Budowa przepławki dla ryb na strudze Nidka w

advertisement
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 150665-2016 z dnia 2016-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest budowa przepławki dla ryb na strudze Nidka w m. Ruciane-Nida
(powiat piski, woj. warmińsko - mazurskie) w ramach zadania: Budowa śluzy Guzianka II wraz z
przepławką dla ryb - realizowanego jako projekt pn.: BUDOWA...
Termin składania ofert: 2016-08-11
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Budowa przepławki dla ryb na strudze Nidka w m. Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 150712 - 2016; data zamieszczenia: 06.10.2016
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 150665 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze
13B, 03-194 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64, faks (22) 587
02 02.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja rządowa niezespolona.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przepławki dla ryb na
strudze Nidka w m. Ruciane-Nida.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa
przepławki dla ryb na strudze Nidka w m. Ruciane-Nida (powiat piski, woj. warmińsko mazurskie) w ramach zadania: Budowa śluzy Guzianka II wraz z przepławką dla ryb realizowanego jako projekt pn.: BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM FUNKCJI GOSPODARCZYCH NA SZLAKACH
WODNYCH WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH WRAZ Z BUDOWĄ ŚLUZY
GUZIANKA II I REMONTEM ŚLUZY GUZIANKA I/ETAP I - BUDOWA ŚLUZY
GUZIANKA II, UDROŻNIENIE SZLAKU WODNEGO NA PRZESMYKU JEZIOR:
MIKOŁAJSKIE - TAŁTY ORAZ PRZEBUDOWA NADBRZEŻA JEZIORA RYŃSKIEGO.
Projekt ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, stanowiącym zał. nr 4
do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót
budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, mających na
celu zrealizowanie inwestycji pod nazwą: Budowa przepławki dla ryb na strudze Nidka w m.
Ruciane-Nida. Planowana przepławka zlokalizowana jest na strudze Nidka, przy zespole
przepustów piętrzących, około 250 m poniżej wypływu strugi z Jeziora Nidzkiego, na terenie
gminy Ruciane Nida, powiat piski, województwo warmińsko - mazurskie, na działce o nr ew.
56/2, będącej w trwałym zarządzie RZGW w Warszawie. Przepławka dla ryb zaprojektowana
została w postaci koryta żelbetowego, dostawionego (połączonego szczelnie) do wlotów
dwóch rur przepustowych zespołu przepustów na strudze Nidka. Układ szczelinowy
przepławki dostosowany jest do migracji niewielkich gatunków ryb. Obiekt o wymiarach:
długości - 9,96 m, szerokości - 3,18 m, został podzielony na 5 komór ściankami grubości 15
cm z pionowymi otworami przemykowymi. Zewnętrzne ściany i dno przepławki mają
grubość 25 cm. Wymiary wewnętrzne komór wynoszą: - długość komory - 1,94 m; szerokość komory - 2,10 m; - głębokość przy niskim stanie wody w jeziorze - 0,6 m;
szerokość szczelin - 0,17 m. Konstrukcję żelbetową przepławki przewidziano w obudowie ze
ścianki szczelnej stalowej z dolną krawędzią na rzędnej 112,55 m n.p.m. Pod istniejącą
kładką, gdzie wykonanie obudowy przepławki z grodzic nie jest możliwe, planuje się
wykonanie obudowy z blachy w ramie stalowej. Wykończenie górnej krawędzi ścianki i
blachy stanowić będzie oczep stalowy, którego projektowana rzędna wynosi 118,55 m n.p.m.
Na wlocie przepławki przewidziano wnęki dla zastawki remontowej w stalowych
prowadnicach. Od góry przepławka przykryta będzie kratą stalową. W zakres zamówienia
wchodzą m.in. roboty: - demontaż istniejących zastawek na wlotach do 2-ch rurociągów
przepustu od strony WG, -wykonanie ścianki szczelnej o łącznej długości w rzucie 17,00 m z
grodzic typu GU 16-400 za pomocą wibromłota bezrezonansowego o regulowanej
amplitudzie drgań bądź metodą wciskania statycznego, długość brusów 6,00 m, - montaż
paneli stalowych, - wykonanie oczepu stalowego z kształtownika stalowego [ 350, - montaż
rozpór (podpór dla krat pomostowych) z kształtowników [100 (2 szt.) i HEA 100 (4 szt.), wykonanie wykopu wewnątrz obudowy (z uwzględnieniem wymiany gruntów), - ułożenie
warstwy geowłókniny i wykonanie drenażu wraz ze studzienką zbiorczą, dla umożliwienia
odwodnienia wykopu na czas realizacji robót, - wykonanie wymiany gruntu wraz z jego
zagęszczeniem, - wykonanie podkładu z chudego betonu C 12/15, - zbrojenie konstrukcji
przepławki, - betonowanie płyty dennej, - zbrojenie i betonowanie ścian przepławki, demontaż szalunków, - ułożenie kamienia na dnie przepławki, na jej wlocie, przy
zewnętrznych ścianach obudowy na długości paneli stalowych oraz po 0,5 m poniżej i
powyżej, - wykonanie uszczelnienia pomiędzy konstrukcją przepławki a istniejącymi wlotami
rurociągów, - zamontowanie krat pomostowych, - wykonanie naprawy (reprofilacji)
powierzchni betonowych wlotów do rurociągów oraz półki pod nimi. W zakres zamówienia
wchodzi również wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej realizowanego projektu wg
wzoru http://rpo.warmia.mazury.pl /artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu oraz
wykonanie i montaż 2 trwałych tablic z zakazem połowu ryb w odl. 50 m od budowli
hydrotechnicznej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.24.36.00-8, 45.26.23.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Projekt ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję
Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020,
stanowiącym zał. nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HYDROBUD Kielczyk Sp. J., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 341738,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ



Cena wybranej oferty: 416275,75
Oferta z najniższą ceną: 416275,75 / Oferta z najwyższą ceną: 416275,75
Waluta: PLN .
Download