Półroczne sprawozdanie z działalności

advertisement
Półroczne sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A.
za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
Bochnia 2009
Półroczne sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
Spis treści:
1. Organizacja grupy kapitałowej
2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
2.1. Podstawowe wielkości i wskaźniki ekonomiczno-finansowe
2.2. Ocena uzyskanych wyników
2.3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
3. Sprzedaż podstawowych wyrobów
4. Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku
obrotowego
4.1. Koniunktura gospodarcza w kraju i na świecie
4.2. Ograniczenia w zdolnościach produkcyjnych stali
4.3. Spadek uzyskiwanych marż
5. Pozostałe informacje
5.1. Zmiany w strukturze grupy
5.2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz
5.3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
5.4. Wykaz osób zarządzających i nadzorujących posiadających akcje Stalproduktu
5.5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej
5.6. Transakcje z podmiotami powiązanymi
5.7. Informacje o udzielonych i otrzymanych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach
5.8. Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
wyniku finansowego i ich zmian, oraz są istotne dla oceny możliwości realizowania
zobowiązań przez Grupę
5.9. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co
najmniej kolejnego kwartału
5.10. Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej
2
Półroczne sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
1. Organizacja grupy kapitałowej
Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A. obejmuje jednostkę dominującą oraz 11 jednostek zależnych,
prowadzących niżej wymienione segmenty działalności:
 Stalprodukt-Centrostal Kraków sp. z o.o. - sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów metalowych
 Stalprodukt-Wamech sp. z o.o. - produkcja konstrukcji i części zamiennych oraz
świadczenie usług remontowych
 Stalprodukt-Serwis sp. z o.o. - usługi remontowe
 Stalprodukt-Zamość sp. z o.o. - produkcja stolarki budowlanej oraz handel wyrobami hutniczymi
 Stalprodukt-MB sp. z o.o. - budowa i utrzymanie dróg, montaż ochronnych barier drogowych
 STP Elbud sp. z o.o. – produkcja konstrukcji stalowych oraz usługi cynkowania
 Ocynkownia Stalprodukt - Bolesław sp. z o.o. - usługi cynkowania
 Stalprodukt-Warszawa sp. z o.o. - handel wyrobami ze stali
 Stalprodukt-Ochrona sp. z o.o. - usługi ochrony mienia i osób
 Stalprodukt-Konstalbud sp. z o.o. – produkcja konstrukcji stalowych
 Cynk-Mal S.A. - produkcja bednarki ocynkowanej i drutu ocynkowanego.
Wysokość udziałów Spółki dominującej w spółkach zależnych stanowi:
 w spółce Stalprodukt-Warszawa - 51 %
 w spółce Cynk-Mal – 51 %
 w pozostałych jednostkach - po 100 % udziałów.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki dominującej jest produkcja wysoko przetworzonych
wyrobów ze stali, tj. blach i taśm elektrotechnicznych transformatorowych, kształtowników zimnogiętych,
ochronnych barier drogowych, rdzeni toroidalnych oraz blach gorąco- i zimnowalcowanych w taśmach
i arkuszach.
Według zasad Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej konsolidacją objęta została
jednostka dominująca oraz wszystkie pozostałe jednostki z Grupy Kapitałowej. Zgodnie z art. 55 ust. 6a
Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami)
Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy rozpoczynające się od
1 stycznia 2005 roku zgodnie z MSSF i MSR.
2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
2.1. Podstawowe wielkości i wskaźniki ekonomiczno-finansowe
W I półroczu 2009 roku przychody z całokształtu działalności osiągnęły poziom 826 mln zł. Grupa
Kapitałowa Stalprodukt S.A. wypracowała 189 mln zł zysku na działalności operacyjnej, z czego zysk netto
stanowi 157 mln zł.
Uzyskanie takich wyników możliwe było dzięki wzrostowi wartości sprzedaży blach transformatorowych
oraz barier w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Nadwyżka finansowa osiągnęła wartość 173 mln zł.
3
Półroczne sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
W I półroczu 2009 r. rentowność sprzedaży na poszczególnych poziomach przedstawiała się następująco :
I półr. 2008 r.
I półr. 2009 r.
Rentowność na sprzedaży
27,5
23,2
Rentowność operacyjna
27,4
23,1
Rentowność brutto
27,7
23,7
Rentowność netto
22,3
19,0
Wyszczególnienie
Rentowność majątku i kapitału własnego obrazują poniższe wielkości:
I półr. 2008 r.
I półr. 2009 r.
Rentowność majątku
14,3
10,2
Rentowność kapitału własnego
21,2
12,9
Wyszczególnienie
Wskaźniki płynności uległy poprawie i przedstawiają się następująco:
I półr. 2008 r.
I półr. 2009 r.
Wskaźnik bieżącej płynności
1,7
2,1
Wskaźnik
płynności przyspieszonej
1,1
1,4
Wyszczególnienie
W I półroczu 2009 r. środki pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 215 mln zł. Aktywa Grupy
Kapitałowej zwiększyły się z 1 416 mln zł (I półr. 2008 r.) do 1 533 mln zł (I półr.
2009 r.), tj. o 8%, w tym aktywa trwałe wzrosły o 248 mln zł, natomiast aktywa obrotowe spadły o 130 mln
zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
4
Półroczne sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
Kapitał obrotowy netto wzrósł z 311 mln zł (I półr. 2008 r.) do 321 mln zł (I półr. 2009 r.).
Cykl operacyjny uległ skróceniu o 24 dni w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniósł 93
dni. Okres rotacji zapasów zmniejszył się z 55 dni (I półr. 2008 r.) do 44 dni
(I półr. 2009 r.), natomiast okres rotacji należności krótkoterminowych liczony do sprzedaży skrócono z 62
dni (I półr. 2008 r.) do 49 dni (I półr. 2009 r.)
Kapitał własny został podwyższony z 953 mln zł (I półr. 2008 r.) do 1 217 mln zł (I półr.
2009 r.) i stanowi 79% ogółu kapitału.
2.2. Ocena uzyskanych wyników
W I półroczu bieżącego roku podmioty Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. działały w warunkach
głębokiej dekoniunktury panującej zarówno w krajowej jak i światowej gospodarce. Globalny kryzys
finansowy wywarł szczególnie negatywny wpływ na branżę stalową, która zanotowała znaczne
spowolnienie.
W takich warunkach wyniki osiągnięte przez Grupę w okresie sprawozdawczym należy uznać za
zadawalające, chociaż są one słabsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Porównywanie
aktualnych wyników uzyskanych w warunkach kryzysowych do tamtego okresu nie jest miarodajne,
zwłaszcza że wyniki I półrocza ubiegłego roku były najlepsze w historii Spółki.
Osłabienie gospodarcze na rynkach, na których działa Grupa znalazło swoje odzwierciedlenie
w niewielkim spadku przychodów ogółem ze sprzedaży tj. o 9,1% oraz o 5,6% przychodów ze sprzedaży
produktów. Kryzys wymusza jednak nacisk na systematyczne obniżanie cen. Obniżki w zakresie cen
materiału wsadowego nie są proporcjonalne do obniżek cen wyrobów, w związku z czym w I półroczu
bieżącego roku uzyskano niższe marże niż w okresie porównywalnym. Dotyczy to zwłaszcza Segmentu
towarów i Segmentu profili. Skonsolidowany zysk operacyjny uległ zmniejszeniu o 23,2%, a zysk netto
o 22,3%.
Analiza wyników segmentów operacyjnych (marż pokrycia kosztów) za I półrocze 2009 r. w porównaniu
do analogicznego okresu roku poprzedniego prowadzi do następujących wniosków:
wynik Segmentu blach elektrotechnicznych wzrósł wartościowo o 18 830 tys. zł wskutek wzrostu
przychodów w tym segmencie, ale jego udział w przychodach obniżył się z 57,3% do 54,7%
w związku z uzyskaniem niższych cen sprzedaży,
Segment profili zanotował znaczny spadek zarówno w przychodach jak i w wyniku. Wskutek spadku
cen i zmniejszenia przychodów ze sprzedaży wynik tego segmentu obniżył się o 61 117 tys. zł, a jego
udział w przychodach spadł z 16,4% do 3,1%,
podobnie jak Segment profili, zachował się Segment towarów, w którym zanotowano spadek
przychodów o 36 443 tys. zł oraz zmniejszenie udziału wyniku Segmentu w jego przychodach
z 6,9% do 1,4%,
pozostała działalność Grupy wykazała wzrost przychodów o 8,3% oraz utrzymanie wysokiej
rentowności brutto. Świadczy to o tym, że działalność pozostałych spółek z Grupy, nie objętych
segmentami operacyjnymi, przyniosła wynik dodatni. Najlepsze rezultaty osiągnęły spółki
Ocynkownia Stalprodukt-Bolesław w Bukownie, STP Elbud w Krakowie i Stalprodukt-Zamość.
Należy podkreślić, że przyjęte wielkości planowane na I półrocze 2009, ustalone na stosunkowo wysokim
poziomie jak na warunki spowolnienia gospodarczego, zostały w pełni wykonane.
5
Półroczne sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
2.3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
Pomimo znacznie gorszych warunków rynkowych, w okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa Grupy
utrzymała się na bardzo dobrym poziomie. Co prawda niektóre wskaźniki ekonomiczno-finansowe,
charakteryzujące działalność gospodarczą, zwłaszcza rentowność zanotowały niewielki spadek, ale i tak ich
poziom należy uznać za zadawalający.
Grupa wykorzystuje w pełni sprawnie funkcjonującą i przystosowaną do szybkiej reakcji na wymagania
rynku bazę produkcyjną oraz własną, zbudowaną od podstaw sieć sprzedaży, co w warunkach osłabienia
koniunktury ma niebagatelne znaczenie.
Grupa nie doświadczyła zatorów płatniczych, konsekwentnie realizując przyjętą politykę w zarządzaniu
ryzykiem, opisaną szczegółowo w ostatnim opublikowanym skonsolidowanych sprawozdaniu finansowym.
Nie jest również zagrożona dynamicznie zmieniającymi się kursami walut z uwagi na zabezpieczenie
naturalne tego ryzyka.
W I półroczu 2009 r. nastąpiły niewielkie zmiany w kształtowaniu się majątku i źródeł jego finansowania.
Majątek trwały wzrósł o 9,8% wskutek działalności inwestycyjnej, a majątek obrotowy o 19,6%.
W grupie środków obrotowych zanotowano spadek zapasów o 12,6% oraz wzrost należności o 4,3%.
Znaczący wzrost zanotowały natomiast inwestycje krótkoterminowe, w tym środki pieniężne
o 119 723 tys. zł (166,3%), które przeznaczone zostaną na wypłatę dywidendy za rok 2008 oraz pokrycie
wydatków inwestycyjnych przypadających na II półrocze roku 2009. W strukturze aktywów udziały
aktywów trwałych i aktywów obrotowych zmieniły się jedynie o 2%.
Wzrostowi majątku towarzyszył wzrost źródeł finansowania w pozycji kapitał własny o 8,9% oraz wzrost
w pozycji zobowiązań o 36,2% ( z tytułu dywidendy oraz dostaw i usług). W związku z tym zmieniła się
struktura pasywów, w której udział kapitałów własnych spadł z 82,8% do 79,4%, a udział zobowiązań
wzrósł o 3,4% .Zwiększeniu uległa wartość księgowa na jedną akcję zwykłą z 166,30 do 180,95 zł (8,8%).
Przez cały okres sprawozdawczy Grupa utrzymywała bardzo dobrą płynność finansową, o czym świadczy
znacząca poprawa wskaźników płynności, terminowo realizowała wszelkie zobowiązania, zarówno wobec
pracowników i dostawców, jak i budżetu oraz instytucji finansowych.
Grupa nie jest zadłużona, sporadycznie korzysta z kredytów bieżących, oraz w niewielkim stopniu
z kredytów długoterminowych. Wypracowany zysk i amortyzacja wystarczają na finansowanie rozwoju
i wypłatę dywidendy.
W ocenie banków finansujących, Grupa Stalprodukt posiada nieprzerwanie zdolność kredytową,
a uzyskiwane wyniki oraz przejrzysta sytuacja majątkowa i własnościowa, pozwala na uzyskanie
finansowania działalności Grupy w różnych formach.
Mając powyższe na uwadze Bank Nordea S.A. przedłużył w miesiącu maju na kolejny rok limity kredytowe
w wysokości 20 000 tys. zł dla spółki dominującej oraz 20 000 tys. zł dla Stalprodukt-Centrostal sp. z o.o.
Przedłużono również na kolejne 12 miesięcy linie na akredytywy i gwarancje
w Banku Fortis S.A. w wysokości 15 000 tys. zł oraz zawarto nową umowę z Bankiem Handlowym S.A. na
limit kredytowy dla gwarancji i akredytyw w kwocie 45 000 tys. zł. W trakcie ostatecznych negocjacji są
dotychczasowe linie limitów kredytowych na różne produkty bankowe w Bankach PeKaO S.A.
i Raiffeisen Bank Polska S.A.
Pomimo spowolnienia gospodarki spowodowanego światowym kryzysem finansowym Zarząd nie
przewiduje znacznego pogorszenia sytuacji finansowej Grupy w II półroczu roku 2009. W celu utrzymania
dobrej sytuacji finansowej i płynności w tym okresie prowadzone są dalsze przedsięwzięcia
6
Półroczne sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
w zakresie restrukturyzacji źródeł finansowania oraz zdobywania nowych rynków zaopatrzenia i zbytu,
racjonalnej gospodarki zapasami i obniżki kosztów.
Założony szeroki plan inwestycyjny w organiczny rozwój Grupy (zwiększenie produkcji blach
transformatorowych, nowe agregaty gięcia kształtowników, urządzenia do Serwis Center) realizowany jest
w całości z wypracowanych środków własnych.
Uzyskiwane i planowane wyniki finansowe wskazują na brak zagrożenia w realizacji podjętych zamierzeń
inwestycyjnych.
Zarządzanie zasobami finansowymi należy uznać za prawidłowe, o czym świadczy osiągnięcie dobrych
wyników i wskaźników ekonomicznych oraz utrzymywanie płynności finansowej i zdolności kredytowej, a
także terminowe wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań.
3. Sprzedaż podstawowych wyrobów
Blachy i taśmy transformatorowe
Sprzedaż blach transformatorowych w pierwszym półroczu 2009 roku pod względem wartościowym
osiągnęła bardzo dobry wynik (wzrost o 16%). Głównym czynnikiem, który wpłynął na taki stan rzeczy
były uzyskane wzrosty cen eksportowych oraz korzystne relacje kursowe. Aktualnie 90% stanowi sprzedaż
eksportowa a 10% krajowa (struktura w pierwszym półroczu 2008 roku to 88%/12%).
Głównym odbiorca blach transformatorowych pozostaje nadal grupa Siemensa i jest to poziom
porównywalny z pierwszym półroczem 2008 roku. W grupie odbiorczej z Siemensa pojawiły się nowe
kierunki, tj. Siemens Mexico i Siemens Indie.
Do Indii zwiększono sprzedaż ponad 4-krotnie w stosunku do pierwszego półrocza 2008 roku.
Na naszej mapie dostaw blach transformatorowych pojawiły się też inne, nowe kierunki jak Irlandia,
Bangladesz, RPA, Iran, Kanada czy Chiny.
Planowane na drugie półrocze zwiększenie produkcji i sprzedaży blach transformatorowych przesuwa się
ze względów technicznych, co ma też dobre strony przy obecnej sytuacji rynkowej. Przygotowanie do
zwiększenia sprzedaży wymaga bowiem poszukiwań nowych odbiorców z odpowiednim wyprzedzeniem
ze względu na długi proces kwalifikacyjny.
Czynniki rynkowe wpływają na rynek blach transformatorowych z pewnym opóźnieniem
w stosunku do innych asortymentów, jednak i w tym segmencie negatywne czynniki zaczynają być coraz
bardziej odczuwalne.
Rdzenie toroidalne
W przypadku rdzeni transformatorowych utrzymano bardzo wysokie ceny, jednak nie udało się przy tym
utrzymać zarówno wysokiego wolumenu sprzedaży jak i wysokiej wartości – jak w przypadku blach
transformatorowych.
Kryzys był bardziej dotkliwy dla odbiorców rdzeni niż dla producentów transformatorów, szczególnie dla
odbiorców rdzeni do przekładników i transformatorów, do których skierowana jest nasza aktualna oferta.
Większość odbiorców sygnalizuje spadek zamówień na poziomie 30-40%.
7
Półroczne sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
Sprzedano o 26% mniej rdzeni niż w pierwszym półroczu 2008 roku uzyskując o 11% niższe przychody ze
sprzedaży.
Kształtowniki gięte na zimno
W pierwszym półroczu br. najmniej korzystnie, w porównaniu z innymi asortymentami, przedstawiała się
sytuacja w przypadku kształtowników giętych na zimno.
Spadki cen i wolumenów w poszczególnych grupach asortymentowych zamykały się
w przedziałach od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Popyt skurczył się o blisko połowę, co
potwierdzają zarówno poziomy sprzedaży jak i dynamika importu.
Większość firm w branży zdecydowanie
i wykonywała inne działania ratunkowe.
ograniczała
produkcję,
zwalniała
pracowników
Znaczący wpływ na sprzedaż eksportową miała zła sytuacja gospodarcza w krajach nadbałtyckich. Do
niedawna był to jeden z wiodących rynków dla kształtowników wielkogabarytowych. Spadek wolumenu
sprzedaży we wspomnianym asortymencie znajduje nieproporcjonalne odbicie w spadku wartości
sprzedaży (znacząco wyższe ceny uzyskiwane na kształtownikach wielkogabarytowych).
Po 6 miesiącach 2009 roku 85,7% sprzedaży krajowej stanowiła sprzedaż do Spółek handlowych.
Produkty z Centrum Serwisowego
Produkty oferowane z centrum serwisowego blach, podobnie jak kształtowniki znalazły się
w grupie asortymentów bardziej wrażliwych na sytuację kryzysową na rynku. Spadki wolumenów
odnotowano niższe niż w przypadku kształtowników jednak spadki cen mocno wpłynęły na obniżenie
wartości sprzedaży – poziom spadku wartości to blisko 24% a ilości 6,3%.
Ochronne bariery drogowe
W pierwszym półroczu 2009 roku bariery drogowe były asortymentem, na którym uzyskano najlepsze
wyniki. Wzrost ilości i wartości sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego
wyniósł prawie 30%.
Zmieniła się struktura sprzedaży. Zdecydowanie zwiększono eksport, który aktualnie stanowi 18%
przychodów ze sprzedaży (w 2008 około 10%). W nadchodzącym okresie planowany jest dalszy rozwój
współpracy na rynkach eksportowych.
Korzystna sytuacja wynikała głównie z faktu, że Stalprodukt S.A. w zakresie dostawy
i montażu barier realizował umowy długoterminowe, które zostały zawarte w 2008 roku. Dotyczy to
głównie umów realizowanych na autostradzie A - 4, odc. Zgorzelec - Wykroty, odc. Wielicka - Szarów oraz
autostradzie A - 1, odc. Sośnica - Bełk.
W II półroczu ze względu na spadki cen surowców, oczekiwać należy spadku średniej ceny sprzedaży w
związku z realizacją kolejnych kontraktów zawartych w 2009 roku.
8
Półroczne sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
4. Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku
obrotowego
4.1. Koniunktura gospodarcza w kraju i na świecie
Podstawowe zagrożenia i ryzyka w działalności Grupy Kapitałowej Stalproduktu w najbliższych kilku
miesiącach wiążą się z koniunkturą gospodarczą w Polsce i na świecie. Utrzymywanie się spowolnienia
w gospodarce polskiej wpłynie niekorzystnie na popyt na produkowane przez Spółkę wyroby. Z kolei
przedłużająca się recesja w krajach Unii Europejskiej i w innych częściach świata spowoduje spadek
wpływów z eksportu. Te tendencje są już widoczne w sprzedaży realizowanej przez Spółkę.
4.2. Ograniczenia w zdolnościach produkcyjnych stali
W wyniku kryzysu gospodarczego spadło zapotrzebowanie na stal i wyroby ze stali. Chcąc zapobiec
dalszemu spadkowi cen, producenci stali znacząco (nawet o 40-50 %) obniżyli zdolności produkcyjne.
Skutkiem tej polityki jest pogorszenie się dostępności wyrobów wsadowych (np. blach
gorąco-walcowanych w kręgach), stanowiących surowiec do dalszego przerobu.
Dodatkowo ograniczenia w zdolnościach produkcyjnych wpływają na podwyżki cen wyrobów stalowych,
wprowadzanych przez producentów stali. Istnieje ryzyko, że w razie kolejnych podwyżek cen, nie uda się
ich w pełni przełożyć na odbiorców końcowych, co może negatywnie wpłynąć na spadek uzyskiwanych
marż.
4.3. Spadek uzyskiwanych marż
Spółka uzyskiwała do niedawna bardzo wysokie marże brutto na sprzedaży najbardziej przetworzonych
wyrobów, tj. blach transformatorowych. Wzrost światowych zdolności w zakresie wytwarzania blach
transformatorowych spowodował spadek uzyskiwanych cen, a co za tym idzie również marż. Ta sytuacja
zbiegła się w czasie z światowym kryzysem gospodarczym, w wyniku którego ograniczono bądź
wstrzymano wiele projektów inwestycyjnych, w tym również w branży energetycznej, która jest odbiorcą
produkowanych przez Stalprodukt blach do produkcji transformatorów. To dodatkowy czynnik, który
doprowadził do spadku popytu na blachy, a w konsekwencji wpłynął na znaczący spadek ich cen. Dalsze
pogłębianie się tych negatywnych tendencji spowoduje spadek marż uzyskiwanych na najbardziej
dochodowych wyrobach, produkowanych przez Stalprodukt.
5. Pozostałe informacje
5.1. Zmiany w strukturze grupy
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy.
5.2. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
Grupa Kapitałowa nie publikuje prognoz wyników finansowych.
9
Półroczne sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
5.3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
ArcelorMittal Poland S.A. posiadający 2.270.800 akcji, stanowiących 33,77 % udziału w kapitale oraz
6.846.800 głosów stanowiących 38,20 % ogólnej liczby głosów na WZA.
2. STP Investment S.A. posiadający 1.727.103 akcji, stanowiących 25,68 % udziału w kapitale oraz
5.051.411 głosów stanowiących 28,19 % ogólnej liczby głosów na WZA
3. Stanisław Kurnik posiadający 226.477 akcje, stanowiące 3,37 % udziału w kapitale oraz 1.128.385
głosów stanowiących 6,30 % ogólnej liczby głosów na WZA.
1.
5.4. Wykaz osób zarządzających i nadzorujących posiadających akcje Stalproduktu
1. Osoby zarządzające:



Piotr Janeczek
Antoni Noszkowski
Józef Ryszka
2. Osoby nadzorujące:
 Stanisław Kurnik
 Maria Sierpińska
 Kazimierz Szydłowski
 Janusz Bodek
- posiada 114 865 akcji
- posiada 2 040 akcji
- posiada 504 akcje
- posiada 226 477 akcji
- posiada 11 880 akcji
- posiada 24 289 akcji
- posiada 62 640 akcji
Powyższe informacje są zgodne z posiadaną przez Spółkę wiedzą na dzień sporządzenia sprawozdania
5.5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej
Grupa nie jest stroną w postępowaniach toczących się przed sądem, których przedmiotem są zobowiązania
albo wierzytelności jednostki dominującej lub jednostki od niej zależnej o wartości stanowiących co
najmniej 10 % kapitałów własnych jednostki dominującej.
5.6. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje z podmiotami powiązanymi w I półroczu 2009 r. dotyczą:
 sprzedaży produktów i towarów do spółek z grupy kapitałowej Stalproduktu,
 świadczenia usług dla Stalprodukt S.A. przez spółki zależne.
Są to transakcje typowe i rutynowe, świadczone w sposób ciągły, zawierane na warunkach rynkowych
w ramach grupy kapitałowej i wynikające z bieżącej działalności operacyjnej.
Inne znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi nie wystąpiły.
10
Półroczne sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
5.7. Informacje o udzielonych i otrzymanych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach
W okresie sprawozdawczym Spółka dominująca udzieliła dwóch pożyczek jednostkom zależnym:
- spółce STP Elbud spółka z o.o. z siedziba w Krakowie . Kwota pożyczki 5 500 tys. zł
z przeznaczeniem na realizację dużego kontraktu na linię 400 KV Pątnów – Kromolice. Termin
spłaty 31.12.2009 r.
- spółce Stalprodukt-Konstalbud sp. z o.o. z siedziba w Bochni w kwocie 50 tys. zł
z przeznaczeniem na bieżącą działalność, którą wznawia po zawarciu i wykonaniu układu
w upadłości z wierzycielami.
Pożyczek udzielono na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych.
Poza wyżej wymienionymi pożyczkami w okresie sprawozdawczym Spółka Stalprodukt i jednostki od niej
zależne nie udzielały innych pożyczek lub kredytów, ani też gwarancji i poręczeń.
5.8. Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian, oraz są istotne dla oceny możliwości realizowania zobowiązań przez Grupę
Wszystkie informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian, oraz są istotne dla oceny możliwości realizowania zobowiązań przez Grupę
zawarte są w niniejszym dokumencie oraz w “Informacjach dodatkowych”.
5.9. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej
kolejnego kwartału
W ocenie Emitenta, czynnikami które mogą wpłynąć na osiągnięte wyniki Grupy w perspektywie co
najmniej kolejnego kwartału będą:
- kształtowanie się cen wsadu oraz cen i popytu na produkty Spółki, zwłaszcza w segmencie
kształtowników,
- kształtowanie się kursów walutowych,
- sytuacja gospodarcza w Europie i na Świecie związana z trwającym kryzysem finansowym.
5.10. Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Skład Zarządu
W okresie od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r. Zarząd Stalproduktu pracował w następującym składzie:
Piotr Janeczek
Antoni Noszkowski
Józef Ryszka
- Prezes Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
11
Półroczne sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.
Skład Rady Nadzorczej
W okresie od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
Stanisław Kurnik
Maria Sierpińska
Kazimierz Szydłowski
Janusz Bodek
Sanjay Samaddar
Augustine Kochuparampil
Janusz Smoleński
- Przewodniczący Rady
- Z-ca Przewodniczącego
- Sekretarz
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek
.....................................................
Antoni Noszkowski
Członek Zarządu -Dyrektor Finansowy
............................................................
Józef Ryszka
Członek Zarządu – Dyrektor Marketingu
..................................................................................
Piotr Janeczek
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
12
Download