zasady przyjmowania cudzoziemców na studia 2017

advertisement
ZASADY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA
W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
Zasady ogólne
1. Cudzoziemcem jest każda osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Osoby posiadające
jednocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są
traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy (zgodnie z art. 43
Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
2. Niniejszy załącznik określa warunki przyjęcia na studia wyższe I i II stopnia
3. Studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prowadzone są w języku polskim –
Cudzoziemiec może być przyjęty na studia, jeżeli:
a. pozytywnie ukończy roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w jednostkach
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
b. posiada certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego
Cudzoziemcy mogą również uzyskać certyfikat (ACERT) bez odbywania kursu języka polskiego, który
wydany jest w oparciu o pisemny i ustny egzamin. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Studium
Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Politechnice Wrocławskiej (budynek H4 SJO). W celu
uzyskania dodatkowych informacji można też kontaktować się pod numerem telefonu 71/320-22-23.
4. Cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie
na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, jeśli posiadane przez niego świadectwo
zostało uznane (z mocy prawa) za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce
na zasadach:
a. świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną
działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na
studia wyższe w tych państwach;
b. dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International
Baccalaureate Organization w Genewie;
c. dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z
Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21
czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
d. świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (Chiny, Białoruś, Ukraina).
5. W razie niespełnienia któregokolwiek z warunków o których mowa powyżej świadectwa
maturalne uzyskane poza granicami RP mogą być uznane za równorzędne świadectwu
dojrzałości wydanemu w Polsce w drodze decyzji kuratora oświaty.
6. Cudzoziemiec, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą
może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub studia podyplomowe, albo na
studia doktoranckie, jeżeli:
a. dyplom ten uprawnia do kontynuacji kształcenia w państwie, w którego systemie
szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała (uznanie dyplomu na
podstawie art. 191a ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) pod warunkiem, że:
 uczelnia, która wydała ten dyplom była akredytowana w dniu jego wydania,
 program realizowany podczas studiów posiadał akredytację i był zgodny z
przepisami państwa, na terenie którego było prowadzone kształcenie.
7. Cudzoziemcy mogą podjąć studia:
a. na zasadach obowiązujących obywatela polskiego,
b. na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich,
c. na zasadach wyboru.
Podejmowanie kształcenia w trybie i warunkach obowiązujących obywateli polskich
1. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym z
późniejszymi aktualizacjami – na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać
się o przyjęcie na studia kandydaci którzy:
a. posiadają aktualne zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (zezwolenie na pobyt stały),
b. posiadający aktualny status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
c. korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e. posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
f. posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1
lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1650),
g. posiadają ochronę uzupełniającą na terytorium RP,
h. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin,
posiadający prawo stałego pobytu.
2. Zasady i tryb postępowania w sprawie przyjęcia na studia cudzoziemca, o którym mowa w
powyższym punkcie, podejmującego studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego
określa Uchwała Senatu w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia, zakresu
egzaminu wstępnego oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych
kierunków studiów w roku akademickim 2017-2018 w Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu z późniejszymi zmianami.
3. Wyżej wymienieni cudzoziemcy po przyjęciu na studia nabywają prawo do ubiegania się o:
a. stypendium socjalne i zapomogi,
b. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
c. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
d. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
4. Stypendia i zapomogi przysługujące tym osobom są przyznawane i wypłacane tak, jak
obywatelom polskim tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych uczelniom w ramach
dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów.
5. Jeżeli wymienieni cudzoziemcy uczestniczą w organizowanych przez uczelnię odpłatnych
formach kształcenia ( np. studia niestacjonarne, podyplomowe, zajęcia prowadzone w
językach obcych), wówczas ponoszą opłaty za naukę na takich samych warunkach i w tej
samej wysokości, jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Cudzoziemcy przystępujący do rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu dla kandydatów, którzy zdawali „nową maturę” na
poziomie podstawowym zgodnie z kryteriami przyjęć na wybranym kierunku studiów. Na
kierunkach/specjalnościach, na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest język polski,
cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli
polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest
egzamin maturalny. Kandydaci powinni przystąpić do rekrutacji, dokonując rejestracji w
systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz składając wszystkie wymagane
dokumenty, w terminach ujętych w terminarzu rekrutacji na studia.
Podejmowanie kształcenia w trybie i warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich
1. Cudzoziemcy niewymienieni powyżej mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz
uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie:
a. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
b. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach
określonych tych umowach,
c. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego
ministra wskazanego w art. 33 ust. 2,
d. decyzji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
2. Cudzoziemiec, o którym mowa powyżej może podejmować studia lub kursy jako:
a. stypendysta strony polskiej,
b. na zasadach odpłatności,
c. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
d. jako stypendysta strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
e. jako stypendysta uczelni.
3. Cudzoziemiec odbywający studia na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego,
który po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia lub w trakcie roku akademickiego, który
uzyska uprawnienie do kształcenia na zasadach obywateli polskich może złożyć wniosek do
Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego o zmianę zasad odbywania studiów.
Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego może zmienić zasady odbywania studiów na
obowiązujące obywatela polskiego nie wcześniej jednak niż od kolejnego semestru studiów,
na podstawie pozytywnej opinii Dziekana Wydziału.
4. Cudzoziemcy legitymujący się zagranicznym świadectwem dojrzałości lub dyplomem mogą być
przyjmowani na studia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich.
Jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym wymagane są szczególne predyspozycje, zagraniczni
kandydaci muszą wykazać posiadanie takich szczególnych uzdolnień lub umiejętności.
5. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją ,, dostęp do rynku pracy” lub wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach odpłatności. Osobom tym
nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych i zapomóg.
6. Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich
powinni dokonać rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz złożyć
wszystkie wymagane dokumenty w terminie do rozpoczęcia tygodnia zerowego.
Podejmowanie kształcenia na zasadzie wyboru - w trybie i warunkach obowiązujących obywateli
polskich lub innych niż obowiązujące obywateli polskich
1. Na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie (Dz. U. z 2012
r. poz. 572 z późn. zm.) o prawo wyboru w zakresie rekrutacji na studia mogą ubiegać się
kandydaci którzy są:
a. obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający
środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów, utrzymania podczas studiów. Mogą
podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a
także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach
obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i
zapomóg tj. do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
b. w przypadku przyjęcia na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mają
oni prawo do ubiegania się o tzw. stypendia motywacyjne (tj. stypendia dla najlepszych
studentów, za osiągnięcia w nauce ora wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe).
2. Na podstawie art. 43 ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie (Dz. U. z 2012
r. poz. 572 z późn. zm.) o prawo wyboru w zakresie rekrutacji na studia mogą ubiegać się osoby
legitymujące się ważną KARTĄ POLAKA. Osoby te:
a. są uprawnione do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących
obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania się o wszystkie rodzaje
świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim
obywatelstwem,
b. są uprawnione do podejmowania i odbywania studiów w trybie oraz na warunkach
innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako stypendyści strony polskiej), nie
mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnię z dotacji budżetowej
przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.
Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji
Po zarejestrowaniu się w systemie IRK-a, wszyscy cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie, znajdą
informację o zakwalifikowaniu na studia na swoich kontach internetowych oraz na stronie Uczelni
(innych informacji nie będzie). Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek studiów
składają wszystkie wymagane dokumenty w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych, w terminach
wyznaczonych w harmonogramie rekrutacji na studia
1. Podanie o przyjęcie na studia (wydruk z indywidualnego konta – IRK-a) podpisane przez
kandydata,
2. Kserokopia strony ze strony ze zdjęciem z paszportu,
3. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli
polskich, oprócz wymaganych dokumentów składają podanie do JM Rektora z prośbą o
przyjęcie z pominięciem zasad rekrutacji,
4. Dowód potwierdzający znajomość języka polskiego oraz kserokopia tego dokumentu (nie
dotyczy osób z ważną Kartą Polaka),
5. Dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kserokopia
tego dokumentu (nie dotyczy osób z ważną Kartą Polaka),
6. W przypadku podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
dokument potwierdzający taką możliwość oraz jego kserokopia (np. ważna Karta Polaka,
dokument zezwalający na czasowy pobyt wraz z decyzją),
7. W przydatku podejmowania studiów na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich
podanie do JM Rektora z prośbą o przyjęcie z pominięciem zasad rekrutacji,
8. Dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów I
bądź II stopnia uprawniający do podjęcia danej formy kształcenia w państwie, w którym został
wydany oraz kserokopia,
Dokumenty wydane poza granicami Polski muszą być zalegalizowane lub opatrzone Apostille*,
9. Aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na
wybranym kierunku – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego
do przeprowadzenia badań profilaktycznych w Polsce (formularz skierowania do lekarza oraz
druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
10. 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
11. Dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
12. Ubezpieczenie zdrowotne, które zgodnie z Ustawą o Cudzoziemcach (art. 25) Kandydat jest
zobowiązany posiadać wjeżdżając na teren RP.
Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na
język polski przez tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie
Ministerstwa Sprawiedliwości).
W przypadku dokonania tłumaczenia poza Polską, powinno ono być potwierdzone przez
konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
Download