open life procedury - NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników

advertisement
PROCEDURY
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY, PRACOWNIKÓW
EMERYTÓW i RENCISTÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW
ŻYCIOWYCH i DOROSŁYCH DZIECI POWYŻEJ 18 LAT WRAZ Z ASSISTANCE MEDYCZNYM ORAZ
UBEZPIECZENIA OD NNW DLA DZIECI NIEZALEŻNIE OD WIEKU, RODZICÓW, MAŁŻONKÓW,
PARTNERÓW ŻYCIOWYCH
1. PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA
- do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci i renciści
służby więziennej oraz ich współmałżonkowie, partnerzy życiowi ,dorosłe dzieci w wieku
między 18-tym, a 67-tym rokiem życia,
- warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia emerytów i rencistów jest przynależność
do NSZZ FiPW
- warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie deklaracji przez
zainteresowanego
- warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia małżonka, partnera życiowego lub dorosłego
dziecka jest przystąpienie do ubezpieczenia małżonka, partnera życiowego rodzica będącego
funkcjonariuszem, pracownikiem cywilnym SW, emerytem lub rencistą SW
- małżonek, dorosłe dziecko lub partner życiowy może przystąpić w tym samym wariancie lub
niższym w którym ubezpieczony jest małżonek, rodzic lub partner życiowy
- do ubezpieczenia NNW mogą przystąpić dzieci niezależnie od wieku , rodzice, małżonkowie,
partnerzy życiowi NOWOŚĆ
- uruchomienie polisy od 01/04/2016
UWAGA DO UBEZPIECZENIA NIE MOGĄ PRZYSTĄPIĆ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W DNIU PODPISANIA
DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM, SZPITALU, DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ,
HOSPICJUM.
2. ZASADY ZBIERANIA DEKLARACJI
- deklaracje przystąpienia zbierane są przez osoby wyznaczone do obsługi programu,
- wszystkie osoby, które złożą deklaracje przystąpienia do 25 dnia miesiąca, zostaną objęte
ochroną ubezpieczeniową od 1 dnia następnego miesiąca, osoby obsługujące program
zobowiązane są przesyłać do 30 dnia każdego miesiąca zebrane deklaracje
wraz z załącznikami na adres ;
KANCELARIA BROKERSKA KING BROKER 91-072 ŁÓDŹ UL.LEGIONÓW 93/95
UWAGA NA DEKLARACJACH NA PIERWSZEJ STRONIE ZAZNACZAMY WARIANT PODSTAWOWY I
WPISUJEMY KWOTĘ SKŁADKI JAKĄ WYBRALIŚMY DATĘ ZATRUDNIENIA W SW PRZYSTEPUJĄCEGO
FUNKCJONARIUSZA LUB PRACOWNIKA W TYM EMERYTA LUB RENCISTY SW
W RUBRYCE FORMA ZATRUDNIENIA WPISUJEMY PRACOWNIK
JEŻELI CHODZI O WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW I DOROSŁE DZIECI TO NIE WPISUJEMY NIC
W RUBRYCE DATA ZATRUDNIENIA I FORMA ZATRUDNIENIA.
W ROZUMIENIU WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ZA PRACOWNIKA UWAŻAMY;
- CZYNNEGO FUNKCJONARIUSZA LUB PRACOWNIKA SW
- EMERYTA LUB RENCISTĘ SW
JEŻELI DO UBEZPIECZENIA przystępuje współmałżonek, dorosłe dziecko lub partner życiowy,
wypełniamy dodatkową deklarację z tym , że PRACOWNIK musi wypełnić punkt deklaracji
DANE PRACOWNIKA WSKAZUJĄCEGO MAŁŻONKA/PARTNERA/PEŁNOLETNIE DZIECKO DO
UMOWY UBEZPIECZENIA,
w przypadku GDY PARTNER ŻYCIOWY NIE PRZYSTĘPUJE JAKO UBEZPIECZONY A CHCEMY WZIĄĆ
ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU JEGO ZGONU LUB JEGO RODZICÓW wypełniamy dodatkowo punkt
DANE PARTNERA
WSPÓŁMAŁŻONKOWIE , DOROSŁE DZIECI PARTNERZY ŻYCIOWI mogą przystąpić w wariancie nie
wyższym niż PRACOWNIK
JEŻELI CHCEMY UBEZPIECZYĆ W WARINCIE DODATKOWYM OD NNW ,MAŁŻONKA, DZIECKO lub
PARTNERA zaznaczamy W DEKLARACJI ODPOWIEDNI WARIANT DODATKOWY WPISUJEMY LICZBĘ
OSÓB I SKŁADKE MIESIĘCZNĄ MNOŻĄC LICZBĘ OSÓB PRZEZ SKŁADKĘ
Łączna składka to składka za wariant podstawowy + warianty dodatkowe płatna na jedno konto.
3. KARENCJE
- 9 miesięcy – urodzenie dziecka
- 6 miesięcy
- zgon ubezpieczonego
- zgon współmałżonka/partnera,
- zgon rodzica, rodzica współmałżonka/partnera,
- zgon dziecka,
- osierocenia dziecka,
- zgon noworodka,
oraz w ryzyku czasowej niezdolności do pracy L-4
Natomiast w przypadku ryzyk:
3 miesięczna karencja
- poważne zachorowanie – w tym przypadku będzie obowiązywała
- dzienne świadczenie szpitalne w wyniku choroby
- operacja chirurgiczna
- rehabilitacja poszpitalna L-4 ( rekonwalescencja )
Jeżeli przystępujący do ubezpieczenia był poprzednio ubezpieczony u innego Ubezpieczyciela
w zakresie poważnych zachorowań, pobytu w szpitalu i operacji OPEN LIFE odpowiada za
zdiagnozowane w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem choroby.
Karencje są zniesione dla ;
W okresie przystąpień od 01/04/2016, 01/05/2016, 01/06/2016 i 01/07/2016 dla wszystkich ,
przystępujących także na czasową niezdolność do pracy potwierdzoną zwolnieniem L-4
Z wyłączeniem urodzenia dziecka - karencja dla współmałżonków , partnerów i dorosłych
dzieci nie jest zniesiona stosuje się karencję proporcjonalną polegająca na zaliczeniu do
okresu karencji wcześniejszych okresów ubezpieczenia jeżeli było w nich ryzyko urodzenia
dziecka, musi być zachowana ciągłość w ubezpieczeniu oraz złożenie rezygnacji u
poprzedniego Ubezpieczyciela
Po 01/07/2016
- nowo przyjmowanych do służby jeżeli przystąpią do ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy
od daty przyjęcia, dla ich współmałżonków , partnerów i dorosłych dzieci podobnie.
Z wyłączeniem urodzenia dziecka - karencja dla ich współmałżonków , partnerów i dorosłych
dzieci nie jest zniesiona stosuje się karencję proporcjonalną polegająca na zaliczeniu do
okresu karencji wcześniejszych okresów ubezpieczenia jeżeli było w nich ryzyko urodzenia
dziecka, musi być zachowana ciągłość w ubezpieczeniu oraz złożenie rezygnacji u
poprzedniego Ubezpieczyciela
- współmałżonków już ubezpieczonych pracowników przez
okres 3 miesięcy od zawarcia związku małżeńskiego
- dorosłych dzieci już ubezpieczonych pracowników przez okres
3 miesięcy od ukończenia 18 lat
Z wyłączeniem urodzenia dziecka - karencja współmałżonków i dorosłych dzieci nie jest
zniesiona stosuje się karencję proporcjonalną polegająca na zaliczeniu do okresu karencji
wcześniejszych okresów ubezpieczenia jeżeli było w nich ryzyko urodzenia dziecka, musi być
zachowana ciągłość w ubezpieczeniu oraz złożenie rezygnacji u poprzedniego Ubezpieczyciela
- przechodzących z innych programów ubezpieczeń grupowych WARTA , PZU, ING, itp
są zaliczane do okresów karencji okresy ubezpieczenia u innych ubezpieczycieli jeżeli takie
ryzyka były w tamtych polisach i musi być zachowana ciągłość w ubezpieczeniu oraz złożenie
rezygnacji u poprzedniego Ubezpieczyciela
Z wyłączeniem urodzenia dziecka - karencja współmałżonków i dorosłych dzieci nie jest
zniesiona stosuje się karencję proporcjonalną polegająca na zaliczeniu do okresu karencji
wcześniejszych okresów ubezpieczenia jeżeli było w nich ryzyko urodzenia dziecka, musi być
zachowana ciągłość w ubezpieczeniu oraz złożenie rezygnacji u poprzedniego Ubezpieczyciela
4. ZAKRES UBEZPIECZENIA ;
- Ubezpieczony może wybrać jeden z siedmiu wariantów ubezpieczenia
niezależnie od ilości wybierających dany wariant i niezależnie czy jest czynnym
funkcjonariuszem czy też emerytem lub rencistą .
- Siódmy wariant nie zawiera tzw opcji rodzinnych
- Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na terenie całego świata z wyłączeniem ;
a. hospitalizacja i operacji które działają na terenie Polski ,
pozostałej części Europy, Ameryki Północnej, Indii, Egiptu, Izraela, Australii,
Nowej Zelandii, Singapuru oraz Japonii,
b. czasowa niezdolność do pracy potwierdzona L-4 tylko Polska
- Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem wszystkie zdarzenia związane z
wykonywaniem zawodu funkcjonariusza i pracownika SW, czyli użycie broni,
siły fizycznej innych środków służących do tłumienia buntów i zamieszek
- Świadczenie z tytułu hospitalizacji obejmuje leczenie zaburzeń psychicznych w
tym schorzeń opisanych pod numerami statystycznymi od F-41 do F-48
świadczenie z tytułu hospitalizacji obejmuje pobyt na oddziałach rehabilitacyjnych POWYŻSZE
DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRACOWNIKÓW CZYLI CZYNNYCH I BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY I
PRACOWNIKÓW SW
Hospitalizacja 90 dni w roku ubezpieczeniowym bez ograniczenia ilości pobytów.
- Ubezpieczenie może być kontynuowane po przejściu na zaopatrzenie emerytalne lub
rentowe w tym samym zakresie TAKŻE PRZEZ WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW I DOROSŁE
DZIECI A W ZAKRESIE NNW DZIECI BEZ WZGLĘDU NA WIEK I RODZICÓW, pod warunkiem
UBEZPIECZENIA PRACOWNIKA I JEGO CZŁONKOWSTWA w NSZZ FiPW
UWAGA nawet w przypadku zgonu ubezpieczonego pracownika jego współmałżonek,
dorosłe dziecko lub partner życiowy może kontynuować ubezpieczenie
PROGRAM OBEJMUJE
ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub wypadku potwierdzonej
zwolnieniem lekarskim L-4.
Towarzystwo wypłaca odszkodowanie pokrywające 20% utratę
uposażenia na podstawie kserokopii zwolnienia lekarskiego druk L-4 ,
kserokopii dokumentacji medycznej związanej z danym zwolnieniem
lekarskim oraz zaświadczenia o utraconym
uposażeniu wystawionym przez jednostkę organizacyjną SW.
Świadczenie dotyczy wszystkich zwolnień lekarskich niezależnie od rodzaju schorzenia i
specjalność lekarza który zwolnienie wystawił, DOTYCZY WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH, nie
dotyczy tzw zwolnień na opiekę
W przypadku zwolnień lekarskich dotyczących zaburzeń psychicznych jednostki chorobowe
od F41 – F48 ZWROT DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRACOWNIKÓW NIE DOTYCZY
WSPOŁUBEZPIECZONYCH
ZA ROK UBEZPIECZENIA UWAŻA SIĘ OKRES 12 MIESIĘCY OD PRZYSTAPIENIA DANEGO
UBEZPIECZONEGO DO UBEZPIECZENIA
Warunkiem wypłaty odszkodowania jest co najmniej 7 dniowy pobyt
na zwolnieniu lekarskim, wtedy towarzystwo wypłaca od pierwszego dnia
pobytu, czyli 7 dni pobytu wypłata za 7 dni , 6 dni pobytu brak wypłaty,
maksymalnie za 90 dni pobytu na zwolnieniu w ciągu ROKU
UBEZPIECZENIA, jeżeli nie ma ciągłości 90 dni, dni zwolnienia się
sumuje ale do wypłaty wymagana jest co najmniej 7 dniowa ciągłość.
Świadczenie to jest wypłacane wszystkim ubezpieczonym niezależnie od
miejsca zatrudnienia , czyli nie tylko jednostki organizacyjne SW, ale inne
miejsca pracy gdzie są zatrudnienie ubezpieczeni małżonkowie, partnerzy,
dorosłe dzieci , emeryci i renciści SW oraz ich małżonkowie, partnerzy i
dorosłe dzieci jeżeli są ubezpieczeni w tej polisie
- nowe definicje dziecka – świadczenie z tytułu zgonu dziecka przysługuje
od urodzenia bez górnej granicy wieku decyduje wystawienie aktu zgonu
dziecka,
- z tytułu osierocenia dziecka świadczenie przysługuje do ukończenia przez
dziecko 18 lub kiedy się uczy 25 roku życia
- urodzenie dziecka dotyczy dziecko ubezpieczonego żywo lub martwo
Urodzonego niezależnie od wieku decyduje wystawienie aktu urodzenia
- rozszerzony został katalog poważnych zachorowań który obejmuje ;
1) Nowotwór złośliwy (rak);
2) Zawał mięśnia sercowego (zawał serca);
3) Udar mózgu;
4) Niewydolność nerek;
5) Choroby tropikalne;
6) Przewlekłe zapalenie wątroby;
7 Zaawansowany stan otępienny (w tym choroba Alzheimera);
8) Anemia aplastyczna;
9) Stwardnienie rozsiane;
10) Utrata wzroku;
11) Poparzenie trzeciego stopnia;
12) Zakażenie wirusem HIV;
13) Ostra niewydolność wątroby;
14) Śpiączka;
15) Niedowład (paraliż);
16) Choroba wieńcowa wymagająca leczenia operacyjnego by-pass);
17) Przeszczep narządów;
18) Przez skórna interwencja wieńcowa (PCI);
19) Operacja zastawek serca;
20) Operacja aorty;
21) Utrata kończyny;
22) Sepsa;
23) Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu;
24) Tężec;
25) Dystrofia mięśniowa;
26) Schyłkowa niewydolność wątroby;
27) Wścieklizna;
28) Pierwotne nadciśnienie płucne;
29) Utrata mowy;
30) Utrata możliwości samodzielnej egzystencji;
31) Choroba Parkinsona;
32) Choroba neuronu ruchowego;
33) Bąblowiec mózgu;
34) Choroba Huntingtona;
35) Utrata Słuchu;
36) Choroba Creutzfeldta-Jakoba;
37) Zapalenie mózgu;
38) Łagodny guz mózgu;
39) Schyłkową niewydolność oddechowa;
40) Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Wprowadzono nowe świadczenie z tytułu rekonwalescencji
po pobycie w szpitalu. – rehabilitacja poszpitalna L-4
przysługuje świadczenie zryczałtowane z tym ,że pobyt w
szpitalu trwał nieprzerwanie, co najmniej 14 dni.
Maksymalnie jedno świadczenie w roku ubezpieczeniowym
Nie jest wymagane zwolnienie lekarskie tzw. poszpitalne
Świadczenie z tytułu pobytu na OIOM – zmiana pobyt w szpitalu nie musi zaczynać się od OIOMU , wystarczy, że w czasie pobytu ubezpieczony był na OIOM – wypłata za każdy dzień pobytu
maksymalnie 14 dni w ROKU UBEZPIECZENIOWYM
Operacje – wprowadzono nowe rozwiązanie polegające na wypłacie odszkodowania za
operacje bez związku z pobytem w szpitalu co najmniej 4 dni choroba lub 1 dzień wypadek ,
wypłata na podstawie zaszeregowania do poziomu operacji wg zamkniętego katalogu
operacji 5 kategorii wypłata od 12,5% do 100% kwoty bazowej. Maksymalna wypłata w roku
ubezpieczeniowym 150% kwoty bazowej
.
Uwaga wszystkie zakresy ubezpieczenia obowiązują do ukończenia przez Ubezpieczonego 70
roku życia, potem indywidualna kontynuacja
Z gwarantowaną wysokością składki i wysokością świadczeń do końca życia ubezpieczonego.
Numery konta na wpłaty każda jednostka organizacyjna SW będzie miała swoje indywidualne
konto do wpłaty składki ze wszystkich wariantów
Klienci wpłacający będą mieli indywidualne konta do wpłat składki oraz konto do opłacania
składek związkowych.
Składki związkowe wpłacane są na konto ZG NSZZ FiPW
Przy zmianie jednostki organizacyjnej oraz przejściu na zaopatrzenie emerytalno – rentowe
konieczność wypełniania nowych deklaracji.
Funkcjonariusze i pracownicy ubezpieczeni w OPEN LIFE TU ŻYCIE SA MOGĄ KORZYSTAĆ Z
UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZE SKŁADKĄ
5 ZŁ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH
Zgłoszenia świadczeń ;
- internet strona WWW.openlife.pl/ zakładka dla klienta/zakładka zgłaszanie roszczeń
- listownie Kancelaria Brokerska King-Broker
91-072 Łódź ul. Legionów 93/95
KAŻDY UBEZPIECZONY OTRZYMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA SPECJALNIE
PRZYGOTOWANEJ PŁYCIE CD
BĘDĄ ONE RÓWNIEŻ DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ U WSZYSTKICH
OBSŁUGUJĄCYCH ORAZ STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.nszzfipw.org.pl
UWAGA BONUSY
- PREFERENCYJNY ABONAMENT TELEFONICZNY W ORANGE
- PREFERENCYJNE CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ i GAZU
- NAJEM PRACOWNICZY SAMOCHODÓW
- ZNIŻKI W UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH W LINK 4
- ZNIZKI PRZY ZAKUPIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
WSZYSTKIE INFORMACJE I OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SW
WYKAZ NA STRONIE ZG NSZZ FiPW
ORAZ POD NUMERAMI TELEFONÓW;
508 352 870
508 352 869
42-633-25-48 LUB 49
KONTAKT MAILOWY;
[email protected]
Download