ZARZĄDZENIE REKTORA nr

advertisement
SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu
Rodzaj modułu
Nazwa
modułu
Podstawy socjologia
Obowiązkowy
Wydział PUM
Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów
Kosmetologia
Specjalność
Nie dotyczy
Poziom studiów
I stopień
Forma studiów
Stacjonarne
Rok studiów
I
Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć
Zimowy 2014/2015
Osoba odpowiedzialna za
moduł
Osoba prowadząca zajęcia
2
Wykłady – 20 godz.; seminaria – 10 godz.
dr hab. n. zdr. Bożena Mroczek
Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie PUM w Szczecinie
ul. Grudziądzka 31, 71-204 Szczecin
tel.: (+48) 91 44 14 751, fax. (+48) 91 44 14 752,
e-mail Zakładu: [email protected]
e-mail Kierownika: [email protected], [email protected]
mgr Joanna Włodarska
email: [email protected],
tel. (91) 44 14 751, fax (91) 44 14 752
Strona internetowa
www.pum.edu.pl.
Język prowadzenia zajęć
polski
Formy zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
Informacje szczegółowe
W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi
zagadnieniami z zakresu socjologii ogólnej pozwalającej na
ocenianie, interpretację zjawisk i procesów społecznych
zachodzących w społeczeństwach w obszarach związanych z
nauką o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem problemów
zdrowia, urody i stylu życia.
Cele modułu
Wiedzy
Wymagania wstępne
w zakresie
Umiejętności
Kompetencji
społecznych
Student powinien wykazać się znajomością podstawowych
treści programowych z zakresu nauk społecznych na poziomie
szkoły ogólnokształcącej.
Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
Student, który zaliczył moduł
SYMBOL
efektu
(przedmiot)
(odniesienie do)
kształcenia
wie/umie/potrafi:
EKK
K_W25
K_W34
K_W39
K_K41
K_U14
K_U15
K_U18
K_U19
K_K01
K_K07
K_K13
Student zna podstawy życia społecznego i
jego uwarunkowania, potrafi wymienić
teorie socjologii. Umie zdefiniować pojęcie
grupy, interakcji społecznych. Posiada
wiedzę o procesach i zjawiskach
zachodzących w społeczeństwach
nowoczesnych i ponowoczesnych.
Student zna zasady promocji zdrowia,
szerzenia wiedzy, oraz samokształcenia.
Student przestrzega właściwych relacji z
pacjentem/klientem, jego rodziną,
społeczeństwem.
Student zna zależności wynikające z
społecznych aspektów zdrowia, choroby
oraz opieki zdrowotnej.
Student umie określić istotę kultury
masowej, jej zmiany w dobie globalizacji.
Jest świadomy jej wpływu na zachowania
dotyczące zdrowia i urody.
Student umie określić zagrożeniami życia
codziennego wpływające na zdrowie
psychiczne człowieka. Jest empatyczny,
wykazuje zainteresowanie i gotowość
niesienia pomocy innym ludziom.
Koordynuje zdziałania związane ze
zdrowym stylem życia, zapobiegające
patologiom.
Jest świadomy roli czynników
socjogennych kształtujących osobowość
społeczną.
Zdaje sobie sprawę z konieczności
pogłębiania wiedzy.
Zna zasady i potrafi komunikować się z
członkami zespołu terapeutycznego, potrafi
rozwiązywać konflikty interpersonalne.
Potrafi wykorzystać mechanizmy i
podstawowe zasady komunikacji
społecznej.
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)
OM1_W04
D, ZAO
OM1_W06
D, ZAO
OM1_W09
S, ZAO
OM1_W10
ZAO
OM1_U05
D, ZAO
OM1_U05
S, ZAO
OM1_U05
P
OM1_U05
D, ZAO
OM_K01
P, R
OM1_K04
D
OM1_K08
S
Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć
K_W25
K_W34
K_W39
K_K41
K_U14
K_U15
K_U18
K_U19
K_K01
K_K07
K_K13
Student zna podstawy życia
społecznego i jego uwarunkowania,
potrafi wymienić teorie socjologii.
Umie zdefiniować pojęcie grupy,
interakcji społecznych. Posiada
wiedzę o procesach i zjawiskach
zachodzących w społeczeństwach
nowoczesnych i ponowoczesnych.
Student zna zasady promocji zdrowia,
szerzenia wiedzy, oraz
samokształcenia.
Student przestrzega właściwych
relacji z pacjentem/klientem, jego
rodziną, społeczeństwem.
Student zna zależności wynikające z
społecznych aspektów zdrowia,
choroby oraz opieki zdrowotnej.
Student umie określić istotę kultury
masowej, jej zmiany w dobie
globalizacji. Jest świadomy jej
wpływu na zachowania dotyczące
zdrowia i urody.
Student umie określić zagrożeniami
życia codziennego wpływające na
zdrowie psychiczne człowieka. Jest
empatyczny, wykazuje
zainteresowanie i gotowość niesienia
pomocy innym ludziom.
Koordynuje zdziałania związane ze
zdrowym stylem życia, zapobiegające
patologiom.
Jest świadomy roli czynników
socjogennych kształtujących
osobowość społeczną.
Zdaje sobie sprawę z konieczności
pogłębiania wiedzy.
Zna zasady i potrafi komunikować się
z członkami zespołu terapeutycznego,
potrafi rozwiązywać konflikty
interpersonalne.
Potrafi wykorzystać mechanizmy i
podstawowe zasady komunikacji
społecznej.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Zajęcia
praktyczne
inne ...
X
Ćwiczenia
X
Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne
X
Ćw. laborat.
Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:
Zajęcia
seminaryjne
numer
efektu
kształcenia
Wykład
Forma zajęć dydaktycznych
Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia
TK01
Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu
Geneza i teorie socjologii.
Czynniki kształtujące życie społeczne. Jednostka a
społeczeństwo. Grupa społeczna i procesy grupowe.
Wprowadzenie do socjologii medycyny: społeczno –
kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby oraz
społeczno – kulturowe konsekwencje chorób dla życia
jednostek oraz ich wpływu na funkcjonowanie
poszczególnych grup społecznych i całego
społeczeństwa.
Role społeczne i status społeczny. Socjalizacja. Istota,
etapy i instytucje socjalizacji.
Społeczeństwo tradycyjne a nowoczesne i
ponowoczesne.
Rodzina jako grupa i instytucja społeczna. Rola rodziny
w zdrowiu i chorobie. Wpływ rodziny na stan zdrowia.
Styl życia , jakość życia, sposób życia.
Kultura i normy kulturowe. Zachowania zbiorowe i
masowe.
Wpływ kultury masowej na postrzeganie aparycji
człowieka.
K_W25, K_W41
TK10
Ciało jako wartość.
TK11
Socjologia ciała.
TK12
Globalizacja i czynniki zagrażające egzystencji
człowieka wynikające globalizacji.
K_W11, K_W25, K_W41, K_U14,
K_U15, K_U18, K_U19
K_W25, K_W41, K_U14, K_U15,
K_U18, K_U19
K_W25, K_W41, K_K01, K_K13
TK13
Starość. Problemy ludzi w podeszłym wieku.
TK14
Socjologia mody.
TK15
Promowanie zdrowego stylu życia.
TK02
TK03
TK04
TK05
TK06
TK07
TK08
TK09
K_W25, K_W41, K_K13
K_W25, K_W39, K_W41, K_K13
K_W25, K_W41
K_W25, K_W41
K_W25, K_W39, K_W41, K_U15
K_W25, K_W41, K_U14, K_U18
K_W25, K_W41, K_U14, K_U18
K_W25, K_W41, , K_U14, K_U19
K_W25, K_W41, K_U14, K_U15,
K_U18, K_U19, K_K13
K_W25, K_W41, K_K01, K_K03,
K_K13
K_W34, K_U18, K_K01, K_K13
Piśmiennictwo i pomoce naukowe
Literatura podstawowa:
1.
Aronson E.: Człowiek – istota społeczna. Zysk i Ska, Poznań 2000
2. Sokołowska M.: Socjologia medycyny. PZWL, Warszawa 1986
3. Giddens A.: Socjologia. PWN, Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca:
4. Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2009
5. Tobiasz – Adamczyk B. (red): Od socjologii medycyny do socjologii żywienia” Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013
6. Czasopismo: Studia Socjologiczne. No3/2011. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Komitet Socjologii
PAN
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Obciążenie studenta [h]
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)
Godziny kontaktowe z nauczycielem
N
.
S
30
Przygotowanie do seminarium
10
Czytanie wskazanej literatury
5
Ś
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie
projektu
Przygotowanie do zaliczenia na ocenę
15
Inne
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za moduł
Uwagi
Forma zaliczenia z oceną: pisemna. Test składający się z 15 pytań
Metody oceniania np.:
E – egzamin- rozwiązanie problemu
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja
P – prezentacja
Inne –
- dyskusja okrągłego stołu
- debata
60
2
Download