Plan realizacji materiału z historii w klasie III wb Liceum

advertisement
Plan realizacji materiału z historii w klasie III wb Liceum Ogólnokształcącego
w roku szkolnym 2011/2012- semestr drugi
Tematyka lekcji
Kluczowe daty
Wymagania ( jednostka
lekcyjna)
1. Przyczyny wojny ( jakie były
1. Pierwsza wojna
przyczyny antagonizmów
światowa i
- 1908r.- aneksja Bośni i
pomiędzy czołowymi
rewolucja rosyjska Hercegowiny
mocarstwami?, jakie były
- 28.06.1914r.- zamach na konsekwencje konfliktu w Bośni i
arcyksięcia Franciszka
Hercegowinie?, jakie były
Ferdynanda
okoliczności zamachu w
- VIII. 1914 roku- bitwa
Sarajewie?, jakie były założenia
pod Tannenbergiem.
dowództwa państw centralnych a
- V. 1916r.- bitwa
państw ententy?, przedstaw
jutlandzka
proces przystępowania do wojny
- VII. 1916r.-Somma
poszczególnych państw).
- II-XII. 1916 roku- bitwa 2. Początek wojny ( jakie były
pod Verdun.
konsekwencje pierwszej bitwy
- III. 1917 roku –
nad Marną?, jakie były
abdykacja cara Mikołaja II. konsekwencje bitwy pod
- IV. 1917r.-przystąpienie Tannebergiem?, na czym
USA do wojny
polegała wojna pozycyjna?, kiedy
-03.03.1918r.- pokój
państwom centralnym udało się
brzeski
przełamać front wschodni?, jakie
- 28.06.1919 rok – traktat były konsekwencje
wersalski
najkrwawszych bitew w historii
pierwszej wojny światowejVerdun, Somma?, jakie były
konsekwencje ofensywy
Brusiłowa?, jak doszło do jedynej
bitwy morskiej w 1916r.?, na
czym polegała nieograniczona
wojna podmorska?, w jakich
okolicznościach przystąpiły do
wojny rząd USA?).
3. Rewolucje w Rosji ( jaka była
sytuacja polityczna, społeczna,
ekonomiczna w cesarstwie w
przededniu rewolucji lutowej?,
jakie były okoliczności abdykacji
Mikołaja II?, kim byli
bolszewicy?, na czym polegał
system dwuwładzy?, jakie były
zamiary gen. Korniłowa?,
przedstaw przebieg wydarzeń z
6/7 listopada 1917 roku, jakie
decyzje ogłosił Lenin po
przejęciu władzy?, jakie decyzje
zapadły w Brześciu Litewskim3.03.1918 roku?).
2.Trauma okopów 1919r.- założenie
i totalitaryzmu.
Związków Bojowych
1920r.- NSDAP
1921r.- przyjęcie
założeń NEP-u
X.1922r.- marsz na
Rzym
XII.1922r.-
1. Komunizm w Rosji ( jaką rolę
pełniła w Rosji bolszewickiejCzeka?, jakie były konsekwencje
wojny domowej w Rosji?, w jaki
sposób przebiegała budowa
struktur Armii Czerwonej?, jakie
były założenia leninizmu?, czym
był komunizm wojenny w latach
Umiejętności ucznia
(oceny)
zna pojęcia: sztab
generalny, państwa
centralne, ententa, wojna
pozycyjna, gaz
musztardowy,
Mitteleuropa, erstz,
wojny bałkańskie,
zamach w Sarajewie,
bolszewicy,
mienszewicy, Rada
Komisarzy Ludowych,
Rada Delegatów
Robotniczych i
Żołnierskich, rozejm w
Compiegne, jakie
państwa powstały po I
wojnie światowej- 2.
Jw.+ geneza I wojny
światowej-3.
Jw.+ przebieg I wojny
światowej,
nieograniczona wojna
podmorska, geneza
rewolucji w Rosji-4.
Jw.+ proces
przejmowania władzy
przez bolszewików,
okoliczności klęski
państw centralnych-5.
- zna pojęcia: sowieci, kułak,
czekista, wróg klasowy,
łagry, czystka,
kolektywizacja, kołchozy,
sowchozy, monopartyjność,
kult wodza, generalissimus,
elitaryzm, korporacjonizm,
duce, nazizm, Fuhrer, „cis w
1
proklamowanie ZSRR
1925r.- wprowadzenie
dyktatury przez
Mussoliniego
1929r.- rządy
dyktatorskie Stalina
- utworzenie Państwa
Watykańskiego
1933- Adolf Hitler
kanclerzem Niemiec
1934r.- wielka czystka,
noc długich noży
1935r.- ustawy
norymberskie
1918-1920?, jakie były założenia
NEP-u?, różnica pomiędzy
samostanowieniem narodowym a
proletariackim
internacjonalizmem).
2. Stalinizm ( jakie były założenia
ideologiczne?, na czym polegała
kolektywizacja?, w jakich
okolicznościach przeprowadzono
pierwsze wielkie czystki?, jakie
były ich konsekwencje?, na czym
polegały plany industrializacyjne
Stalina?).
3. Faszyzm włoski ( jakie było
podłoże narodzin faszyzmu?, jakie
cechy posiada państwo
autorytarne?, jaką rolę odegrały
Związki Bojowe?, okoliczności i
konsekwencje „ marszu na Rzym”,
jakie były założenia dyktatury
Mussoliniego?, jakie były
założenia paktów laterańskich?).
4. Nazizm ( ideologia nazizmu, w
jakich okolicznościach i na jakiej
zasadzie Hitler objął władzę?, do
jakich wydarzeń doszło w
pierwszych latach dyktatury
hitlerowskiej?, jakie cechy posiada
totalitaryzm?).
1.
3. Narodziny II
RP. Walka o
granice.
XII. 1918r.- powstanie
wielkopolskie
17.VIII.1919r.- I
pwstanie śląskie
IV.1920r.- wyprawa
kijowska
VIII. 1920r- bitwa
warszwska, II
powstanie śląskie
X.1920r.- bunt gen.
Żeligowskiego
18.III.1921r.-pokój w
Rydze
20.III.1921r.- plebiscyt
na Śląsku
2/3.V. 1921r.- III
powstanie śląskie
V.1922r.- konwencja
górnośląska
2.
Odzyskiwanie
niepodległości. ( w jakich
okolicznościach Polska
odzyskała niepodległość?,
jakie były postanowienia
konferencji wersalskiej w
sprawie granic państwa
polskiego?, przedstaw
proces kształtowania się
granicy zachodniejpowstanie wielkopolskie
oraz powstania śląskie,
przedstaw proces
kształtowania się granicy
południowej- jakie było
podłoże konfliktu z
Czechosłowacją?).
Sprawa granicy
wschodniej. Pierwsze
ośrodki władzy na
ziemiach polskich ( jakie
było podłoże konfliktu z
Litwą?, jakie było
podłoże konfliktu polskoukraińskiego?, omów
założenia koncepcji
polityki wschodniej,
przedstaw przebieg wojny
polsko-bolszewickiej,
plecy”, „ noc długich noży”, „
aryzacja”, autorytaryzm,
totalitaryzm, leninizm-2.
- jw.+ wyjaśnia, na czym
polegał czerwony
terror, omawia sposób
przejęcia władzy
przez Mussoliniego i
wprowadzenia dyktatury
faszystowskiej-3.
- jw. + przedstawia etapy
funkcjonowania
gospodarki radzieckiej
od komunizmu wojennego do
gospodarki socjalistycznej
analizuje sytuację polityczną
w ZSRR w czasach
stalinizmu,
przedstawia genezę i rozwój
faszyzmu niemieckiego-4.
- jw. + omawia sytuację
polityczną w Niemczech po
przejęciu władzy przez
Hitlera-5.
- jw. + osobowości
dyktatorów-6.
- zna pojęcia: orlęta
lwowskie, „ cud nad Wisłą”,
Rada Regencyjna, Polska
Komisja Likwidacyjna,
Naczelna Rada Ludowa,
Tymczasowy Rząd Ludowy
Republiki Polskiej,
postanowienia konferencji
wersalskiej-2.
- jw. + omawia okoliczności
powołania rządu
ogólnonarodowego,
charakteryzuje walki o
zachodnie, północne i
południowe granice państwa
polskiego- próba-3.
- jw. + wskazuje na mapie II
Rzeczypospolitej
obszary plebiscytowe,
zasięg powstań narodowych,
granice państwa polskiego i
państwa ościenne, koncepcja
polityki wschodniej-4.
- jw. + omawia koncepcje
polityki wschodniej, przebieg
wojny polsko-bolszewickiej
2
jakie były konsekwencje „
cudu nad Wisłą”?, jakie
były ostateczne ustalono
sprawę granic II RP?,
znaczenie pierwszych
ośrodków władzy).
4. Od sejmokracji
do sanacji- ustrój
II RP.
I. 1919r.- wybory do
Sejmu
Ustawodawczego
17.III.1921r.konstytucja marcowa
XII.1922r.- wybór
Gabriela Narutowicza
1923r.- pakt
lancokoroński
1924r.- reforma
walutowa
1926r.- zamach
majowy
1930r.- tzw. wybory
brzeskie
23.IV.1935r.konstytucja
kwietniowa
5. Bilans II RPpolityka
zagraniczna,
gospodarka i
kultura.
1921r.- polskofrancuski sojusz
obronny
1925-1934- wojna
celna
1932r.- polskoradziecki pakt o
nieagresji
1934r- polskoniemiecka deklaracja o
niestosowaniu
przemocy
1937r.- początek
budowy COP-u
IV.1939r.- francuskie
gwarancje
oraz konfliktu z Ukrainą i
Litwą-5.
- jw. + ocenia rolę Józefa
Piłsudskiego w okresie
odbudowy państwa-6.
- zna pojęcia: sanacja,
Centrolew, „wybory
brzeskie”, rządy
pułkowników,
wymienia najważniejsze
partie
polityczne działające w
okresie
parlamentarnym, mała
konstytucja, konstytucja
marcowa, konstytucja
kwietniowa-2.
- jw. + przedstawia
okoliczności zamachu
majowego, wybory
prezydenckie-1922r.,
2. Rządy sanacji ( w jakich
położenie mniejszości
okolicznościach doszło do
narodowych-3.
zamachu majowego?, co oznaczały - jw. + reformy Władysława
„ rządy pułkowników”?, jakie było Grabskiego, charakteryzuje
znaczenie noweli sierpniowej?,
rządy sanacji w Polsce i
czym były „ wybory brzeskie”?,
sytuację obozu rządowego
jakie zmiany zostały wprowadzone po śmierci Piłsudskiego-4.
w konstytucji kwietniowej? Na
- jw. + wymienia
czym polegała dekompozycja
najważniejsze partie
obozu władzy po śmierci
polityczne w okresie rządów
Piłsudskiego? jakie były
sanacji, ocena rządów
konsekwencje radykalizacji
sanacji-5.
opozycji parlamentarnej?).
- jw. + ocena roli
prezydentów II RP-6.
1. II RP w dobie parlamentarnej (
okoliczności i zasady małej
konstytucji oraz konstytucji
marcowej, co zagwarantowała
konstytucji marcowa?, jakie partie
polityczne odgrywały decydującą
rolę w życiu politycznym kraju?,
jakie było położenie mniejszości
narodowych w Polsce?, jak
wyglądała integracja państwa
według pierwszych rządów?, jakie
były konsekwencje pierwszych
wyborów prezydenckich?, jakie
reformy wprowadził Władysław
Grabski?).
1.
Polityka ekonomiczna II
RP ( okoliczności budowy
portu i miasta w Gdyni,
jaki był status Wolnego
Miasta Gdańska?, jakie
były konsekwencje wojny
celnej?, jakie były
założenia budowy
Centralnego Okręgu
Przemysłowego?).
2.
Polityka zagraniczna II
RP ( jaka była rola
pierwszych sojuszy
państwa polskiego z
Francją oraz Rumunią?,
- zna pojęcia : COP, Wolne
Miasto Gdańsk, wojna celna,
polityka równowagi, Józef
Beck-2.
- jw. + zna inwestycje
gospodarcze, jaką politykę
zagraniczną prowadziliśmy
przed a po zamachu
majowym-3.
-Jw. + omawia politykę
Anglii, Francji, Niemiec i
ZSRR wobec Polski
w latach 30.-4.
- jw. + ocenia politykę
zagraniczną Józefa Becka-5.
3
niepodległości II RP
VIII- polsko-brytyjskie
gwarancje o wzajemnej
pomocy
6. Świat między
wojnami.
1931r. – zajęcie
Mandżurii przez
Japonię
1934r.- utworzenie
Cesarstwa Madżukuo
1934-1935-Wielki
Marsz komunistów
przez Chiny
1935r- zajęcie Abisynii
przez Włochy,
plebiscyt w Kraju
Saary
1936r.- remilitaryzacja
Nadrenii
1937r.- powstanie
Paktu
Antykomiternowskiego
1938r.- Anschluss
Austrii, podpisanie
układu kończącego
konferencję w
Monachium, noc
kryształowa
1939r.- Protektorat
Czech i Moraw, zajęcie
Albanii przez Włochy,
pakt RibbentropMołotow
jak kształtowały się
stosunki z Litwą?, jakie
zmiany wprowadziły
pakty lokarneńskie?, w
jaki sposób ewalowały
stosunki polityczne z
Niemcami oraz ZSRR?
Co zawierała koncepcja
Międzymorza?
1. Droga do wojny-Japonia,
Włochy, Niemcy ( okoliczności i
konsekwencje wojny domowej w
Hiszpanii, jakie były cele polityki
dalekowschodniej Japonii?, jakie
były cele polityki imperialnej
Włoch?, jakimi sposobami Niemcy
łamały postanowienia traktatu
wersalskiego?, jaką rolę pełnił Pakt
Antykomiternowski?).
2. Appeasement, Monachiumkonsekwencje ( jaką politykę
prowadziły państwa zachodnie
wobec państw osi?, przedstaw
założenia polityki appeasementu,
jakie były konsekwencji nocy
kryształowej?, okoliczności i
założenia konferencji
monachijskiej, jaka była sytuacja
w Europie na przełomie
1938/1939r?, jakie były
okoliczności zawarcia paktu
Ribbentrop- Mołotow?).
- jw. + bilans gospodarczy
oraz zagraniczny II RP-6.
- zna pojęcia: appeasement,
noc kryształowa, pakt
antykomiternowski, anschluss
przestrzeń życiowa, oś RzymBerlin, eksterytorialna
autostrada, pakt RibbentropMołotow-2.
- jw. + wojna domowa w
Hiszpanii, cele polityki
państw osi-3.
- jw. + sposoby łamania paktu
wersalskiego przez Niemcy,
konsekwencje nocy
kryształowej, okoliczności i
postanowienia konferencji
monachijskiej-4.
- jw. + ocena sytuacji w
Europie na przełomie
1938/1939-5.
- jw. + ocena polityki państw
zachodnich w przededniu
wybuchu II wojny światowej6.
Zadania domowe- klasa III wb:
-
ćwiczenia-4-6/104-15.02.2012r.
Jakie były bezpośrednie konsekwencje I wojny światowej dla sytuacji geopolitycznej Europy?.
Przedstaw proces upadku mocarstw europejskich-22.02.2012r.
Jakie decyzje zapadły podczas obrad konferencji wersalskiej. Dokonaj analizy.-29.02.2012r.
Ćwiczenia-2,6/121-14.03.2012r
Ćwiczenia-1,4,5/144-11.04.2012r.
Projekt- Zimna wojna-narodziny. W jaki sposób Stany Zjednoczone i ZSRR rywalizowały ze sobą w
ramach polityki zimnej wojny?-28.03.2012r.
Sprawdziany- klasa III wb:
-
zagadnienie-1-29.02.2012r
zagadnienie-2-14.03.2012r.
zagadnienia-3-4-11.04.2012r.
4
Opracowała mgr Sylwia Sykosz
5
Download