„ KRAINA LICZB ”

advertisement
PROGRAM EDUKACYJNY
„ KRAINA LICZB ”
PRZEDSZKOLE NR 128
W WARSZAWIE
UL. STERNHELA 40
Opracowały: Anna Świętochowska, Marta Kaczmarek
Warszawa, 2016
Spis treści:
Wstęp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Założenia programu
Treści programowe
Cele edukacyjne
Metody, formy
Środki dydaktyczne
Organizacja
Przykładowe scenariusze - 10 załączników
Ewaluacja programu
Bibliografia
WSTĘP:
Wprowadzanie dziecka w okresie przedszkolnym w świat matematyki
stanowi punkt wyjścia dla przyswajania wiadomości i umiejętności
matematycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, a następnie
poszerzania tej wiedzy w kolejnych etapach edukacyjnych.
Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest
zabawa, toteż różnorodne kontakty z światem matematyki powinny mieć
charakter zabawowy.
KRAINA LICZB – to program matematyczny oparty na materiale
dydaktycznym firmy Wehrfritz w postaci „ Liczbowych Ogrodów”. To pomoc
– wspomagająca wszystkie działania dzieci, dopasowana do dziecięcego
sposobu myślenia i świata przeżyć. Magiczny świat pełen liczb, przeliczania
i konstruowania sprawia, iż w naturalny sposób kształtują się ich
kompetencje
matematyczne:
rozkładu liczb, równoliczności.
aspekty
ilości/zbioru,
kolejności
liczb,
Atrakcyjne pomoce same zachęcają do
działania. Dzieci budują krainę liczb: ze zwierzętami, drogami, domami,
wieżami, ogrodami; krainę gdzie żyje Czarodziejka Niezapominajka
i Psotnik Przewrotnik. W Liczbowej Krainie liczby mieszkają w domach
i w spersonalizowany sposób oznajmiają swoje matematyczne właściwości.
Procesowi tworzenia towarzyszą gry i rozmaite formy aktywności.
W Krainie Liczb to dzieci tworzą matematykę, a każde zajęcie jest
nową ciekawą przygodą.
1.
ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Program edukacyjny: „ Kraina Liczb”:

Program
zakłada
wspieranie
wczesnego
rozwoju
dzieci
w
podstawowych
kompetencjach matematycznych w przedszkolu.

„Kraina Liczb” – pokazuje dzieciom jak doświadczać matematykę poprzez aktywne
wielozmysłowe uczenie się.

Dzieci podczas zabawy konfrontują się w bajkowej przestrzeni z matematycznymi
relacjami i samodzielnie przenoszą nowo nabytą wiedzę do swojego realnego
środowiska.

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat traktują przedmioty w swoim otoczeniu bardziej
emocjonalnie niż racjonalnie i mają swój własny, uwarunkowany wiekowo sposób
doświadczania i myślenia poznawczego. Dlatego przedmiotom przypisują uczucia,
cechy żywych istot i zamiany.
Metoda
przedstawienia
podstaw
matematyki
elementarnej
w wymyślonym świecie – „ Świecie Liczb” - jest dla dzieci silnie
motywująca.

Program zakłada wspieranie dzieci w kluczowych kompetencjach: mówieniu,
motoryce, kreatywności, muzykalności, socjalizacji, motywacji do uczenia się,
wierze we własne siły a także zdobywanie i utrwalanie wiedzy o świecie liczb.

Program skierowany dla dzieci 3, 4, 5, 6 letnich

Realizowany w ciągu roku szkolnego, raz lub dwa razy w tygodniu / stosownie do
wieku dzieci i umiejętności, uwzględniając przy tym tempo nauki i potrzeby dzieci/

Elementy wyposażenia
Krainy Liczb stanowią całościową
koncepcję,
–
ale
pozostawiają też dużą swobodę w działaniu.
 Program zawiera 10 przykładowych scenariuszy, które zawierają propozycje zabaw
i zajęć w różnych grupach wiekowych.
2.
TREŚCI PROGRAMOWE:
Obszary podstawy programowej:

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. –
(obszar 1).

Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci (obszar 3).

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. – (obszar 4).

Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzycznej –
ruchowej (śpiew, gra, taniec). – (obszar 8).

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
budzenie zainteresowań technicznych – (obszar 10).

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz edukacją matematyczną. –
(obszar 13).

Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie
reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym
uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania). – (obszar 14).
3.
CELE EDUKACYJNE:
Cel główny:

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych

Zapobieganie trudnościom w uczeniu się matematyki
Cele szczegółowe:

Poznanie liczb od 1 do 10, oraz związków w przestrzeni liczbowej,

Poznanie różnych aspektów liczb:
o aspekt kardynalny – ilościowy, liczby są używane do wyrażenia liczebności
elementów zbioru (np. 6 jabłek, 3 szyszki);
o aspekt operacyjny: liczby są używane w połączeniu z funkcją, np., jako
wielokrotność jakiejś czynności (klasnąć 2 razy, dwukrotne koszenie
trawnika, trzykrotne zakupy);
o aspekt nominalny lub tzw. kodujący: liczb używa się, jako nazw do
określenia lub oznaczenia obiektów (np. kod pocztowy lub numery
telefonów);
o aspekt porządkowy: liczb używa się do podania miejsca w
uporządkowanym zbiorze (np. pierwszy, trzeci itd.);
o
aspekt kulturowy lub narracyjny: liczby występują w bajkach, rytuałach,
opowiadaniach itd. i posiadają symboliczne lub mityczne znaczenie (np.
liczba 13 jako liczba przynosząca nieszczęście, liczba 7 jako liczba
szczęśliwa);
o
aspekt miarowy: liczby stosuje się do określania wielkości (np. 2 minuty,
5 kilometrów);
o aspekt geometryczny: liczby stosuje się do identyfikacji wzorów
geometrycznych (np. pięciokąt, trójkąt);
o aspekt obliczeniowy: liczby podają wyniki obliczeń, np. dodawania (np.
5=3+2).

Ćwiczenie pamięci, spostrzegawczości, koncentracji uwagi

Rozwijanie logicznego myślenia, wyobraźni

Wspieranie kompetencji językowych

Rozwijanie motoryki małej i dużej

Rozwijanie poczucia rytmu, muzykalności

Rozwijanie kompetencji społecznych – umiejętność współpracy w grupie, zespołach
4.
METODY, FORMY PRACY.
W okresie przedszkolnym podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa.
Matematyka w świecie liczb tworzona jest przez dzieci poprzez aktywne
działanie. Dziecko odkrywa, poznaje, przeżywa.
W trakcie realizacji programu będą wykorzystywane różne metody i formy
pracy.
METODY PRACY:
1. Metody oparte na działaniu / metody czynne /
o
metoda samodzielnych doświadczeń
o
metoda kierowania aktywnością
o
metoda zadań
o
metoda ćwiczeń
2. Metody oparte na obserwacji / metody oglądowe /
o
obserwacja i pokaz
o
przykład osobisty nauczyciela
3. Metody oparte na słowie / metody słowne /
o
rozmowy
o
opowiadania
o
zagadki
o
objaśnienia
o
instrukcje
o
uczenie wierszy, piosenek, tekstów
o
sposoby społecznego porozumienia
o
metody żywego słowa
5. Metody oparte na aktywności / metody aktywizujące/ wspomagają i stymulują
rozwój dziecka poprzez wykorzystanie różnych technik.
FORMY AKTYWNOŚCI DZIECKA:
1.
indywidualna
2.
grupowa
3.
zespołowa
5. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Zestawy edukacyjne „ Świat liczb Willy’ego” firmy Wehrfritz.
W skład zestawu wchodzą: liczbowe domy, wieże, ogrody, liczbowa droga, liczbowe
zwierzęta, cyfry przytulanki, drewniane liczby – kukiełki, pacynki: Psotnik Przewrotnik
i Czarodziejka Niezapominajka,
Liczby w krainie liczb – mają swoje domy, posiadają cechy żywych istot i w
spersonalizowany sposób demonstrują swoje matematyczne właściwości.

Liczbowa droga – prowadzi przez krainę liczb od jednego ogrodu do drugiego.
Pozwala doświadczyć kolejności liczb (aspekt porządkowy) poprzez ruch.

Ogrody – każda liczba /1-10/ otrzymuje stałe miejsce zamieszkania ogród,
formy geometryczne /połączenie liczby z figurą geometryczną/
1 – koło
2 – elipsa
3 – trójkąt
4 – czworokąt, 5 – pięciokąt, 6 – sześciokąt……………….

Liczby mają swoją kukiełkę lub liczbowe zwierzątko, dzięki czemu mają
swój charakter i tożsamość. Dzięki Liczbowym zwierzętom każda liczba od 0 do
10 nabiera swojej własnej, nie dającej się pomylić osobowości: i tak szóstka
staje się ślimaczkiem, siódemka czarno-białą zebrą itd.

Liczbowe domy: zapoznają dzieci z liczbami, ponieważ dydaktyczne pojęcie
przestrzeni liczbowej traktują dosłownie. Każda liczba mieszka w swoim własnym
domku. Okienka rozłożone są na Liczbowych Domach niczym oczka na kostce,
uwidaczniając tym samym aspekt ilości.

Liczbowe wieże: idealne do przedstawienia rozkładu liczb i odkrywania pojęć
większy-mniejszy, pokazują aspekt ilościowy

Wykorzystanie bajek, piosenek oraz przykładowych zabaw z książki „W krainie
liczb”
Gerhard
Friedrich,
Viola
de
Galgóczy,
Barbara
Schindelhauer
–
Wydawnictwo Jedność.

Wykorzystanie różnych materiałów (spinacze, korki od butelek, butelki, kasztany,
liście… itp. itd.
6. JAK PODRÓŻOWAĆ
LICZB – ORGANIZACJA:
PO
KRAINIE
Najważniejszym zadaniem jest zawsze obserwowanie dzieci i ich reakcji, aby
odpowiednio wyważyć i dobrać zabawy do ich potrzeb.



Dzieci 3 – letnie z radością obcują z liczbami 1 – 3
Od 4 roku życia można wprowadzać do 5
W 5 - 6 latkach całość – zawsze od początku
Systematyczność: młodsze raz na dwa tygodnie, starszaki raz na tydzień – wg. tempa
pracy i możliwości dzieci.
7.
PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE

8.
załączniki
EWALUACJA:

Obserwacja dzieci

Ocena zajęć przez dzieci – znaczek

Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. (zebranie)

Ocenę zaangażowania i aktywności dzieci podczas zajęć.

Samoocena nauczycieli.

Zamieszczanie na stronie internetowej zdjęć z prowadzonych zajęć i
wytworów dzieci.
9.

BIBLIOGRAFIA
„W Krainie Liczb” Gerhard Friedrich, Viola de Galgóczy, Barbara Schindelhauer –
Wydawnictwo Jedność

Gerhard Friedrich: W Krainie Liczb koncepcja wczesnego nauczania matematyki
przez zabawę // Bliżej Przedszkola. – maj 2012 s. 76-77

www.Men.gov.pl – podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Załącznik nr 1
Scenariusz wprowadzający
Grupa wiekowa: Dla każdej grupy wiekowej, która ma pierwszy raz styczność z zestawem „Kraina Liczb”
firmy Wehrfritz.
Temat: „Z wizytą u Jedynki”
Cel główny:
 Poznanie przez dzieci ogrodów Willy’ego
Cele szczegółowe:
 Przelicza od 0 do …
 Porządkuje elementy zbioru
 Reaguje na polecenia
Metody:
 Czynna, aktywizująca, twórcza
Formy:

Indywidualna i zbiorowa
Środki dydaktyczne:




Liczbowa ścieżka, ogrodów Willy’ego musi być zawsze rozłożona. W przypadku dzieci 3 – letnich ścieżkę
rozkładamy od 0 – 5. W przypadku dzieci starszych ścieżkę rozkładamy od 0 – 10.
Ogród liczbowy numer 1, karty ćwiczeń gimnastycznych, Psotnik Przewrotnik i Niezapominajka, książka z
bajką str.28
Płyta CD z muzyką
Znaczki i słoiki
Organizacja zajęć:
Rozłożona liczbowa ścieżka wg. wieku dzieci. Dzieci siedzą na dywanie. Na stolikach przygotowane przybory
plastyczne
Przebieg zajęcia:
1. Powitanie dzieci - zaproszenie do Krainy Liczb
2. Dzieci kolejno przechodzą po liczbowej ścieżce, głośno licząc od 0 do 5 – 10
3. Wspólne rozłożenie ogrodu liczby 1– wyjaśnienie zasad ich budowania. Przedstawienie postaci Wróżki
Niezapominajki i Psotnika
4. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem kartoników, na których umieszczone są ćwiczenia gimnastyczne.
Podkreślamy, że ćwiczenie może być wykonane tylko 1 raz, ponieważ gościmy dzisiaj w ogrodzie jedynki. Na
przerwie w muzyce losujemy kartonik z wskazanym zadaniem. Zabawę powtarzamy 3 razy.
5. Wysłuchanie bajki „Żadnorożec” – omówienie z dziećmi bajki.
6. Zabawa „Urządzamy jedynkę”. Dołożenie charakterystycznych elementów / Jednorożec, /–(kto? Lub co?
Może się znaleźć w ogrodzie jedynki?) - Dzieci szukają w sali przedmiotów pasujących do ogrodu.
Uzasadnianie swoich wyborów.
7. Zabawa „A psik – przedmiot znikł” – opis zabawy książka „W Krainie Liczb” strona 31
8. W przypadku dzieci starszych można zrobić pracę plastyczną np.
Na kartkach narysuj ogród liczby 1
9. Wyjście z krainy liczb po liczbowej ścieżce przeliczanie od końca do 0.
10. Omówienie i podziękowanie za wspólną zabawę. Umieszczenie przez dzieci, znaczka w słoiku ze smutną bądź
wesołą buzią. (ewaluacja). Każdy nauczyciel odnotowuje w swoich zapiskach ile dzieci było zadowolonych z
zajęcia, a ile nie.
Załącznik nr 2
Scenariusz zajęcia
Grupa wiekowa: 3 - latki
Temat: „Dary jesieni”
Cel główny:
 Porządkowanie elementów zbioru
Cele szczegółowe:
 Przelicza od 0 do 5
 Porządkuje elementy zbioru
 Reaguje na polecenia
Metody:
 Czynna, aktywizująca, twórcza
Formy:
 Indywidualna, zbiorowa, grupowa
Środki dydaktyczne:











Liczbowa ścieżka.
Ogród liczbowy numer 1,2,3,
Opowiadanie własne,
Koszyk
3 kasztany, 2 żołędzie, 1 szyszka
2 muchomory
5 kolorowych liści,
Farby,
Karta pracy: „ Jesienne drzewo”
Płyta CD z muzyką
Znaczki i słoiki
Organizacja zajęć:
Rozłożona liczbowa ścieżka. Dzieci siedzą na dywanie. Na stolikach przygotowane przybory plastyczne.
Opowiadanie
Jesień to 3 pora roku, dlatego nasza trójka postanowiła wybrać się do lasu w poszukiwaniu skarbów jesieni.
Idąc przez las znalazła 3 kasztany, 2 żołędzie, 1 szyszkę, schowała do koszyka. Idąc dalej znalazła 2
muchomory. Jak myślicie, co zrobiła? (Burza mózgów). Po spacerze z pełnym koszem wróciła do świata
liczb.
Przebieg zajęcia:
1.
2.
3.
4.
Powitanie dzieci
Przejście po ścieżce od 0 do 5
Podział dzieci na 3 grupy każda grupa rozkłada swój ogród (ogród 1, 2, 3)
Przypomnienie historii, która działa się w ogrodzie 1,2,3. Dołożenie charakterystycznych elementów
do ogrodów.
5. Przeczytanie opowiadania – przyporządkowywanie elementów do poszczególnych ogrodów
6. Zabawa ruchowa. Porozrzucane kartki z liczbami 1,2,3. Dzieci biegają po sali przy muzyce, na
zatrzymanie muzyki, nauczyciel podnosi pluszową liczbę 1, 2, lub 3 i prosi, aby stanęły przy danej
liczbie.
7. Pani jesień przygotowała dla was zagadkę. Z koperty wysypujemy liście w 5 kolorach, (niebieski,
żółty, zielony, czerwony, pomarańczowy). Nauczyciel prosi, aby dzieci wybrały 3 kolory jesieni.
8. Wyjście z krainy liczb po liczbowej ścieżce
9. Praca plastyczna „Jesienne drzewo” – gotowy wzór drzewa, 3 kolory farby. Każde dziecko moczy
paluszek w wybranym kolorze i maluje liście jesienne /praca zbiorowa/
10. Porządkowanie miejsca pracy
11. Podziękowanie za zajęcia (ewaluacja)
Załącznik nr 3
Scenariusz zajęcia
Grupa wiekowa: 5 - latki
Temat: „ Grzybobranie”
Cel główny:
 Utrwalanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 5
Cele szczegółowe:
 Przelicza elementy zbioru do 5
 Porządkuje elementy zbioru
 Współpracuje w zespołach
Metody:
 Czynna, aktywizująca, twórcza
Formy:
 Indywidualna, zbiorowa, grupowa
Środki dydaktyczne:










Liczbowa ścieżka.
Ogród liczbowy numer 1,2,3,4,5
Opowiadanie własne,
Koszyki
Grzyby 10 sztuk
Koła, kartoniki z liczbami, kartoniki z kropkami
Liczmany grzyby
Kukiełki (psotnik i wróżka)
Płyta CD z muzyką
Znaczki i słoiki
Organizacja zajęć:
Rozłożona liczbowa ścieżka. Dzieci siedzą na dywanie.
Opowiadanie:
Wczoraj wybrałam się z wizytą do Krainy Liczb, Na liczbowej drodze było coś dziwnego, na drzewach, które
rosły po prawej i po lewej stronie drogi pojawiły się kolorowe liście. Czy wiecie, co to oznacza?
Poszłam do ogrodu numer 1 i zapukałam jeden raz, nikogo nie było.
Poszłam do ogrodu numer 2 i zapukałam dwa razy nikogo nie było.
Poszłam do ogrodu numer 3 i poczekałam 3 minuty, nikogo nie było.
U Czwórki miałam więcej szczęścia. Szybko wyszła i powiedziała: nie mam czasu! Spieszę się. Przyszła jesień
do lasu, zbieramy grzyby. Chodź ze mną, inne liczby już tam są. W lesie zobaczyłam 1, 2, 3, 4. A gdzie jest 5?
Zapytałam. Czeka w domu na grzyby, będzie gotować pyszną zupę. Musimy nazbierać grzybów.
4 kosze, rozłożone grzyby 10 sztuk, liczby zbierają grzyby.
Jedynka – 1, dwójka – 2, trójka – 3, czwórka – 4 grzyby, ale jak my dostaniemy się do 5? Powiedziały liczby,
musimy stworzyć liczbę 5 powiedziała 1.
Liczby ustawiły się w pary, nagle zawiał wiatr i wszystkie liczby pomieszał. To ten wstrętny Psotnik
Przewrotnik poplątał wszystko w Świecie Liczb. Jak myślicie, kto nam teraz może pomóc? Niezapominajka
swoim zaklęciem: „Psotnik przewrotnik plącze wszystko w świecie liczb, wszystko, co złe musi zniknąć,
odpędzam to w mig”. Liczby wracają na swoje miejsca i wyruszają do ogrodu liczby 5. Piątka przywitała
wszystkich 5 ukłonami.
1 podarowała – 1 grzyb
+
Razem jest = 5
4 podarowała – 4 grzyby
2 podarowała – 2 grzybki
+
Razem jest = 5
3 podarowała – grzyby
Piątka podziękowała wrzuciła grzyby do pięciolitrowego garnka wlała 5 litrów wody i gotowała 5 godzin. Na
koniec poczęstowała wszystkich pyszną zupą.
Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci
2. Przejście po liczbowej ścieżce
3. Rozkładanie ogrodów – podział dzieci na 5 grup, przypomnienie historii, dołożenie
charakterystycznych elementów.
4. Zabawa „Maszyna cyfr” – dzieci w grupach podczas grania muzyki podają sobie kartonik z
kropkami. Na przerwę w muzyce osoba trzymająca kartonik kładzie go na odpowiednim polu
ścieżki. Na zakończenie dzieci liczą, na którym polu ścieżki jest więcej kartoników, i o ile.
5. Słuchanie opowiadania – wykonanie poleceń z opowiadania
6. Zabawa „Ile grzybków w koszu?” – na dywanie leżą kosze/ koła, przy każdym koszu jest kartonik z
liczbą od 1 do 5. Dzieci biegają po Sali jak muzyka ucichnie każde dziecko podbiega do koszyka,
odkręca kartonik z cyfrą i umieszcza w koszu tyle grzybków ile wskazuje liczba na kartoniku.
7. Wyjście z krainy liczb po liczbowej ścieżce
8. Porządkowanie ogrodów
9. Podziękowanie za zajęcia (ewaluacja)
Załącznik nr 4
Scenariusz
Grupa wiekowa: 4 - latki
Temat: „Gimnastyka bałwanków”
Cel główny:
 Porządkowanie elementów zbioru
Cele szczegółowe:
 Przelicza od 0 do 4
 Porządkuje elementy zbioru
 Reaguje na polecenia
Metody:
 Czynna, aktywizująca, twórcza
Formy:
 Indywidualna, zbiorowa, grupowa
Środki dydaktyczne:








Liczbowa ścieżka.
Ogród liczbowy numer 1,2,3, 4
Przygotowane sylwety bałwanów
Guziki
Pluszowe liczby
Czarne kartki A4, kredki pastelowe
Płyta CD z muzyką
Znaczki i słoiki
Organizacja zajęć:
Rozłożona liczbowa ścieżka. Dzieci siedzą na dywanie. Na stolikach przygotowane przybory plastyczne.
Zabawa naśladowcza
GIMNASTYKA BAŁWANKÓW
Dzieci wykonują ruchy zgodne ze słowami piosenki
Tańczyły bałwanki, machały miotłami
Tańczyły bałwanki, kiwały głowami.
Skakały wysoko tak jak pajacyki
Zgubiły w tym tańcu wszystkie swe guziki
Kłaniamy się, kłaniamy guzików szukamy
Pływamy, pływamy guzików szukamy
Biegamy, biegamy guzików szukamy
Na palcach stąpamy guzików szukamy
Wspinamy się wspinamy guzików szukamy
Kucamy, kucamy guzików szukamy
Przebieg:
1. Powitanie dzieci
2. Wejście liczbową ścieżką
3. Rozłożenie wszystkich ogrodów od 1 do 4, podział dzieci na grupy, przypomnienie historii, dołożenie
charakterystycznych elementów.
4. Umieszczenie odpowiedniej ilości bałwanków w ogrodach
5. Zabawa „Gimnastyka bałwanków”
6. Rozmowa na temat bałwanków, które są w ogrodach. Dopasowanie odpowiedniej ilości guzików
bałwankom.
7. Zabawa „Tworzymy zbiory” – dzieci biegają po sali na zatrzymanie muzyki pokazujemy pluszową
liczbę, dzieci dobierają się i tworzą wtedy zbiory
8. Wyjście ścieżką liczbową
9. Zaproszenie dzieci do stolików – dzieci na czarnych kartkach rysują białą kredką lub pastelami
bałwanka dla wybranego przez siebie ogrodu.
10. Porządkowanie ogrodów
11. Podziękowanie za zajęcia (ewaluacja)
Załącznik nr 5
Scenariusz
Grupa wiekowa: 5 - latki
Temat: Sześć „Na pustyni zapomnienia”
Cel główny:
 Poznanie techniki powstawania kolorów
Cele szczegółowe:
 Przelicza od 0 do 6
 Porządkuje elementy zbioru
 Reaguje na polecenia
Metody:
 Czynna, aktywizująca, twórcza
Formy:
 Indywidualna, zbiorowa, grupowa
Środki dydaktyczne:







Liczbowa ścieżka.
Ogród liczbowy numer 1,2,3, 4,5,6
Kostka do gry
Kartoniki z napisami cyfr
Przedmioty charakterystyczne do urządzenia ogrodu np. pudełko po jajkach, kostka do gry, plaster
miodu… itp.
Farby, pędzelki, kartki A4
Znaczki i słoiki
Organizacja zajęć
Rozłożona liczbowa ścieżka. Dzieci siedzą na dywanie. Na stolikach przygotowane przybory plastyczne.
Opowiadanie: strona 58
Przebieg:
1. Powitanie dzieci
2. Przejście po ścieżce liczbowej głośno licząc od 0 do 10
3. Rozłożenie ogrodów 1 - 5 / podział na grupy / przypomnienie historii, dołożenie charakterystycznych
elementów.
4. Zabawa: Tor przeszkód – dzieci rzucają kostką i wykonują zadanie, które przypisane jest do
odpowiedniego pola.
5. Opowiadanie „Na pustyni zapomnienia” – omówienie opowiadania
6. Urządzanie ogrodu szóstki, analiza domku, wież, omówienie kształtu ogrodu.
7. Zabawa „kto jest najszybszy?” strona 60
8. Wyjście z ogrodów liczbową ścieżką
9. Praca plastyczna przy stolikach z wykorzystaniem farb. Mieszanie kolorów pt. „Tęcza”
10. Porządkowanie ogrodów
11. Podziękowanie za zajęcia (ewaluacja)
Załącznik nr 6
Scenariusz
Grupa wiekowa: 3-latki
Temat: „ Liczba dwa”
Cel główny:
 orientacja w schemacie własnego ciała
Cele szczegółowe (dziecko):
 prawidłowo nazywa i wskazuje części ciała
 rozumie znaczenie pojęcia para
 liczy do 5 liczebnikami porządkowymi
Metody:
 czynna, aktywizująca, twórcza
Formy:
 indywidualna, zbiorowa, zespołowa
Środki dydaktyczne:






ogrody liczbowe,
liczbowa ścieżka,
płyta cd z muzyką,
opowiadanie str.: 34 z książki „ W krainie liczb”,
obrazki z różnymi ilustracjami, jednorożec, kot, pies, dwa drzewa,
znaczki i słoiki
Organizacja zajęć:
Rozłożona liczbowa ścieżka od 0 do 5, dzieci siedzą na dywanie.
Przebieg zajęcia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wejście dzieci do Krainy Liczb liczbową ścieżką licząc od 0 do 5
Rozłożenie ogrodu liczby 1, przypomnienie historii, dołożenie charakterystycznych elementów.
Wysłuchanie opowiadania: „ Ratunku, ratunku z z drzewa drzewa”
Zabawa ruchowa do piosenki: „ Idą parami” / wyjaśnienie słowa para /
Analiza opowiadania.
Urządzanie ogrodu liczby 2: analiza domku, wież, omówienie kształtu ogrodu.
Kto lub co może pojawić się w ogrodzie liczby 2? Rozłożenie obrazków - uzasadnianie, dlaczego
„ Co w sobie człowiek ma, co jest po dwa?” – Zabawa ruchowa. Taniec do piosenki: „ Dwóm tańczyć się
zachciało”, na przerwę w muzyce pokazujemy u partnera dwie takie same części ciała.
9. Wyjście z krainy liczb po ścieżce
10. Porządkowanie ogrodów, podziękowanie za zabawę, ewaluacja.
Załącznik nr 7
Scenariusz
Grupa wiekowa: 5 - latki
Temat: „ Liczba Siedem”
Cel główny:
 utrwalanie posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 7
Cele szczegółowe (dziecko):
 przelicza elementy zbioru do 7
 segreguje elementy zbioru zgodnie z poleceniem
 współpracuje w grupie
 reaguje na polecenia muzyczne
Metody:
 czynna, aktywizująca, twórcza
Formy:
 indywidualna, zbiorowa, zespołowa
Środki dydaktyczne:









Ogrody Liczbowe,
liczbowa ścieżka,
elementy ogrodów: jednorożec, 4 filiżanki, 2 drzewa, pies, kot, trójkąt, rozgwiazda, rękawiczka,
tęcza,
różne przedmioty w ilości 1,2,3,4,5,6,7,
płyta CD z muzyką,
opowiadanie str.64 z książki „ W Krainie Liczb”,
kostka,
koperty, sylwety krasnali
znaczki, słoiki
Organizacja zajęć:
Rozłożona liczbowa ścieżka od 0 do 10, dzieci siedzą na dywanie
Przebieg zajęcia:
1. Wejście dzieci do Krainy Liczb liczbową ścieżką licząc od 0 do 10
2. Wybrane dzieci / przy pomocy wyliczanki / rzucają kostką. Liczba oczek wskazuje, na które pole ścieżki
należy położyć zabawkę. Przeliczanie, gdzie znajduje się najwięcej zabawek.
3. Rozłożenie wszystkich ogrodów 1 - 6 /praca w zespołach /
4. Przypomnienie historii, które działy się w ogrodzie 1,2,3,4,5,6. Dołożenie charakterystycznych
elementów do ogrodów oraz innych przedmiotów z uzasadnieniem swego wyboru.
5. Opowiadanie: „ Zamieszanie w Kraju Bajek”
6. Urządzenie ogrodu Liczby 7, analiza domku, wież, omówienie kształtu ogrodu.
7. Szukamy Krasnoludków – praca przy stolikach. Każde z dzieci ma kopertę w której są postacie krasnali.
Dzieci muszą ułożyć 7 krasnali zgodnie z ilością kropek. Przeliczanie, opisywanie wyglądu, np.: jaki kolor
czapki ma krasnal 4, jaką minę ma krasnal 2 itp.
8. Taniec: „ Magiczna Liczba 7”
9. Wyjście z krainy liczb po ścieżce.
10. Porządkowanie ogrodów, podziękowanie za zabawę, ewaluacja.
Załącznik nr 8
Scenariusz
Grupa wiekowa: 5-latki
Temat: „ Liczba Osiem”
Cel główny:
 utrwalanie posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 8
Cele szczegółowe (dziecko):
 przelicza elementy zbioru do 8
 segreguje elementy zbioru zgodnie z poleceniem
 współpracuje w grupie
Metody:
 czynna, aktywizująca, twórcza
Formy:
 indywidualna, zbiorowa, zespołowa
Środki dydaktyczne:
 Ogrody Liczbowe,
 liczbowa ścieżka,
 elementy ogrodów: jednorożec, 4 filiżanki, 2 drzewa, pies, kot, trójkąt, rozgwiazda, rękawiczka,
tęcza,
 różne przedmioty w ilości 1,2,3,4,5,6,7, 8
 płyta CD z muzyką,
 list,
 kartoniki z liczbami,
 różne zabawki,
 sylwety kury, pisanki papierowe
 znaczki i słoiki
Organizacja zajęć:
Rozłożona liczbowa ścieżka od 0 do 10, dzieci siedzą na dywanie
List:
Kochane Dzieci!
Jestem Zajączkiem Wielkanocnym, chciałem zrobić Liczbom niespodziankę. Przygotowałem dla każdej
liczby jajko. Niestety koszyk z jajkami porwał Psotnik Przewrotnik. Pochował je w różnych miejscach w
waszej sali. Ja nie mam czasu ich poszukać bo jak wiecie jestem przed świętami bardzo zapracowany. Ale
wy możecie mi pomóc. Przesyłam wam wskazówki gdzie Psotnik je ukrył. Znacie dobrze swoją salę,
wszystkie jej skrytki i zakamarki. Taki znak (?) wskaże Wam, gdzie jajko jest ukryte. Musicie określić
położenie jajka. Życzę Wam udanych poszukiwań – Zajączek
Przebieg zajęcia:
1. Wejście dzieci do Krainy Liczb liczbową ścieżką licząc od 0 do 10
2. Zabawa: „ Przed, Po”. Losowanie karteczki z liczbą. Określenie liczby, oraz co jest przed nią a co po
niej.
3. Rozłożenie wszystkich ogrodów 1 - 8 /praca w zespołach /
4. Przypomnienie historii, które działy się w ogrodzie 1,2,3,4,5,6,7,8. Dołożenie charakterystycznych
elementów do ogrodów oraz innych przedmiotów z uzasadnieniem swego wyboru.
5. „Niespodzianka zajączka” – list do dzieci.
6. Za pomocą wyliczanki wybranie 8 dzieci, które szukają jajek, określają położenie jajka w
przestrzeni. Ułożenie jajek na dywanie.
7. Zabawa dydaktyczno – ruchowa: „Kury i pisanki”. Na Sali rozmieszczone są duże sylwety kur, na
każdej napisana jest inna cyfra np.: 5,6,7,8. Każde dziecko otrzymuje sylwetę pisanki z kolorowego
papieru. Na każdej sylwecie jest narysowana inna ilość elementów. Dzieci spacerują po sali przy
muzyce, a na przerwę przeliczają elementy na pisance i układają pod odpowiednią kurą.
8. Przypasowanie jajek do odpowiednich ogrodów. Uzasadnienie dlaczego.
9. Wyjście z krainy liczb po ścieżce.
10. Porządkowanie ogrodów, podziękowanie za zabawę, ewaluacja.
Załącznik 9
Scenariusz zajęcia
Grupa wiekowa: 5- latki
Temat: „9 figur”
Cel główny:
 Utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt.
Cele szczegółowe:
 Przelicza od 0 do 9
 zna nazwy figur geometrycznych, potrafi je odszukać za pomocą dotyku, wzroku
 porządkuje figury według koloru, kształtu
 klasyfikowanie zbioru według koloru
 Reaguje na polecenia
Metody:
 Czynna, aktywizująca, twórcza
Formy:
 Indywidualna, zbiorowa, grupowa
Środki dydaktyczne:








Liczbowa ścieżka.
Ogród liczbowy numer 1,2,3, 4,5,6,7,8,9
Opowiadanie własne
Kolorowe figury
Kółka plastikowe
Kleje, kartki A4, gotowe wycięte figury geometryczne, kredki
Płyta CD z muzyką
Znaczki i słoiki
Organizacja zajęć:
Rozłożona liczbowa ścieżka. Dzieci siedzą na dywanie. Na stolikach przygotowane przybory plastyczne.
Opowiadanie
„Dzień dobry kochane dzieci, dzisiaj przyniosłam wam dużo figur geometrycznych. Są kwadraty, trójkąty,
prostokąty, koła. Figury są w różnych kolorach. Policzcie ile jest czerwonych kwadratów, żółtych
kwadratów, niebieskich trójkątów, zielonych trójkątów, fioletowych prostokątów, białych prostokątów,
czarnych kółek, różowych kółek i brązowych kółek? Jak myślicie, w którym ogrodzie umieścimy zielone
trójkąty?...
Przebieg:
1. Powitanie dzieci
2. Przejście po ścieżce liczbowej
3. Rozłożenie ogrodów od 1 do 9, podział dzieci na grupy. Przypomnienie historii, które działy się w
ogrodzie 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Dołożenie charakterystycznych elementów.
4. Przeczytanie opowiadania – klasyfikowanie
5. Zabawa „Umieść figurę” – w kółkach plastikowych leżą karteczki z napisaną liczbą oraz narysowaną
figurą, z koszyków dzieci muszą wybrać odpowiednią ilość figury i umieścić w kółku.
6. Siadamy wokół ogrodów – popatrzcie na nasze ogrody ile jest prostokątów w ogrodzie 5, a ile jest
prostokątów w ogrodzie 6? To w którym ogrodzie jest więcej prostokątów? A o ile jest więcej?...
7. Zabawa wykonaj figurę na dywanie. Ile potrzeba osób, aby wykonać na dywanie figurę
geometryczną np. trójkąt?...itd
8. Zapraszam dzieci do wykonania pracy plastycznej „Geometryczny świat”, przy stolikach. /
wyklejanie, rysowanie /
9. Uporządkowanie ogrodów, wyjście ścieżką liczbową
10. Podziękowanie za zajęcia, ewaluacja
Załącznik nr 10
Scenariusz
Grupa wiekowa: 5 - latki
Temat: „Zabawy z Liczbą10”
Cel główny:
 Porządkowanie elementów zbioru
Cele szczegółowe:




Przelicza od 0 do 10
Porządkuje elementy zbioru
Reaguje na polecenia
Potrafi współpracować w grupie
Metody:
 Czynna, aktywizująca, twórcza
Formy:
 Indywidualna, zbiorowa, grupowa
Środki dydaktyczne:









Liczbowa ścieżka.
Liczbowe ogrody 1-10
elementy ogrodów: jednorożec, 4 filiżanki, 2 drzewa, pies, kot, trójkąt, rozgwiazda, rękawiczka, tęcza,
Opowiadanie: strona nr 82
Klocki
Kartki A4,
Kredki
Pieczątki
Znaczki i słoiki
Organizacja zajęć:
Rozłożona liczbowa ścieżka. Dzieci siedzą na dywanie. Na stolikach przygotowane przybory plastyczne.
Przebieg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Powitanie dzieci
Przejście po ścieżce liczbowej
Rozłożenie ogrodów od 1 – 9, krótkie przypomnienie historii dołożenie charakterystycznych elementów
Wysłuchanie opowiadania pt. „W labiryncie schodów” str.82
Analiza opowiadania – urządzenie ogrodu numer 10,
Zabawa „Piekło i niebo” strona 80
Zabawy konstrukcyjne budowanie wież z klocków – określanie ilości elementów, porównywanie wysokości
o ile mniej o ile więcej.
Praca plastyczna „Narysuj krainę podanej cyfry”
Wyjście liczbową ścieżką z krainy liczb
Porządkowanie ogrodów
Podziękowanie za zajęcia, ewaluacja
Download