlaczego J. Kochanowski
żartobliwie traktuje temat miłości
 porównuje renesansowe i
średniowieczne ujęcie tematu miłości
 wypowiada się na temat przenikania
się w staropolszczyźnie kultur
wysokiej i niskiej
 na przykładzie Gargantui i
Na wszystko jest
Pantagruela wyjaśnia, czym jest
przysłowie albo śmiech
konwencja świata na opak
renesansowy
 wie, czym jest przysłowie
 wyjaśnia funkcję przysłowia w tekście
F. Rabelais’go
Bajki stare jak Ezop




 wyjaśnia funkcję eufemizmów w
 pisze własny tekst
wierszu J. Kochanowskiego oraz
miłosny
znaczenie dbałości o formę
wypowiedzi
 łączy frywolność utworów J.
Kochanowskiego z renesansowym
myśleniem o człowieku (Terencjusz)
 porównuje sposób mówienia o miłości  pisze pracę na
dawniej i dziś
temat: „Jak
mówiono o
miłości dawniej i
dziś?”
 wyjaśnia moralizatorską,
 pisze tekst o
terapeutyczną, zabawową funkcję
charakterze
śmiechu
prześmiewczym
 wyjaśnia związek między konwencją
świata na opak a kulturą jarmarczną
 wie, jakie miejsce w kulturze
renesansu zajmowała kultura ludowa,
jarmarczna
przypomina legendę o Ezopie
 dostrzega antyczny rodowód bajek
 samodzielnie
Biernata z Lublina i wypowiada się na
analizuje i
wyjaśnia uniwersalny sens bajki o
temat związku renesansu z kulturą
interpretuje bajkę,
jeleniu
starożytną
zwracając uwagę
w tekstach Biernata z Lublina
na rolę alegorii,

na
wzór
bajek
Ezopa
pisze
własny
wskazuje cechy bajki
personifikacji
tekst
odszukuje w kulturze postaci łączące
w sobie brzydotę ciała i piękno duszy,
np. Quasimodo
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
12
13
Drwina, śmiech, żart
przeciw zasadom i
autorytetom
Psalmy –
starotestamentowy ideał
poezji
 zna postać Dyla Sowizdrzała i łączy ją
z inną postacią literatury plebejskiej,
Marchołtem
 posługując się współczesną
polszczyzną, streszcza fragmenty
Przygód Dyla...
 łączy obraz P. Bruegela z konwencją
świata na opak
 wie, że postać Dyla Sowizdrzała stała
się tematem utworu muzycznego
 wypowiada się na temat
funkcjonowania pewnych motywów
w różnych dziedzinach sztuki
 pogłębia wiadomości na temat Biblii,
zna historię psalmów
 charakteryzuje psalm jako gatunek
 z pomocą nauczyciela analizuje tekst,
określając relację między podmiotem
lirycznym, adresatem i Bogiem oraz
wskazując funkcję użycia cudzysłowu
 uzasadnia, dlaczego Psalm 91 należy
do psalmów mądrościowych
 omawia i ocenia artystyczne walory
parafrazy Psalmu 91, uwzględniając
obrazowanie oraz rytmizację tekstu
 omawia styl psalmu jako wzoru poezji
biblijnej
 wypowiada się na temat
 wykonuje zadania
filozoficznych aspektów śmiechu, np.
1 i 3 ze strony 101
jako sposobu wyrażania prawdy o
podręcznika
świecie, człowieku
 na przykładzie tekstu literackiego i
obrazu P. Bruegela wyjaśnia, czym
jest intersemiotyka
 z niewielką pomocą nauczyciela
 pisze notatkę, w
analizuje tekst, wskazując, nazywając
której
oraz określając funkcje takich
charakteryzuje
środków, jak metafora, peryfraza,
stosunek
symbol
psalmisty do Boga
 wskazuje związki miedzy tekstem J.
Kochanowskiego, Biblią a kulturą
renesansu
 interpretuje tekst i rekonstruuje obraz  pisze interpretację
Boga i człowieka wpisanych w
parafrazy Psalmu
parafrazę Psalmu 91
91 jako opowieści
o relacjach między
 omawia związek między tekstem J.
człowiekiem i
Kochanowskiego, Biblią a kulturą
Bogiem
renesansu
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
13
14
 wypowiada się na temat obecności
 wyjaśnia, czemu służy wprowadzenie  podaje
„Wołasz do mnie z
treści biblijnych w literaturze XX
Psalmu 91 do opowieści o powstaniu
przynajmniej dwa
głębokości/Psalmem
wieku, wskazuje jako przykład
warszawskim
przykłady
krematoriów,/Płaczem nad
Pamiętnik z powstania warszawskiego  samodzielnie analizuje i porównuje
funkcjonowania
ruinami walczącej
tematu lub
stylistykę prozy M. Białoszewskiego i
 wyjaśnia, jaką funkcję w tekście M.
Warszawy” (R.
motywu
Białoszewskiego pełni cytat
cytowanego psalmu
Brandstaetter). Psalmiści  przy pomocy nauczyciela porównuje  rozważa, w jaki sposób okoliczności
biblijnego we
XX wieku
współczesnej
stylistykę Pamiętnika z powstania
opisane w Pamiętniku z powstania
kulturze
warszawskiego ze stylistyką
warszawskiego poszerzają możliwości
cytowanego psalmu
interpretacji Psalmu 91
 włącza tekst M. Białoszewskiego do
rozważań o kulturotwórczej roli Biblii
 określa historyczny kontekst tekstów  włącza teksty M. Białoszewskiego i  pisze notatkę, w
M. Białoszewskiego i T. Nowaka
T. Nowaka do rozważań na temat
której wyjaśnia,
historiozoficznych aspektów literatury
na czym polega
 odnajduje w wierszu T. Nowaka
nasycenie Psalmu
nawiązania do Biblii
 w kontekście wypowiedzi J.
betlejemskiego
Błońskiego wskazuje w tekście
 z pomocą nauczyciela interpretuje
Biblią (J. Błoński)
elementy inspirowane Biblią i
Psalm betlejemski
folklorem
 interpretuje Psalm betlejemski
 przypomina cechy gatunkowe trenów  wskazuje różnicę między klasycznym  pisze analizę i
W obliczu śmierci.
oraz okoliczności powstania Trenów
trenem a trenami J. Kochanowskiego
interpretację
Czytanie niektórych
J. Kochanowskiego
jednego z trenów,
 omawia renesansowy charakter
trenów J.
wzorując się na
trenów, opisuje uczucia podmiotu
 czyta tekst poetycki z dbałością o
Kochanowskiego
materiale
właściwą dykcję, intonację i ze
lirycznego, wskazuje treści
zamieszczonym w
świadomością znaczenia głośnego
filozoficzne i światopoglądowe
Ojciec i poeta wobec
podręczniku
czytania w odbiorze poezji
 udowadnia, że Treny są testamentem
śmierci i cierpienia
ojca i filozofa
 odszukuje i nazywa środki
artystycznego wyrazu, za pomocą
których opisano stany emocjonalne
 wie, że śmierć dziecka jest również
tematem utworów muzycznych
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
14
15
 w kontekście Trenów i innych tekstów  omawia Treny jako świadectwo
J. Kochanowskiego rekonstruuje
cierpienia i przemian
religijność poety jako element jego
światopoglądowych poety
światopoglądu
 interpretuje Treny jako dzieło
filozoficzne
 zna nazwiska kompozytorów i tytuły
ich utworów związanych z tematem
śmierci dziecka
 czyta ze zrozumieniem teksty
 zabiera głos w dyskusji na temat
Dlaczego Treny J.
krytyczne, ustosunkowuje się do
potrzeby i obowiązku czytania
Kochanowskiego nie są w
zawartej w nich myśli
trudnych tekstów poetyckich i
lamusie szkolnych lektur?  wypowiada własne zdanie o liście
krytycznych
lektur i tematach omawianych w
 zabiera głos w dyskusji na temat
szkole
związku między rozwojem człowieka,
kształtowaniem postaw życiowych a
 wypowiada się na temat osobistego
lekturą szkolną
odbioru Trenów J. Kochanowskiego
 przygotowuje konspekt wypowiedzi
na temat: Kunszt poety czy ból ojca?
„Co, twoim zdaniem, sprawiło, że
Treny uważa się za arcydzieło?”
 odnajduje związek między śmiercią  porównuje funkcjonujące w kulturze
Dramaty osieroconych
dziecka odczuwaną i opisaną przez J.
średniowiecznej, renesansowej i
ojców
Kochanowskiego i K. Irzykowskiego
współczesnej postawy wobec śmierci
 z niewielką pomocą nauczyciela
 na przykładzie tekstów autorów
interpretuje wiersz W.
dwudziestowiecznych omawia
Broniewskiego, omawia jego związek
związek współczesnej literatury
formalny i treściowy z Trenami
polskiej z twórczością J.
Kochanowskiego
 przywołuje teksty literackie i
filozoficzne (M. de Montaigne)
podejmujące temat śmierci i
umierania
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
 pisze pracę pt.
„Treny jako
świadectwo
filozoficznych i
światopoglądowych
przemian poety”

przygotowuje
własną listę lektur
szkolnych z krótkim
uzasadnieniem zmian
w stosunku do listy
lektur
obowiązujących
 ustnie wypowiada
się o śmierci jako
temacie
literackim,
odwołując się
przynajmniej do
jednego utworu
innego niż Treny
J.
Kochanowskiego
15
16
Szekspir jako liryk
 samodzielnie analizuje utwór,
wskazując podmiot liryczny, adresata,
określając funkcje
charakterystycznych zabiegów
poetyckich
 porównuje Czarną Damę z donną
angelicatą
 porównuje sonet włoski z sonetem
angielskim
 samodzielnie analizuje i interpretuje
wybrany sonet W. Szekspira
 w kontekście sonetów W. Szekspira
rozważa, jaką rolę w odczuwaniu
miłości odgrywają uczucia, zmysły i
rozum

Władza i namiętność, siła i
słabość, rozum i obłęd,

zdrada i... Próba

sproblematyzowania

Hamleta
Hamlet – bohater
wszechczasów

 samodzielnie analizuje i interpretuje  pisze notatkę, w
wybrany sonet W. Szekspira,
której porządkuje
zwracając uwagę na intencję nadawcy
tematy literatury
renesansowej
 wskazuje miłość i zmysłowość jako
tematy charakterystyczne dla
renesansu
 wskazuje w wierszach W. Szekspira  pisze samodzielną
elementy charakterystyczne dla
interpretację
sonetu angielskiego (konstrukcja) i
jednego z sonetów
porównuje je z sonetem włoskim
W. Szekspira
 rozważa sposób wyrażania uczuć i
przeżyć w kontekście renesansowego
myślenia o człowieku
wskazuje przynajmniej dwa tematy
 wskazuje tematy dramatu i uogólnia  pisemnie rozważa
dramatu
je
zachowanie
Hamleta oraz
streszcza główny wątek dramatu
 interpretuje jeden z monologów
ocenia jego
Hamleta
jako
tekst
o
treściach
pisze charakterystykę Hamleta
działanie i
uniwersalnych
wyjaśnia, na czym polega konwencja
postawę wobec

charakteryzuje
jednego
z
bohaterów
i
teatru w teatrze i powód jej
zła, miłości,
omawia motywy jego działania
zastosowania w omawianym dramacie
obowiązku
 ocenia działania i postawę Hamleta
wskazuje różnice między tragedią
klasyczną a Hamletem
 wyjaśnia skutki odejścia dramaturgów
od klasycznej konstrukcji dramatu
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
16
17
Teatr w tatrze
Teatr i dramat w czasach
panowania angielskiej
królowej Elżbiety I
Ludzie, czasy, obyczaje.
Opinie i wrażenia po
seansie filmowym
 wyjaśnia, dlaczego biografia Hamleta  omawia konstrukcję dwóch
jest biografią tragiczną
bohaterów Szekspirowskich
 interpretuje dramat, wykorzystując
 omawia literackie (operowanie
wskazówkę interpretacyjną, np.
środkami artystycznymi, dowcipem,
Hamlet jako dramat o żądzy władzy
budowanie nastroju itp.) i
dramaturgiczne (np. budowa dramatu,
 omawia inscenizację Hamleta, np.
brak opisów itp.) aspekty tragedii
pokazaną w teatrze TV
 wnioskuje o powodach stałej
obecności Hamleta w repertuarze
teatrów na całym świecie
 podaje przykłady inspiracji
artystycznych Szekspirem
 opowiada, jak wyglądało
 rozważa, w jaki sposób dzieła W.
przedstawienie w teatrze
Szekspira odzwierciedlają czasy
elżbietańskim
elżbietańskie i dają wiedzę o
renesansowych aspektach sztuki
 porównuje teatru elżbietański z
teatrem antycznym
 udawania, że dzieła W. Szekspira
były inspiracją artystyczną
 wymienia po dwa tytuły
Szekspirowskich tragedii i komedii
 tworzy listę
argumentów,
którymi posłuży
się, by dowieść, że
biografia Hamleta
jest biografią
tragiczną
 konfrontuje swoje wyobrażenia na
temat epoki z filmowym
przedstawieniem czasów
Szekspirowskich
 posługuje się słownictwem
związanym z filmem
 pisze pracę na
temat: „Film jako
źródło wiedzy o
ludziach i epoce”
 wyraża swoją opinię o filmie
 konfrontuje swoją wiedzę o teatrze
elżbietańskim i jego działaniu oraz
wiedzę o życiu i twórczości W.
Szekspira z kreacją filmową
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
 korzystając z
rycin lub schematów
obrazujących teatry
antyczny i
elżbietański wskazuje
różnice w konstrukcji
obiektów; wie, z
czego one wynikały
17
18
 interpretuje głosowo wiersz,
O tym, jak Fortynbras
rozumiejąc funkcję braku znaków
rozmawiał z Hamletem, a
interpunkcyjnych i prozodycznych
Herbert z Szekspirem
 wskazuje podstawowy związek
między Hamletem a Trenem
Fortynbrasa
 charakteryzuje Fortynbrasa
 interpretuje tytuł wiersza
 wyjaśnia, co S. Wyspiański rozumie
pod pojęciem hamletyzowanie oraz
jak można zdaniem J. Kotta
odczytywać rolę Szekspirowskiego
Fortynbrasa
 interpretując wiersz, charakteryzuje
postawę Fortynbrasa wobec Hamleta
 wskazuje w utworze cechy monologu
i trenu
 wskazuje, na czym polega związek
 ustnie
wiersza Herberta i dramatu Szekspira,
charakteryzuje
postawę
 interpretuje wiersz
Fortynbrasa
 uzasadnia, dlaczego Tren Fortynbrasa
wobec Hamleta
jest Herbertowską interpretacją
Hamleta
 rozważa, czym się różni
 pisze pracę na
parafrazowanie tematu od inspiracji
temat: „Czy
tematem
Fortynbras
mógłby
 rozważa związek między typem
hamletyzować?
wypowiedzi, gatunkiem literackim i
Charakterystyka
tytułem wiesza
bohatera na
 wykorzystując teksty S.
podstawie wiersza
Wyspiańskiego i J. Kotta,
Z. Herberta Tren
rekonstruuje psychologiczne portrety
Fortynbrasa”
Hamleta i Fortynbrasa
 wskazuje w tekście Z. Herberta frazy,
które mogą być przedmiotem
rozważań filozoficznych (np.
„wierzyłeś w kryształowe pojęcia a
nie glinę ludzką”)
Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl
18
Download