Tematyka zajęć

advertisement
MŁODA POLSKA
Tematyka zajęć
Wymagania podstawowe
Uczeń:
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
Jestem artystą!
 czyta teksty Z. Przesmyckiego i S.
Przybyszewskiego z odpowiednią
intonacją i modulacją
 z tekstów Z. Przesmyckiego i S.
Przybyszewskiego wypisuje
najważniejsze tezy
 na podstawie wiersza K. PrzerwyTetmajera charakteryzuje artystów i
filistrów
 w swoich wypowiedziach poprawnie
używa pojęć „sztuka dla sztuki”,
„filister”
 streszcza najważniejsze tezy i
postulaty Z. Przesmyckiego i S.
Przybyszewskiego
 interpretuje wiersz K. PrzerwyTetmajera jako manifest poetycki
 ustosunkowuje się do młodopolskich
poglądów na sztukę





Procedury
sprawdzania
Uczeń:
streszcza poglądy Z. Przesmyckiego i  pisze notatkę, w
S. Przybyszewskiego
której zawiera
najważniejsze
czyta wiersz K. Przerwy-Tetmajera z
tezy i postulaty Z.
odpowiednią intonacją i modulacją
Przesmyckiego i
odnajduje w wierszu treści będące
S.
manifestem poetyckim
Przybyszewskieg
porównuje poglądy Z.
o
Przesmyckiego i S.
Przybyszewskiego na temat
koncepcji sztuki i jej zadań z
poglądami romantyków i
pozytywistów
zabiera głos w dyskusji na temat
 pisemnie
różnych koncepcji sztuki i miejsca
wypowiada się o
artysty w świecie
swoim
rozumieniu sztuki
1
Pod maską artysty, czyli
jak być młodopolskim
poetą
Spór o artystę – dyskusja
Kim jest człowiek końca
wieku, czyli portret
dekadenta
 na podstawie wiersza K. Przerwy wyjaśnia przyczyny konfliktu między  pisze notatkę, w
Tetmajera opisuje sytuację duchową i
młodopolskim poetą a filisterskim
której
bytową poety
społeczeństwem
charakteryzuje
młodopolską
 na podstawie wiersza K. Przerwy opisuje krakowską cyganerię jako
cyganerię
Tetmajera opisuje relacje między
źródło nowej obyczajowości
poetą a filisterskim społeczeństwem  porównuje samobójczą śmierć poety
z samobójstwami bohaterów
 opowiada, czym był Zielony Balonik
romantycznych i ze śmiercią M.
Romanowskiego
 parafrazuje opinie krytyków na temat  zabiera głos w dyskusji na temat
 gromadzi
sztuki współczesnej
miejsca artysty we współczesnym
argumenty za
świecie
swobodą artystów
 formułuje własną opinię na temat
i przeciw niej
sztuki współczesnej
 zabiera głos w dyskusji na temat
prawa artysty do całkowitej swobody
wypowiedzi
 w kontekście wypowiedzi krytyków  polemizuje z wybranym tekstem
formułuje własny sąd na temat
krytycznym na temat sztuki
rzeźby K. Kozyry Piramida zwierząt
współczesnej
 przedstawia argumenty za całkowitą  podaje przynajmniej dwa przykłady
swobodą artysty i przeciw niej
dzieł sztuki współczesnej
charakterystyczne dla ukazania
nowej koncepcji artysty i funkcji
sztuki
 z pomocą nauczyciele charakteryzuje  samodzielnie analizuje jeden z
 recytuje wiersz
podmiot liryczny wierszy K.
wierszy poetów zachodnich i wiersze
wybranego
Przerwy-Tetmajera
polskich modernistów,
polskiego poety
charakteryzując podmioty liryczne,
 na podstawie omawianych wierszy
nastój wierszy
charakteryzuje dekadenta
 tworzy portret psychologiczny i
 w wypowiedziach poprawnie
światopoglądowy dekadenta
posługuje się pojęciem fin de siècle
 przedstawia kulturowe źródła
dekadentyzmu
2
Sny o potędze Fryderyka
Nietzschego
Zmysły i przeczucia jako
sposób opisania świata
 samodzielnie analizuje jeden z
wierszy poetów zachodnich i wiersze
polskich modernistów,
charakteryzując i porównując
podmioty liryczne wierszy
 odszukuje w omawianych wierszach
obrazy będące ekwiwalentami
pesymistycznych i destrukcyjnych
postaw
 streszcza fragment dzieła F.
Nietzschego
 określa cele „małych ludzi” i
„człowieka wyższego”
 charakteryzuje podmiot liryczny
wiersza L. Staffa
 wskazuje związek między ideą F.
Nietzschego a postawą podmiotu
lirycznego wiersza L. Staffa
 czyta głośno, z właściwą dykcją i
intonacją wiersze symbolistów
 wskazuje w wierszach przykłady
obrazowania symbolicznego i
ekspresjonistycznego
 wyjaśnia, czym jest synestezja i
podaje przykład jej zastosowania
 wymienia wskazówki dotyczące
tworzenia wiersza zawarte w wierszu
P. Verlaine’a
 wskazuje środki i zabiegi, za pomocą
których zbudowano nastrój
omawianych wierszy
 wskazuje związki między
omawianymi tekstami a filozofią
epoki
 w odniesieniu do wiersza L. Staffa
 ustnie dowodzi
formułuje hipotezy interpretacyjne
związku między
koncepcją
 interpretuje wiersz, wskazując
człowieka F.
związek utworu z filozofią F.
Nietzschego a
Nietzschego
człowiekiem
 wypowiada się na temat wpływu
wykreowanym
filozofii na sztukę i literaturę, podaje
przez L. Staffa
odpowiednie przykłady
 analizuje wybrany utwór, określając
funkcje obrazowania symbolicznego
i ekspresyjnego oraz synestezji
 omawia różnice między klasyczną
ars poetica a postulatami P.
Verlaine’a
 pisze wiersz,
kierując się
wskazówkami P.
Verlaine’a
3
 czyta głośno, z właściwą dykcją i
intonacją wiersze W. Koraba
Brzozowskiego i J. Kasprowicza
 przedstawia dwie możliwości
odczytania symboliki wiersza W.
Koraba Brzozowskiego
 określa tematykę cyklu wierszy J.
Kasprowicza i wskazuje
podobieństwa i różnice w realizacji
tego samego tematu
 wskazuje w sonetach obrazy
symboliczne i ekspresyjne
Pani Dulska i jej świat.
 streszcza główny wątek dramatu G.
„Dekalog” kołtuna
Zapolskiej
 odnajduje w Moralności pani
Dulskiej cechy dramatu
naturalistycznego
 na podstawie dramatu objaśnia, czym
jest dulszczyzna
 podaje synonimy słowa
„dulszczyzna”
Fizjologia dulszczyzny,
 opowiada, jakie zdanie na temat
czyli kim jest współczesny
źródeł i siły oddziaływania
kołtun
kołtuństwa ma Zbyszko
 wypowiada własne zdanie na temat
przyczyn kołtuństwa
 wypowiada się na temat
ponadczasowości zjawiska, jakim jest
dulszczyzna
Jak czytać wiersze
symbolistów? Lekcja
uważnego czytania
 analizuje wiersz W. Koraba
Brzozowskiego pod kątem przyjętej
przez poetę zasady odpowiedniości
 wzorując się na materiale
zamieszczonym w podręczniku,
ustnie analizuje i interpretuje sonety
J. Kasprowicza
 wzorując się na
materiale
zamieszczonym
w podręczniku,
pisze analizę i
interpretację
sonetów J.
Kasprowicza
 analizuje zachowanie Dulskiej i
poszukuje w dramacie argumentów
uzasadniających to zachowanie
 określa świat wartości Dulskiej
 formułuje własną ocenę systemu
wartości bohaterki
 pisemnie
formułuje
definicję
dulszczyzny
 ustosunkowuje się do opinii K.
Irzykowskiego na temat demaskacji
dulszczyzny
 wskazuje współczesne przykłady
zachowań zgodnych z mentalnością
pani Dulskiej
 prezentuje
odszukane w
prasie lub w
innych mediach
dowody na to, że
dulszczyzna nie
umarła
4
Od emancypantki do
kobiety fatalnej
 stawia hipotezy na temat powodów
 wskazuje zmiany obyczajowe i
 na przykładzie
pojawienia się w sztuce nowego
światopoglądowe, które przyczyniły
dowolnej
spojrzenia na kobietę i kobiecość
się do wykreowania postaci femme
reprodukcji dzieła
fatale
secesyjnego
 określa temat wiersza A. Langego
omawia

na
podstawie
wiersza
A.
Langego
 wyjaśnia, co znaczy pojęcie femme
charakterystyczne
wskazuje niejednoznaczny stosunek
fatale i wskazuje pierwowzory kobiet
cechy tego stylu
artystów do kobiet
fatalnych
 w reprodukcjach prezentowanych w  wskazuje środki i zabiegi poetyckie,
za pomocą których wyrażono
podręczniku odnajduje cechy formy i
ambiwalencję uczuć podmiotu
tematy charakterystyczne dla secesji
lirycznego
 w wybranym dziele malarskim
wskazuje elementy świadczące o
jednoczesnej fascynacji kobietą i lęku
przed nią
 wskazuje związki między dążeniem  wskazuje związki między femme
 pisze
kobiet do niezależności a sposobem
fatale a jej biblijnymi i
interpretację
przedstawiania kobiet w sztuce
mitologicznymi pierwowzorami
jednej z
reprodukcji
 wskazuje środki i zabiegi poetyckie,  interpretuje wiersz jako przykład lęku
zamieszczonych
za pomocą których wyrażono
przed kobietami i jednoczesnego ich
w podręczniku na
ambiwalencję uczuć podmiotu
pożadania pożądania
s. 224–225
lirycznego
 wskazuje współczesne przykłady
wykorzystania motywu kobiety w
 w wybranym dziele malarskim
wskazuje elementy świadczące o
sztuce
jednoczesnej fascynacji kobietą i lęku  w wybranym dziele malarskim
przed nią
wskazuje elementy, które świadczą o
tym, że sportretowano kobietę fatalną
 pisze krótką charakterystykę femme
fatale
5
Ze śmiercią im do twarzy,  przypomina przynajmniej dwa,
 analizuje i interpretuje wiersze S.
czyli moderniści o śmierci
pochodzące z różnych epok teksty,
Koraba Brzozowskiego i B.
które łączy temat kobiety i śmierci
Leśmiana, kierując się wskazówką
dotycząca młodopolskiej fascynacji
 przy pomocy nauczyciela odszukuje i
śmiercią
charakteryzuje „ty” liryczne z
wiersza S. Koraba Brzozowskiego
 wskazuje w omawianych tekstach
wyraziste cechy obrazowania
Ludzie bezdomni Stefana  odnajduje w powieści S.
 odnajduje w kompozycji powieści S.
Żeromskiego jako powieść
Żeromskiego fragmenty realistyczne,
Żeromskiego cechy
młodopolska
naturalistyczne, symboliczne
charakterystyczne dla powieści
młodopolskiej
 przy pomocy nauczyciela analizuje
Etos inteligenta polskiego
fragment prozy, określając
 odnajduje w biografii Judyma
– portret Judyma
charakterystyczne cechy jej stylu np.
zdarzenia i zachowania, które mogły
wyrażenia ekspresyjne i poetyckie
być podstawą etosu polskiego
inteligenta
 samodzielnie określa tematy i
problemy poruszone w powieści
 wypowiada własne zdania na temat
etosu współczesnego inteligenta
 określa świat wartości Judyma
 w wypowiedziach poprawnie stosuje
pojęcie „żeromszczyzna”
 sporządza listę
tytułów i autorów
tekstów
poetyckich i
malarskich, które
są dowodem na
to, że
modernistów
fascynowała
śmierć
 pisze notatkę o
tym, czym jest
„żeromszczyzna”
6
 konfrontuje stanowisko A.
Kłoskowskiej na temat inteligencji z
powieściowym obrazem tej grupy
społecznej
 wypowiada własne zdanie na temat
roli inteligencji we współczesnym
świecie
 na podstawie Plotki o weselu
opowiada o okolicznościach
powstania dramatu
 charakteryzuje przynajmniej dwóch
Portrety psychologiczne
bohaterów dramatu i jedną zjawę,
weselników
dobierając odpowiednie cytaty
 wskazuje przyczyny postępowania
„ Co się komu w duszy
bohaterów
gra”… Mroczne spotkania  wyjaśnia rolę, jaką w dramacie
ze sobą w dramacie
odgrywają poszczególne osoby
Stanisława Wyspiańskiego
Wesele Stanisława
Wyspiańskiego. Plotka,
anegdota, fakty
 porównuje los Judyma i świat jego
 wykonuje
wartości z losami i systemami
Zadanie dla
wartości innych bohaterów
maturzysty z
poświęcających swe życie dla
podręcznika s.
wyższych celów (św. Aleksy,
235
Wallenrod itp.)
 na podstawie tekstu J. Jedlickiego i
własnych obserwacji formułuje
wypowiedź o tym, czym się
charakteryzuje współczesna
inteligencja
 zabiera głos w dyskusji na temat
oczekiwań wobec dzisiejszej
inteligencji
 wyjaśnia, dlaczego Plotkę o weselu
 pisze
można traktować jako plotkę
charakterystykę
literacką i swoisty obraz epoki
przedstawiciela
inteligencji i
 szczegółowo charakteryzuje
chłopstwa
znaczących bohaterów i
odpowiadające im zjawy
 na podstawie poszczególnych
bohaterów charakteryzuje
środowiska, które reprezentują
 wyjaśnia związek między bohaterami
a zjawami, które im się ukazują
 tworzy psychologiczny portret
bohaterów dramatu
7
 wskazuje odwołania do świata
realnego i fantastycznego
 wyjaśnia , jaką rolę w dramacie
odgrywają poszczególne zjawy
 przy pomocy nauczyciela określa
psychologiczny aspekt spotkania
któregoś bohatera dramatu ze zjawą
„Cóż tam, panie w
 w swoich wypowiedziach właściwie
polityce?” – czyli jak się
posługuje się pojęciem
panowie z chłopami bawili
„chłopomania”
 cytuje fragmenty ukazujące stosunki
między inteligencją i chłopami i na
tej podstawie wnioskuje o dawnych i
obecnych relacjach między tymi
warstwami społecznymi
 wyjaśnia historyczny aspekt
stosunków społecznych opisanych w
Weselu
 formułuje hipotezy na temat szans na
wspólną walkę inteligencji i chłopów
Kim jest Wernyhora
 wyjaśnia, dlaczego postacie i
Wyspiańskiego?
rekwizyty z Wesela można traktować
jako symbole
 opowiada legendę o Wernyhorze
 przy pomocy nauczyciela odczytuje
symboliczne treści wpisane w postać
lirnika
 omawia spotkania osób
występujących w dramacie ze
zjawami, biorąc pod uwagę
psychologiczny aspekt tych spotkań
 pisze notatkę o
funkcjach, jakie
w dramacie
pełnią dramatis
personea
 wypowiada się na temat relacji
między inteligencją i chłopami,
przywołując w kontekście
historycznym na przykład rabację
galicyjską, a w kontekście
obyczajowym – modę na
chłopomanię
 wskazuje w Weselu treści
humorystyczne i omawia sposoby
osiągania takiego efektu
 ustnie formułuje
hipotezy na temat
możliwości
wspólnej walki
inteligencji i
chłopstwa w imię
wolności;
weryfikuje
hipotezy,
odwołując się do
wiedzy
historycznej
 samodzielnie odczytuje symboliczne  odszukuje i
treści wpisane w postać lirnika
prezentuje
reprodukcje prac
 formułuje przynajmniej dwie
plastycznych
interpretacje postaci Wernyhory
przedstawiającyc
 formułuje argument potwierdzający
h Wernyhorę
związek między interpretacją
symboli odnoszących się do lirnika a
wymową Wesela
8
Wesele Stanisława
Wyspiańskiego jako
dramat o niespełnionych
marzeniach
Wesele „teatrem
ogromnym”
 wyjaśnia słownikowe znaczenie
 określa rolę, jaką Chochoł zyskał w
wyrazu chochoł i artystyczne
kulturze polskiej
znaczenie figury Chochoła
 samodzielnie interpretuje ostatnią
scenę dramatu i porównuje tę
 przy pomocy nauczyciela określa rolę
Chochoła w dramacie S.
interpretację z interpretacjami
Wyspiańskiego
krytyków
 przy pomocy nauczyciela interpretuje
ostatnią scenę dramatu
 wykonuje zadanie
2. z podręcznika
s. 248
 samodzielnie interpretuje postać
Chochoła i chocholego tańca
 parafrazuje dokonane przez krytyków
interpretacje Chochoła i chocholego
tańca
 w kontekście cudzych interpretacji
Chochoła i chocholego tańca
weryfikuje własną interpretację
 wskazuje w Weselu przynajmniej trzy
cechy charakterystyczne dla tego
dramatu (np. przenikanie się
światów, brak jedności klasycznych,
wizyjność
 wskazuje wszystkie symboliczne
postaci i przedmioty
 wskazuje przynajmniej dwa zabiegi
artystyczne (np. stylizacja językowa,
rytmizacja, aluzja, synestezyjność,
itp) i określa ich funkcje w dramacie
 polemizuje z zamieszonymi w
podręczniku opiniami krytyków
 przedstawia argumenty na poparcie
przedstawionej przez siebie
interpretacji dramatu S.
Wyspiańskiego
 przygotowuje
prezentację na
temat przenikania
symboli Wesela
do późniejszych
tekstów kultury
 wskazuje wiele cech
charakterystycznych dla dramatu S.
Wyspiańskiego
 wskazuje wiele środków i zabiegów
artystycznych, określa ich funkcje w
dramacie i jego interpretacji
 pisze pracę na
temat: „Co –
twoim zdaniem –
zdecydowało o
tym, że Wesele
uchodzi za polski
arcydramat?”
9
Z dziejów teatru –
Ryszard Wagner,
Konstanty Stanisławski,
Gordon Craig, Stanisław
Wyspiański
 przedstawia najważniejsze fakty z
dziejów reformy teatru na przełomie
XIX i XX w.
 podaje argumenty potwierdzające
wyjątkowość wizji teatralnych S.
Wyspiańskiego na tle jego czasów
 szczegółowo prezentuje dokonania
jednego z reformatorów teatru
Wesele na scenie i na
ekranie
Projekcja filmu Andrzeja
Wajdy Wesele
 zna nazwiska dwóch reżyserów,
którzy podjęli się scenicznej i
filmowej realizacji dramatu S.
Wyspiańskiego
 wskazuje w dramacie S.
Wyspiańskiego jego filmowe aspekty
(np. dynamika scen, wizyjność)
 wskazuje kilka istotnych różnic
między dramatem a filmem
 na podstawie wybranego fragmentu
charakteryzuje bohaterów powieści
W. S. Reymonta
 określa relacje panujące w rodzinie
Borynów i między mieszkańcami
Lipiec
 przytacza fragmenty powieści, w
których uwidoczniono czas
biologiczny, kalendarzowy,
liturgiczny
 wypowiada się na temat roli, jaką w
życiu lipczan odgrywa natura
 rekonstruuje świat wartości chłopów
 zabiera głos w rozmowie na temat
sposobów realizacji tekstu
dramatycznego
Lipce i ich mieszkańcy
Jak płynie czas
mieszkańcom Lipiec?
 odszukuje naturalistyczne cechy
relacji w rodzinie i społeczności
wiejskiej (np. walka o byt, uleganie
popędom)
 wskazuje wiele sytuacji, w których
uwidacznia się związek między
życiem chłopów a porą roku i
kalendarzem liturgicznym
 omawia relacje między bohaterami
powieści W. S. Reymonta
 pisze notatkę o
najważniejszych
zmianach w
teatrze będących
następstwem
Wielkiej Reformy
Teatru
 wypowiada
własny sąd o tym,
czy do realizacji
Wesela potrzebny
jest teatr ogromny
 pisze pośrednią
charakterystykę
jednego z
bohaterów
10
Dlaczego epopeja
chłopska?
 odnajduje w powieści przynajmniej
dwie cechy epopei
 charakteryzuje przynajmniej jeden
rodzaj narracji (np. narrację
realistyczną)
 wskazuje w powieści wyraziste
wpływy naturalizmu, symbolizmu i
impresjonizmu
 omawia wiele aspektów łączących
powieść W. S. Reymonta z
gatunkiem, jakim jest epopeja
 wskazuje w powieści trzy
charakterystyczne typy narracji
 wyjaśnia , jakie funkcje w powieści
pełnią naturalizm, symbolizm oraz
impresjonizm
 porównuje Chłopów z inną epopeją
nowożytną
 objaśnia znaczenie poszczególnych
rytuałów weselnych opisanych w
Chłopach
 wypowiada własne zdanie na temat
funkcji, jakie w życiu człowieka
pełnią święta
 nawiązując do tekstu R. Cailloisa,
wypowiada własne zdanie na temat
konsekwencji tego, jak się zmienił
sposób przeżywania świąt
 objaśnia znaczenie niektórych
rytuałów weselnych opisanych w
Chłopach
 wypowiada własne zdanie na temat
wyjątkowości obrzędu weselnego w
kulturze
 nawiązując do tekstu R. Cailloisa i
własnych obserwacji, podaje
przykłady tego, jak się zmienił
sposób przeżywania świąt i
uroczystości
Od kultury ludowej do
 wskazuje różnice między weselem
 formułuje opinię na temat zanikania
kultury masowej – Na wsi
Jagny i Boryny a weselem
różnorodności kultur i
wesele Marii Dąbrowskiej
przedstawionym przez M.
upowszechniania się kultury
Dąbrowską
masowej
 wypowiada własne zdanie o
 na podstawie fragmentu książki R.
przyczynach i skutkach zanikania
Cailloisa rozważa, jakie skutki dla
kultury ludowej
rozwoju człowieka niesie ze sobą
homogenizacja kultury masowej
 wypowiada własne zdanie na temat
skutków starcia się kultury ludowej z
kulturą masową
Huczne weselisko w
Borynowej chacie
 pisemnie
charakteryzuje
jeden z typów
powieściowej
narracji
 wykonuje zadanie
3. z podręcznika
s. 281 i pisze
pracę na temat:
„Czy
współczesnym
ludziom
potrzebna jest
magia rytuałów”
 odwołując się do
poznanych
wcześniej
tekstów o
kulturze,
wypowiada się na
temat skutków
zanikania
różnorodności i
odmienności
kulturowej
11
Przepis na wesele według
Sławomira Mrożka
„Byle polska wieś
wesoła…” Awans
Edwarda Redlińskiego
Apokalipsa końca wieku
 streszcza opowiadanie S. Mrożka
 przypomina, czym jest groteska, i
 wykonuje zadanie
objaśnia, co jest jej źródłem w
2. z podręcznika
 wyjaśnia, jaki efekt osiągnął pisarz
opowiadaniu S. Mrożka
s. 279
zestawiając elementy świata tradycji i
pseudonowoczesności
 porównuje relacje między chłopami a
inteligencją opisane w Weselu S.
 wymienia elementy składające się na
Wyspiańskiego i Awansie E.
stereotyp wiejskiego wesela
Redlińskiego
 porównuje relacje między chłopami a  wypowiada się na temat relacji
 ustnie uogólnia
inteligencją opisane w Weselu S.
między chłopami a inteligencją
sądy na temat
Wyspiańskiego i Awansie E.
opisanych w Weselu S.
wieloaspektowyc
Redlińskiego
Wyspiańskiego i Awansie E.
h skutków
Redlińskiego w kontekście przemian
zanikania
 odszukuje w tekstach opisujących
obyczajowych i kulturowych
obrzędowości
wesele elementy stereotypu
wiejskiego wesela
 zabiera głos w dyskusji na temat
związku miedzy zanikiem obyczajów
weselnych a utratą własnej
tożsamości kulturowej
 czyta głośno, z właściwą dykcją i
 podaje kilka analogii między
 wykonuje zadanie
intonacją hymn Dies irae
nastrojem wiersza a nastrojem końca
2. z podręcznika
wieku
s. 284
 samodzielnie określa temat wiersza
 wyjaśnia funkcję środków
 wskazuje nawiązania do tekstu
stylistycznych użytych w wierszu J.
biblijnego (przynajmniej rozpoznaje
Kasprowicza
postaci biblijne i wyraziste obrazy
apokalipsy)
 wskazuje symbole biblijne
wykorzystane przez poetę do oddania
wizji końca wieku
12
 samodzielnie ustnie interpretuje
 samodzielnie ustnie interpretuje
fragment hymnu J. Kasprowicza –
hymn J. Kasprowicza – wskazuje
wskazuje symbole i obrazy
symbole, obrazy i językowe
ukształtowanie tekstu
 objaśnia specyfikę i funkcję
słownictwa, konstrukcji zdań,
 wyjaśnia związek między
powtórzeń, apostrof itp.
katastrofizmem utworów J.
zastosowanych przez J. Kasprowicza
Kasprowicza a nastrojem końca
wieku
„A kolor jego jest
czerwony, bo na nim
robotników krew!”
 interpretując
hymn, przywołuje
poznane teksty
kultury
odnoszące się do
tematu Sądu
Ostatecznego (np.
obrazy H.
Memlinga, J. van
Eycka)
 porównuje motyw sądu i jego funkcje  pisze
w wierszach J. Kasprowicza i B.
interpretację
Czerwińskiego
wiersza
 porównuje wiersz B. Czerwińskiego
z Odą do młodości, wskazuje
podobieństwa i różnice idei i
wartości wpisanych w utwory
 czyta głośno, z właściwą dykcją i
intonacją wiersz B. Czerwińskiego
 odczytuje temat wiersza
 formułuje hipotezę interpretacyjną
dotyczącą motywów sędziego i dnia
gniewu
 interpretuje wiersz, kierując się
wskazówką dotyczącą wizji
przyszłości wpisanej w tekst B.
Czerwińskiego
 porównuje motyw sądu i jego funkcje  interpretuje wiersz jako
w wierszach J. Kasprowicza i B.
odzwierciedlenie nowej świadomości
Czerwińskiego
społecznej
 wskazuje cechy łączące wiersz B.
 interpretując wiersz, przywołuje
Czerwińskiego i Odę do młodości
właściwe konteksty historyczne i
poetyckie
13
Download