Zagadnienia na egzamin dyplomowy

advertisement
Zagadnienia na egzamin dyplomowy
Studia II stopnia - magisterskie
kierunek: Ekonomia
Specjalność: Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Główne nurty teoretyczne makroekonomii.
Dochód narodowy.
Wzrost gospodarczy – metody pomiaru oraz konsekwencje społeczne i ekonomiczne.
Historyczne uwarunkowania powstania i rozwoju klasycznej myśli ekonomicznej.
Czynniki bogactwa narodów w różnych nurtach ekonomii.
Cechy liberalizmu gospodarczego.
Ewolucja roli państwa w różnych nurtach ekonomii.
Teoria niedoskonałej informacji Lucasa.
Model IS-LM jako narzędzie polityki gospodarczej.
Istota i funkcje mechanizmu rynkowego.
Elastyczność popytu i podaży a równowaga rynkowa.
Cechy modelu konkurencji doskonałej.
Zachowania rynkowe przedsiębiorstwa monopolistycznego.
Czynniki determinujące konsumpcję.
Znaczenie oczekiwań racjonalnych we współczesnej ekonomii.
Rola i znaczenie papierów wartościowych na rynku finansowym.
Instytucje finansowe na rynku kapitałowym.
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.
Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarki.
Pozytywne i negatywne aspekty inwestycji zagranicznych.
Zasobowy i kapitałowy aspekt zarządzania zasobami ludzkimi.
Obszary zadaniowe zarządzania zasobami ludzkimi.
Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego.
Proces decyzyjny i jego elementy.
Partycypacja pracownicza i delegowanie uprawnień decyzyjnych.
Elementy strategii innowacyjnej.
Determinanty procesu rozwoju produktu.
Czynniki określające poziom kursu walutowego.
Światowe rynki walutowe oraz ich wpływ na sytuację ekonomiczną.
Sposoby ustalenia parytetu siły nabywczej pieniądza.
Funkcje i zakres doradztwa finansowego na rynku bankowym.
Kryteria wyboru banku.
Uwarunkowania popytu i preferencji gospodarstw domowych na usługi bankowe.
Wpływ kosztów jakości na wynik finansowy firmy.
Ekonomiczne skutki niskiej jakości produkcji i usług.
Klasyfikacja i główne rodzaje ryzyka finansowego.
Instrumenty pochodne jako sposób minimalizowania ryzyka finansowego.
Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna.
Elementy logistycznej obsługi klienta.
Modele rynku kapitałowego.
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym.
Analiza przepływów pieniężnych.
Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa.
Zagadnienia na egzamin dyplomowy
Studia II stopnia - magisterskie
kierunek: Ekonomia
Specjalność: Ekonomia międzynarodowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Główne nurty teoretyczne makroekonomii.
Dochód narodowy.
Wzrost gospodarczy – metody pomiaru oraz konsekwencje społeczne i ekonomiczne.
Historyczne uwarunkowania powstania i rozwoju klasycznej myśli ekonomicznej.
Czynniki bogactwa narodów w różnych nurtach ekonomii.
Cechy liberalizmu gospodarczego.
Ewolucja roli państwa w różnych nurtach ekonomii.
Teoria niedoskonałej informacji Lucasa.
Model IS-LM jako narzędzie polityki gospodarczej.
Istota i funkcje mechanizmu rynkowego.
Elastyczność popytu i podaży a równowaga rynkowa.
Cechy modelu konkurencji doskonałej.
Zachowania rynkowe przedsiębiorstwa monopolistycznego.
Czynniki determinujące konsumpcję.
Znaczenie oczekiwań racjonalnych we współczesnej ekonomii.
Rola i znaczenie papierów wartościowych na rynku finansowym.
Instytucje finansowe na rynku kapitałowym.
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.
Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarki.
Pozytywne i negatywne aspekty inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej.
Zasobowy i kapitałowy aspekt zarządzania zasobami ludzkimi.
Obszary zadaniowe zarządzania zasobami ludzkimi.
Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego.
Problemy rodziny w polityce społecznej.
Miejsce regionów w polityce spójności UE.
Główne modele biznesowe w handlu elektronicznym.
Istota działalności e-commerce.
Instytucjonalne formy międzynarodowej integracji gospodarczej.
Efekty ekonomiczne utworzenia strefy wolnego handlu i unii celnej.
Przyczyny i skutki międzynarodowej integracji gospodarczej.
Przyczyny podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Zróżnicowanie form inwestycji zagranicznych.
Szanse i zagrożenia wynikające z napływu inwestycji zagranicznych dla kraju
goszczącego.
Zasadnicze współczesne kwestie społeczne w Europie.
Modele polityki społecznej.
Istota procesu globalizacji i jej cechy.
Europejska Współpraca Terytorialna i jej komponenty jako cel polityki spójności UE.
Polityka państwa na rzecz kwestii ludnościowej.
Zabezpieczenie społeczne w regulacjach europejskich.
Rodzaje świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego.
Polski system zabezpieczenia społecznego a europejskie standardy.
Główne współczesne strategie rozwoju rolnictwa.
Europejski rynek pracy.
Zagadnienia na egzamin dyplomowy
Studia II stopnia - magisterskie
kierunek: Ekonomia
Specjalność: Rynki i marketing
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Główne nurty teoretyczne makroekonomii.
Dochód narodowy.
Wzrost gospodarczy – metody pomiaru oraz konsekwencje społeczne i ekonomiczne.
Historyczne uwarunkowania powstania i rozwoju klasycznej myśli ekonomicznej.
Czynniki bogactwa narodów w różnych nurtach ekonomii.
Cechy liberalizmu gospodarczego.
Ewolucja roli państwa w różnych nurtach ekonomii.
Teoria niedoskonałej informacji Lucasa.
Model IS-LM jako narzędzie polityki gospodarczej.
Istota i funkcje mechanizmu rynkowego.
Elastyczność popytu i podaży a równowaga rynkowa.
Cechy modelu konkurencji doskonałej.
Zachowania rynkowe przedsiębiorstwa monopolistycznego.
Czynniki determinujące konsumpcję.
Znaczenie oczekiwań racjonalnych we współczesnej ekonomii.
Rola i znaczenie papierów wartościowych na rynku finansowym.
Instytucje finansowe na rynku kapitałowym.
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.
Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarki.
Pozytywne i negatywne aspekty inwestycji zagranicznych.
Zasobowy i kapitałowy aspekt zarządzania zasobami ludzkimi.
Obszary zadaniowe zarządzania zasobami ludzkimi.
Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego.
Modele wejścia firm na rynki zagraniczne.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście biznesu międzynarodowego.
Kierowanie przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku.
Ekonomiczne cechy usług.
Marketing partnerski (marketing relacji).
Instytucje rynku pracy.
Instytucje rynku ubezpieczeń.
Instytucje rynku nieruchomości.
Metody i narzędzia ilościowych badań marketingowych.
Metody i narzędzia jakościowych badań marketingowych.
Zasady i etapy konstrukcji kwestionariusza ankietowego.
Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym.
Promocja w marketingu terytorialnym.
Wzajemne związki między sferą kultury a sferą ekonomii.
Rynki w historii myśli ekonomicznej.
Zakres przedmiotowy strategii marketingowych.
Kryteria wyboru strategii marketingowej.
Sytuacja na rynku ubezpieczeniowym w Polsce.
Źródła idei innowacyjnych oraz etapy procesu rozwoju nowego produktu.
Kryteria doboru instrumentów e-marketingu.
Download