Zasady rekrutacji dla obcokrajowców

advertisement
ZASADY REKRUTACJI
DLA CUDZOZIEMCÓW
SPIS TREŚCI
Wstęp .......................................................................................................................................... 3
I.
Podejmowanie kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich .................. 4
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się o przyjęcie na
studia kandydaci którzy: ................................................................................................. 4
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA EOG oraz Szwajcarii i członkowie ich rodzin ............................................................... 5
Osoby posiadające ważną Kartę Polaka ......................................................................... 6
II.
Podejmowanie kształcenia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich 7
III.
Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym i wynikach rekrutacji ................................ 9
IV. Wstępnie wymagane dokumenty .................................................................................... 10
2
Wstęp
Cudzoziemcy (osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego) są zobowiązane do
znajomości języka polskiego. Poświadczenie znajomości języka polskiego jest możliwe na
podstawie:

ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim
w jednostce wyznaczonej przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego lub
posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

uzyskania potwierdzenia uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz
stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim
– nasza Uczelnia kieruje na egzamin w Studium Języka Polskiego przy Politechnice
Wrocławskiej;

przedstawienia Karty Polaka, który to dokument również poświadcza znajomość
języka polskiego.
Kwestie związane z podejmowaniem i odbywaniem studiów oraz innych form
kształcenia, a także uczestniczeniem w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w
polskich uczelniach rozstrzygają przepisy art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Szczegółowe uregulowania związane z podejmowaniem i odbywaniem przez
cudzoziemców nauki w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich,
określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ww. ustawy, zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i
odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 oraz z 2009 r. Nr 176, poz.
1365).
Cudzoziemcy mogą podjąć studia:
1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
2. na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
3
I.
Podejmowanie kształcenia na zasadach
obowiązujących obywateli polskich
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się o przyjęcie
na studia kandydaci którzy:
1. Posiadają aktualne zezwolenie na osiedlenie się w Polsce / zezwolenie na pobyt stały.
2. Posiadają aktualny status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają udzielone zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.
6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają udzielone zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust.
1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1650).
7. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają udzieloną ochronę uzupełniającą na
terytorium.
8. Są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie
ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
POSTĘPOWANIE STYPENDIALNE
Wyżej wymienieni cudzoziemcy są przyjmowani na kształcenie w drodze
postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem. Po
przyjęciu na studia nabywają prawo do ubiegania się o:

stypendium socjalne i zapomogi;

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
4

stypendium rektora dla najlepszych studentów;

stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;

stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia
sportowe.
Stypendia i zapomogi przysługujące tym osobom są przyznawane i wypłacane tak jak
obywatelom polskim tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych uczelniom w ramach
dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów.
Jeżeli wymienieni cudzoziemcy uczestniczą w organizowanych przez uczelnię
odpłatnych formach kształcenia (np. studia niestacjonarne, podyplomowe, zajęcia
prowadzone w językach obcych), wówczas ponoszą opłaty za naukę na takich samych
warunkach i w tej samej wysokości jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
EFTA - EOG oraz Szwajcarii i członkowie ich rodzin
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich także mogą ubiegać się o przyjęcie
na studia kandydaci którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i
członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów,
utrzymania podczas studiów.
POSTĘPOWANIE STYPENDIALNE
Mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia,
a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach
obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg tj. do
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W przypadku przyjęcia na studia na
zasadach obowiązujących obywateli polskich, mają oni prawo do ubiegania się o tzw.
stypendia motywacyjne (tj. stypendia dla najlepszych studentów, za osiągnięcia w nauce ora
wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe).
5
UWAGA!
Cudzoziemcy ci mają alternatywną możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia
i odbywania ich w trybie oraz warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich tj. na
zasadach dotyczących obywateli państw trzecich.
Osoby posiadające ważną Kartę Polaka
Są uprawnione do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących
obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania się o wszystkie rodzaje świadczeń
pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem.
UWAGA!
Osoby te mogą również podejmować i odbywać studia (naukę) w trybie oraz na warunkach
innych niż dotyczące obywateli polskich. Podejmując i odbywając studia na warunkach
innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako stypendyści Strony polskiej), nie mogą oni
ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na
bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.
6
II. Podejmowanie kształcenia na zasadach innych niż
obowiązujących obywateli polskich
Cudzoziemcy niewymienieni w trzech powyżej wyróżnionych grupach podejmują
i odbywają studia oraz formy kształcenia w trybie i na warunkach innych niż obowiązujących
obywateli polskich.
Są to głównie:

obywatele państw trzecich;

osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach
obowiązujących obywateli polskich;

obywatele państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym EFTA-EOG i Szwajcarii, którzy nie
zdecydowali się podjąć w Polsce nauki na warunkach dotyczących obywateli
polskich;

cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub
wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach
odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego,
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
Cudzoziemcy legitymujący się zagranicznym świadectwem dojrzałości lub dyplomem
mogą być przyjmowani na studia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli
polskich.
Jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym wymagane są szczególne predyspozycje,
zagraniczni kandydaci muszą wykazać posiadanie takich szczególnych uzdolnień lub
umiejętności.
POSTĘPOWANIE STYPENDIALNE I ODPŁATNOŚCI
Cudzoziemcy podejmujący naukę w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące
obywateli polskich mogą kształcić się:
7

jako stypendyści strony polskiej (rządu polskiego) – stypendia te są przyznawane na
podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią
i Polakami za Granicą (minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego) – nie ponoszą
opłat za studia;

jako stypendyści strony wysyłającej – stypendia te są przyznawane na podstawie
umów międzynarodowych – nie ponoszą opłat za studia;

bez odpłatności i świadczeń stypendialnych – w ramach umów międzynarodowych
i programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd, za
pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek
dyplomatyczno-konsularnych – nie ponoszą opłat za studia, ale nie otrzymują również
stypendium rządu polskiego, we własnym zakresie pokrywa koszty utrzymania w
Polsce;

na zasadzie odpłatności – cudzoziemcy polskiego pochodzenia, podejmujący studia
w języku polskim, wnoszą opłaty obniżone o 30 procent.
8
III. Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym i
wynikach rekrutacji
Kandydaci powinni przystąpić do rekrutacji, dokonując rejestracji w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz składając wszystkie wymagane dokumenty,
w terminach ujętych w terminarzu rekrutacji na studia.
Po zarejestrowaniu się w systemie IRK, wszyscy cudzoziemcy ubiegający się o
przyjęcie, znajdą informację o zakwalifikowaniu na studia na swoich kontach internetowych
oraz na stronie Uczelni (innych informacji nie będzie).
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek studiów składają wszystkie
wymagane dokumenty w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych, w terminach
wyznaczonych w harmonogramie rekrutacji na studia.
Cudzoziemcy przystępujący do rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli
polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu dla kandydatów, którzy zdawali „nową
maturę” na poziomie podstawowym w Polsce stosując zasadę proporcji: najniższa pozytywna
ocena odpowiada liczbie 30, a najwyższa liczbie 100, zgodnie z kryteriami przyjęć na
wybranym kierunku studiów.
Na kierunkach/specjalnościach, na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest
język polski, cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących
obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym
zdawany jest egzamin maturalny.
Szczegółowe przeliczenie wyników prezentowane są w osobnym pliku.
9
IV. Wstępnie wymagane dokumenty
1. Podanie o przyjęcie na studia (wydruk z indywidualnego konta kandydata związanego
z IRK) i podpisane przez kandydata.
2. Kserokopia strony ze zdjęciem z paszportu.
3. Dowód potwierdzający znajomość języka polskiego oraz kserokopia (nie dotyczy osób
z ważną Kartą Polaka).
4. Dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
kserokopia (nie dotyczy osób z ważną Kartą Polaka).
5. W przypadku podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
dokument potwierdzający taką możliwość oraz jego kserokopia (np. ważna Karta
Polaka, dokument zezwalający na czasowy pobyt wraz z decyzją).
6. W przydatku podejmowania studiów na zasadach innych niż obowiązujące obywateli
polskich podanie do JM Rektora z prośbą o przyjęcie z pominięciem zasad rekrutacji.
7. Dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości) lub dyplom ukończenia
studiów I bądź II stopnia (poniżej szczegółowe informacje uprawniający do podjęcia
danej formy kształcenia w państwie, w którym został wydany oraz kserokopia.
Dokumenty wydane poza granicami Polski muszą być zalegalizowane lub opatrzone
Apostille* (nie dotyczy to matur IB i EB) bądź uzupełnione o zaświadczenie o
nostryfikacji dyplomu studiów pierwszego / drugiego stopnia.
8. Zaświadczenia od lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do
przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do podjęcia
studiów wdane w Polsce.
9. 1 aktualna fotografia w formie elektronicznej (niezbędna przy IRK) zgodna z
wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce.
10. Dowód wpłaty rekrutacyjnej.
Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych
dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości).
W przypadku dokonania tłumaczenia poza Polską, powinno ono być potwierdzone
przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
10
* Apostille - pieczęć (klauzula) umieszczona na dokumentach urzędowych umożliwia
posługiwanie się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. na postawie
zniesienia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Aktualny wykaz
państw stron Konwencji haskiej z 1961 r. jest dostępny na stronie internetowej lub w Dziale
Legalizacji MSZ. Dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym
władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji
(źródło informacji: https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/).
Dodatkowe informacje pod linkiem:
https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/apostille
11
Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa (art. 93 ust.1-2 ustawy):
Świadectwa maturalne (ukończenia szkół średnich) uzyskane za granicą

Świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną
działającą
w
systemie
edukacji
państw
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
członkowskich
Handlu
Unii
Europejskiej,
– Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj.
świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy
maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia
wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane
przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium
lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.
Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach:
Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael,
Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta,
Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy.

Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International
Baccalaureate Organization w Genewie.

Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie
z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia
21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).

Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów znajduje się na
stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Dyplomy ukończenia studiów wyższych mogą być uznane, jeżeli:

Dyplom ten uprawnia do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego
w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten
dyplom wydała.

Na podstawie umowy międzynarodowej
12

W przypadku braku możliwości uznania dyplomu w trybach wskazanych powyżej,
wówczas dyplom może być uznany w trybie nostryfikacji.
NOSTRYFIKACJA
Zgodnie z rozporządzeniem MEiN nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą
dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej
się o nostryfikację albo siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo
uzyskane za granicą (jeśli osoba ta nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce). W wyniku
nostryfikacji za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości uznaje się świadectwo
ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą, jeżeli uprawnia do
ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w
którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo.
13
Download