Od kilku lat druga sobota września ustanowiona jest przez

advertisement
Od kilku lat druga sobota września ustanowiona jest przez organizację
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca dniem,
w którym na całym świecie mówi się o tym, jak ważna jest umiejętność
udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach, kiedy zagrożone jest życie ludzkie.
W krajach rozwiniętych jest to umiejętność powszechnie znana, której nauka
zaczyna się już w szkołach podstawowych. I chodzi tu nie tylko o naukę
udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, ale także o naukę
wszelkich zachowań w sytuacji wypadków i kataklizmów masowych.
Najważniejsze fakty:



Gdyby co 10-ty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy,
udałoby się uratować przynajmniej milion istnień ludzkich rocznie
Najprostszy kurs udzielania pierwszej pomocy organizowany w Polsce
trwa od 6 do 16 godzin i obejmuje m.in.: zabezpieczenie miejsca
wypadku, wezwanie pomocy, zasady ewakuacji, zasady pierwszej
pomocy w wypadkach masowych, rodzaje pomocy przy wszelkiego
rodzaju urazach i stanach zagrożenia, zasady resuscytacji krążeniowooddechowej oraz pomoc przy użyciu półautomatycznego defibrylatora
AED.
W Polsce kursy takie prowadzą Polska Rada Resuscytacji, Polskie
Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, PCK, ZHP, oraz inni.
Kolejne czynności wykonywane u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia
(NZK), pozwalające na przeżycie nazwano „łańcuchem przeżycia”.
Zalicza się do nich:
 Wczesne rozpoznanie stanu nagłego, wezwanie służb ratowniczych
 Wczesną resuscytację krążeniowo- oddechową.
Zalety wczesnego podejmowania resuscytacji krążeniowooddechowej zostały w pełni potwierdzone. Przeżywalność osób po
nagłym zatrzymaniu krążenia jest co najmniej dwukrotnie wyższa,
gdy przypadkowi świadkowie zdarzenia podejmują resuscytację.
 Wczesną defibrylację, jeśli zostanie wykonana w ciągu 5 minut
od zatrzymania krążenia, prawdopodobieństwo przeżycia
poszkodowanego wynosi 50%
 Szybkie wdrożenie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych
Pierwsze ogniwo wskazuje jak ważne jest rozpoznanie i wezwanie pomocy
w przypadku osób zagrożonych NZK, gdyż wczesne wdrożenie leczenia może
zapobiec zatrzymaniu krążenia.
Środkowe elementy ilustrują jak ważne jest połączenie resuscytacji krążeniowooddechowej z defibrylacją jako podstawowych elementów wczesnej
resuscytacji.
Ostatnie ogniwo to skuteczna opieka po resuscytacji, której celem jest
optymalizacja funkcji życiowych, w szczególności mózgu i serca.
Wzywanie pomocy
Zdarzenia, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zawsze różnią
się między sobą. Mogą dotyczyć jednej lub kilku osób o różnym stopniu i
rozległości urazów. Nie ma identycznych wypadków i gotowych recept
postępowania, gdy się wydarzą.
Wezwanie pomocy polega na przekazaniu wszelkimi możliwymi sposobami
zwięzłej informacji o wypadku. W tym celu należy zatelefonować po pogotowie
ratunkowe pod numer 999
Niezbędna może też się okazać znajomość następujących numerów:
 998 straż pożarna
 997 policja
 112 numer ratunkowy używany w całej Unii Europejskiej, a w Polsce
dostępny na razie tylko przez telefony komórkowe
 603 100 100 Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Połączenie z trzycyfrowymi numerami służb ratowniczych są
bezpłatne
Niezmiernie ważne jest podanie w meldunku wezwania o pomoc wszystkich
niezbędnych informacji, dzięki którym na miejsce dotrą właściwe służby
w możliwie najkrótszym czasie.
Meldunek o zdarzeniu powinien zawierać informacje:
 O miejscu zdarzenia
 O charakterze zdarzenia
 O liczbie i stanie poszkodowanych
 O tym, jakiej pomocy udzielono
 O wzywającym pomocy
NIE WOLNO ODKŁADAĆ SŁUCHAWKI PRZED UPEWNIENIEM SIĘ,
CZY MELDUNEK ZOSTAŁ PRZYJĘTY I WŁAŚCIWIE ZROZUMIANY
ORAZ PRZED POTWIERDZENIEM, ŻE KARETKA ZOSTANIE
WYSŁANA!
Download