koronował się na króla Polski

advertisement
WŁADCY POLSKI
Prezentację przygotowała
Helena Tomaszewska.
Zdjęcia zaczerpnięto ze strony www.eduseek.pl –
poczet J. Matejki
SPIS TREŚCI
 Drzewo
genealogiczne Piastów
 Piastowie
 Andegawenowie
 Drzewo genealogiczne Jagiellonów
 Jagiellonowie
 Królowie elekcyjni
PIASTOWIE
MIESZKO I (963-992)
•
•
•
•
•
•
•
twórca państwa polskiego
zawarł sojusz z Czechami
przyjął chrzest w 966 r. i utworzył
pierwsze biskupstwo w Poznaniu
(968)
przyłączył Pomorze Zachodnie (972)
przyłączył Śląsk (990)
utracił Grody Czerwieńskie (981)
utrzymywał dobre stosunki z
cesarzami niemieckimi Ottonem I i
Ottonem II, ale walczył z
margrabiami niemieckimi Geronem i
Hodonem
PIASTOWIE
BOLESŁAW CHROBRY
(992 – 1025)
•
•
•
•
•
•
pierwszy król Polski – 1025
utrzymywał dobre stosunki z cesarzem
Ottonem III
wyraził zgodę na misję biskupa Wojciecha
w Prusach 997 r.
zjazd gnieźnieński (1000) i utworzenie
arcybiskupstwa w Gnieźnie (arcybiskupem
Radzim Gaudenty); podlegają trzy
biskupstwa w Krakowie, Kołobrzegu i
Wrocławiu
wojny z cesarzem Henrykiem II 1003 –
1018 (pokój w Budziszynie). Przyłączył
Łużyce, Milsko, Miśnię, Słowację, Morawy.
1018 – wyprawa na Ruś, zdobył Kijów,
przyłączył Grody Czerwieńskie
PIASTOWIE
MIESZKO II
(1025 – 1034)
•
•
•
•
•
koronowany w 1025 na króla
młodszy syn Bolesława Chrobrego,
wykształcony
za jego panowania nastąpił kryzys
państwowości polskiej: odpadły ziemie
przyłączone przez Bolesława, stracił
koronę
po śmierci Mieszka wybuchł bunt
możnych (1034), a około 1037 r. bunt
ludowy – zniszczenie polskiej
organizacji kościelnej
w 1038 nastąpił najazd księcia
czeskiego Brzetysława, który spustoszył
Wielkopolskę, zagarnął Małopolskę i
Śląsk
PIASTOWIE
BEZPRYM (1031 – 1032)
•
•
•
•
•
•
starszy syn Bolesława Chrobrego i
księżniczki węgierskiej
Bolesław pozbawił go trony na rzecz
młodszego Mieszka II
sprzymierzył się z władcą ruskim
Jarosławem Mądrym i cesarzem
niem. Konradem II, którzy najechali
na Polskę (1031)
wypędził Mieszka II i rządził w
latach 1031 – 1032
odesłał insygnia koronacyjne do
Niemiec
zamordowany w 1032
PIASTOWIE
KAZIMIERZ ODNOWICIEL
(1034 – 1058)
•
•
•
•
•
Odzyskał Wielkopolskę, Mazowsze,
Małopolskę i Śląsk
Musiał płacić trybut ze Śląska
Czechom
Przeniósł stolicę do Krakowa
Nie udało mu się odbudować
arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz
odzyskać Pomorza Gdańskiego i
Zachodniego
Nadał wojom ziemię w zamian za
służbę rycerską – początek systemu
feudalnego w Polsce
PIASTOWIE
BOLESŁAW II ŚMIAŁY
(1058 – 1079)
•
•
•
•
•
•
Przystąpił do obozu gregoriańskiego
– wielokrotnie wyprawiał się na
Węgry by osadzić na tronie
sprzymierzeńców papieża Grzegorza
VII
Odbudował arcybiskupstwo w
Gnieźnie (1075)
Koronowany na króla 1076
Przyłączył do Polski Grody
Czerwieńskie
Przestał płacić trybut ze Śląska
Czechom
Został wygnany po zamordowaniu
biskupa krakowskiego Stanisława
(1079)
PIASTOWIE
WŁADYSŁAW I HERMAN
(1079 – 1102)
•
•
•
•
•
•
•
Młodszy brat Bolesława II Śmiałego
Przystąpił do obozu cesarskiego i
ponownie zaczął płacić trybut ze
Śląska Czechom
Nie koronował się na króla
Władzę faktycznie sprawował
palatyn Sieciech
W 1097 r. podzielił kraj między
swoich synów pozostawiając sobie
Mazowsze:
Zbigniew – poparcie możnych,
władał Wielkopolską, Kujawami i
ziemia sieradzko – łęczycką
Bolesław Krzywousty – poparcie
rycerstwa, władał Śląskiem i
Małopolską
PIASTOWIE
BOLESŁAW III KRZYWOUSTY
(1102 – 1138)
•
•
•
•
•
•
Po śmierci ojca pokonał brata Zbigniewa i
zjednoczył kraj
Powstrzymał najazd cesarza Henryka V
Przyłączył Pomorze Gdańskie 1116-1119
Podporządkował sobie Pomorze Zachodnie
1121-1222 – książę Warcisław złożył mu
hołd lenny
Na zjeździe w Merseburgu złożył hołd lenny
cesarzowi Lotarowi III w zamian za pełną
suwerenność polskiej organizacji kościelnej
W 1138 ogłosił statut, w którym podzielił
kraj pomiędzy swoich synów i ustanowił
zasadę senioratu i pryncypatu – statut
zapoczątkował okres rozbicia dzielnicowego
PIASTOWIE
ZBIGNIEW
•
•
•
•
•
Brat Bolesława III Krzywoustego, z
nieprawego łoża
W latach 1097 – 1107 rządził
Wielkopolską, Kujawami i ziemią
sieradzko-łęczycką
Po śmierci Władysława Hermana
wybuchła wojna o spuściznę po
ojcu
Wygnany w 1107 r. z kraju zwrócił
się o pomoc do cesarza Henryka V i
spowodował najazd cesarza na
ziemie polskie (1109 – obrona
Głogowa)
Po klęsce wyprawy cesarskiej wrócił
do kraju. Bolesław darował mu
życie ale kazał go oślepić
PIASTOWIE
WŁADYSŁAW II WYGNANIEC
•
•
•
Najstarszy syn Bolesława Krzywoustego
Na mocy statutu otrzymał Śląsk i tytuł
seniora
Wygnany przez braci w 1146 r.
BOLESŁAW IV KĘDZIERZAWY
•
•
Na mocy statutu otrzymał Mazowsze
Był seniorem w klatach 1146-1173
PIASTOWIE
MIESZKO III STARY
•
•
Na mocy statutu otrzymał Wielkopolskę
Dwukrotnie próbował zgodnie z prawem
przejąć kontrolę nad dzielnicą senioralną – po
śmierci Bolesława Kędzierzawego i Kazimierza
Sprawiedliwego
HENRYK SANDOMIERSKI
•
Na mocy statutu otrzymał ziemię
sandomierską
PIASTOWIE
KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY


Nie otrzymał ziemi na mocy statutu,
prawdopodobnie był pogrobowcem
Pozbawił władzy seniora Mieszka III i przejął w
dziedziczne władanie Małopolskę z Krakowem.
Uzyskał na to zgodę duchowieństwa i
dostojników krakowskich po zjeździe w Łęczycy
w 1180. Jego rządy kończą okres pryncypatu.
LESZEK BIAŁY

Syn Kazimierza Sprawiedliwego. Rządził
Małopolską z Krakowem od 1202 r. Jego
panowanie rozpoczyna okres pełnego rozbicia
PIASTOWIE
KONRAD MAZOWIECKI



Młodszy syn Kazimierza
Sprawiedliwego
na mocy układu z bratem Leszkiem
Białym w 1202 otrzymał dzielnicę
składającą się z Mazowsza, Kujaw,
Sieradza i Łęczycy
W 1226 r. sprowadził Zakon
Krzyżacki do Polski i oddał im w
lenno ziemię chełmińską
PIASTOWIE
HENRYK I BRODATY



Wnuk Władysława II
Twórca tzw. monarchii Henryków śląskich.
Przejął kontrolę nad dużą ilością dzielnic:
księstwem wrocławskim, Małopolską z
Krakowem, Wielkopolską
HENRYK II POBOŻNY


Syn Henryka I Brodatego
Poległ w bitwie pod Legnicą w 1241 r. z
Mongołami
PIASTOWIE
HENRYK IV PROBUS


Ostatni przedstawiciel dynastii
Henryków Śląskich.
Udało mu się przejąć pod koniec
XIII w. kontrolę nad częścią dzielnic
PRZEMYSŁ II




Książę wielkopolski
Władał Wielkopolską i Pomorzem
Gdańskim, dzięki umowie na
przeżycie z księciem Mszczujem II
Koronował się na króla Polski w
1295 r.
Zginął w 1296 r.
WŁADCA POLSKI
WACŁAW II CZESKI
(1300 – 1305)



1300 – koronował się na króla
Polski
Władał: Małopolską, częścią Śląska,
Wielkopolską, Pomorzem Gdańskim.
Hołd lenny złożyły mu Mazowsze i
Kujawy
Wprowadził do Polski urząd starosty
PIASTOWIE
WŁADYSŁAW ŁOKIETEK
(1306 – 1333)







Książę brzesko – kujawski
Przejął władzę nad Kujawami i
Małopolską w 1306 r. Wielkopolskę
dzierżył od 1314 r.
Utracił Pomorze Gdańskie w 1308 r.
i rozpoczął spór polsko – krzyżacki
1320 – koronował się na króla
1329 – 1332 – wojna polsko –
krzyżacka – Łokietek stracił ziemię
dobrzyńską i Kujawy
1331 – bitwa pod Płowcami
Zawarł sojusz z Węgrami
PIASTOWIE
KAZIMIERZ WIELKI
(1333 – 1370)








Syn Władysława Łokietka
skodyfikował prawo (statuty wiślicko –
piotrkowskie 1346/7)
Wprowadził nowy podział
administracyjny - ziemie, na czele
których mieli stać starostowie
Wprowadził urzędy centralne: kanclerza
i podskarbiego
Ufortyfikował kraj i zreformował siły
zbrojne (chorągwie)
Zawarł wieczysty pokój z Krzyżakami w
Kaliszu 1343 – odzyskał Kujawy i ziemię
dobrzyńską; w rękach Krzyżaków
Pomorze Gdańskie i ziemia chełmińska
Utracił Śląsk na rzecz Czech
Przyłączył Ruś Halicko - Włodzimierską
ANDEGAWENOWIE
LUDWIK WĘGIERSKI
(1370 – 1382)


Syn Karola Roberta Andegaweńskiego i
Elżbiety Łokietkówny
Nadał szlachcie polskiej pierwszy przywilej
generalny w Koszycach (1374) by uzyskać
zgodę na dziedziczenie tronu polskiego przez
córkę
Jadwiga (1384 – 1399)


Młodsza córka Ludwika
Koronowana na króla w 1384 r.
JAGIELLONOWIE
WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO
(1386 – 1434)






Książę litewski, zasiadł na tronie polskim po unii
z Litwą w Krewie – unia personalna
Mąż Jadwigi
Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 1409 –
1411 (bitwa pod Grunwaldem 15.07.1410)
zakończona I pokojem toruńskim – odzyskał
ziemię dobrzyńską ; Żmudź ma wrócić do Litwy
1413 – unia z Litwą w Horodle – potwierdzenie
odrębności Litwy, Witold wielkim księciem,
włączenie 50 rodów litewskich do herbów
polskich
1423 – przywilej warcki
1430-33 – wydał przywileje jedlneńsko –
krakowskie by uzyskać zgodę szlachty na
dziedziczenie tronu przez swoich synów. Szlachta
uzyskała nietykalność osobistą i majątkową
JAGIELLONOWIE
WŁADYSŁAW III
WARNEŃCZYK
(1434 – 1444)


Król Polski od 1434, król Węgier od
1440
Zginął w bitwie pod Warną z
Turkami w 1444 r.
JAGIELLONOWIE
KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK
(1447 – 1492)




Wielki książę litewski od 1440, król Polski od 1447
Nadał bojarom litewskim prawa równe szlachcie
polskiej
Inkorporował Prusy i Pomorze Gdańskie
(6.03.1454) co doprowadziło do wybuchu wojny
trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim. Pokój
zawarto w 1466 (II pokój toruński) – Polska
odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską.
Przyłączono do Polski Warmię, Malbork i Elbląg. (=
Prusy Królewskie)
1454 – nadał szlachcie przywileje cerkwicko –
nieszawskie by uzyskać zgodę na wojnę – król
musiał mieć zgodę sejmików ziemskich na
zwoływanie pospolitego ruszenia i stanowienie
nowych praw. Król opierał swe rządy na średniej
szlachcie
JAGIELLONOWIE
JAN I OLBRACHT
(1492 – 1501)





Syn Kazimierza Jagiellończyka
Król Polski od 1492 r.
W 1493 r. zwołano pierwszy polski sejm
dwuizbowy – wykrystalizowała się izba
poselska
1496 – uchwalono II przywilej piotrkowski
–wzmocnienie pozycji ekonom. szlachty
Na mocy tzw. unii wileńskiej (1499)
Polska i Litwa pozostawały niezależnymi
państwami posiadającymi odrębnych
władców, zobowiązanych jednak do
wzajemnej pomocy przeciwko wrogom
zewnętrznym – rozluźnienie unii polsko litewskiej
JAGIELLONOWIE
ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK
(1501 – 1505)




Wielki książę litewski od 1492, król Polski od
1501
Gdy został wielkim księciem litewskim, Jan
Olbracht został królem polskim – zerwanie
unii polsko – litewskiej
prowadził wojny z Moskwą W latach 14921494 i 1500-1503 – Litwa utraciła tereny na
wschód od środkowego Dniepru
Za jego panowania uchwalono konstytucję
Nihil novi (1505) – nic nowego o nas bez
nas – co doprowadziło do wykształcenia się
ustroju demokracji szlacheckiej
JAGIELLONOWIE
ZYGMUNT I STARY
(1506 – 1548)









Najmłodszy syn Kazimierza Jagiellończyka
Od 1506 Wielki książę litewski i król Polski
Prowadził wojny z Rosją (m.in. 1507-1508, 15121522), które mimo zwycięstwa pod Orszą (1514)
zakończyły się utratą Smoleńska
1515 r. – zjazd w Wiedniu – rozbicie sojuszu
moskiewsko – krzyżacko – habsburskiego; układy
dynastyczne z Habsburgami
1519 – 1521 – wojna z Zakonem Krzyżackim
zakończona pokojem krakowskim (1525) –
sekularyzacja Zakonu, powstanie księstwa
pruskiego, które zostało księstwem lennym
Królestwa Polskiego
10.05.1525 – hołd pruski – hołd lenny księcia
Prus Albrechta Hohenzollerna
1526 – włączył Mazowsze do Polski
Doprowadził do wybrania swego syna Zygmunta
II Augusta na wielkiego księcia Litwy i króla
polskiego, jeszcze za swojego życia (vivente rege)
Za jego panowania wybuchł bunt szlachty
nazywany „wojną kokoszą” (1537)
JAGIELLONOWIE
ZYGMUNT II AUGUST
(1548 – 1572)






Wielki książę litewski od 1522
Król Polski od 1529 – wybrany vivente rege; przejął
faktyczną władzę po śmierci ojca w 1548
Układ w Wilnie (1561) z mistrzem Zakonu Kawalerów
Mieczowych Gotthardem Kettlerem – Pd. Inflanty
(Kurlandia i Semigalia) stały się lennem Polski i Litwy
Wybuchła wojna północna (1563-1570) o pozostałe
ziemie Inflant. Była to część wojny o Dominium Maris
Baltici miedzy Moskwą, Polską, Szwecją i Danią
(1558 – 1583). Ten etap walk zakończył rozejm z Rosją
w 1570 r.
1569 – unia realna z Litwą w Lublinie – powstaje
Rzeczpospolita Obojga Narodów; do Korony
przyłączono Wołyń, Podole i ziemię kijowską
Zygmunt II August popierał stronnictwo szlacheckie w
walce z magnaterią - ruch egzekucyjny
KRÓLOWIE ELEKCYJNI
HENRYK WALEZJUSZ
(1573 – 1574)


Pierwszy król elekcyjny z dynastii
Walezjuszy, brat króla Francji Karola
IX, król Polski od 1573
Uciekł z kraju w 1574 r. by objąć
tron francuski jako Henryk III
KRÓLOWIE ELEKCYJNI
STEFAN BATORY
(1576 – 1586)






Książę Siedmiogrodu, król Polski od 1576 r.
Ożenił się z królową – Anną Jagiellonką
1577 – spacyfikował zbuntowany Gdańsk za
cenę rezygnacji ze statutów Karnkowskiego
1578 – 1582 – wojna z Moskwą o Inflanty;
wyprawy połocka, wielkołucka i pskowska
doprowadziły do rozejmu w Jamie Zapolskim
(1582)
Utworzył piechotę wybraniecką – 1 żołnierz
utrzymywany przez 20 chłopów z dóbr
królewskich
ustalił podział jazdy na ciężkozbrojną husarię,
chorągwie kozackie i jazdę lekką.
1579 – założył Akademię Wileńską
KRÓLOWIE ELEKCYJNI
ZYGMUNT III WAZA
(1587 – 1632)








Syn króla Szwecji Jana III Wazy i Katarzyny
Jagiellonki
Połączył Rzeczypospolitą i Szwecję unią personalną w
1593 r. Szwedzi zdetronizowali Zygmunta III w 1599
1606 – 1609 – rokosz sandomierski (Mikołaja
Zebrzydowskiego) – początek oligarchii magnackiej
1600 – inkorporował Estonię czym doprowadził do
wybuchu wojen ze Szwecją: 1600 – 1611, 1617 –
1622, 1626 – 1629. Skutek – RP utraciła Inflanty
Za jego panowania magnateria wmieszała się w
wewnętrzne sprawy Rosji – dymitriady 1604 – 1605,
1607 – 1609
Wypowiedział wojnę Rosji 1609 – 1619 ; zwycięstwo
Żółkiewskiego pod Kłuszynem, zajęcie Kremla,
zdobycie Smoleńska. Skutek – do RP przyłączono
ziemię smoleńską, czernihowską i siewierską
Wojna z Turcją 1620 – 1621 zakończona pokojem
chocimskim – granicą rzeka Dniestr
Zwolennik kontrreformacji. W 1596 r. zawarto unię
brzeską – część biskupów prawosławnych uznała
zwierzchność papieża zachowując obrządek
prawosławny – unici.
KRÓLOWIE ELEKCYJNI
WŁADYSŁAW IV WAZA
(1632 – 1648)




Syn Zygmunta III, wybrany w 1632
1632 – 1634 – Rosjanie wszczęli wojnę o
Smoleńsk, którą zakończył pokój w
Polanowie; potwierdzał wcześniejsze polskie
zdobycze (1619 – Dywilino)
1635 – zawarł rozejm ze Szwecją w
Sztumskiej Wsi – potwierdzał postanowienia
rozejmu w Mittawie; Inflanty w rękach
szwedzkich
Zmarł gdy szykował się do wojny z Turcją
KRÓLOWIE ELEKCYJNI
JAN KAZIMIERZ WAZA
(1648 – 1668)







Młodszy brat Władysława IV; jego panowanie jest
okresem ciągłych wojen
1648 – 1654 – powstanie kozackie Bohdana
Chmielnickiego; 1654 – ugoda w Perejasławiu –
kozacy uznają zwierzchność cara rosyjskiego
1654 – 1667 – wojna z Rosją (przerwa w latach 1655
– 60) . Na mocy rozejmu w Andruszowie (1667) RP
traci Ukrainę na wschód od Dniepru wraz z Kijowem
oraz ziemię smoleńską, czernihowską i siewierską.
Ostateczny pokój podpisano w Moskwie w 1686 r.
1655 – 1660 – potop szwedzki; pokój w Oliwie – król
rezygnuje s tronu szwedzkiego, potwierdzono
przekazanie Inflant Szwecji
1657 – traktaty welawsko – bydgoskie – Prusy
uzyskują suwerenność
1652 – po raz pierwszy zerwano sejm dzięki liberum
veto
Abdykował w 1668
KRÓLOWIE ELEKCYJNI
MICHAŁ KORYBUT
WIŚNIOWIECKI
(1669 – 1673)



Syn księcia Jeremiego
Wiśniowieckiego
Za jego panowania w RP ścierały się
dwa stronnictwa – prohabsburskie i
profrancuskie
1672 – najazd turecki zakończył się
zdobyciem Kamieńca Podolskiego
przez Turków i podpisaniem
hańbiącego układu w Buczaczu – RP
traci Podole i Kamieniec Podolski, musi
płacić haracz Turcji
KRÓLOWIE ELEKCYJNI
JAN III SOBIESKI
(1674 – 1696)






Wielki wódz polski epoki XVII w. – brał
udział w walkach ze Szwedami, Rosją,
kozakami, tatarami, Turkami. Od 1667
hetman wielki koronny
Pokonał Turków w drugiej bitwie pod
Chocimiem (1673); Zwycięstwo to
wyniosło go na tron. Na mocy traktatu
w Żórawnie (1676) RP nadal traciła
Podole ale nie musiała płacić haraczu.
Król od 1674 r.
Pod naciskiem magnatów zawarł
przymierze zaczepno – odporne z
Habsburgami przeciwko Turcji
1683 – odsiecz Wiednia
1686 – zawarł pokój wieczysty z Rosją
w Moskwie
KRÓLOWIE ELEKCYJNI
AUGUST II MOCNY
(1697 – 1706,
1709 – 1733)






Elektor saski z dynastii Wettinów
Wplatał RP w wojnę północną 1700 – 1721
Abdykował w 1706 i uznał prawa Stanisława
Leszczyńskiego do tronu
Powrócił do RP w 1709 r. gdy car Piotr I
pokonał króla Szwecji Karola XII
Spór szlachty z królem – konfederacja
tarnogrodzka (1715) – zakończył się mediacją
Piotra I i sejmem niemym (1717)
Sejm niemy zatwierdzał umowę miedzy
konfederatami a Augustem II, ograniczył
wpływy króla; pierwsza ingerencja rosyjska w
sprawy polskie
KRÓLOWIE ELEKCYJNI
STANISŁAW LESZCZYŃSKI
(1704 – 1709,
1733 – 1736)





Otrzymał tron polski, w trakcie wojny
północnej, przy poparciu Szwecji
1705 zawarł przymierze z królem szwedzkim
zezwalające Karolowi XII na utrzymywanie
wojska w Polsce oraz na werbunek żołnierzy,
co doprowadziło do wybuchu wojny
domowej
Opuścił kraj po powrocie Augusta II w 1709
Jego córka została żoną króla Francji
Ludwika XV
Wybrany na króla w 1733 r. Na skutek
interwencji wojskowej Rosji i opozycji
magnackiej abdykował w 1736
KRÓLOWIE ELEKCYJNI
AUGUST III SAS
(1736 – 1763)




Syn Augusta II z dynastii Wettinów
zasiadł na tronie przy zbrojnej pomocy
Austrii i Rosji – po rozbiciu wojsk
konfederacji dzikowskiej 1735
Uznany za króla w 1736
Oparł swoje panowanie na trwałym sojuszu
z Rosją i na „Familii” – obozie Czartoryskich
KRÓLOWIE ELEKCYJNI
STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI
(1764 – 1795)












Kandydat „Familii” do tronu polskiego
Wielki reformator i mecenas sztuki
1765 – powołał Szkołę Rycerską
Reformy sejmu konwokacyjnego i króla zaniepokoiły
Rosję, która wywołała sprawę przywrócenia pełnych
praw innowiercom. Podzieliła ona Polaków –
konfederacje przeciwko innowiercom i reformom. Na
sejmie 1767-1768 uchwalono tzw. prawa
kardynalne, których gwarantem została Rosja.
1768 – 1772 – konfederacja barska zawiązana
przeciwko innowiercom, reformom, królowi i Rosji
1772 – I rozbiór Polski
1788-1792 – obrady Sejmu Wielkiego
3.05.1791 – uchwalenie konstytucji 3 Maja – ustrój
monarchii konstytucyjnej
1792 – konfederacja targowicka
1793 – II rozbiór Polski
1794 – powstanie kościuszkowskie
1795 – III rozbiór Polski i abdykacja Stanisława
Augusta.
Download