formularze w word

advertisement
Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY
Oferta postępowaniu na
dostawę i montaż aparatury laboratoryjnej
1. ZAMAWIAJĄCY:
ŁÓDZKI REGIONALNY PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY sp. z o.o.
ul. DUBOIS 114/116, 93-465 ŁÓDŹ
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y)
Wykonawcy(ów)
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. CENA OFERTY:
4.1.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia mojej (naszej) oferty
skalkulowana na podstawie poniższej tabeli wynosi:
Część I
brutto ………………………………………………………………………………. PLN
(słownie:...........................................................................................................PLN)
w tym należny podatku VAT w wysokości …….. %.
Część II
brutto ………………………………………………………………………………. PLN
(słownie:...........................................................................................................PLN)
w tym należny podatku VAT w wysokości …….. %.
Część III
brutto ………………………………………………………………………………. PLN
(słownie:...........................................................................................................PLN)
w tym należny podatku VAT w wysokości …….. %.
1
Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
Część IV
brutto ………………………………………………………………………………. PLN
(słownie:...........................................................................................................PLN)
w tym należny podatku VAT w wysokości …….. %.
Część V
brutto ………………………………………………………………………………. PLN
(słownie:...........................................................................................................PLN)
w tym należny podatku VAT w wysokości …….. %.
Część VI
brutto ………………………………………………………………………………. PLN
(słownie:...........................................................................................................PLN)
w tym należny podatku VAT w wysokości …….. %.
5. TERMIN
5.1 Oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia: od 15 lipca – 15 sierpnia
2015r.
5.2.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
5.3. część I: Termin gwarancji wynosi ………….. miesięcy (min. 24 mies., max. 36
mies. na całość oferowanego sprzętu).
5.4. część II: Termin gwarancji wynosi ………….. miesięcy (min. 24 mies., max. 36
mies. na całość oferowanego sprzętu).
5.5. część III: Termin gwarancji wynosi ………….. miesięcy (min. 24 mies., max. 36
mies. na całość oferowanego sprzętu).
5.6. część IV: Termin gwarancji wynosi ………….. miesięcy (min. 24 mies., max.
36 mies. na całość oferowanego sprzętu).
5.7. część V: Termin gwarancji wynosi ………….. miesięcy (min. 24 mies., max. 36
mies. na całość oferowanego sprzętu).
5.8. część VI: Termin gwarancji wynosi ………….. miesięcy (min. 24 mies., max.
36 mies. na całość oferowanego sprzętu).
6. OŚWIADCZENIA
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
6.1.
zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy;
6.2.
gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią
SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacją;
6.3.
akceptuję wzór umowy przedstawionej w III części SIWZ;
6.4.
oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie
wnoszę do niego żadnych uwag i zastrzeżeń a wynagrodzenie określone w
ofercie zostało skalkulowane na jego podstawie;
6.5.
w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą
zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego;
6.6.
składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2;
6.7.
akceptuję termin płatności: do 60
Zamawiającego oryginału faktury VAT.
6.8.
należę / nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.), (jeśli tak, to proszę o załączenie listy podmiotów
wchodzących w skład grupy kapitałowej).
dni
od
daty
otrzymania
przez
6.9. nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego
zamówienia / zakres zamówienia jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom 3 4;
l.p.
Opis części zamówienia
6.10. Wykaz załączników i dokumentów przestawianych
Wykonawcę:
……………..………………………….
str. nr…….
……………..………………………….
str. nr…….
……………..………………………….
str. nr…….
2
ofercie
przez
……………… /
……………….
……………………………………..
Miejscowość / Data
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Wykonawca usuwa niepotrzebne
Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne
3
w
Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu
warunków.
ZAMAWIAJĄCY:
ŁÓDZKI REGIONALNY PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY sp. z o.o.
ul. DUBOIS 114/116, 93-465 ŁÓDŹ
WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y)
Wykonawcy(ów)
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:
1.
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.
posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
3.
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
……………… /
……………….
……………………………………..
Miejscowość / Data
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
ZAMAWIAJĄCY:
ŁÓDZKI REGIONALNY PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY sp. z o.o.
ul. DUBOIS 114/116, 93-465 ŁÓDŹ
WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y)
Wykonawcy(ów)
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
……………… /
……………….
……………………………………..
Miejscowość / Data
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia:
Część I:
Dostawa i montaż poniżej wymienionych urządzeń:
Mikroskop odwrócony z kamerą mikroskopową- 1 sztuka
Wymagania minimalne parametry zestawu:
1. Baza mikroskopu:
 Mikroskop w układzie odwróconym do prowadzenia obserwacji w świetle odbitym
w technice jasnego pola, ciemnego pola, kontraście interferencyjno-różniczkowym,
polaryzacji, fluorescencji oraz w świetle przechodzącym w technice jasnego pola i
kontrastu fazowego,
 Wbudowana co najmniej 6-cio pozycyjna karuzela na kostki zawierająca kostkę do
ciemnego pola, kontrastu interferencyjno-różniczkowego i fluorescencji,
 Wbudowany w bazę, co najmniej czteropozycyjny zmieniacz powiększeń o
charakterze płynnej zmiany z możliwością ustawienia skoku 1x; 1,25x; 1,5x; 2x,
zmiana powiększenia widoczna w każdym porcie mikroskopu,
 Regulowana przesłona polowa i aperturowa,
 Współosiowa śruba makrometryczna z regulacją siły nacisku w osi Z oraz
mikrometryczna o dokładności odczytu co najmniej 1 mikrometra,
 Wbudowane w bazę co najmniej dwa porty foto/wideo z możliwością rozbudowy
do 4 wykorzystywanych jednocześnie,
 Miejsce na co najmniej dwie wsuwki z filtrami trój- bądź sześciopozycyjnymi,
 Miejsce na dodatkową wsuwkę z dowolnie wybranymi skalami (np. :1mm/100,
siatki 5x5, 7x7, 10x10, wielkości ziaren i inne widoczne w każdym porcie
mikroskopu,
 Miejsce na analizator i polaryzator światła,
2. Oświetlenie:
 Wbudowany w bazę zasilacz halogenowy o mocy co najmniej 100 W do światła
odbitego,
 Zewnętrzny zasilacz halogenowy o mocy co najmniej 100W do światła
przechodzącego,
 Dzielnik umożliwiający zamontowanie co najmniej dwóch źródeł światła:
halogenowego i fluorescencyjnego jednocześnie,
 Diodowy wskaźnik natężenia światła na przednim panelu mikroskopu,
 Funkcja „Preset” do ustawienia stałej intensywności oświetlenia do zastosowania
w mikrofotografii,
 Uchylny filar oświetleniowy dla lampy do światła odbitego z co najmniej 4pozycyjnym podajnikiem filtrów i wbudowaną przesłoną polową,
 Kondensor do światła przechodzącego z co najmniej 5 pozycjami na elementy
optyczne, dużą odległością roboczą min. 27mm i aperturą numeryczną min. 0,55.
3. Uchwyt rewolwerowy :
 Wymienny, co najmniej 6-pozycyjny do obserwacji jasno/ciemnopolowych,
 Wbudowana w uchwyt szczelina do zamontowania pryzmatu DIC,
4. Optyka:





w systemie korekcji do nieskończoności
standardowa długość optyczna obiektywów nie większa niż 45mm,
Wsuwka z obrotowym analizatorem w zakresie 360stopni,
Wsuwka z polaryzatorem światła,
Pryzmat do kontrastu interferencyjnego dla światła odbitego, wspólny dla każdego
z powiększeń mikroskopu,
 Wkładka kontrastowo-fazowa dla obiektywu 40x.
5. Nasadka okularowa:
 Nasadka dwuokularow
 Szerokopolowa, o polu widzenia co najmniej FN=26,
 Regulacja rozstawu okularów co najmniej 50-76mm,
 Regulacja dioptryjną w jednym z tubusów co najmniej +/-5 dioptrii,
6. Okulary
 Powiększenie 10x,
 Szerokopolowe, co najmniej FN=26,
 Osłonki gumowe,
7. Stolik przedmiotowy:
 Stolik mechaniczny, wymiary co najmniej 260X200mm,
 Prawostronna prowadnica przesuwu stolika,
 Zakres przesuwu co najmniej 50x50mm,
 Płytka metalowa o średnicy co najmniej 100mm,
 Możliwość umieszczenia próbek o wadze maksymalnej nie mniejszej niż 5kg.
8. Obiektywy o standardowej długości optycznej nie większej niż 45mm, o
powiększeniach/ (NA) aperturze numerycznej/ (WD)odległości roboczej:
 Min. Plan Fluorytowy 5x/ min. NA=0,15/ min. WD=12mm do obserwacji w jasnym i
ciemnym polu w świetle odbitym,
 Min. Plan Fluorytowy 10x/ min. NA=0,30/ min. WD=6,5mm do obserwacji w
jasnym i ciemnym polu w świetle odbitym,
 Min. Plan Fluorytowy 20x/ min. NA=0,45/ min. WD=3,0mm do obserwacji w
jasnym i ciemnym polu w świetle odbitym,
 Min. Plan Fluorytowy 40x/ min. NA=0,75/ min. WD=0,50 do obserwacji w jasnym
polu i kontraście fazowym w świetle przechodzącym,
 Min. Plan Fluorytowy 50x/ min. NA=0,75/ min. WD=1,0mm do obserwacji w
jasnym i ciemnym polu w świetle odbitym,
 Min. Plan Fluorytowy 100x/ min. NA=0,90/ min. WD=1,0mm do obserwacji w
jasnym i ciemnym polu w świetle odbitym,
9. Wyposażenie do fluorescencji:
 Źródło światła fluorescencyjnego o mocy co najmniej 130W oparte na palniku
rtęciowym w zewnętrznym oświetlaczu poza bazą mikroskopu,
 Żywotność źródła światła co najmniej 2000h,
 Emisja w zakresie 360-770nm,
 elektroniczna, co najmniej 7-pozycyjna kontrola intensywności (100%, 50%, 25%,
12%, 6%, 3%, 0%)
 czynna średnica światłowodu co najmniej 3mm,
 światłowód o długości co najmniej 1,5m,
 kostka z filtrami szerokopasmowymi: wzbudzenie 330-385 nm, lustro dichroiczne:
400 nm, filtr barierowy: 420nm,
 kostka z filtrami wąskopasmowymi: wzbudzenie 470-495nm, lustro dichroiczne:
505 nm, filtr barierowy: 510-550 nm,
 kostka z filtrami szerokopasmowymi: wzbudzenie 540-550nm, lustro dichroiczne:
570 nm, filtr barierowy: 575-625 nm,
10. Wyposażenie do mikrofotografii:
Kolorowa kamera cyfrowa o parametrach nie gorszych niż:
 Rozdzielczość min: 2080 x 1544 pixeli
 Element światłoczuły: CCD nie mniejszy niż 1/1,8cala,
 Bining min: 2x, 3x,
 Wielkość piksela: 3.45 x 3.45 µm
 Czas ekspozycji min: 0,1 ms do 160 s
 Czas odświeżania: do 25 fps oraz min.7 fps przy najwyższej rozdzielczości,
 Mocowanie: standard C-mount
 PC-interface: FireWire,
 Chłodzenie elementem Peltier,
 Praca w trybie monochromatycznym,
 Automatyczny balans bieli,
 Adaptacja z gwintem typu C i faktorem 0,5x pozwalająca na pełne wykorzystanie
matrycy do 2/3cala.
 Kamera od tego samego producenta co mikroskop (zapewnienie najlepszej
kompatybilności).
11. Oprogramowanie:
 Oprogramowanie sieciowe umożliwiające jednoczesną pracę na 3-stanowiskach
komputerowych,
 Analiza obrazów uzyskanych z mikroskopów metalograficznych i biologicznych,
szerokopolowych,
• Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu,
• Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich
obrazów,
• Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu,
• Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu
• Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy,
• Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania
balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu,
• Nanoszenie na obraz opisów, strzałek, elips, prostokątów, poligonu,
• Wykonywanie operacji na zdjęciach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości,
wycinanie fragmentów, zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i
korekcja cieni,
• Pomiary morfometryczne: długość, średnica, poligon, pomiar kątów, powierzchni
kolistych, eliptycznych, prostokątnych i wyznaczanych poligonem.
• Generator raportów w formacie MS Word,
• Eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych,
• Analiza fazowa ( threshold ) za pomocą progowania z możliwością segmentacji na
całym obrazie i dowolnie wybranych obszarach ( zliczanie pola powierzchni,
stopnia pokrycia i zliczania punktów),
• Możliwość instalowania dodatkowych modułów materiałograficznych (min. pomiar
wielkości ziarna, pomiar grubości warstw, wtrąceń metalicznych i
niemetalicznych),
• Oprogramowanie od tego samego producenta co mikroskop (zapewnienie
najlepszej kompatybilności).
12. Stacja robocza do obsługi systemu i oprogramowania o parametrach nie
gorszych niż:
 Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką osiągający w teście PassMark
CPU Mark wynik minimum 5800 pkt.,
 Pamięć RAM min. 8GB,
 Dysk twardy min: 500GB,
 Dysk optyczny: 16XDVD+/-RW Drive,
 System operacyjny,
 Program antywirusowy.
Monitor graficzny o parametrach nie gorszych niż:
 Rodzaj ekranu: LCD
 Przekątna ekranu min: 24cale,
 Rozdzielczość ekranu nie gorsza niż : 1920 × 1080,
 Komputer i monitor od tego samego producenta (zapewnienie najlepszej
kompatybilności).
Mikroskop polaryzacyjny – 1 szt.
Przedmiotem przetargu jest polaryzacyjny mikroskop badawczy do prowadzenia
obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym techniką jasnego pola, ciemnego pola
oraz polaryzacji o następujących parametrach technicznych i funkcjonalności:
 Statyw mikroskopu musi posiadać:
-stabilną, metalową bazę w kształcie litery „Y”,
-bazę do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym,
-transformator i podłączenie oświetlacza do światła wbudowane w bazę mikroskopu,
-blokadę stolika wbudowaną w lewe pokrętło śruby makrometrycznej w celu ochrony
próbek i obiektywów przed zniszczeniem,
-współosiowe makro i mikrometryczne pokrętła ogniskujące,
-regulowaną siłę obrotu śruby zgrubnej;
a) minimalny skok śruby mikro - 1 mikrometr,
b) zakres przesuwu min.25mm,
c) możliwość umieszczenia próbki o wysokości do min. 65mm bez
dodatkowych dystansów,
-wymienny uchwyt rewolwerowy na min. 5 obiektywów z miejscem dla wsuwek np. z
pryzmatem lub analizatorem,
 Oświetlenie mikroskopu musi stanowić lampa halogenowa o mocy min.
100W do światła odbitego oraz lampa halogenowa o mocy min. 100W do
światła przechodzącego. Oświetlenie musi posiadać:
- funkcję ustawienia stałej, dowolnie wybranej intensywności przy pomocy pokrętła
wbudowanego w przedniej części mikroskopu,
-diodowy wskaźnik intensywności oświetlenia,
-przełącznik do zmiany oświetlenia pomiędzy światłem odbitym a przechodzącym
wbudowany w bazę mikroskopu.
 Kondensor mikroskopu:
-Kondensor do obserwacji w świetle przechodzącym o dużej odległości roboczej min.
12 mm.
-Apertura numeryczna min. 0,65.

Wyposażenie do polaryzacji światła musi obejmować:
-obrotowy polaryzator do światła przechodzącego,
-wymienny polaryzator do światła odbitego,
-analizator do światła odbitego i przechodzącego z możliwością obrotu nie mniej niż
360 stopni.
 Nasadka okularowa musi być:
-binokularowa z fototubusem z podziałem światła okulary/fototubus nie innym niż:
100%/0%, 20%/80%, 0%/100%,
-szerokopolowa o numerze pola min.22, ze stałym, ergonomicznym kątem
nachylenia 30 stopni.
 Okulary mikroskopu muszą być ergonomiczne, gumowe, szerokokątne o
numerze pola min. FN 22 oraz posiadać regulację dipotryjną w zakresie +/-5
dioptrii w co najmniej jednym z okularów.
 Stolik mechaniczny mikroskopu musi być manualny, z bezzębatkowym
mechanizmem przesuwu o zakresie przesuwu min. 75x50mm. Stolik musi
posiadać prawostronne pokrętło ruchów krzyżowych oraz mechanizm regulacji
momentu obrotowego. Maksymalne obciążenie stolika do 500g. Stolik musi
posiadać wymienną, przezroczystą, szklaną płytkę do światła odbitego i
przechodzącego.

Obiektywy mikroskopu musza być w systemie optyki korygowanej do
nieskończoności o standardowej długości optycznej nie większej niż 45mm,
jasno/ciemnopolowe do światła odbitego. Mikroskop musi posiadać
następujące rodzaje obiektywów:
-min. Plan Fluorytowy 5x/ min. NA= 0,15/ min. WD=12mm,
-min. Plan Fluorytowy 10x/ min. NA= 0,30/ min. WD=6,5mm,
-min. Plan Fluorytowy 20x/ min. NA= 0,45/ min. WD=3,0mm,
-min. Plan Fluorytowy 50x/ min. NA= 0,80/ min. WD=1,0mm,
- min. Plan Fluorytowy 100x/ min. NA= 0,90/ min. WD=1,0mm.

Wyposażenie do pracy w modzie światła odbitego .
-oświetlacz do obserwacji jasnopolowych i ciemnopolowych w świetle odbitym,
-centrowane przysłony: polowa (FS) i aperturowa (AS),
-co najmniej dwie szczeliny dla filtrów oraz po jednej dla analizatora i polaryzatora,
-wbudowany przełącznik wyboru rodzaju obserwacji :jasne pole/ ciemne pole
(BF/DF) sprzężony z filtrem szarym o przepuszczalności nie większej niż 3%,
-możliwość podłączenia źródła światła fluorescencyjnego.

Dodatkowe wyposażenie mikroskopu
-Kolorowa kamera cyfrowa do rejestracji obrazów mikroskopowych
następujących parametrach:
a) matryca CCD o przekątnej min. 2/3 cala,
b) rozdzielczość min. 2588x1960,
c) Wielkość piksela nie mniejsza niż 3,4 x 3,4 um,
o
d) Binning min. 2x, 4x, 6x,
e) Czas ekspozycji min. 0,1ms do co najmniej 160s,
f) Możliwość wyświetlania do 24klatek/s oraz co najmniej 9 klatek/s przy
najwyższej rozdzielczości,
g) Adaptacja z gwintem typu C o faktorze 0,5x pozwalającym na pełne
wykorzystanie pola widzenia FN22 dla matrycy CCD 2/3 cala,
a) Stabilna komunikacja z komputerem poprzez złącze FireWire,
b) Współpraca z systemami Windows 7 i 8,
-Oprogramowanie
do
cyfrowej
rejestracji
i
archiwizacji
obrazów
mikroskopowych musi pozwalać na:
a) Rejestrację zdjęć w wielu formatach co najmniej .jpg, .bmp., .tiff, .vsi,
b) Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia
wszystkich obrazów,
c) Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu,
d) Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy,
e) Regulację składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu i
odwrócenie kolorów obrazu,
f) Nanoszenie na obraz opisów, strzałek, prostokątów i elips,
g) Operacje na obrazach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości,
wycinanie fragmentów,
h) Zmianę kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcję cieni,
i) Zmianę głębi bitowej grafiki obrazu,
j) Łączenie i wydzielanie zdjęć, kanałów i składowych RGB zdjęć
wielowymiarowych,
k) Pomiary morfometryczne: pomiar długości, pomiar kąta, pole powierzchni i
obwód prostokąta, koła, elipsy,
l) Eksport wyników do arkusza kalkulacyjnego MS Excel,
m) Rozbudowę oprogramowania o dodatkowe moduły poprzez ulepszenie
programu bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania,
n) Współpracę z systemami MS Windows Win7/8.
-Stacja robocza do obsługi mikroskopu i wyposażenia do mikrofotografii o
parametrach nie gorszych niż:
a) Jednostka sterująca (komputer) z procesorem wielordzeniowy ze
zintegrowaną grafiką osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik
minimum 5800 pkt,
b) Wbudowana pamięć RAM: przynajmniej 4GB,
c) Pojemność dysku minimalna HDD: 500 GB,
d) system operacyjny,
e) program antywirusowy,
f) Monitor z matrycą LCD o przekątnej nie mniejszej niż 24cale,
Mikroskop optyczny z przystawką 3D. Wielozadaniowy mikroskop badawczy - 1
sztuka
Wymagania minimalne parametry zestawu:
1. Baza mikroskopu:
 Zmotoryzowany, ergonomiczny statyw z wbudowanym zmotoryzowanym modułem
ogniskowania z dokładnością min. 0,01um, zakresem przesuwu min. 20mm,
szybkością min. 5mm/sek. do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym,
 Mechanizm ogniskowania zgrubnego i dokładnego realizowany przez przesuw
obiektywów zapewniający największą precyzję przesuwu i stabilność próbki,
 Pole widzenia bazy co najmniej FN=26.
 Dotykowy, kolorowy zewnętrzny panel kontrolny LCD do pełnej obsługi
mikroskopu (bez konieczności włączania oprogramowania): przesuw XYZ itd,
możliwość zapamiętania min. 20 konfiguracji użytkowników, nie zintegrowany z
bazą mikroskopu z możliwością umiejscowienia w dowolnej przestrzeni roboczej
mikroskopu,
 Wbudowany w bazę panel kontrolny wyświetlający aktualne ustawienia
mikroskopu,
 Funkcja automatycznie wyłączająca źródło światła w przypadku bezczynności w
czasie definiowanym przez użytkownika (1-30min),
 Odłączane współosiowe śruby mikro- i makroskopowe z możliwością sterowania
mikroskopem z dowolnego miejsca w przestrzeni roboczej w zasięgu co najmniej
2m,
 Odłączane pokrętła przesuwu stolika z możliwością sterowania z dowolnej miejsca
w przestrzeni roboczej, nie zintegrowane ze śrubami mikro- i makroskopowymi.
2. Oświetlenie:
 wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej
100W,
 sterowanie oświetleniem z poziomu mikroskopu, dotykowego panelu kontrolnego
jak i oprogramowania,
 możliwość
wymiennego
zastosowania
oświetlenia
LED
do
światła
przechodzącego z kontrolą z poziomu dotykowego panela kontrolnego jak i
oprogramowania,
3. Kondensor:
 Zautomatyzowany, achromatyczno/aplanatyczny z co najmniej 8-pozycyjną tarczą
na elementy optyczne,
 apertura numeryczna min. 0,90
 odległość robocza min. 1,50mm,
 zmotoryzowane ramię soczewki ogniskującej,
 zmotoryzowany polaryzator światła, przesłona aperturowa,
4. Uchwyt rewolwerowy:
 Wymienny, zmotoryzowany z miejscem na co najmniej 7 obiektywów oraz
miejscem na wsuwkę z pryzmatem do kontrastu Nomarskiego i analizator,
 sterowanie zmianą obiektywów z poziomu mikroskopu, dotykowego panela
kontrolnego jak i oprogramowania,
 możliwość manualnej zmiany obiektywów bez konieczności restartu systemu,
5. Stolik mechaniczny:
 zautomatyzowany stolik typu „ultrasonic” o zakresie przesuwu co najmniej 70x50,
 duża szybkość przesuwu co najmniej 20mm/sek, rozdzielczość min. 0,2um,
powtarzalność min. 0,5um,
 możliwość zamontowania do 2 preparatów jednocześnie,
 kontroler stolika, joystick sterujący i kable połączeniowe,
6. Nasadka okularowa:
 trinokularowa, szerokopolowa o numerze pola min.22mm,
 wbudowany min. 3-pozycyjny podzielnik światła miedzy okularami/fotografią w
proporcjach: 100/0, 20/80, 0/100,
 regulacja rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-75mm,
 kąt nachylenia okularów 30stopni,
 adaptacja o faktorze 0,5x do podłączenia kamery z gwintem typu C zapewniająca
pełne wykorzystanie pola widzenia min. FN=22 dla matrycy 2/3”,
7. Okulary:
 powiększenie 10x, numer pola min.22,
 wbudowane pierścienie korekcji dioptryjnej w zakresie min. -5/+5 dioptrii.
8. Wysokorozdzielcze obiektywy o standardowej długości optycznej nie większej niż
45mm o powiększeniach/ minimalnej wartości NA/ minimalnej odległości roboczej
WD:
 min. Plan Fluorytowy 4x/ min. NA=0,08/ min. WD=6,2m,
 min. Plan Fluorytowy 10x/ min. NA=0,13/ min. WD=17mm,
 min. Plan Fluorytowy 20x/ min. NA=0,50/ min. WD=2,0mm,
 min. Plan Fluorytowy 40x/ min. NA=0,75/ min. WD=0,50mm,
 min. Plan Fluorytowy 100x/ min. NA=1,30/ min. WD=0,20mm,
9. Elementy optyczne do kontrastu interferencyjno-różniczkowego dla obiektywów w
zakresie co najmniej 10x-100x.
10. Wymienny pryzmat do kontrastu interferencyjno-różniczkowego, wspólny dla
wszystkich obiektywów.
11. Zmotoryzowany oświetlacz światła odbitego do fluorescencji:
 co najmniej 8-pozycyjny zmieniacz kostek z filtrami,
 funkcja odcięcia światła i łatwej wymiany kostek z filtrami bez użycia narzędzi,
 centrowalna przesłona polowa i aperturowa,
 ręczna przesłona lewo- bądź prawostronna,
 system oświetlenia z soczewkami fly-eye dla maksymalnego i homogenicznego
światła
 fluorescencyjnego,
 zmieniacz z filtrami ograniczającymi moc źródła światła o co najmniej 1,5%, 6% i
25%,
 źródło światła fluorescencyjnego o mocy co najmniej 130W oparte na palniku
rtęciowym w zewnętrznym oświetlaczu poza bazą mikroskopu,
 Żywotność źródła światła co najmniej 2000h,
 emisja w zakresie 360-770nm,
 elektroniczna, co najmniej 7-pozycyjna kontrola intensywności (100%, 50%, 25%,
12%, 6%, 3%, 0%)
 czynna średnica światłowodu co najmniej 3mm,
 światłowód o długości co najmniej 1,5m,
 szybkość zmiany kostki z filtrami nie gorsza niż 0,5s,
 kostka z filtrami wąskopasmowymi: wzbudzenie 360-370 nm, lustro dichroiczne:
410 nm, filtr barierowy: 420-460 nm,
 kostka z filtrami wąskopasmowymi: wzbudzenie 470-495nm, lustro dichroiczne:
505 nm, filtr barierowy: 510-550 nm,
 kostka z filtrami szerokopasmowymi: wzbudzenie 540-550nm, lustro dichroiczne:
570 nm, filtr barierowy: 575-625 nm,
 wymiana kostek z filtrami bez konieczności stosowania narzędzi.
12. Wyposażenie uzupełniające : kabel zasilający, pokrowiec ochronny,
13. Wyposażenie do mikrofotografii:
 Kolorowa kamera cyfrowa o parametrach nie gorszych niż:
 Rozdzielczość min: 2080 x 1544 pixeli
 Element światłoczuły: min. CCD 1/1,8cala,
 Bining min: 2x, 3x,
 Wielkość piksela: 3.45 x 3.45 µm
 Czas ekspozycji min: 0,1 ms do 160 s
 Czas odświeżania: do 25 fps oraz min.7 fps przy najwyższej rozdzielczości,
 Mocowanie: standard C-mount
 PC-interface: FireWire,
 Chłodzenie elementem Peltier,
 Praca w trybie monochromatycznym,
 Automatyczny balans bieli,
 Kamera od tego samego producenta co mikroskop (zapewnienie najlepszej
kompatybilności).
14. Oprogramowanie do cyfrowej rejestracji obrazu:
 Oprogramowanie sieciowe umożliwiające jednoczesną pracę na 3stanowiskowach komputerowych,
 Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu i sterowanie
zautomatyzowanymi elementami mikroskopu,
 Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów
ekspozycji,
 Automatyczne tworzenie obrazów panoramicznych z wielu obrazów w
płaszczyźnie XY oraz XYZ w jeden obraz przestrzenny,
 Automatyczne tworzenie obrazów o zwiększonej głębi ostrości w osi Z w trakcie
ogniskowania z podglądem „na żywo”,
 Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff , .vsi)
 Nagrywanie filmów w formacie .avi
 Wykonywanie zdjęć w odstępach czasowych (Time Lapse) z możliwością ich
analizy,
 Manager tworzenia eksperymentów do automatycznego wykonywania serii
poleceń dostępnych technik i funkcjonalościmikoskopu,
 Łączenie i wydzielanie zdjęć, kanałów i składowych RGB, zdjęć
wielowymiarowych i regulacja intensywności każdego z osobna,
 Pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód
prostokąta, koła, elipsy, wieloboku na wykonanym zdjęciu jak i obrazie „na żywo”
ze statystyką pomiarów,
 Eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 Automatyczne tworzenie obrazów o zwiększonej głębi ostrości w trakcie
ogniskowania (ręcznego bądź automatycznego)
 Automatyczne tworzenie obrazów panoramicznych (ręczne bądź automatyczne)
nie mieszczących się w polu widzenia,
 Automatyczne składanie obrazów w osi Z,
 Przeglądanie i porównywania obrazów w czasie akwizycji,
 Wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych ze zdjęciami,
 Analiza fazowa za pomocą progowania z możliwością segmentacji na całym
obrazie i dowolnie wybranych obszarach (zliczanie pola powierzchni, stopnia
pokrycia i zliczania punktów),
 Tworzenie profili intensywności na obrazie „na żywo”,
 Możliwość zwiększenia funkcjonalności poprzez instalację dodatkowych modułów
funkcyjnych,
 Rozbudowa oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego
zakupu oprogramowania,
 Aplikacja do współpracy z systemami MS Windows Win7/8,
 Oprogramowanie od tego samego producenta co kamera (zapewnienie najlepszej
kompatybilności).
15. Stacja robocza do obsługi systemu i oprogramowania o parametrach nie
gorszych niż:
 Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką osiągający w teście PassMark
CPU Mark wynik minimum 5800 pkt.,
 Pamięć RAM min. 8GB,
 Dysk twardy min: 500GB,
 Dysk optyczny: 16XDVD+/-RW Drive,
 System operacyjny,
 Program antywirusowy.
Monitor graficzny o parametrach nie gorszych niż:
 Rodzaj ekranu: LCD
 Przekątna ekranu min: 24cale,
 Rozdzielczość ekranu nie gorsza niż 1920 × 1080,
Mikroskop pomocniczy w układzie odwróconym- 1 sztuka
1. Ergonomiczny statyw z pokrętłem regulacji siły światła w przedniej części statywu
oraz współosiową dwustronną (z obu stron statywu), śrubą mikro / makro do
ustawiania ostrości.
2. Optyka korygowana do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm.
3. Wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W.
4. Kondensor:
 apertura numeryczna min NA=0,3
 odległość robocza min.72mm,
 wycentrowana wsuwka do kontrastu fazowego, trójpozycyjna dla obiektywów
4x,10x, 20x, 40x,
5. Uchwyt rewolwerowy na min. 4 obiektywy.
6. Stolik planarny o wymiarach min.160mmx250mm o trwałej powłoce odpornej na
zarysowania,
7. Nasadka okularowa:
 triokularowa z dodatkowym, pionowym wyjściem na kamerę lub aparat,
 ergonomicznym kącie nachylenia 30 stopni,
 regulacja rozstawu okularów min.48-75mm,
 regulacja dioptryjna +/-5 w lewym tubusie,
 podział światła okulary/kamera nie inny niż: 100%/0%, 50%/50%.
8. Okulary szerokopolowe:
 ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi
 powiększenie 10x
 pole widzenia min. FN20,
9. Obiektywy o standardowej długości optycznej nie większej niż 45mm, o
powiększeniach / aperturze numerycznej/ odległości roboczej (WD)
 min. achromatyczny 10x/ min. NA=0,25/ min. WD=8,8mm do obserwacji w jasnym
polu i kontraście fazowym,
 min. achromatyczny 20x/ min. NA=0,4/ min. WD=3,2mm do obserwacji w jasnym
polu i kontraście fazowym,
 min. achromatyczny 40x/ min. NA=0,55/ min. WD=2,2mm do obserwacji w jasnym
polu i kontraście fazowym,
10. Wyposażenie do mikrofotografii:
Kolorowa kamera mikroskopowa:
 Matryca CMOS o przekątnej min. 1/3cala,
 Rozdzielczość min. 1600x1200 pikseli,
 Szybkość wyświetlania: do 48fps,
 Interface: USB2.0,
 Zakres ekspozycji: min. 40us do 10s,
 Adaptacja z gwintem typu C i faktorze min.1x,
 Kamera od tego samego producenta co mikroskop,
Oprogramowanie do cyfrowej wizualizacji i archiwizacji obrazu:
 Wyświetlanie obrazu „na żywo”,
 Wykonywanie zdjęć w formacie .jpg, tiff, .bmp,









Nagrywanie filmów w formacie .avi,
Wstawianie napisów, obiektów i ich edycja,
Pomiary: zliczanie obiektów, pomiar długości, kąty, pole powierzchni,
Eksport wyników do arkusza kalkulacyjnego Excel,
Wyświetlanie kilku zdjęć jednocześnie (co najmniej 3x3),
Cyfrowy zoom obrazu,
Wyświetlanie skali, centrum pola widzenia z możliwością ich naniesienia na obraz,
Automatyczna kalibracja z panelu wyboru użytego powiększenia,
Oprogramowanie dedykowane do oferowanego mikroskopu.
Mikroskop odwrócony – 1 szt.
 - Głowica trinokularowa (fototubus), nachylenie 45°
- Odległość międzyźrenicowa 48-75mm
- Okulary szerokokątne High-Eyepoint N-WF10x/20 mm z niezależną
regulacją dioptrii dla obu oczu
- 4-miejscowy (kwadrupolowy), lewostronny rewolwer obiektywowy
- Obiektywy CCIS planachromatyczne PL 4x, LWD PL 40x
- Obiektywy CCIS planachromatyczne do kontrastu fazowego PL Ph 10x,
LWD PL Ph 20x
- Stolik 200 x 239 mm z wkładkami ze stali i szkła
- Kondensor ze szczeliną fazową (Ph1, BF)
- Oświetlenie halogenowe 6V/30W z regulacją natężenia i trybem uśpienia
- Uniwersalny zasilacz 100-240V (CE)
- moduł LED
 - mechaniczny stolik z uchwytem na płytki
Dotyczy części I
Wykonawca przeprowadzi specjalistyczny instruktaż dla co najmniej dwóch osób w
miejscu dostawy, z zastrzeżeniem, iż jeżeli producent wymaga szkolenia w swoim
ośrodku, to Wykonawca zobowiązany jest do organizacji takiego szkolenia (koszty
dojazdu i pobytu szkolonych pokrywa wykonawca).
Część II:
Dostawa i montaż poniżej wymienionych urządzeń:
Spektrometr Raman. Rozbudowa systemu RAMAN/AFM NTEGRA firmy NT-MDT
– 1 szt.
System musi zawierać
 moduł spektrometrii ramanowskiej z laserem,
 odgórny układ optyczny,
 głowicę AFM.
 wszystkie elementy muszą być kompatybilne z system NTEGRA SPECTRA
SOLAR, a w szczególności współpracować z istniejącym kontrolerem i
oprogramowaniem,










Głowica AFM powinna mieć możliwość współpracy z układami optycznymi i
stosowania wymiennych wkładek/holderów sond.
Głowica AFM powinna zapewniać możliwość pracy w trybach kontaktowym i
oscylacyjnym oraz w trybach elektrycznych (EFM, KPM).
Głowica AFM powinna zapewniać pracę w cieczy (z wykorzystaniem celki
cieczowej).
Odgórny układ optyczny powinien być w pełni kompatybilny z całym
urządzeniem.
Moduł spektrometrii ramanowskiej powinien zawierać dedykowany odgórny
układ optyczny, zmotoryzowaną bazę XY oraz skaner XYZ:
o minimalny zakres ruchu bazy XY to 60x60 mm (maksymalnie 100x100
mm)
o minimalny zakres skanera XYZ to 90x90x15 µm (maksymalnie
120x120x20 µm)
Zestaw powinien zawierać wszelkie elementy optyczne niezbędne do
połączenia z istniejącym modułem OMU systemu NTEGRA, a także laser
diodowy 473 nm o mocy 50 mW.
urządzenia powinny uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do pracy
systemu. W przypadku dostarczenia dodatkowych kontrolerów do
poszczególnych części Zamawiający musi udowodnić fakt współpracy z
istniejącym kontrolerem i pracy na tym samym oprogramowaniu co cały
system.
Wykonawca po dostarczeniu sprzętu i jego instalacji dokona testu
akceptacyjnego.
zestaw startowy ostrzy pomiarowych do urządzenia o parametrach:
o Co najmniej 15 sond pomiarowych wykonanych z krzemu o
parametrach: wielkość dźwigienki 1,6x3,4x0,3 mm długość dźwigienki
nie mniej niż 345 ale nie więcej niż 355 m, szerokość dźwigienki w
przedziale 27-33 m, grubość dźwigienki w przedziale 0,5-1,5 m,
częstotliwość drgań dźwigienki w zakresie od 4 do 17 kHz, stała siłowa
z zakresu od 0,003 do 0,13 N/m, średnica końcówki ostrza nie większa
niż 40 nm,wysokość ostrza niemniejsza niż 12 µm.
o Co najmniej 30 sond pomiarowych wykonanych z krzemu typu-N, o
rezystywności 0.01 - 0.025 Om/cm o trzech różnych dźwigniach
zamontowanych na jednym uchwycie o typowych stałych
sprężystości 0.09, 0.03, 0.05N/m do pracy w modzie kontaktowym w
cieczy i w powietrzu. Strona odbijająca dźwigienek pokryta aluminium,
promień krzywizny ostrza niepokrytego około 8nm, typowa długość
dźwigienek równa odpowiednio 250, 300 oraz 350 µm, szerokość
dźwigni 32.5 µm, a wysokość ostrza miedzy 12 a 18 µm.
Zasilacz awaryjny (UPS) Urządzenie powinno odpowiadać wymaganiom
technicznym do współpracy z systemem zintegrowanym NTEGRA SPECTRA
SOLAR i cechować się następującymi wymagania technicznymi:
o Moc wyjściowa: nie mniej niż 2100W/3000 VA
o Napięcie wyjściowe: 230V
o Wydajność przy pełnym obciążeniu: nie gorzej niż 92.0%
o Zniekształcenia napięcia wyjściowego: mniej niż 3%
o Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią): 50/60 Hz ± 3 Hz z
regulacją w zakresie ± 0,1
o Współczynnik szczytu: 3:1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Topologia: Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu: sinusoida
Gniazda wyjściowe: co najmniej typu: IEC 320 C13, IEC 320 C19, IEC
Jumpers
Układ obejściowy (bypass): Wewnętrzny tor obejściowy z opcją
automatyczną lub manualną
Nominalne napięcie wejściowe: 230V
Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz ± 5 Hz (autodetekcja)
Typ gniazda wejściowego: co najmniej typu: british BS 1363A, IEC 320
C20, Schucko CEE 7/EU1-16P
Długość przewodu zasilania: nie mniej niż 2 metry
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: w przedziale 160
- 280V
Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: w
przedziale 100 - 280V
Akumulatory i czas podtrzymania:
o
o
Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora: nie dłużej niż 3 godziny
Ochrona przed przepięciami i filtracja:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Znamionowa energia przepięcia (w dżulach): nie więcej niż 480 Dżule
Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge letthrough : zero clamping response time : meets UL 1449
Zakres pracy w pomieszczeniach o temperaturach: 0-40 °C
Zakres pracy w pomieszczeniach o wilgotności względnej podczas: 0 95%
Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: nie więcej
niż 55.00 dBA
Odprowadzanie ciepła: nie gorsza niż 609.00 BTU/godz.
W zestawie z urządzeniem powinny znajdować się: CD z
oprogramowaniem, Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych,
Podręcznik użytkownika w języku polskim
UPS powinien być wyposażony w awaryjny wyłącznik zasilania.
UPS powinien być wyposażony w port szeregowy RJ-45.
Dotyczy części II
Wykonawca przeprowadzi specjalistyczny instruktaż dla co najmniej dwóch osób
w miejscu dostawy, z zastrzeżeniem, iż jeżeli producent wymaga szkolenia w
swoim ośrodku, to Wykonawca zobowiązany jest do organizacji takiego szkolenia
(koszty dojazdu i pobytu szkolonych pokrywa wykonawca).
Część III:
Dostawa i montaż poniżej wymienionych urządzeń:
Mikroskop sił atomowych (AFM)- 1 sztuka.
Mikroskop sił atomowych powinien pozwalać na pracę w powietrzu i w cieczy w trybie
statycznym, wraz z pomiarem sił bocznych oraz w trybie dynamicznym wraz z
obrazowaniem fazowym.
Mikroskop sił atomowych powinien umożliwiać pracę w powietrzu i w cieczy, wraz z
pomiarem krzywych siła – odległość.
Mikroskop sił atomowych powinien umożliwiać pracę w powietrzu i w cieczy, wraz z
mapowaniem krzywych siła - odległość z równoczesnym wykonywaniem mapy
topograficznej powierzchni.
Mikroskop sił atomowych powinien pracować w powietrzu i w cieczy w trybie
obrazowania ogólnego przeznaczenia o cechach:
 obrazowanie odbywa się ze standardowymi szybkościami skanowania (ok. 10
minut na obraz - 512x512 punktów),
 bezpośrednia kontrola sił pomiędzy igłą a próbką na poziomie co najmniej 40 pN,
 możliwość mapowania na żywo kanału danych z rozdzieloną adhezją w zakresie
od 2 nN, do 15 mN oraz sztywnością w zakresie od kilku kPa do MPa,
 automatyczna kompensacja dryfu sygnału odchylenia.
Mikroskop sił atomowych powinien umożliwiać pracę w powietrzu i w cieczy w trybie
ilościowego mapowania siłowego z szybkością zbierania krzywych do 150Hz, tryb
na żywo przedstawia uzyskiwane dane.
AFM powinien być wyposażony w głowicę pomiarową o następujących parametrach:
 powinna umożliwiać instalacje na mikroskopie badawczym ze standardowym
kondensorem o aperturze numerycznej 0,35 NA.









możliwość zmiany obiektywu za pomocą rewolweru bez konieczności
demontażu stolika mikroskopu sił atomowych.
poziomem szumów nie większym niż 35 pm RMS w osi Z podczas
obrazowania w cieczy.
możliwością pracy w powietrzu i w cieczy na próbkach umieszczonych na
nośnikach z wykorzystaniem uchwytu podciśnieniowego lub magnetycznego
zapewniającego stabilne umiejscowienie preparatu w tym na szkiełkach
podstawowych (25x75 mm) i nakrywkowych (25x25 mm) a także szalkach
Petriego o średnicy 35, 50 i 60 mm.
powinna posiadać układ zmotoryzowanego zbliżania głowicy do powierzchni
próbki z wyeliminowanym ruchem bocznym sondy.
zmotoryzowanym pozycjonowaniem próbki bez zdejmowania głowicy
skanującej w zakresie co najmniej 10 mm w kierunkach X oraz Y.
zakres skanowania z załączonymi czujnikami sprzężenia zwrotnego co
najmniej 90 µm x 90 µm (XY) i co najmniej 15 µm (Z). Układ kontroli
skanera powinien posiadać mechanizm aktywnej i pasywnej linearyzacji
położenia.
możliwością dostępu do próbki z góry oraz z boku w celu wprowadzania
płynów przy pomocy pipety w czasie gdy igła skanująca jest na lub blisko
powierzchni próbki.
układ kontroli pozycji mikrobelki powinien pracować w oparciu o diodę
luminescencyjną podczerwoną o długości fali co najmniej 840 nm.
układ podglądu optycznego próbki wyposażony w obiektyw 10x oraz kamerę.
Układ ma być stosowany w sytuacjach gdy potrzebny jest podgląd pola


skanowania AFM w przypadku próbek nieprzeźroczystych, ustawiany
bezpośrednio na głowicy skanującej.
mała cela cieczowa o objętości <60 µl, pozwalająca na badania z przepływem
cieczy.
dodatkowa cela perfuzyjna inkubacyjna do prowadzenia badań
długookresowych z możliwością przepływu cieczy oraz gazu, kontroli poziomu
cieczy oraz temperatury inkubacji w zakresie od RT do 60ºC, pracująca w
oparciu o szalkę Petriego o średnicy nie większej niż 50mm.
Oferowany mikroskop AFM powinien zostać dostarczony wraz z komputerem
sterującym, wyposażonym w dwa monitory o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 30”
oraz oprogramowanie sterujące mikroskopem. Parametry techniczne komputera
powinny pozwolić na pełne wykorzystanie możliwości systemu AFM. System
komputerowy powinien być wyposażony w dodatkowe wolne gniazdo LAN do
podłączenia systemu do sieci Intranet. Dodatkowo dysk przenośny o pojemności 1
TB z gniazdem USB 3.0 oraz pamięć zewnętrzna typu. USB o pojemności nie
mniejszej niż 64 GB z gniazdem USB 3.0.
Kontroler oferowanego mikroskopu AFM powinien posiadać następujące parametry:
 możliwość pomiaru stałej sprężystości mikrobelki w zakresie
częstotliwości próbkowania do 2 MHz.
 co najmniej 16 bitową rozdzielczość analizy i generowania sygnału dla każdej
osi skanowania niezależnie od wielkości pola skanowania i jego odsunięcia od
położenia centralnego (podać ilość przetworników dla każdej osi).
 co najmniej 3 zintegrowane wzmacniacze fazoczułe (ang. Lock-in).
 wszystkie wzmacniacze fazoczułe muszą posiadać możliwość kontroli z
poziomu oprogramowania z możliwością kontroli zakresu pracy, kierowania
sygnału wejściowego i kierowania sygnałem wyjściowym.
 możliwość dostępu do sygnałów wejścia i wyjścia konfigurowalny z poziomu
oprogramowania.
 możliwość szybkiej akwizycja danych z częstotliwością co najmniej 50MHz.
 próbkować dane w pętli sprzężenia zwrotnego z szybkością co najmniej
60kHz.
 możliwość cyfrowego strojenia współczynnika dobroci Q dla mikrobelki.
Oprogramowanie sterujące mikroskopem AFM powinno:
 umożliwiać akwizycje do 8 kanałów danych jednoczenie,
 pomiar wymiarów detali na podstawie rejestrowanego na bieżąco obrazu,
 pomiar odległości i kątów na rejestrowanych obrazach,
 zapewniać pełne sterowanie funkcjami systemu oraz akwizycję i obróbkę
danych topograficznych oraz pomiaru sił,
 powinno pozwalać na wykonywanie eksperymentów z zakresu nanolitografii
oraz nanomanipulacji,
 powinno obejmować automatyczne sortowanie wyników oraz
dopasowywanie modeli sprężystości materii miękkiej w tym modelu
Hertza oraz modelu Hertza-Sneddona, do zarejestrowanej krzywej siłaodległość,


licencja powinna zapewniać możliwość zainstalowania wersji offline
oprogramowania mikroskopu na dowolnej ilości komputerów, jaką wskaże
Zamawiający,
powinno pozwalać na nakładanie obrazów AFM oraz optycznych wykonanych
w tym samym miejscu.
Oferowany system powinien być wyposażony w odpowiedni system akustycznej i
antywibracyjnej niwelacji drgań o powierzchni roboczej wymiarach nie mniejszych niż
90x110 cm, ale nie większe niż 120x120 cm wraz z kompresorem sprężonego
powietrza.
Mikroskop AFM powinien umożliwiać pracę z sondami różnych producentów.
Oferowany system musi współpracować z mikroskopem optyczno-fluorescencyjnym
w układzie odwróconym o parametrach:
 Ergonomiczny statyw z wysokiej klasy torem optycznym,
 Wbudowany lewy port z trójstopniowym podziałem światła okulary/kamera: 0%
/100%, 50%/50%, 100%/0%,
 Współosiowa, pełnowymiarowa śruba makro- i mikrometryczna,
 Regulacja siły nacisku śruby mikrometrycznej,
 Zakres przesuwu minimum 9mm, dokładność ogniskowania: 1µm,
 Pokrętło regulacji siły światła w przedniej części statywu z zaznaczonym
poziomem optymalnego oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii,
 Budowa modułowa z możliwością montażu co najmniej dwóch modułów m.in.
kodowanego
kondensora
fluorescencyjnego,
kodowanego
zmieniacza
powiększeń.
 Możliwość łatwej wymiany modułu (bez konieczności serwisu) na dodatkowy
moduł w postaci kondensora fluorescencyjnego lub dodatkowego portu kamery.
Możliwość rozbudowy o wymienny, kodowany moduł w postaci zmieniacza
powiększeń co najmniej trójpozycyjny: 1x, 1,6x, 2x tak, aby zmiana powiększenia
widoczna była we wszystkich portach mikroskopu i pozwalała na uzyskanie
powiększenia optycznego nie mniej niż 2000x.
Oświetlenie:
 Wbudowane źródło światła typu True-LED (w konstrukcji jak i bazie bez użycia
filtra niebieskiego)
 czas życia minimum 20 000h.
 Regulacja z poziomu bazy mikroskopu,
 Możliwość zastosowania wymiennie oświetlacza halogenowego o mocy minimum
100W,
Optyka korygowana do nieskończoności, standardowa długość optyczna obiektywów
nie większa niż 45mm.
Kondensor:
 Karuzelowy o aperturze numerycznej NA=0,35
 Co najmniej 5-pozycyjny obrotowy podajnik na elementy optyczne,
 Ogniskowanie poprzez pokrętła umieszczone w przedniej części filaru, zakres
przesuwu minimum 85mm,
 Mechanizm szybkiego powrotu do ustawionej pozycji kondensora,


Miejsce na co najmniej 4 filtry o średnicy minimum 45mm,
Elementy optyczne do obserwacji w kontraście fazowym dla obiektywów
(minimum) 4x 10x 20x 40x
Wymienny, kodowany uchwyt rewolwerowy na co najmniej 6 obiektywów ze
szczeliną na wsuwkę do kontrastu DIC. Zmiana powiększenia widoczna w
oprogramowaniu do zarządzania mikroskopem i zestawem do mikrofotografii.
Stolik:
 Manualny stolik przedmiotowy z prawostronnym uchwytem przesuwu preparatu w
osi X/Y. Zakres ruchu co najmniej: 110 mm x 75mm (X x Y) jak i 50mm x 50mm –
zmiana zakresu poprzez odpowiednie ustawienie ograniczników.
 Maksymalne obciążenie (wraz z uchwytem preparatów): 1000g,
 Wymienne uchwyty do zamontowania szalek Petriego 35mm i szkiełek
mikroskopowych.
 Możliwość łatwego demontażu (bez konieczności wzywania serwisu).
Nasadka:
 Dwuokularowa o kącie nachylenia 45,
 Regulacja odległości międzyźrenicznej min. 50-76mm,
 Regulacja korekcji +/-5 dioptrii w jednym z tubusów,
Okulary:
 Powiększenie 10x,
 Numer pola FN=22,
 Wymienne, zwijalne osłonki gumowe na okulary,
Filtr rozpraszający światło, zapewniający homogeniczne oświetlenie pola widzenia.
Obiektywy o standardowej, łatwo dostępnej długości optycznej 45 mm, o
powiększeniach / minimalnej aperturze (NA)/ minimalnej odległości roboczej (WD) do
jasnego pola, fluorescencji i kontrastu fazowego:
 minimum Plan Fluorytowy 4x długodystansowy / NA=0,13/ WD=17 mm,
 minimum Plan Fluorytowy 10x długodystansowy / NA=0,25/ WD=10 mm,
 minimum Plan Fluorytowy 20x długodystansowy/ NA=0,45/ WD=7,8 mm,
 minimum Plan Fluorytowy 40x długodystansowy/ NA=0,60/ WD=4,2 mm
 minimum Plan Fluorytowy 60x długodystansowy/ NA=0,70/ WD=2,2 mm
Wyposażenie do fluorescencji:
 Kodowana karuzela na co najmniej 8 kostek z filtrami fluorescencyjnymi, zmiana
położenia kostek z filtrami automatycznie odczytywana przez oprogramowanie dla
łatwej akwizycji obrazów wielowymiarowych,
 Montaż kostek z filtrami bez użycia narzędzi,
 Wbudowana soczewka wg technologii „fly-eye” zapewniająca równomierne i
intensywne oświetlenie całego preparatu,
 Moduł doprowadzający światłowód w kształcie litery „L”, z bocznym
doprowadzeniem światłowodu do bazy mikroskopu,
 Centrowana przesłona polowa i aperturowa,
 Co najmniej trójpozycyjna wsuwka na filtry szare,
 Oświetlacz fluorescencyjny w kształcie litery „L” z bocznym podłączeniem źródła
światła (z lewej lub prawej strony),
 Palnik rtęciowy o mocy co najmniej 130 W i czasie życia minimum 2000 h,
 Co najmniej 7-pozycyjna regulacja intensywności (100%, 50%, 25%, 12%, 6%,
3%, 0%),
 Światłowód doprowadzający światło o długości minimum 150 cm, transmisja w
zakresie min. 340-800 nm,




Czynna średnica światłowodu minimum 3mm,
Wyświetlacz LCD z czasem pracy lampy i ustawieniami przesłony,
Kostka z filtrami do wzbudzenia światłem UV: 340-390 nm/410 nm/420 nm
Kostka z filtrami do wzbudzenia światłem niebieskim: 460-495 nm/505 nm/510
nm,
 Kostka z filtrami do wzbudzenia światłem zielonym: 530-550 nm/570 nm/575 nm.
Wyposażenie do mikrofotografii:
Kolorowa kamera cyfrowa:
 Rozdzielczość minimum: 2080 x 1544 pixeli
 Bining minimum: 2x, 3x
 Wielkość piksela co najmniej: 3.45 x 3.45 µm
 Wielkość chipa: 1/1,8”
 Zakres dynamiki minimum: 14 bit
 Czas ekspozycji min: 0,1ms do co najmniej 160 s
 Czas odświeżania: do 25 fps , 7 fps przy najwyższej rozdzielczości
 Możliwość pracy w trybie monochromatycznym,
 Chłodzenie elementem Peltier,
 Mocowanie: standard C-mount
 PC-interface: FireWire™ (IEEE 1394a/b)
 Programowa kontrola wszystkich funkcji kamery
 Automatyczna kontrola kontrastu i balansu bieli,
 Kamera od tego samego producenta co mikroskop (zapewnienie najlepszej
kompatybilności),
Oprogramowanie do cyfrowej rejestracji obrazu:
 Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu i odczyt kodowanych
elementów mikroskopu,
 Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów
ekspozycji,
 Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff , .vsi)
 Nagrywanie filmów w formacie .avi
 Wykonywanie zdjęć w odstępach czasowych (Time Lapse) z możliwością ich
analizy,
 Manager tworzenia eksperymentów do automatycznego wykonywania serii
poleceń dostępnych technik i funkcjonalności mikroskopu w formie ikon,
 Łączenie i wydzielanie zdjęć, kanałów i składowych RGB, zdjęć
wielowymiarowych i regulacja intensywności każdego z osobna,
 Pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód
prostokąta, koła, elipsy, wieloboku na wykonanym zdjęciu jak i obrazie „na żywo”
ze statystyką pomiarów,
 Eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 Automatyczne tworzenie obrazów o zwiększonej głębi ostrości w trakcie
ogniskowania (ręcznego bądź automatycznego)
 Automatyczne tworzenie obrazów panoramicznych (ręczne bądź automatyczne)
nie mieszczących się w polu widzenia,
 Automatyczne składanie obrazów w osi Z,
 Przeglądanie i porównywania obrazów w czasie akwizycji,
 Wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych ze zdjęciami,

Analiza fazowa za pomocą oprogramowania z możliwością segmentacji na całym
obrazie i dowolnie wybranych obszarach (zliczanie pola powierzchni, stopnia
pokrycia i zliczania punktów),
 Tworzenie profili intensywności na obrazie „na żywo”,
 Możliwość zwiększenia funkcjonalności poprzez instalację dodatkowych modułów
funkcyjnych,
 Rozbudowa oprogramowania poprzez uaktualnienia bez konieczności
ponownego zakupu oprogramowania,
 Aplikacja do współpracy z systemami MS Windows 7 lub 8,
 Oprogramowanie od tego samego producenta co kamera (zapewnienie najlepszej
kompatybilności).
Zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż:
 Komputer klasy PC, Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką osiągający
w teście PassMark CPU Mark wynik minimum 5800 pkt,
 Pamięć minimum: 8 GB
 Dysk twardy co najmniej: 1 TB
 Dysk optyczny: 16XDVD+/-RW Drive,
 System operacyjny,
 Program antywirusowy,
 Dwa monitory minimum: 24 cale,
 Rozdzielczość minimum: 1920x1080 pikseli,
 Złącza DVI-D,
 Komputer i monitor od tego samego producenta (zapewnienie pełnej
kompatybilności)
 Pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji
wyników) z dożywotnią licencją oraz program antywirusowy z co najmniej trzy
letnią licencją.
 System do podtrzymywania hodowli komórek adherentnych w warunkach
przepływu medium hodowlanego jak i również w przepływie medium
hodowlanego z komórkami z możliwością utrzymania fizjologicznych warunków
hodowli w tym przepływu jednokierunkowego, oscylacyjnego oraz pulsacyjnego.
System musi być wyposażony w kompatybilne ze sobą elementy takie jak:
o Pompa sprężonego powietrza pracująca w zakres ciśnień od 0 do 100 mbar,
dokładność: nie gorsza niż ±1 mbar. Pompa powinna generować stałe
ciśnienie, co umożliwiało by pompowanie cieczy z jednej strzykawki do
drugiej i odwrotnie. Wywoływane ciśnienie powinno regulować szybkość
przepływu cieczy przez układ przepływowy.
o Układ przepływowy dający możliwość pracy z różnymi zestawami do perfuzji
oraz z kanałami hodowlanymi zawierający statywy do układów perfuzyjnych
o objętościach całkowitych nie mniejszych niż 11.5 ml i nie większych niż 12
ml oraz nie mniejszych niż 2,5 ml oraz nie większych niż 3 ml. Przepływ
powinien być możliwy do przeprowadzenia podczas prowadzonej hodowli w
dołączonym do układu inkubatorze, jak również poza inkubatorem. Układ
grzewczy powinien być dostosowany do pracy poza inkubatorem. Układ
przepływowy powinien spełniać następujące parametry: Szybkość przepływu
w zakresie: 0.03 – 35 ml/min. Naprężenie ścinające w zakresie: 0.3 – 150
dyn/cm2.
o Możliwość użycia układów perfuzyjnych o całkowitej objętości: 2.5ml, 12 ml,
50 ml.
o Zestaw startowy do perfuzji o objętości całkowitej do 11,5 do 12 ml (w tym
objętość wyłączona ok. 1 ml) zawierający: sterylne filtry powietrza o wielkości
porów nie większych niż 0.2 µm wykonane z politetrafluoroetylenu, co
najmniej dwa zbiorniki na ciecz (strzykawki), sterylne silikonowe wężyki o
średnicy nie mniejszej niż 0.8 mm i nie większej niż 0.85 mm oraz o długości
nie mniejszej niż 50 cm z możliwością autoklawowania, dwa adaptery typu
Luer’a do połączenia z wybranymi kanałami hodowlanymi szkiełka oraz
łącznik pomiędzy kanałami, gdy nie ma podpiętego kanału hodowlanego
szkiełka.
o Układ grzewczy do układu perfuzyjnego dający możliwość grzania w zakresie
temperatur od 15 - 40°C, wraz z podgrzewanymi uchwytami montowanymi
od dołu i na górę komory hodowlanej.
o Inkubator o objętości co najmniej 14 l z kontrolą CO 2 oraz temperatury
nadający się do włożenia jednocześnie dwóch układów przepływowych.
o Aluminiowy stojak na komory hodowlane na mikroskop z mocowaniem
magnetycznym.
o Zestaw startowy układów do perfuzji o parametrach:
 Sześć układów do perfuzji o objętości całkowitej 11.7ml (w tym objętość
wyłączona 0.9ml) zawierające każdy: sterylne filtry powietrza o wielkości
porów 0.2µm wykonane z politetrafluoroetylenu, dwa zbiorniki na ciecz
(strzykawki) o objętości 10ml każdy, sterylne silikonowe wężyki o średnicy
0.8mm oraz o długości 50cm z możliwością autoklawowania, dwa
adaptery Luer’a (0.2) do połączenia z wybranymi kanałami hodowlanymi
µ-Slides
oraz łącznik pomiędzy kanałami niezbędny, gdy nie ma
podpiętego kanału hodowlanego µ-Slides . Układy dedykowane do kanału
hodowlanego µ-Slides o wysokości 0.2mm bądź 0.2mm.
 Sześć układów do perfuzji o objętości całkowitej 2.7 ml (w tym objętość
wyłączona 0.7 ml) zawierające każdy: sterylne filtry powietrza o wielkości
porów 0.2 µm wykonane z politetrafluoroetylenu, dwa zbiorniki na ciecz
(strzykawki) o objętości 2 ml każdy, sterylne silikonowe wężyki o średnicy
0.5 mm oraz o długości 50 cm z możliwością autoklawowania, dwa
adaptery Luer’a (0.1) do połączenia z wybranymi kanałami hodowlanymi
µ-Slides
oraz łącznik pomiędzy kanałami niezbędny, gdy nie ma
podpiętego kanału hodowlanego. Układy dedykowane do kanału
hodowlanego typu µ-Slides o wysokości 0.1 mm.
 Trzy układy do perfuzji o objętości całkowitej 2.5 ml (w tym objętość
wyłączona 0.5 ml) zawierające każdy: sterylne filtry powietrza o wielkości
porów 0.2 µm wykonane z politetrafluoroetylenu, dwa zbiorniki na ciecz
(strzykawki) o objętości 2 ml każdy, sterylne silikonowe wężyki o średnicy
0.5 mm oraz o długości 15 cm z możliwością autoklawowania, dwa
adaptery Luer’a (0.1) do połączenia z wybranymi kanałami hodowlanymi
µ-Slides
oraz łącznik pomiędzy kanałami niezbędny, gdy nie ma
podpiętego kanału hodowlanego. Układy dedykowane do kanału
hodowlanego µ-Slides o wysokości 0.1 mm.
 Strzykawki oraz filtry: Dwadzieścia układów zawierających każdy po dwa
sterylne zbiorniki na ciecz (strzykawki) o objętości 10ml każdy wraz ze
sterylnymi filtrami powietrza o wielkości porów 0.2 µm wykonane z
politetrafluoroetylenu. Dwadzieścia układów zawierających każdy po dwa
sterylne zbiorniki na ciecz (strzykawki) o objętości 2 ml każdy wraz ze
sterylnymi filtrami powietrza o wielkości porów 0.1µm wykonane z
politetrafluoroetylenu.
 Komory hodowlane: 45 sterylnych kanałów hodowlanych wykonanych z
materiału umożliwiającego łatwą adhezję komórek typu μ-Slide, wraz z
dwoma adapterami Luer’a (0.2) każdy do połączenia z wybranym układem
perfuzyjnym, 45 sterylnych kanałów hodowlanych wykonanych z materiału
umożliwiającego łatwą adhezję komórek typu μ-Slide, wraz z dwoma
adapterami Luer’a (0.8) każdy do połączenia z wybranym układem
perfuzyjnym, 15 sterylnych kanałów hodowlanych wykonanych z materiału
umożliwiającego łatwą adhezję komórek typu μ-Slide, wraz z dwoma
adapterami Luer’a (0.1) każdy do połączenia z wybranym układem
perfuzyjnym.
o Komputer z oprogramowaniem do sterowania pracy pompy szybkości
przepływu oraz naprężenia ścinającego (shear stress).
Wyposażenie uzupełniające : kabel zasilający, pokrowiec ochronny, 2 żarówki
halogenowe, łącznik z gwintem C i faktorem 1x do podłączenia kamery do
mikrofotografii.
Zestaw startowy ostrzy pomiarowych do mikroskopu AFM o parametrach (do
wszystkich ostrzy muszą być dostarczone certyfikaty jakości oferowanych
parametrów technicznych):
 co najmniej 100 sond (pakowane po nie więcej niż 25 sztuk w opakowaniu) o
typowych stałych sprężystości poniżej 0.05 N/m do pracy w modzie
kontaktowym w cieczy i w powietrzu. Wysokość ostrza miedzy 3 a 10 µm.
 co najmniej 100 sond (pakowane po nie więcej niż 25 sztuk w opakowaniu) o
typowych stałych sprężystości poniżej 0.08 N/m do pracy w modzie
kontaktowym w cieczy i w powietrzu. Wysokość ostrza co najmniej 12µm.
 co najmniej 100 sond (pakowane po nie więcej niż 25 sztuk w opakowaniu) do
pracy w modzie przerywanego kontaktu oraz bezkontaktowego w powietrzu o
częstotliwości rezonansowej z zakresu 300 a 450 kHz. Wysokość ostrza
powyżej 10µm.
 co najmniej 20 sond o geometrii sfery o średnicy 5 µm wykonanych z bromokrzemowego szkła ze stałą sprężystości 0.08 N/m. Ostrze umocowane jest na
dźwigni o długości 200 µm oraz szerokości 28 µm. Strona odbijająca
dźwigienek pokryta złotem.
 co najmniej 20 sond o geometrii sfery o średnicy 6.62 µm wykonanych z
tlenku krzemu ze stałą sprężystości 0.08 N/m. Ostrze umocowane jest na
dźwigni o długości 200µm oraz szerokości 28 µm. Strona odbijająca
dźwigienek pokryta złotem.
 co najmniej 60 (pakowane po nie więcej niż 20 sztuk w opakowaniu) sond do
pomiarów elektrycznych o rezystywności 0.01 - 0.025 Ω/cm wykonanych z
krzemu domieszkowanego antymonem. Wysokości ostrza w zakresie od 10
µm do 15 µm stałą sprężystości z zakresu 0.2 do 0.4 N/m.

co najmniej 100 (pakowane po nie więcej niż 25 sztuk w opakowaniu) sond z
widocznym ostrzem (tzw tip Visual) o stałej sprężystości od 0.6 do 3.5 N/m,
wysokość ostrza od 9 do 19 µm. Strona odbijająca dźwigienek pokryta
aluminium.
Wzorce kalibracyjne do kalibracji pracy skanerów w osiach x, y, z.
Siatka kalibracyjna używana do obliczeń promienia krzywizny ostrza i dekonwolucji.
Siatka kalibracyjna z cząstkami kobaltu do badania rozdzielczości sondy w powietrzu
i w wodzie.
Niezbędne wzorce do kalibracji ilościowego mapowania siłowego w zakresie od kPa
do MPa
Szalki: co najmniej 150 szalek ze szklanym dnem o średnicy 50 mm typu Wilco Wells
lub równoważne.
Dotyczy części III
Wykonawca przeprowadzi specjalistyczny instruktaż dla co najmniej dwóch osób w
miejscu dostawy, z zastrzeżeniem, iż jeżeli producent wymaga szkolenia w swoim
ośrodku, to Wykonawca zobowiązany jest do organizacji takiego szkolenia (koszty
dojazdu i pobytu szkolonych pokrywa wykonawca).
Część IV:
Dostawa i montaż poniżej wymienionych urządzeń:
Laboratoryjna drukarka strumieniowa (ang. Inkjet printer) do nadruku ścieżek
przewodzących oraz wzorów półprzewodników organicznych – 1 szt.
Urządzenie powinno posiadać następujące parametry techniczne:
-możliwość nadruku wzorów oraz pojedynczych kropek o najmniejszej wielkości
1 mikrometra (rozdzielczość 1 mikrometr)
-rozmiary urządzenia nie większe niż:
610mm(szerokość)×760mm(głębokość)×540mm(wysokość)
-Obszar druku: 50mm wzdłuż osi X i 50 mm wzdłuż osi Y.
-Objętość drukowanej kropli: 10 pikolitrów
-Drukarka musi być dostosowana do druku atramentami o lepkości w zakresie od 0,5
do 10 000 cps.
-Prędkość przesuwania elementu drukującego: 10 mm/s wzdłuż osi X, 10 mm/s
wzdłuż osi Y oraz 1 mm/s wzdłuż osi Z.
-Powtarzalność druku ± 0,2 µm. wzdłuż osi X, ±0,2 µm wzdłuż osi Y oraz ±0,5 µm
wzdłuż osi Z.
-Zachowanie kształtu prostego w wydruku na obszarze co najmniej 5 mikrometrów
-Napięcie zasilania 230Vaz/50Hz
-Drukarka musi być wyposażona w układ optyczny wraz z kamerą do obserwacji
drukowania w czasie rzeczywistym. Układ optyczny powinien zawierać soczewki
pozwalające uzyskać powiększenie obserwowanego obszaru od 1,16x do 14x oraz
źródło światła przeznaczone do oświetlania obserwowanego obszaru (np. oświetlacz
z diodami elektroluminescencyjnymi typu LED).
-Drukarka musi być wyposażona w układ soczewek powiększających, kamerę
monochromatyczną zapewniającą rozdzielczość 330 tysięcy pixeli.
-Drukarka musi posiadać stoliczek do próżniowego mocowania podłóż oraz
dostosowaną do układu pompę próżniową wraz z wymaganymi przewodami
próżniowymi do podłączenia stoliczka z pompą.
-Jednostka sterująca: zestaw komputerowy z systemem operacyjnym o parametrach
nie gorszych niż:
● Dysk SSD 256GB
● 16GB RAM (1600MHz) lub więcej
● Dysk magnetyczny o pojemności co najmniej 1TB
● płyta główna z obsługą USB3, co najmniej dwoma cyfrowymi wyjściami video
(HDMI lub DVI) oraz interfejsem sieciowym
● nagrywarka DVD
● obudowa typu Midi-Tower, np
http://www.komputronik.pl/product/165720/Sprzet_komputerowy_/Podzespoly/
Fractal_Design_Define_R4_USB_3_0_Black_Pearl_bez_zasilacza.html
● Monitor 24 cale, Full HD
● Myszka i klawiatura
-Dostawca dostarcza 3 zestawy elementów dozujących atrament zapewniających
szerokość linii drukowanej w zakresach: od 1 mikrometrów do 3 mikrometrów, od 5
mikrometrów do 10 mikrometrów, od 15 mikrometrów do 20 mikrometrów. W każdym
zestawie powinno znajdować się 20 sztuk elementów dozujących atrament.
-Dostawca dostarcza także dostosowane do drukarki atramenty: atrament srebrny,
atrament złoty do druku ścieżek przewodzących
WARUNKI ODBIORU:
-Dostawca wykona minimum 3 wydruki próbne z użyciem dostarczonej drukarki oraz
dostarczonych atramentów.
-Dostawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia napisaną w języku angielskim lub
polskim.
Urządzenie do prowadzenia procesów fotolitograficznych z układem do
centrowania masek (z ang. „mask aligner”) – 1 szt.
Układ musi być tak zaprojektowany, aby pozwalał na centrowanie i jednoczesne
naświetlanie całej powierzchni płytek o rozmiarze do 100 mm za pomocą
wzorcowego szkła kwadratowego lub maski kwarcowej.
Urządzenie musi zawierać następujące elementy o wskazanych parametrach i
funkcjonalności:
Oprzyrządowanie do adaptacji masek, płytek lub podłóż:
-Pomost uchwytu musi być dostosowany do płytek i podłóż o rozmiarach od 5x5 mm
do 10x10 mm oraz płytek o średnicy: 1”, 2” i 100 mm.
-Próbka musi być utrzymywana w uchwycie za pomocą podciśnienia w trakcie
sekwencji pracy urządzenia oraz za pomocą dodatkowego obszaru podciśnienia
podczas sekwencji ładowania i rozładowywania. Urządzenie musi być przystosowane
do grubości płytki/podłoża:
-dla trybu ekspozycji STYK PODCIŚNIENIOWY: ≤1,0 mm
-dla wszystkich trybów ekspozycji: ≤ 4,0 mm
-Urządzenie musi umożliwiać operatorowi w łatwy sposób na ustawienie próbki w
uchwycie lub/i maski lub odpowiednio oprawie maski.
-Wymagania dotyczące wymiaru masek kwadratowych możliwych do
użycia w oprawach masek: 3”, 4” i 5” oraz fragmentów masek w
przypadku małych podłóż i płytek: 1” i 2”.
-Wymagania dotyczące wymiaru masek okrągłych możliwych do użycia
w oprawach masek: 5”, dla płytek o średnicy100 mm
-Maska musi być utrzymywana w uchwycie za pomocą podciśnienia: operator musi
mieć możliwość ręcznego wyłączyć to podciśnienie w dowolnym momencie
sekwencji urządzenia dla przeprowadzenia nietypowego działania.
-Układ musi pozwalać na łatwą wymianę uchwytów i oprawek masek bez użycia
narzędzi (np. bez konieczności odkręcania śrub).
Pomost centrowania:
-Wymagany zakres ruchu pomostu centrowania: X ≤ +/-5 mm, Y ≤+/-5 mm, obrót Φ ≤
+/-5°
-Ręczne ładowanie rozładowywanie płytek/podłóż bez użycia narzędzi i bez
konieczności wyjmowania maski
-Układ musi pozwalać na kompensację odchyleń grubości płytki:
-regulacja wysokości na osi Z.
-automatyczny
system
poziomowania
umożliwiający
uzyskanie
płaszczyznowej równoległości płytki względem maski.
Moduł centrowania w konfiguracji górnej:
-Moduł musi zawierać mikroskop z dzielonym polem zapewniający możliwość
jednoczesnej obserwacji lewego i prawego pola (w podwójnym okularze, potrójnym
lub na obrazie wideo) oraz opcjonalny ekran wideo/kamery
-Moduł musi posiadać możliwość rozbudowy na miejscu o funkcję oświetlenia w
ciemnym polu i obiektywy do ciemnego pola, a także o funkcję kontrastu różnicowointerferencyjnego.
-Możliwość
rozbudowy
systemu
o
funkcję
centrowania
w
podczerwieni
i
podświetlenie.
-Wizualizacja obiektów musi być odbywać się za pomocą okularów (obiektyw okularu
o powiększeniu10x) oraz okularów podwójnych. Wymagane jest zapewnienia dużej
głębi ostrości (DOF) i możliwości wyświetlania kontrastu kolorów w wysokiej
rozdzielczości podczas centrowania.
-Układ musi posiadać ręczna głowicę obiektywową dla co najmniej 3 obiektywów,
zapewniającą średnie powiększenie: maksymalnie 188x oraz wysokie powiększenie
co najmniej 338x.
-Minimalne osiągalne rozdzielenie lewej/prawej osi optycznej dla obserwacji z
podziałem pola przy zastosowaniu obiektywu o wysokim powiększeniu (co najmniej
338x): ≤ 12mm
-Maksymalne osiągalne rozdzielenie lewej/prawej osi optycznej dla obserwacji z
podziałem pola przy wszystkich wartościach powiększenia musi być na poziomie co
najmniej 100 mm.
-Minimalny zakres ruchu pomostu mikroskopu:
-Oś X: +/-40mm; obowiązkowe do użycia w charakterze alternatywnej
możliwości
jednopolowego
centrowania
fragmentów podłoża
za
pomocą dowolnego powiększenia i udostępnionych później obiektywów
do rozbudowy (20x, 40x, 50x.)
-Oś Y:
50 mm w kierunku do operatora znajdującego się z przodu
urządzenia; obowiązkowe dla zapewnienia skutecznego i prostego
centrowania z podziałem pola dużego ścięcia bazowego płytki 100 mm
w standardzie SEMI.
-Oś Y: 30 mm w kierunku przeciwnym do operatora znajdującego się z
przodu urządzenia
-Oś obrotu +/-4°
-Układ musi pozwalać na wstępne ręczne ustawianie ostrości w celu adaptacji do
odchyleń grubości maski do poziomu 4,8 mm oraz precyzyjne ręczne ustawianie
ostrości w zakresie +/-1mm niezależnie dla każdego obiektywu. Obie funkcje muszą
być regulowane niezależnie od jakiejkolwiek sekwencji oprogramowania dla
zapewnienia maksymalnej elastyczności zastosowań.
-Wymagana dokładność centrowania: +/-0,5 µm. Przy czym dostawca zaprezentuje
wymaganą dokładność centrowania w fazie akceptacji urządzenia na podstawie
materiałów dostawcy oraz według reguł projektowania dostarczonych przez niego
znaczników centrowania dla procesu opartego na standardowym oporze dodatnim
UV400
(grubość
1 um)
w
środowisku
pozbawionym
wibracji
w
czystym
pomieszczeniu.
System ekspozycji musi zawierać:
-Źródło zasilania dla rtęciowej lampy krótkołukowej o mocy znamionowej 350 W i
500 W; moc lampy musi być regulowana poza zakres znamionowy w bezpiecznym
zakresie i za pomocą cyfrowego wyświetlacza.
-Czas zużycia lampy musi być obliczany na podstawie jej modułu źródła zasilania,
nie może polegać na czynności wyłącz/wyłącz i musi być niezależny od
oprogramowania komputerowego.
-Tryb stałego natężenia w trakcie ekspozycji musi być zintegrowany dla każdego
zakresu widmowego UV (UV300: 240–260 nm, UV300: 280–350 nm, UV400: 350–
450 nm). Możliwość regulacji natężenia światła na tę samą wartość musi następować
przez automatyczną
korektę mocy lampy dzięki wewnętrznemu czujnikowi
sprzężenia zwrotnego oraz regulację w pętli zamkniętej niezależnie od komputera.
Natężenie światła i kanał pomiaru światła muszą być regulowane z panelu
przedniego urządzenia.
-Zakres dostawy obejmuje jedną lampę dla każdej mocy: 500WHgXe i 350WHg.
-Wymagany zakres widmowy dla światła padającego dla co najmniej jednego typu
lampy musi wynosić: 240 nm - 450 nm. Ustawienie dla każdej długości fali 250 nm
/320 nm /linia g, h, i musi być realizowane przez wymianę filtra. Zakres dostawy musi
obejmować zestaw filtrów pasmowych o linii i (wyśrodkowane,365 nm) , UV400,
UV300, UV250
-System optyczny oparty na mikrosoczewkach musi zawierać element zmniejszający
dyfrakcję w celu zwiększenia rozdzielczości i poprawy jakości ściany bocznej.
System optyczny musi umożliwiać wymianę lampy bez konieczności jej regulacji dla
zapewnienia jednorodności oświetlenia oraz musi umożliwiać zmianę kąta kolimacji i
charakterystyki padającego światła metodą prostej wymiany płytki filtru
(np. bez
konieczności odkręcania śrub).
-Rozdzielczość urządzenia powinna zostać zademonstrowana co najmniej na etapie
akceptacji fabrycznej narzędzia z zastosowaniem następującej specyfikacji:
Tryb ekspozycji
Bliskość 50 um
Bliskość 20 um
Kontakt miękki
Rozdzielczość dla wzorca
5 sąsiednich linii/odstępów
5,0 um (UV400)
3,0 um (UV400)
2,0 um (UV400)
Kontakt twardy
Kontakt podciśnieniowy

1,0 um (UV400)
0,8 um (UV400)
0,5 um (UV250)
Dostawca musi dostarczyć jeden zewnętrzny miernik UV z sondami
pomiarowymi ustawionymi na zakres widmowy 240–260 nm, 280–350 nm,
365 nm, 350–450 nm, obejmujący w pełni zintegrowane funkcje. Miernik musi
być niezależny od jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego i musi
posiadać funkcje: integracji dawki światła, statystyki jednorodności światła.
Dostawca musi być w stanie zaoferować usługę rekalibracji tego urządzenia
na życzenie odbiorcy.
Mody ekspozycji w procesie fotolitograficznym oraz ich funkcjonalność:
-Siła stosowana podczas poziomowania płytki i maski musi być regulowana i
powtarzalna w prosty sposób przez operatora: metoda do wyboru przez dostawcę:
na przykład: poprzez regulację siły lub system pneumatyczny
-Mody ekspozycji muszą być wybierane i zapisywane z receptury:
-ekspozycja z odstępem: poziomowanie w kontakcie, ale ekspozycja z
powtarzalną luką dla kolejnych płytek
-kontakt miękki: w czasie ekspozycji na światło próbka musi być
utrzymywana przez podciśnienie w uchwycie w całym czasie trwania
zadanej sekwencji pracy urządzenia.
-kontakt twardy: w czasie ekspozycji na światło próbka musi być
dociskana do maski przez wsteczne ciśnienie azotu przy jego
regulowanym przepływie.
-kontakt podciśnieniowy i z niskim podciśnieniem: warstwa powietrza
uwięziona między maską i płytką jest usuwana w celu zwiększenia
rozdzielczości procesu fotolitograficznego. Podciśnienie musi być
regulowane w celu dostosowania jego poziomu do specjalnych
procesów, takich jak lekkie przywieranie fotomaski, oraz w celu
uzyskania
automatycznej
sekwencji
progresywnego
zwiększania
podciśnienia w komorze. Regulacja ciśnienia musi być realizowana
ręcznie i niezależna od jakiejkolwiek sekwencji oprogramowania dla
zapewnienia maksymalnej elastyczności procesu.
-We wszystkich modach ekspozycji
musi być dostępna funkcja
oraz po zakończeniu sekwencji centrowania
ekspozycji na dodatkowe dawki światła dla całej
powierzchni próbki/płytki oraz możliwość oceny tej dawki w różnych miejscach pola
próbki poddawanej ekspozycji.
-Czas trwania procesu fotolitograficznego powinien być programowalny w trakcie
każdej podsekwencji ekspozycji; ta możliwość powinna być zapisywana jako
parametr procesu w recepturze w celu jej ponownego użycia.
Możliwość rozbudowy jako opcja:

Zestaw dodatkowych obiektywów: 5x, 20x, obiektyw z przesunięciem dla
elementów podłoża lub centrowania ścięcia przy minimalnej odległości od
obiektywu 8 mm

Zestaw dodatkowych filtrów UV: Linia G (wyśrodkowany, 436 nm) , linia
H(wąskopasmowy przepustowy, wyśrodkowany, 405 nm)

Nanodruk: Narzędzie powinno umożliwiać rozbudowę o proces nanodruku dla
małych podłoży przy użyciu stempla szklanego. Rozbudowa powinna być
możliwa na miejscu.
Wymagania dotyczące podstawowych funkcji urządzenia:
-Łatwa wymiana lampy UV
-Dostawca
dostarczy
stół
przeciwwibracyjny
z
systemem
powietrznych. Granitowy stół bazowy będzie wyposażony w
amortyzatorów
4 kółka oraz 4
regulowane stopy oraz regał na moduł zasilania lampy; maksymalny łączny ciężar na
podłoże (stół+system): 310 kg
-Dotykowy monitor LCD działający bez komputera na potrzeby sterowania sekwencją
urządzenia, edycji i zapisywania receptur i parametrów oraz obsługi programów
konserwacyjnych.
-Definiowanie, kontrola i zapisywanie receptur musi być dokonywane przy użyciu
sterownika programowalnego PLC (a nie przy użyciu komputera)
-Wymiary systemu nie powinny przekraczać powierzchni w pomieszczeniu czystym
równej 0,5 m2 przy maksymalnej szerokości równej 65 cm.
-Wykonawca podłączy stół antywibracyjny do centralnego systemu ze sprężonym
powietrzem za pomocą dostarczonych przez siebie przewodów połączeniowych
(węży do gazu)), w ilości niezbędnej do przeprowadzenia instalacji stołu
antywibracyjnego z systemem amortyzatorów powietrznych .
-
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym nie przekracza 48 godzin od
momentu awarii urządzenia.
- Dostawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia napisaną w języku polskim
lub angielskim.
Powlekacz obrotowy (typu spin-coater) wraz z montażem dostarczonego
powlekacza na blacie lub w blacie stołu dygestorium laboratoryjnego – 1 szt.
Wymagane parametry techniczne powlekacza:
1. Powlekacz obrotowy musi być przystosowany do zamontowania na/ lub w
blacie stołu dygestorium laboratoryjnego.
2. Obudowa odporna na rozpuszczalniki organiczne takie jak: chloroform, toluen,
chlorobenzen
3. Rozmiar powlekacza nie większy niż:
400mm(długość)x400mm(szerokość)x300 mm (wysokość)
4. Waga urządzenia nie większa niż 20 kg.
5. Pompa próżniowa do mocowania próbek na stoliku obrotowym wraz z
elementami służącymi do połączenia pompy z powlekaczem obrotowym.
6. Regulowana prędkość, przyspieszenie oraz czas wirowania:
-Wartość prędkości wirowania w zakresie 100-10 000 obrotów na minutę (rpm)
-Wartości przyśpieszenia w zakresie 1-10 000 obrót/s2
7. Stolik wirujący z możliwością mocowania próbek o rozmiarach:1,5x2 cm, 2x2
cm, 10x10 cm oraz dla próbek okrągłych o średnicy od 2-10 cm
8. Materiał wirującego stolika grzewczego: stal nierdzewna
9. Awaryjny wyłącznik.
10. Napięcie i częstotliwość zasilania: AC 230 V/ 50 Hz
Wymagania stawiane oprogramowaniu kontrolno-sterującemu pracą
powlekacza obrotowego:
1. Programowalne cykle pracy powlekacza z dowolną ilością kroków w jednej
procedurze
2. Możliwość precyzyjnego określenia dla każdego pojedynczego kroku:
przyspieszenia, prędkości docelowej oraz czasu trwania obrotu stolika przy
zadanej prędkości
Warunki dostawy i odbioru:
-Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia powlekacza do odbiorcy oraz
zainstalowaniu go w blacie stołu dygestorium laboratoryjnego.
-Dostawca dostarczy także kanistry o pojemności 5l- w ilości 10 szt, do zbierania
odpadów roztworów w rozpuszczalnikach chemicznych chlorowanych i
niechlorowanych. Kanistry muszą być odporne na rozpuszczalniki typu chloroform,
chlorobenzen( w przypadku odpadów chlorowanych) oraz toluen, aceton, alkohole,
tetrahydrofuran (w przypadku odpadów niechlorowanych).
-W czasie testu akceptacyjnego urządzenia Dostawca zademonstruje opcje
programowe powlekacza oraz przeprowadzi test nakładania warstwy przy użyciu
dostarczanego powlekacza obrotowego.
-Dostawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia napisaną w języku polskim lub
angielskim.
Dostawa i zainstalowanie powlekacza obrotowego typu „spin-coater” z
grzewczym stolikiem obrotowym– 1 szt.
Wymagane parametry powlekacza:
1. Obudowa ze stali nierdzewnej
2. Rozmiar powlekacza nie większy niż: 380 (długość)x340(szerokość)x300 mm
(wysokość)
1. Waga urządzenia nie większą niż 20 kg.
2. Wbudowana pompa próżniowa do mocowania próbek na stoliku obrotowym
3. Regulowana prędkość, przyspieszenie oraz czas wirowania
-Wartość prędkości wirowania w zakresie 100-10 000 obrotów na minutę (rpm)
-Wartości przyśpieszenia w zakresie 1-12 000 obrót/s2
4. Oprogramowanie pozwalające na zdalne sterowanie systemem
5. Możliwość pracy w modzie manualnym lub automatycznym (sterowanym
przez komputer)
6. Cyfrowy regulator temperatury stolika grzewczego
7. Czujnik temperatury na podczerwień
8. Zakres temperatury stolika grzewczego do 200°C z dokładnością do 0,1°C
9. Rozmiar wirującego stolika grzewczego nie większy niż 6 cm
10. Stolik powinien umożliwiać mocowanie podłóż o średnicy od 1,5 do 5cm.
11. Materiał wirującego stolika grzewczego: ceramika
12. Awaryjny wyłącznik
13. Napięcie i częstotliwość zasilania: AC 230 V/ 50 Hz
Warunki dostawy i odbioru:
-Dostawca zainstaluje dostarczony powlekacz na stole dygestorium laboratoryjnego
oraz przeprowadzi minimum dwie próby naniesienia warstw na podłożu odbiorcy oraz
przy użyciu roztworu przygotowanego przez odbiorcę.
-Dostawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia napisaną w języku polskim lub
angielskim.
Dotyczy części VI
Wykonawca przeprowadzi specjalistyczny instruktaż dla co najmniej dwóch osób w
miejscu dostawy, z zastrzeżeniem, iż jeżeli producent wymaga szkolenia w swoim
ośrodku, to Wykonawca zobowiązany jest do organizacji takiego szkolenia (koszty
dojazdu i pobytu szkolonych pokrywa wykonawca).
Część V:
Dostawa i montaż poniżej wymienionych urządzeń:
pakiet urządzeń do izolacji i analizy DNA i białek z oprogramowaniem
obejmujący:
– Real-time PCR
– Systemy do izolowania i oczyszczania białek
– Aparaty do PCR z blokiem gradientowym 96d
– Stacja robocza do pipetowania
TERMOCYKLER DO REAL-TIME PCR Z OPROGRAMOWANIEM
- 1 szt.
L.p.
PARAMETR WYMAGANY
Aparat do wykonywania amplifikacji DNA metodą
PCR w czasie rzeczywistym z blokiem grzejnym
umożliwiającym pracę w gradiencie temperatur
2. Aparat typu otwartego, pozwalający na korzystanie z
odczynników i naczyń reakcyjnych różnych firm.
3. Wzbudzenie fluorescencji za pomocą długożywotnych diod LED z możliwością zastosowania co
najmniej pięciu filtrów wzbudzenia definiowanych
przez użytkownika. Minimalna ilość diod: 8 szt.
4. Detekcja fluorescencji za pomocą diody. Każdy kanał
fluorescencyjny wyposażony w nie mniej niż 8 diod.
5. Modułowa budowa układu optycznego umożliwiająca
użytkownikowi późniejszą samodzielną modyfikację
lub wymianę zestawu filtrów optycznych w
przyszłości.
6. Aparat umożliwiający pracę z płytkami 96-cio
dołkowymi oraz oddzielnymi lub połączonymi w tzw.
stripy probówkami o pojemności 0,2 ml
7. Możliwość multipleksowania analiz – pomiar
minimum 5 barwników jednocześnie w jednej
studzience.
8. Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej co najmniej:
od 10μl do 30 μl
9. Wysoka
jednorodność
rozkładu
temperatury.
Różnice pomiędzy studzienkami w temperaturze
72°C nie mogą przekraczać +/-0,2°C
10. Szybkość nagrzewania bloku nie mniej niż 6°C/s
1.
PARAMETR
OFEROWANY
oraz studzenia minimum 3°C/s
11. Możliwość uzyskania odczytu z całego bloku w
czasie maksymalnie 2s.
12. Komputer
z
oprogramowaniem
sterującym
urządzeniem do Real Time PCR
13. Oprogramowanie umożliwiające śledzenie przebiegu
eksperymentu i analizę wyników w czasie jego
trwania.
14. Możliwość przeprowadzania wszystkich typów
eksperymentów:
- Genotypowanie z użyciem sond
Genotypowanie
z
użyciem
barwnika
interkalującego, tzw. HRM (high resolution melting)
- Określanie różnicowej ekspresji genów metodą Δ
ΔCt
- Określanie różnicowej ekspresji genów metodą z
wykorzystaniem krzywej standardowej
15. Oprogramowanie
umożliwiające
automatyczne
wykreślenie krzywej standardowej
16. Możliwość podłączenia urządzenia do sieci
internetowej, co umożliwia monitorowanie przebiegu
reakcji w dowolnej przeglądarce internetowej również
na urządzeniach mobilnych.
17. Pakiet startowy materiałów zużywalnych – probówek
wolnych od nukleaz o pojemności 0,2 ml
pojedynczych (2 tys. szt.) i w tzw. stripach (2 tys.
szt.) oraz płytek do prowadzenia reakcji qPCR (500
szt.)
18. Pakiet
startowy
materiałów
zużywalnych
–
następujące zestawy odczynników:
- do składania reakcji QPCR zawierające czynnik
interkalujący DNA (np. SybrGreen), dNTP, bufor do
reakcji oraz polimerazę o standardowej i
podwyższonej szybkości (min. 1000 reakcji)
- do składania reakcji QRT-PCR zawierające czynnik
interkalujący DNA (np. SybrGreen), dNTP, bufor do
reakcji oraz polimerazę o standardowej i
podwyższonej szybkości (min. 1000 reakcji)
- do sporządzania krzywej standardowej ilości
ludzkiego RNA (ilość umożliwiająca przygotowanie
min. 50 krzywych)
- do syntezy cDNA (min. 500 reakcji)
SYSTEMY DO IZOLOWANIA I OCZYSZCZANIA BIAŁEK
PARAMETR
OFEROWANY
I. URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEJ OCENY WIELKOŚCI, ILOŚCI i JAKOŚCI DNA,
RNA I BIAŁEK – 1 szt.
1.
Urządzenie służące do określania ilości i jakości
DNA, RNA i białek metodą elektroforetyczną.
2.
Analiza materiału na jednorazowych taśmach z
oddzielonymi od siebie mikrokanałami.
L.p.
PARAMETR WYMAGANY
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Możliwość częściowego wykorzystania taśmy z
mikrokanałami. Niezużyte mikrokanały mogą być
przechowywane minimum 7 dni.
Taśmy
z
mikrokanałami
nie
wymagają
przygotowywania żelu do elektroforezy
Automatyczne pobieranie próbek przy pomocy
jednorazowych końcówek
Możliwość podania próbek do analizy w probówkach
0,2ml lub na płytce 96-cio dołkowej
Możliwość podania próbek w zaklejonej płytce 96-cio
dołkowej
Wzbudzenie fluorescencji przy pomocy diod LED
Koszt analizy 1 próbki niezależny od ilości badanych
próbek
Czas analizy jednej próbki maksimum 2 minuty,
niezależny od ilości analizowanych prób
Możliwość jednoczesnej analizy minimum 14 próbek
Wymagana możliwość rozdziału totalnego RNA o
wielkości w zakresie co najmniej 100-6000 nt, z
progiem czułości minimum 100 pg/μl.
Wymagana możliwość rozdziału fragmentów DNA o
wielkości w zakresie co najmniej 35-1000 bp, z
progiem czułości minimum 10 pg/μl.
Wymagana możliwość rozdziału białek o wielkości w
zakresie co najmniej 10-200 kDa, z progiem czułości
minimum 5 ng/μl.
Komputer typu lap-top do kontroli urządzenia z
zainstalowanym systemem operacyjnym oraz
oprogramowaniem specjalistycznym, sterującym
urządzeniem
Otrzymane wyniki zapisywane są w formie plików w
formacie który można otworzyć programem do
tworzenia arkuszy kalkulacyjnych.
Oprogramowanie
służące
do
sterowania
urządzeniem umożliwia:
A. przedstawienie wyników analizy w postaci
klasycznego żelu jak i wykresu i zestawienia
w tabeli;
B. podgląd elektroforegramów pojedynczych
próbek jak i porównanie wyników z kilku
próbek na jednym wykresie.
C. automatyczne określenie stopnia
integralności RNA
D. możliwość dostosowania formy wydruku
wyników do potrzeb użytkownika;
E. możliwość dostosowania rodzaju
wyświetlanych danych do potrzeb
użytkownika.
Dostawca
prowadzi
autoryzowany
serwis
producenta
Pakiet startowy materiałów zużywalnych do analizy
białek: odczynniki (wzorzec wielkości, bufor
redukujący i nieredukujacy, bufor do nanoszenia na
żel) i taśmy z mikrokanalikami w ilości
wystarczającej
do
przeprowadzenia
analizy
minimum 100 próbek
20. Pakiety startowe materiałów zużywalnych do analizy
DNA taśmy z mikrokanalikami oraz zestaw
odczynników (wzorce wielkości i bufory)
- o standardowej czułości (w ilości wystarczającej do
przeprowadzenia analizy min. 500 próbek)
- o podwyższonej czułości do stosowania przy niskiej
wejściowej ilości DNA (w ilości wystarczającej do
przeprowadzenia analizy min. 500 próbek)
- dedykowane do analizy genomowego DNA (w
ilości wystarczającej do przeprowadzenia analizy
min. 100 próbek)
21. Pakiety startowe materiałów zużywalnych do analizy
RNA taśmy z mikrokanalikami oraz zestaw
odczynników (wzorce wielkości i bufory)
- o standardowej czułości (w ilości wystarczającej do
przeprowadzenia analizy min. 100 próbek)
- o podwyższonej czułości do stosowania przy niskiej
wejściowej ilości DNA (w ilości wystarczającej do
przeprowadzenia analizy min. 500 próbek)
II. FRAKCJONATOR POZAŻELOWY DO BIAŁEK - 1 szt.
1.
Urządzenie do frakcjonowania białek bez użycia żelu
2.
Możliwość rozdziału białek i peptydów poprzez
tradycyjne ogniskowanie w punkcie izoelektrycznym
(pI) w żelu oraz frakcjonowania białek i peptydów wg
pI w fazie pozażelowej
3.
Urządzenie umożliwiające uzyskanie frakcji białek i
peptydów w fazie wodnej, możliwej do odzyskania i
poddania innym analizom (np. LC-MS czy
rozdziałowi
chromatograficznemu)
w
wyniku
frakcjonowania pozażelowego.
4.
Możliwość
rozdziału
jednocześnie
5.
Możliwość uzyskania rozdziału frakcji z dokładnością
co
najmniej
0,1
jednostki
pH
pomiędzy
sąsiadującymi frakcjami
6.
Możliwość frakcjonowania próbki zawierającej
wyjściowo ilości białek/peptydów co najmniej z
zakresu od 100 μg do 5 mg
7.
Możliwość rozdziału próbek wrażliwych na światło
8.
Urządzenie posiadające niezależne źródła zasilania
umożliwiające przeprowadzenie dwóch różnych
analiz w tym samym czasie
9.
Automatyczny zapis wyników minimum 1000 plików
minimum
12
próbek
10. Indywidualny pomiar napięcia dla każdej próbki
pokazywany przez oprogramowanie na komputerze
11. Możliwość rozdziału próbki na minimum 12 frakcji
12. Zestaw akcesoriów umożliwiających analizę na 12 i
24-dołkowych paskach żelowych
13. Zestaw
startowych
materiałów
zużywalnych
umożliwiający rozdział próbek na różne ilości frakcji
(o różnym stopniu rozdzielczości) w co najmniej 2
zakresach pH umożliwiający rozdział minimum 20
próbek w każdej kombinacji.
14. Dostawca
zapewnia
zestawów
odczynników
kompatybilnych z urządzeniem minimum dla 2
różnych gradientów pH np. 3-10 i 4-7
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
APARATY DO PCR Z BLOKIEM GRADIENTOWYM 96D – 2 szt.
PARAMETR
PARAMETR WYMAGANY
OFEROWANY
Termocykler do prowadzenia reakcji łańcuchowej
polimerazy (PCR)
96-dołkowy blok
reakcyjny
wykonany w
technologii elementów Peltier’a z możliwością
ustawienia gradientu temperatury w obrębie bloku
reakcyjnego o zakresie minimum 30°C
Minimalny zakres temperatury w której możliwe
jest nastawienie gradientu: 35°C do 99°C
Minimalna jednorodność temperaturowa bloku
reakcyjnego: 0,4°C
Dokładność temperaturowa bloku reakcyjnego:
minimum 0,2°C przy 95°C
Maksymalna szybkość zmiany temperatury bloku
reakcyjnego na 96 probówek nie gorsza niż
6°C/sek
Możliwość ręcznej zmiany bloków grzejnych przez
użytkownika.
Dostępność bloku grzejnego na 384 dołki
kompatybilnego z oferowanym urządzeniem
Minimalny zakres objętości mieszaniny reakcyjnej
możliwej do zastosowania w bloku 96-dolkowym:
10 µl -100 µl
Sterowanie za pomocą kolorowego (VGS) ekranu
dotykowego o wielkości nie mniejszej niż: 7``
Oprogramowanie urządzenia zawiera fabrycznie
wgrane protokoły dla najbardziej popularnych
polimeraz
Możliwość tworzenia programów termicznych i ich
organizacji w folderach
Pamięć pozwalająca na możliwość zapisu
minimum 10000 programów termicznych
Możliwość programowania zmiany temperatury o
stałą wielkość w kolejnych cyklach
Możliwość obserwowania na bieżąco realizowania
etapu programu
Przyrząd wyposażony w minimum 2 porty USB,
do wykorzystania w przypadku aktualizacji
17.
18.
19.
20.
21.
22.
oprogramowania, czy przenoszenia programów
reakcyjnych (także pomiędzy różnymi
termocyklerami tego samego typu).
Możliwość wprowadzenia sekwencji starterów i
automatycznego doboru temperatury hybrydyzacji
starterów do matrycy (tzw. „annealingu”) przez
oprogramowanie (przesył danych przez USB)
Możliwość podłączenia termocyklera do sieci
internetowej i zdalnej kontroli nad urządzeniem
bez dodatkowego sprzętu.
Pakiet startowy materiałów zużywalnych –
probówek wolnych od nukleaz o pojemności 0,2
ml pojedynczych (2 tys. szt.) i w tzw. stripach (1
tys. szt.) oraz płytek do prowadzenia reakcji qPCR
(500 szt.)
Zestaw startowy materiałów zużywalnych –
odczynniki do składania reakcji PCR składający
się z buforu reakcyjnego, dNTP oraz polimeraz:
- rutynowej (do min. 500 reakcji)
- tzw. HotStart (do min. 500 reakcji)
- o zwiększonej szybkości (do min. 100 reakcji)
- o zwiększonej dokładności (do min. 200 reakcji)
Zestaw startowy materiałów zużywalnych –
zestaw odczynników do klonowania produktów
PCR do przeprowadzenia minimum 50 reakcji
Zestaw startowy materiałów zużywalnych - zestaw
odczynników do ukierunkowanej mutagenizacji do
przeprowadzenia minimum 20 reakcji
STACJA ROBOCZA DO PIPETOWANIA – 1 szt.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PARAMETR WYMAGANY
Automatyczna
stacja
pipetująca
do
przygotowywania reakcji NGS, PCR, QPCR,
izolacji kwasów nukleinowych i oczyszczania
białek.
Urządzenie wykorzystujące sprężone powietrze
do
zapewnienia
wysokiej
dokładności
i
powtarzalności pipetowania.
Do generowania sprężonego powietrza nie jest
potrzebna dodatkowa aparatura ani zewnętrzny
moduł (urządzenie samo generuje sprężone
powietrze).
Urządzenie wyposażone jest w ramię poruszające
się w 3 wymiarach (x,y,z).
Możliwość szybkiego przerwania pracy stacji
pipetującej specjalnym przyciskiem alarmowym.
Możliwość
ręcznego
przesuwania
głowicy
pipetującej przez użytkownika po zatrzymaniu
alarmowym, przy czym ostatnie położenie głowicy
pipetującej przed alarmowym zatrzymaniem
PARAMETR OFEROWANY
zostaje zapamiętane w systemie i praca może być
wznowiona dokładnie z tej samej pozycji.
7. Możliwość szybkiej i łatwej zmiany głowic
pipetujących (na 96 lub 384 tipy) przez
użytkownika.
8. Urządzenie posiadające blat roboczy na minimum
9 pozycji, które mogą służyć do umieszczenia:
- płytek mikrotitracyjnych o formacie 96, 384 lub
1536 dołków;
- pudełek z tipsami;
- wytrząsarki;
- urządzenia do odczytywania kodów kreskowych;
- elementu grzejnego;
- elementu chłodzącego;
- pompy próżniowej;
- magnesu (do separacji z wykorzystaniem kulek
magnetycznych).
9. Ramię pipetujące wyposażone w chwytak, który
umożliwia przenoszenie płytek i pudełek z tipsami
pomiędzy wszystkimi pozycjami na blacie
roboczym.
10. Możliwość pipetowania objętości w zakresie
minimum od 1 μl do 250 μl (w przypadku głowicy
na 96 tipów).
11. Dokładność pipetowania w przypadku objętości
równych lub większych od 2,0 μl na poziomie co
najmniej +/- 0,8%.
12. Urządzenie
wyposażone
w
akcesoria
zainstalowane na blacie roboczym umożliwiające
automatyzację przygotowywania bibliotek do
sekwencjonowania technikami NGS:
- Magnes do izolacji kwasów nukleinowych z
użyciem kulek magnetycznych
- Element peltiera z zewnętrznym kontrolerem
- Element grzejąco/chłodzący umożliwiający
zmianę temperatury próbek w zakresie minimum
od -5°C do +50°C z dokładnością co najmniej
±0,1°C z zewnętrzną pompą i wymiennikiem
ciepła
- Wytrząsarka mikropłytek o maksymalnej
prędkości wytrząsania minimum 2000 rpm
13. Możliwość używania tipów z filtrami i bez filtrów.
14. Urządzenie wyposażone w głowicę na 96 tipów,
która może pipetować:
- jednocześnie 96 tipami
- jednym rzędem tipsów
- jedną kolumną tipów
- pojedynczym tipem
- dowolną ilością tipów w układzie prostokąta o
dowolnych bokach x/y.
15. Możliwość zamontowania głowicy na 384 tipy,
która może pipetować w układach analogicznych
jak wymienione w pkt. 14
16. Urządzenie współpracujące z płytkami w
standardzie SBS o dowolnym formacie z zakresu
6-384 oraz z tradycyjnymi probówkami 1,5 ml.
17. Możliwość dołączenia do stacji pipetującej
przynajmniej
4
podajników
płytek,
umożliwiających integrację innych urządzeń takich
jak np.: czytnik płytek, aparat do real-time PCR,
automatyczna wirówka, automatyczne urządzenie
do zaklejania płytek, automatycznie urządzenie do
znakowania płytek, stojaki na płytki.
18. Możliwość
przenoszenia
płytek
pomiędzy
poszczególnymi urządzeniami na dowolną
odległość za pomocą opcjonalnych podajników
płytek.
19. Urządzenie oraz wszystkie akcesoria obecne na
blacie roboczym sterowane przez jeden program
zainstalowany na komputerze sterującym.
20. Urządzenie o gabarytach umożliwiających jego
wstawienie w standardową komorę laminarną.
Konstrukcja urządzenia nie zakłócająca obiegu
powietrza wewnątrz komory laminarnej.
21. Możliwość
wielokrotnego
wykorzystywania
plastikowych tipów bez utraty dokładności
pipetowania: urządzenie automatycznie myjące i
sonikujące tipy.
22. Oprogramowanie
sterujące
urządzeniem
zawierające gotowe protokoły do przynajmniej
następujących
aplikacji:
izolacja
kwasów
nukleinowych,
oczyszczanie
białek,
przygotowywanie materiału do analizy na
mikromacierzach CGH, przygotowanie reakcji do
sekwencjonowania NGS.
23. Możliwość
zautomatyzowania
dowolnego
protokołu dowolnej aplikacji.
24. Możliwość powiadamiania użytkownika o postępie
pracy za pomocą wiadomości e-mail lub SMS.
25. Możliwość pipetowania zarówno cieczy polarnych
jak i niepolarnych.
26. Łatwe czyszczenie i dekontaminacja blatu
roboczego dzięki ukryciu kabli sterujących.
27. Zestaw startowy akcesoriów zużywalnych i
odczynników niezbędnych do przygotowania 96
bibliotek do NGS w celu weryfikacji poprawnego
działania stacji roboczej.
28. Zestaw startowy materiałów zużywalnych –
kulki do frakcjonowania kwasów nukleinowych
typu AMPure Beads minimum 100ml
Dotyczy części V
Wykonawca przeprowadzi specjalistyczny instruktaż dla co najmniej dwóch osób w
miejscu dostawy, z zastrzeżeniem, iż jeżeli producent wymaga szkolenia w swoim
ośrodku, to Wykonawca zobowiązany jest do organizacji takiego szkolenia (koszty
dojazdu i pobytu szkolonych pokrywa wykonawca).
Część VI:
Dostawa i montaż poniżej wymienionych urządzeń:
Pakiet urządzeń do elektroporacji komórek i elektroforezy DNA i białek z
systemem do obrazowania z oprogramowaniem obejmujący:
– Elektroporator
– systemy do elektroforezy kwasów nukleinowych
– systemy dokumentacji żeli ze specjalistycznym oprogramowaniem
– systemy do elektroforezy białek
ELEKTROPORATOR – 1 szt.
Lp.
PARAMETR WYMAGANY
1.
2.
Aparat do elektroporacji komórek eukariotycznych (w tym
zwierzęcych) i prokariotycznych
Urządzenie o budowie modułowej z oddzielnym modułem
kontrolnym, modułem dla komórek eukariotycznych,
modułem dla komórek prokariotycznych oraz modułem do
umieszczania kuwety z próbką
3.
Zakres napięcia impulsów minimum: 10 – 3000 V
4.
Pojemność kondensatorów w zakresie minimum od 10 F do
50 mF
5.
Zakres regulacji czasu impulsu minimum od 0,05 ms do 10 s
6.
7.
8.
9.
Przyrząd musi umożliwiać elektroporację impulsami
gasnącymi wykładniczo oraz prostokątnymi w zakresie
napięcia 10 – 3000 V
Przyrząd musi dokonywać pomiaru oporności próbki przed
elektroporacją
Możliwość
programowania
wszystkich
parametrów
elektroporacji
Urządzenie wyposażone w graficzny wyświetlacz LCD z
wyświetlaniem rzeczywistego przebiegu wyładowania po
elektroporacji
10. Zabezpieczenie przed wyładowaniem iskrowym
Oprogramowanie umożliwiające śledzenie rzeczywistych
parametrów oraz optymalizacji parametrów elektroporacji
Zestaw zapisanych w pamięci urządzenia gotowych
12.
programów dla najczęściej transformowanych komórek
11.
13. Pamięć dla minimum 100 programów elektroporacji
14.
Zestaw startowy jednorazowych naczyń do elektroporacji:
- kuwety o trzech rozmiarach szczeliny: 0,1, 0,2 i 0,4 cm w
PARAMETR
OFEROWAN
Y
minimalnych ilościach odpowiednio: 50szt., 200szt. i 100szt.
Zestaw startowy odczynników do elektroporacji komórek
15.
ssaków: - bufor do elektroporacji w ilości minimum 50ml
SYSTEMY DO ELEKTROFOREZY KWASÓW NUKLEINOWYCH
PARAMETR
L.p.
PARAMETR WYMAGANY
OFEROWANY
I. APARAT DO ELEKTROFOREZY AGAROZOWEJ ŚREDNIEGO FORMATU
WRAZ Z ZASILACZEM
Komora elektroforetyczna w całości składająca się
18. z jednorodnego odlewu plastikowego - nie może posiadać
elementów klejonych
Opcjonalnie na komorze elektroforetycznej naniesiona
strzałka
określająca
kierunek
rozdziału
19.
elektroforetycznego
oraz
oznaczenia
dotyczące
maksymalnego poziomu używanego buforu
Komora aparatu musi być wyposażona w prowadnice
20.
zapobiegające niewłaściwemu złożeniu komory i pokrywy
Ze względów bezpieczeństwa na pokrywie aparatu muszą
21.
być naniesione oznaczenia biegunowości (+) i (-)
Aparat musi posiadać minimum dwie tacki na żele
o dwóch długościach różniących się o co najmniej 15 cm
22.
(np. 15 x 25 cm i 15 x 10 cm), przezroczyste dla promieni
UV
Możliwość doposażenia aparatu w przyszłości w tacki o
23.
wymiarach pośrednich
Tacki z naniesioną linijką fluoryzującą w świetle UV,
24.
umożliwiającą pomiar drogi migracji prążków DNA w żelu
Aparat wyposażony w jednoczęściowe urządzenie do
25.
wylewania żeli poza komorą elektroforetyczną
Możliwość doposażenia aparatu w zastawki umożliwiające
26.
wylewanie żeli w aparacie
Aparat musi posiadać w zestawie 1 grzebień o grubości
27.
maksymalnie 1,5 mm i 15 zębach
Aparat musi posiadać w zestawie 2 grzebienie o grubości
28.
maksymalnie 1,5 mm i 20 zębach
Możliwość doposażenia aparatu w przyszłości w co
29. najmniej grzebienie 10, 15, 20 i 30-zębowe o grubości
maksymalnie 0,75 mm
Możliwość doposażenia aparatu w przyszłości w co
30. najmniej grzebienie 10 i 30-zębowe o grubości
maksymalne 1,5mm
Możliwość doposażenia aparatu w przyszłości w co
najmniej
grzebienie
kompatybilne
z
pipetami
31.
wielokanałowymi 10, 14, 18 i 26-zębowe o grubości
0,75mm oraz 1,5 mm
32. Wraz z aparatem powinna być dostarczona poziomica
33. Zasilacz musi posiadać maksymalne napięcie co najmniej
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
300V
Zasilacz musi posiadać maksymalne natężenie prądu co
najmniej 400mA
Zasilacz musi posiadać maksymalną moc co najmniej
75W
Zasilacz musi posiadać opcję programowania napięcia z
dokładnością co 1V
Zasilacz musi mieć możliwość nastawienia stałego
napięcia lub stałego natężenia prądu
Zasilacz musi mieć możliwość nastawienia czasu
prowadzenia elektroforezy w zakresie od 1 do 999 min.
Zasilacz musi posiadać opcję wznowienia pracy po
przerwie w dostawie prądu
Zasilacz musi posiadać minimum 4 wyjścia równoległe
do
jednoczesnego
podłączenia
kilku
aparatów
do elektroforezy
Zasilacz musi posiadać możliwość zmiany ustawień
podczas pracy urządzenia
Zasilacz musi posiadać wyświetlacz cyfrowy wskazujący
wartość ustawień wprowadzonych przez użytkownika
Zestaw odczynników startowych:
- bufor do elektroforezy: 50xTAE minimum 1l
- agaroza, (czystość odpowiednia do analiz biologii
molekularnej), minimum 125g
- roztwór bromku etydyny 10mg/ml minimum 10ml
- wzorzec wielkości fragmentów DNA w zakresie do
1000pz w ilości odpowiedniej do wykonania minimum 100
żeli
- wzorzec wielkości fragmentów DNA w zakresie do 15 kb
w ilości odpowiedniej do wykonania minimum 100 żeli
II. APARAT DO ELEKTROFOREZY AGAROZOWEJ MAŁEGO FORMATU
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Komora elektroforetyczna w całości składająca się
z jednorodnego odlewu plastikowego - nie może posiadać
elementów klejonych
Opcjonalnie na komorze elektroforetycznej naniesiona
strzałka
określająca
kierunek
rozdziału
elektroforetycznego
oraz
oznaczenia
dotyczące
maksymalnego poziomu używanego buforu
Komora aparatu musi być wyposażona w prowadnice
zapobiegające niewłaściwemu złożeniu komory i pokrywy
Ze względów bezpieczeństwa na pokrywie aparatu muszą
być naniesione oznaczenia biegunowości (+) i (-)
Aparat musi posiadać minimum jedną tackę na żele
o długości 10 cm, przezroczystą dla promieni UV
Tacka z naniesioną linijką fluoryzującą w świetle UV,
umożliwiającą pomiar drogi migracji prążków DNA w żelu
Możliwość doposażenia aparatu w przyszłości w tacki o
mniejszych wymiarach
Aparat wyposażony w jednoczęściowe urządzenie do
52.
53.
54.
Lp.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
wylewania żeli poza komorą elektroforetyczną
Możliwość doposażenia w zastawki umożliwiające
wylewanie żeli w aparacie
Aparat musi posiadać 2 grzebienie o grubości maksimum
1,5 mm i minimum 8 zębach oraz minimum 15 zębach
Urządzenie fabrycznie nowe
SYSTEMY DOKUMENTACJI ŻELI ZE SPECJALISTYCZNYM
OPROGRAMOWANIEM
PARAMETR
PARAMETR WYMAGANY
OFEROWANY
System do rejestracji obrazów blotów i żeli
z
oprogramowaniem do analizy jakościowej i ilościowej
System musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę
próbek
znakowanych
fluorescencyjnie,
oraz
kolorymetrycznie
Urządzenie musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię
optyczną z wbudowanym transilumina+torem UV
i oświetleniem światłem białym
Transiluminator musi być wysuwany z urządzenia w celu
załadowania żelu bez potrzeby otwierania drzwi do miniciemni.
Transiluminator musi mieć obszar podświetlania o
wymiarach minimum 19x25 cm i posiadać lampy
generujące minimum 1 długość fali światła: 302 nm
Możliwość analizy żeli o rozmiarach przynajmniej 25x35
cm
Detekcja
dokonywana
za
pomocą
kamery
z
przetwornikiem CCD
Rozdzielczość kamery minimum 1392x1040 pikseli,
rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosić
maksymalnie 4,7 x 4,7 µm,
Zakres dynamiczny sygnału kamery musi wynosić
minimum 4 096 odcieni szarości
Kalibracja ostrości wykonana w trakcie instalacji
zapewniająca ostry obraz przy każdym ustawieniu
powiększenia (zoomie) bez ingerencji użytkownika,
Kalibracja niejednorodności układu optycznego wykonana
w trakcie instalacji urządzenia
Programowalne przez użytkownika metody pomiarowe
automatycznej akwizycji obrazów z optymalizacją na
intensywne lub na słabe prążki
Urządzenie musi być wyposażone w filtr do pracy z
próbkami znaczonymi bromkiem etydyny, ponadto muszą
być możliwość doposażenia o filtry do pracy z próbkami
znaczonymi Sybr Green, Sypro Ruby, Sypro Orange,
Cy3, rodaminą, SybrSafe,
Urządzenie musi posiadać płytkę konwertora światła UV o
min. powierzchni 29 x 33cm, umożliwiającą pracę z
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
podświetlaniem światłem niebieskim. Ma ona również
zabezpieczać analizowane próby przed szkodliwym
działaniem światła UV
Urządzenie musi posiadać ekran zamieniający światło UV
na światło widzialne
Możliwość kontroli działania urządzenia, akwizycji i
obróbki obrazów za pomocą jednego programu.
Oprogramowanie
musi
umożliwiać
zapis
zaprogramowanych ustawień kamery, wymiarów obrazu
oraz ustawień obróbki obrazu w metody pomiarowe,
Metody pomiarowe muszą umożliwiać automatyczne
wykonywanie zdjęć,
ich obróbkę oraz raportowanie
wyników,
Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych
kalibracyjnych i analizę ilościową,
Nielimitowana ilość licencji programu do akwizycji obrazu
i obliczeń ilościowych i jakościowych
Oprogramowanie
umożliwiające
przynajmniej
następujące opcje obróbki obrazu elektroforetycznego:
- obracanie o dowolny kąt
- odwrócenie barw (efekt negatywu)
- regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego
fragmentu lub całego żelu
- automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków
- automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych
SYSTEMY DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK
PARAMETR
OFEROWANY
I.
APARAT
DO
PIONOWEJ
ELEKTROFOREZY
W
ŻELU
POLIAKRYLAMIDOWYM WRAZ Z ZASILACZEM – 1 szt.
Komora elektroforetyczna w całości składająca się z
29. jednorodnego odlewu plastikowego - nie może posiadać
elementów klejonych
Akcesoria pojedynczego aparatu muszą umożliwić
30. wylanie i przeprowadzenie elektroforezy na minimum od
1 do 4 żeli jednocześnie.
System musi zawierać statywy z uszczelkami i klamry
31.
do przytrzymania szyb podczas wylewania żelu
System kompaktowy zapewniający minimalne zużycie
32. reagentów – maksymalna objętość buforu niezbędna do
przeprowadzenia 4 elektroforez jednocześnie: 1l
Zestaw musi zawierać:
- minimum 5 szt. grzebieni 10-zębowych o grubości
maksymalnie 1,0 mm
33.
- minimum 5 szt. grzebieni 10-zębowych o grubości
maksymalnie 0,75 mm
L.P.
PARAMETR WYMAGANY
34.
Zestaw musi zawierać minimum 5 zestawów szyb
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
(zestaw tworzą szyba dłuższa i krótsza) o szerokości
minimum 10 cm
Zestaw
musi
zawierać
przekładki
(spacery)
kompatybilne z szybami o grubościach maksymalnych:
1.0 mm i 0,75 mm
Możliwość doposażenia w przyszłości w przekładki i
grzebienie grubości maksymalnej 1,5 mm
Możliwość doposażenia w przyszłości w grzebienie 1-,
5- i 15Aparat musi umożliwiać elektroforezę na żelach
gotowych
Zestaw skonfigurowany w taki sposób aby umożliwiać
prowadzenie
elektroforezy SDS-PAGE w jednej
komorze w czasie nie dłuższym niż 45 min a na
gotowych żelach nie dłuższym niż 15 min.
Zestaw zawierający zasilacz z możliwością nastawienia
stałego napięcia lub stałego natężenia prądu
Zasilacz z możliwością uzyskania maksymalnego
napięcia prądu co najmniej 300V
Zasilacz z możliwością uzyskania maksymalnego
natężenia prądu co najmniej 400 mA
Zasilacz z możliwością uzyskania maksymalnej mocy
prądu co najmniej 75W
Możliwość programowania napięcia generowanego
przez zasilacz z dokładnością co najmniej co 1V
Zasilacz z możliwością nastawienia czasu prowadzenia
elektroforezy w minimalnym zakresie od 1 min do 16
godz.
Zasilacz z minimum 4 wyjściami równoległymi do
jednoczesnego podłączenia kilku aparatów do
elektroforezy
Zasilacz z możliwością zmiany ustawień podczas pracy
urządzenia
Zasilacz z wyświetlaczem cyfrowym wskazującym
wartość ustawień wprowadzonych przez użytkownika
Styki przewodów w zasilaczu muszą być zamontowane
z sposób bezpieczny dla użytkownika (schowane pod
pokrywą zasilacza)
Zestaw startowy materiałów zużywalnych - odczynniki:
- standard białkowy do mas cząsteczkowych z zakresu
10-1250 kDa, w ilości wystarczającej na 50 żeli,
jednokolorowy
- 30% roztwór mieszaniny akrylamid/bis-akrylamid w
stosunku 37,5:1 w ilości minimum 500 ml
- Roztwory katalizujący polimeryzacje (TEMED) w ilości
min 5ml
- nadsiarczan amonu (APS) w ilości minimum 10g
- bufory próbkowe do SDS-PAGE i żeli natywnych w
ilości wystarczającej do przygotowania po minimum 500
próbek każdy
- bufory do prowadzenia elektroforezy natywnej i w
warunkach denaturujących w ilości wystarczającej do
sporządzenia minimum 10l buforów w stężeniu
roboczym
- barwnik do wizualizacji wyniku elektroforezy Coomassie Briliant Blue R250 min 10g
II. APARAT DO SZYBKIEGO TRANSFERU BIAŁEK METODĄ PÓŁSUCHĄ – 1
szt.
51. Aparat do elektrotransferu w technologii półsuchej
System kompaktowy: komora
zintegrowana z
52. wewnętrznym zasilaczem oraz dwie niezależne tace do
żeli
Aparat musi umożliwiać transfer minimalnie do 4 żeli w
formacie mini (wymiary około 8x8cm) lub dwóch żeli w
53.
formacie midi (jeden wymiar przekraczający w zakresie
10-15cm)
W skład zestawu elektrod muszą wchodzić elektrody
54. płytowe w tym: tytanowa pokryta platyną (anoda) oraz
elektroda ze stali nierdzewnej (katoda)
Panel kontrolny urządzenia musi być wyposażony w
55. przyciski funkcyjne oraz wyświetlacz o minimalnej
rozdzielczości 128 x 64 pikseli
Pamięć wewnętrzna aparatu musi umożliwiać zapisanie
56.
minimum 20 metod programowanych przez użytkownika
Pamięć wewnętrzna aparatu musi mieć przygotowane
przez producenta standardowe gotowe metody
dedykowane m.in.
57.
dla białek o zróżnicowanej, dużej oraz niskiej masie, dla
grubszych niż standardowe żeli oraz pojedynczego miniżelu.
Urządzenie
musi
posiadać
funkcję
alarmu,
uruchamianego w przypadku:
• braku zasilania
58.
• braku obciążenia
• braku załadowanej kasety
• końca protokołu
System dedykowany do pracy z gotowymi zestawami
bibuł filtracyjnych dostępnych w ofercie producenta ale
59.
również pozwalający na wykorzystanie materiałów
zużywalnych przygotowywanych przez użytkownika
Aparat musi umożliwiać szybki transfer białek:
- w zakresie mas 5-150 kDa w czasie maksymalnie 3
minut dla pojedynczego oraz maksymalnie 7 minut dla 4
60.
żeli w formacie mini
- w zakresie mas od 25 do ≥ 300 kDa w czasie
maksymalnie 10 minut dla 4 żeli w formacie mini
Kompaktowa budowa zapewniająca minimalne zużycie
61.
buforu
Możliwość regulacji napięcia prądu minimum co 1V dla
62.
prądu zmiennego (AC)
63.
Port USB pozwalający na wprowadzenie danych w tym
aktualizacji oprogramowania
64.
Możliwość pracy przy zwiększonej wilgotności powietrza
65.
Zestaw startowych materiałów zużywalnych:
- zestaw odczynników umożliwiających wylanie żeli 12%
umożliwiających wizualizację białek bez konieczności
ich wcześniejszego barwienia, min 160 żeli o formacie
ok 10 x 10 cm
- zestaw odczynników umożliwiających przeniesienie
białek z żeli na membranę PVDF
- membrana PVDF w ilości wystarczającej do wykonania
minimum 50 transferów żeli w rozmiarze mini
WARUNKI DODATKOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu autoryzowany
serwis gwarancyjny.
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatne
przeglądy
gwarancyjne
zgodnie
z zaleceniami
producenta.
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatną
obsługę serwisową i naprawę wszystkich rodzajów
uszkodzeń związanych z eksploatacją przedmiotu
umowy w okresie trwania gwarancji.
Rozpoczęcie działań serwisowych nastąpi niezwłocznie
od momentu zgłoszenia awarii (maksymalnie do 48
godzin).
Wykonawca wymieni urządzenie na nowe w przypadku
stwierdzenia uszkodzenia niemożliwego do usunięcia,
a niewynikającego z winy Zamawiającego.
Ostatni przegląd techniczny przeprowadzony zostanie
nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem
gwarancji.
Okres gwarancji przedmiotu umowy w przypadku
trwania naprawy dłużej niż 1 dzień ulega przedłużeniu o
pełną ilość dni trwania naprawy.
W ostatnim miesiącu trwania gwarancji Wykonawca
przekaże
Zamawiającemu
adresy
serwisów
pogwarancyjnych.
Dotyczy części VI
Wykonawca przeprowadzi specjalistyczny instruktaż dla co najmniej dwóch osób w
miejscu dostawy, z zastrzeżeniem, iż jeżeli producent wymaga szkolenia w swoim
ośrodku, to Wykonawca zobowiązany jest do organizacji takiego szkolenia (koszty
dojazdu i pobytu szkolonych pokrywa wykonawca).
Dotyczy wszystkich części:
Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i w pełni sprawny, musi odpowiadać
standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi
być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, musi spełniać
wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich,
a także nie może być prototypem. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
konserwacje oraz wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego działania
głównych składników zestawu w okresie gwarancji.
Opis systemu operacyjnego:
System operacyjny dla komputera klasy PC musi spełniać następujące wymagania
poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:











Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z
możliwością wyboru instalowanych poprawek,
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę producenta systemu,
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być
dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie adresu strony
WWW,
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim,
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6,
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu,
odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, zintegrowana z
interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania
aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony
producenta,
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu,
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
użytkowników,
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego
typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,






















Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez
ograniczeń czasowych,
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z
urządzeniami zewnętrznymi,
Wbudowany system pomocy w języku polskim,
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo
widzących),
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę
rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność
systemu lub aplikacji,
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na
zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny,
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509,
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i
dla wskazanych aplikacji,
Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk
i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk,
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework - możliwość uruchomienia aplikacji
działających we wskazanych środowiskach,
Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera
poleceń,
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć
komputerową,
Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną
instalację,
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang.
quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i
pozwalający tworzyć kopie zapasowe,
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj.
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe,
Udostępnianie połączeń sieciowych,
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji
wcześniejszej,
Możliwość przywracania plików systemowych,
Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których
jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików ftp.),
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych
za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych
sprzętu),

Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch
wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 8.1 PL Professional
zgodne z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie
oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu
oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym.
Program antywirusowy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wymagania oprogramowania antywirusowego:
3 letnia licencja na dostęp do aktualizacji oprogramowania i definicji
wirusów.
Możliwość przywracania wcześniejszej wersji bazy sygnatur wirusów.
Możliwość wstrzymania aktualizacji baz sygnatur wirusów na określony
czas.
Kontrola nośników wymiennych.
Skanowanie pobieranych plików.
Wykrywanie oprogramowania szpiegującego (funkcja antyspyware).
Oprogramowanie musi mieć możliwość zdalnego zarządzania z poziomu
serwera, a odpowiednia aplikacja zarządzająca musi również zostać
dostarczona.
Aplikacja zarządzająca musi posiadać możliwość integracji z usługą Active
Directory.
Dostępne wsparcie techniczne telefoniczne lub poprzez pocztę
elektroniczną.
Download