09.03.2017 Informacja o złożeniu o

advertisement
WCPiT EA/381-06/2017
Poznań, 09.03.2017 r.
Uczestnicy postępowania
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę antybiotyków, leków ogólnych, cytostatycznych,
przeciwgruźliczych, leków immunostymulujących, leków odurzających, psychotropowych, leków z
importu docelowego, płynów do wlewu dożylnego , płynów do hemofiltracji, surowic i
szczepionek, preparatów do żywienia pozajelitowego
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ przypomina, że zgodnie z zapisami pkt.
8.2 ust. 5 SIWZ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Na stronie internetowej Zamawiającego zostają opublikowane informacja z otwarcia ofert oraz wzór
oświadczenia o grupie kapitałowej.
1
Download