czy dziedzictwo grzechu po upadku pierwszych ludzi

advertisement
CZY POTĘPIENIE SPOWODOWANE UPADKIEM
PIERWSZYCH LUDZI BYŁO NIESPRAWIEDLIWE?
….(12)
jakniżprzez
jednego
człowieka
wszedł
na
1Rzymian
Mojeszowa5:12-19
3:1-19 (1) A
wąż był Przeto
chytrzejszy
wszystkie
dzikie zwierzęta,
które grzech
uczynił Pan
Bóg. I rzekł
do
kobiety:
Czy rzeczywiście
powiedział:
wszystkich drzew
ogrodu
wolnoprzyszła,
wam jeść? (2)
świat,
a przez
grzech Bóg
śmierć,
tak iNie
nazewszystkich
ludzi
śmierć
boA
kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) tylko o owocu drzewa, które jest
wszyscy
zgrzeszyli;
albowiem
już przed
zakonem
grzech
na świecie,
w
środku ogrodu,
rzekł Bóg:(13)
Nie wolno
wam z niego
jeść ani się
go dotykać,
abyściebył
nie umarli.
(4) Na to
rzekł
wąż do kobiety:
niegdy
umrzecie,
(5) lecz
wie,(14)
że gdy
tylko
zjecie z niego,
otworząod
się
ale grzechu
się Na
niepewno
liczy,
zakonu
nieBóg
ma;
lecz
śmierć
panowała
wam oczy
i będziecie
jakMojżesza
Bóg, znającynawet
dobro i zło.
A gdy kobieta
że drzewo
to ma owoce
Adama
aż do
nad(6)tymi,
którzyzobaczyła,
nie popełnili
takiego
dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc
przestępstwa
jak Adam,
będący
tego,
któryotworzyły
miał przyjść.
Lecz
i jadła. Dała też mężowi
swemu, który
był z obrazem
nią, i on też jadł.
(7) Wtedy
się oczy (15)
im obojgu
i
poznali,
są nadzy.
Spletli więcma
liście
figowe
i zrobili
przepaski.
(8) A gdy
usłyszeli
Pana
nie takżejak
z upadkiem
się
sprawa
z sobie
łaską;
albowiem
jeśli
przezszelest
upadek
Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem
jednego
człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska
Bogiem wśród drzew ogrodu. (9) Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? (10) A on
Boża i dar Usłyszałem
przez łaskę
jednego
człowieka,
Jezusa
(16) Iskryłem
nie tak
odpowiedział:
szelest
twój w ogrodzie
i zląkłem
się, gdyżChrystusa.
jestem nagi, dlatego
się.ma
(11)
Wtedy
rzekł Bóg: z
Kto
ci powiedział,
że skutkiem
jesteś nagi? Czy
jadłeś zjednego
drzewa, z którego
zakazałem
ci jeść? (12)
się sprawa
darem,
jak ze
grzechu
człowieka;
albowiem
Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. (13) Wtedy
wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi
rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam. (14)
usprawiedliwienie
z wielu
upadków.
(17) Albowiem
jeśli przez
upadek jednego
Wtedy rzekł Pan Bóg do
węża: Ponieważ
to uczyniłeś,
będziesz przeklęty
wśród wszelkiego
bydła i
wszelkiego
dzikiegośmierć
zwierza. Na
brzuchu będziesz
się czołgał
i proch
jadł po wszystkie
dni życia
człowieka
zapanowała
przez
jednego,
obędziesz
ileż bardziej
ci, którzy
swego! (15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;
otrzymują
obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu
ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. (16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości
przez jednego,
A mimo
zatem,
jak
przez
upadek
jednego
brzemienności
twojej,Jezusa
w bólach Chrystusa.
będziesz rodziła(18)
dzieci,
to ku
mężowi
twemu
pociągać
cię będą
pragnienia
twoje,przyszło
on zaś będzie
panował nadna
tobą.
(17) A do Adama
rzekł:tak
Ponieważ
usłuchałeś
głosu
człowieka
potępienie
wszystkich
ludzi,
też przez
dzieło
żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech
usprawiedliwienia
przyszło
wszystkich
ludzi
usprawiedliwienie
będzie ziemia z powodujednego
ciebie! W mozole
żywićdla
się będziesz
z niej po
wszystkie
dni życia swego! (18)ku
Ciernie
i osty rodzić
będzie
żywić się
będziesz zielem polnym.jednego
(19) W pocie
oblicza twego
będziesz
jadł
żywotowi.
(19)ciBo
jaki przez
nieposłuszeństwo
człowieka
wielu
stało
chleb,
aż wrócisz do ziemi,
zostałeś
wzięty; bo prochemjednego
jesteś i w proch
siędostąpi
obrócisz.
się grzesznikami,
takz której
też przez
posłuszeństwo
wielu
usprawiedliwienia.
CZY DZIEDZICTWO GRZECHU BYŁO
NIESPRAWIEDLIWE?
….(32) Albowiem Bóg poddał wszystkich
w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad
wszystkimi zmiłować. (33) O głębokości
bogactwa i mądrości, i poznania Boga!
Jakże niezbadane są wyroki jego i nie
wyśledzone drogi jego! (34) Bo któż
poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą
jego? (35) Albo któż wpierw dał mu coś,
aby za to otrzymać odpłatę? (36)
Albowiem z niego i przez niego i ku niemu
jest wszystko; jemu niech będzie chwała
na wieki. Amen (Rzymian 11: 32-36).
Wielu ludzi nie rozumie tego, uważając za
niesprawiedliwe.
Jeśli wierzysz w nieomylny i pełny
autorytet Słowa Bożego, odpowiedź na
powyższe pytanie odnajdziesz we
wskazanych fragmentach.
Rzymian 9:14-33
….(14) Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. (15) Mówi bowiem do
Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. (16) A zatem nie
zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. (17) Mówi
bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby
rozsławiono imię moje po całej ziemi. (18) Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a
kogo chce przywodzi do zatwardziałości. (19) A zatem, powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia?
Bo któż może przeciwstawić się jego woli? (20) O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz
się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? (21) Albo czy
garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a
drugie pospolite? (22) A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w
wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, (23) a uczynił tak, aby
objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował
ku chwale, (24) takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z
pogan, (25) jak też u Ozeasza mówi: Nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie była
umiłowana, nazwę umiłowaną; (26) i będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano:
Nie jesteście ludem moim - nazwani będą synami Boga żywego. (27) A Izajasz woła nad
Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie;
(28) bo Pan wykona wyrok, rychło i w krótkim czasie na ziemi. (29) I jak przepowiedział
Izajasz: Gdyby Pan Zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i
bylibyśmy podobni do Gomory. (30) Cóż tedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do
sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary; (31) a Izrael,
który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. (32)
Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków; potknęli się oni o kamień
obrazy, (33) jak napisano: Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w
niego uwierzy, nie będzie zawstydzony.
Izajasza 45:5-13
….(5) Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci
przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, (6) aby poznali od wschodu
słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie
ma innego. (7) Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję
zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko. (8)
Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość!
Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie
sprawiedliwość! Ja, Pan, to stworzyłem. (9) Biada temu, kto się spiera ze
swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może
powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego
mistrza: On nie ma rąk? (10) Biada temu, kto mówi do ojca: Dlaczego
płodzisz? A do kobiety: Dlaczego rodzisz? (11) Tak mówi Pan, Święty
Izraelski, i jego Stwórca: Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do
moich dzieci albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? (12) Ja
uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce rozciągnęły
niebiosa i Ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. (13) Ja wzbudziłem go
w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje
miasto i wypuści na wolność moich pojmanych za darmo, bez okupu mówi Pan Zastępów.
Jeremiasza 18:1-6
(1) Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, tej treści: (2) Wstań i zajdź do
domu garncarza, a tam objawię ci moje słowa! (3) I wstąpiłem do domu
garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. (4) A gdy naczynie,
które robił ręcznie z gliny, nie udało się - wtedy zaczął z niej robić inne
naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. (5) I
doszło mnie słowo Pana tej treści: (6) Czy nie mogę postąpić z wami,
domu Izraela, jak garncarz? - mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza,
tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela! ….
Izajasza 29:16
….(16) O, jak przewrotni jesteście! Tak jak gdyby można garncarza
stawiać na równi z gliną! Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy:
Nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu: On nic nie umie! ….
ODPOWIEDŹ!!!
1 Koryntian 15:21-22….(21) Skoro
bowiem przyszła przez człowieka
śmierć, przez człowieka też
przyszło zmartwychwstanie. (22)
Albowiem jak w Adamie wszyscy
umierają, tak też w Chrystusie
wszyscy zostaną ożywieni. ….
Jana 14:5-6 ….(5) Rzekł do niego
Tomasz: Panie, nie wiem, dokąd
idziesz, jakże możemy znać
drogę? (6) Odpowiedział mu
Jezus: Ja jestem droga i prawda,
i żywot, nikt nie przychodzi do
Ojca, tylko przeze mnie…..
Rzymian 5:1-21
(1) Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
(2) dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się
nadzieją chwały Bożej. (3) A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje
cierpliwość, (4) a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; (5) a nadzieja nie
zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest
dany. (6) Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.
(7) Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć.
(8) Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami,
Chrystus za nas umarł. (9) Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez
niego zachowani od gniewu. (10) Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem
przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. (11) A nie
tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz
dostąpiliśmy pojednania. (12) Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech
śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli; (13) albowiem już przed
zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma; (14) lecz śmierć panowała od
Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący
obrazem tego, który miał przyjść. (15) Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską; albowiem jeśli
przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar
przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. (16) I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem
grzechu jednego człowieka; albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi
usprawiedliwienie z wielu upadków. (17) Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć
zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia,
królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. (18) A zatem, jak przez upadek jednego
człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego
przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego
człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi
usprawiedliwienia. (20) A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły; gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam
łaska bardziej obfitowała, (21) żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez
usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Jeśli rozumiesz to i pragniesz poddać uzdrawiającej Bożej łasce, zawołaj
do Chrystusa.
Hebrajczyków 3:1-19 (1) Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego,
zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, (2) wiernego temu, który
go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. (3) Uznany On bowiem
został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma
budowniczy od domu, który zbudował. (4) Albowiem każdy dom jest przez kogoś
budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. (5) Wszak i Mojżesz był wierny
jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane, (6) lecz
Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do
końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. (7) Dlatego, jak mówi
Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, (8) nie zatwardzajcie serc waszych, jak
podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, (9) gdzie kusili mnie ojcowie wasi i
wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat. (10) Dlatego
miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: Zawsze ich zwodzi serce; nie poznali
też oni dróg moich, (11) tak iż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do odpocznienia
mego. (12) Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego
serca, które by odpadło od Boga żywego, (13) ale napominajcie jedni drugich każdego
dnia, dopóki trwa to, co się nazywa "dzisiaj", aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość
przez oszustwo grzechu. (14) Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli
tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. (15)
Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak
podczas buntu, (16) kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy,
którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? (17) Do kogo to miał wstręt przez
czterdzieści lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? (18)
A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli
nieposłuszni? (19) Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary.
W Jezusie Chrystusie
ustanowione zostało Nowe
Przymierze (List do
Hebrajczyków 7, 8, 9 i 10-ty
rozdział).
Jest to; ostatnia wola,
testament, łaska,
błogosławieństwo i obietnica
dla tych, którzy przez wiarę
przyjmują Chrystusa jako
osobistego Pana i Zbawiciela.
Poddając się Jemu, [w
prawdzie i posłuszeństwie
(Dzieje Apostolskie 3:18-23)],
masz możliwość skorzystać z
Bożej odradzającej mocy
(Tytusa 3:4-6), uzdalniającej do
prowadzenia życia zgodnie z
Bożym „punktem widzenia”
(Rzymian 8:1-17).
Jana 10:7-10....(7) Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. (8) Wszyscy, ilu przede mną
przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. (9) Ja jestem
drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i
pastwisko znajdzie. (10) Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i
wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
Kopiowanie i rozpowszechnianie na chwałę
Pana Boga dozwolone bez ograniczeń.
Luke
[email protected]
[email protected]
Download