SIWZ - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych

advertisement
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
al. Papieża Jana Pawła II nr 22a
70 - 453 Szczecin
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
TP/371/73/16
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości pow.
209 000 EUR pn.
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach inwestycji pn.
Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie US przy
al. Piastów 40B w Szczecinie zgodnie z umową nr 1415 z 13 czerwca 2014 r.
CPV
32.42.00.00-3
Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców wraz załącznikami
Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 3: Projekt umowy
Informacje ogólne
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty,
załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W
przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on „nie
dotyczy”.
3. Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, nie należy
udostępniać jej osobom trzecim.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
8. Aukcja elektroniczna przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie stosowana.
9. Umowa ramowa – nie dotyczy.
ROZDZIAŁ 1
10. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 PZP.
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
al. Papieża Jana Pawła II 22a 70-453 SZCZECIN
Reprezentowany przez Rektora US prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka działając
w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do
złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pn.:
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach inwestycji pn.
Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie US przy
al. Piastów 40B w Szczecinie zgodnie z umową nr 1415 z 13 czerwca 2014 r.
Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
I.
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na
język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.
4. Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego muszą być przedstawione w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez
Wykonawcę. Poświadczenie to musi znajdować się na każdej zapisanej stronie
dokumentu.
5. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinny
zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy
konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje
odrzucenie wszystkich jego ofert.
7. Oferty będą oceniane według kryteriów określonych w pkt. VI Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, według zasad określonych w pkt. VII SIWZ. Wykonawcy
przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
8. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, europejskie oceny techniczne, aprobaty, certyfikaty, normy i
inne wymienione w ustawie PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i
zastrzega sobie prawo do weryfikacji oferowanych rozwiązań równoważnych na etapie
badania i oceny ofert. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (zgodnie z treścią art. 30a i
30b PZP), że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
9. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone
do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do
oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 PZP. Pełnomocnictwo winno
być przedłożone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
10. Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta
zewnętrzna winna być zaadresowana następująco:
Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II nr 31
70-453 Szczecin
„Oferta na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w ramach inwestycji pn.
Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury
technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie US przy al. Piastów 40B w
Szczecinie zgodnie z umową nr 1415 z 13 czerwca 2014 r.”
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nie otwierać przed 27.09.2016 r. do godz. 12.00
Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem
Wykonawcy.
11. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim na
maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem
oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne
nie będą rozpatrywane.
12. Wszelkie miejsca, które wypełnia Wykonawca, a w których Wykonawca naniesie zmiany,
muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu do składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania
ofert.
13.1.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 10. Wewnętrzna
koperta będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
13.2.
Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w
treści oferty po upływie terminu do składania ofert.
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden
lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków
podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia.
Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż
oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do oferty.
Dopuszczalne jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38
ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
stanowią załączniki do protokołu.
15.1. Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
15.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
15.3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003r.,
poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. składając
ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom
postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
16. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym lub
odrębnym dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie
każdego uczestnika postępowania.
17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
18. Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:
 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o
udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert),
 Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia o
tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być wykonawcy udostępnione,
 po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin
udostępnienia oferty (ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym
zawiadomieniu.
II.
Odrzucanie ofert
1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
 będzie niezgodna z ustawą,
 jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP,
 Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP,
 jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 będzie zawierała rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego,
 będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
 wystąpią przesłanki wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 7a-7d,
 będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie.
III.
Dokumenty wymagane w ofercie
Dokumenty wymagane w celu wykazania spełniania warunków oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 PZP
- w formie standardowego formularza jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia. Jednolity europejski dokument
zamówienia składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w
formie pisemnej lub elektronicznej. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty
wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy
wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z
innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w
art. 26 ust. 6 PZP. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału
lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne
jest również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez mocodawcę.
4) Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
5) Formularz cen jednostkowych – załącznik nr 2.
6) Dowód wpłacenia / wniesienia wadium:
W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu – kopia polecenia przelewu
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna – kopia
dokumentu (oryginał należy złożyć w kasie Zamawiającego zgodnie z
warunkami określonymi w Rozdziale 1, dział IX).
2. Dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP:
1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem
wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej
ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub
upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik;
3. Dokumenty wymagane przed udzieleniem zamówienia:
a) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
3 PZP:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert; Wykluczenie wykonawcy następuje w
przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14
PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie
upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia, zaś w przypadkach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 PZP, gdy osoba, o której mowa w
tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. d, PZP, lub jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny
okres wykluczenia;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.
3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wykluczenie wykonawcy
następuje w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od
dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna;
4) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne; Wykluczenie wykonawcy następuje, jeżeli nie
upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 – składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
PZP. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o
których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
Zgodnie z treścią art. 22a ust. 3 PZP, Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy
przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 PZP. W związku z
powyższym, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) – dalej r.r.d.
Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5
pkt 1–9 r.r.d., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.
b) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie także wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
1 PZP:
1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należytym wykonaniem co najmniej dwóch
zamówień polegających na wdrożeniu szkieletowych urządzeń przełączających w sieci
komputerowej, o wartości co najmniej 250 000 zł brutto każde oraz minimum dwóch
zamówień polegających na dostawie urządzeń serwerowych o wartości min. 150 000 zł
brutto każde.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub
kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali, iż dysponują (będą
dysponować) minimum dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, przeszkolonymi przez producenta dostarczonego rozwiązania i
posiadającymi odpowiedni certyfikat producenta z zakresu przełączników sieciowych,
ich obsługi i zarządzania nimi w celu przeprowadzenia diagnostyki w razie awarii.
Uwaga:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz
z 2016 r. poz. 352).
c) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
2 PZP:
1) Specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń potwierdzające, iż są spełnione
wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w Rozdziale 2 SIWZ.
2) Certyfikat CE / deklaracja zgodności. Inne dokumenty dot. przedmiotu
zamówienia wymienione w Rozdziale 2 SIWZ.
Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Dziale – pkt 1.-3., dotyczące wykonawcy i
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
IV.
Wykluczenie z postępowania
Wykluczenie Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
V. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: maksymalnie 45 dni kalendarzowych
od zawarcia umowy
VI.
Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
1. Cena brutto
–
60 %
2. Termin realizacji 40 %
VII.
Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów
Kryterium 1 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Cena brutto = [(Cn : Cb) x 60 %] x 100
gdzie:
Cn - cena najniższa (brutto)
Cb - cena wynikająca z oferty badanej (brutto)
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
-----------------------------------------------------------------
Kryterium 2 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Termin = [(Tn : Tb) x 40%] x 100,
gdzie:
Tb - termin realizacji w ofercie badanej
Tn - najkrótszy oferowany termin realizacji
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najkrótszym oferowanym
terminem realizacji.
Uwaga: Maksymalna liczba 40 punktów, zostanie przyznana za zaoferowanie 30-dniowego
lub krótszego terminu realizacji zamówienia. W przypadku zaoferowania terminu realizacji
krótszego niż 30 dni, do oceny kryterium będzie brany termin 30-dniowy. Maksymalny
termin realizacji – 45 dni. Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji, lub brak informacji w
zakresie terminu realizacji w ofercie spowoduje odrzucenie oferty. Termin musi być podany
w dniach kalendarzowych.
Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1 - 2 będzie wynikiem otrzymanym
przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
zasadami zaokrąglania.
a) W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria
ustawowe i określone w SIWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.
b) W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 1
ustawy, może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert.
c) Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste
omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności treści oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
VIII.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla poszczególnych pozycji zadania, wartość
netto dla poszczególnych pozycji zadania oraz łączną wartość netto i brutto na formularzu
cen jednostkowych – załącznik nr 2, oraz wartość netto i brutto zadania na formularzu
oferty – załącznik nr 1.
2. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez
Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.
3. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. Ceny muszą być zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku.
4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do
umowy.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
6. Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN.
IX.
Wymagania dotyczące wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 35 000,00 PLN.
(słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100).
Wadium może być wniesione w :
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub SKOK z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 , 2000 r. z późniejszymi zmianami).
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna
zostać przelana na konto Zamawiającego:
w banku: Bank Pekao S.A II/O Szczecin
nr konta: 86 1240 3927 1111 0000 4099 0732,
a Wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu.
3. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego
(realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert).
4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, należy je złożyć w
kasie Zamawiającego, a kopię dokumentu umieścić w kopercie z ofertą.
Kasa mieści się w pokoju nr 128 w budynku administracyjnym US przy Papieża Jana Pawła
II nr 31, 70-453 Szczecin i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30 - 13.30.
5. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a PZP.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
10. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej,
d. Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
przewidzianym terminie
11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
X.
Termin związania ofertą
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu
składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
XI.
Składanie i otwarcie ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w
pokoju nr 301, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin.
2. Termin składania ofert upływa 27.09.2016 r. o godz. 11.30. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy o upływie terminu na
wniesienie odwołania.
3. Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o godz. 12.00 w Samodzielnej Sekcji
Zamówień Publicznych US, pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, Szczecin.
XII.
Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa.
1. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji lub Sekretarz ogłosi:
 imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawców,
 ceny ofert,
 termin wykonania zamówienia,
 warunki gwarancji
 warunki płatności zawarte w ofercie.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
https://zp.univ.szczecin.pl informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,
że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz
z 2016 r. poz. 352).
8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert jak również
dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie.
9. Zamawiający dokona badania ofert. Jeżeli okaże się, że nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione.
10. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy,
może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez
nich ofert.
11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.
12. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony
będzie termin zawarcia umowy.
13. O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną,
lub za pomocą faxu wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu.
14. Wyniki przetargu zostaną niezwłocznie wywieszone w siedzibie Zamawiającego oraz
zamieszczone na jego stronie internetowej.
XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji
1) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym.
2) Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres
Zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński, Sekcja Zamówień Publicznych, al. Papieża
Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin.
3) Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i pytania składane przez Zamawiającego i
Wykonawców wymagają formy pisemnej.
4) Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Zamawiający podaje
numer faksu do kontaktów: 91 444 10 65.
5) Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Zamawiający podaje
adres e-mail do kontaktów: [email protected]
6) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza również na
stronie internetowej https://zp.univ.szczecin.pl
7) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona
zmiana do SIWZ staje się częścią składową dokumentacji postępowania. Dokonaną
zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej
https://zp.univ.szczecin.pl
8) W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność modyfikacji
lub uzupełnienia ofert wymagającą dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie
prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych
terminów, z zastrzeżeniem pkt 1, będą podlegały nowemu terminowi.
9) W przypadku, gdy modyfikacja treści SIWZ powodować będzie konieczność
dokonania zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile okaże się to konieczne.
10) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
11) Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
- w sprawach formalnych:
mgr Wojciech Bereszko – SSZP US
tel. 91 444 11 51
___________________________________________________________________________
XIV.
Środki odwoławcze
W prowadzonym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179
– 198 ustawy PZP.
___________________________________________________________________________
XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, który wygra postępowanie wniesie do Zamawiającego zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na sumę odpowiadającą 5% wartości netto oferty
najpóźniej na 1 dzień przed terminem wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania
umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według
wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub udzielanych przez SKOK z tym, że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w pieniądzu przelewem na
konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. II/O Szczecin nr 86 1240 3927 1111 0000 4099
0732 lub w innej formie niż pieniężna w kasie w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 128 w
godz. 10.30 do 13.30. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w jednej lub kilku wymienionych formach.
2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca wyraża zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
3. Zabezpieczenie służące do pokrywania roszczeń z tytułu gwarancji zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogą uniemożliwiać
Zamawiającemu prawidłowego skorzystania (zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych art. 147 ust. 1 i 2) z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W
związku z tym zabezpieczenia muszą spełniać następujące warunki:
a) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
b) płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków
np. załączenie potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii
rzeczoznawców, czy weryfikacja gwaranta co do wysokości odszkodowania),
c) pokrywające wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy
(odszkodowania i kary umowne) do wysokości kwoty wynikającej z zapisów
umowy,
d) muszą mieć zapis, że są nieodwołalne w okresie na który zostały wystawione,
e) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia umowy +
30 dni,
f) sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibą Zamawiającego,
g) wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta
wyrażonej na piśmie.
5. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania
umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście
poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.
6. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie będzie spełniało wszystkich warunków
określonych w SIWZ, uznane zostanie za nie wniesione, a następnie Zamawiający
zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5. pkt 2.
Jeżeli Wykonawca będzie się uchylał od wniesienia wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, zgodnie art. 94 ust. 3.
XV. Ustalenia końcowe
1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko
Zamawiającemu.
2. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.
3. Zamawiający informuje, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest zakazana, za wyjątkiem
sytuacji wskazanych w Rozdziale 3 SIWZ. Zmiana musi nastąpić w formie obustronnie
podpisanego aneksu.
4. W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana Ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych.
__________________________________________________________________________________________
ROZDZIAŁ 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.System backupu
1.1. Macierz
Wymagania dotyczące macierzy dyskowej:
Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie 19”.
Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii.
Wszelkie połączenia pomiędzy elementami składowymi macierzy (wszystkie ścieżki)
muszą być redundantne.
Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache,
zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie
wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w
trakcie pracy macierzy.
3.
Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet.
4.
Wymagane jest niemniej niż 8 połączeń FC do macierzy od strony hostów. Interfejsy FC
musza pracować w trybie co najmniej 16Gb FC.
5.
Wszelkie połączenia SAS pomiędzy elementami składowymi macierzy muszą być
redundantne.
6.
Macierz powinna wspierać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe
zasilacze typu Hot-Swap. Wentylatory typu Hot-Swap.
7.
Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak i 3,5”. Macierz musi obsługiwać dyski 300GB,
600GB, 900GB, 1 TB, 2TB jak i 3TB.
8.
Macierz musi być wyposażona w minimum 24 dyski NL SAS o pojemności 1TB każdy co
najmniej o prędkości 7,2 tyś obrotów, powierzchnia użytkowa ponad: 20TB
9.
Macierz musi obsługiwać dyski SSD i SAS 6Gbit.
10.
Macierz musi obsługiwać co najmniej 240 dysków wewnętrznych.
11.
Macierz musi obsługiwać poziomy RAID 0,1,5,6,10.
12.
Macierz musi wykorzystywać połączenia punkt-punkt do dysków twardych.
13.
Macierz musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości (co najmniej 12 dyski na 2U
wysokości).
1.
2.
Wymagania co do funkcjonalności:
14.
Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli
administracyjnej.
15.
Dwa redundantne kontrolery udostępniające macierzy co najmniej 8GB pamięci Cache.
16.
Musi istnieć możliwość bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie
Macierz się znajduje .
17.
Musi istnieć funkcjonalność Cache dla procesu odczytu.
18.
Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu.
19.
Możliwość ograniczenia cache dla poszczególnych wolumenów.
20.
Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache.
21.
Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami.
22.
Funkcjonalność zwiększania rozmiaru wolumenów.
23.
Macierz musi optymalizować wykorzystanie dysków SSD poprzez automatyczną
identyfikacje najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów oraz automatyczną ich migrację na
dyski SSD. Macierz musi również automatycznie rozpoznawać obciążenie fragmentów wolumenów
na dyskach SSD i automatycznie migrować z dysków SSD nieobciążone fragmenty wolumenów na
dyski HDD.
24.
Kopie danych typu snapshot (PIT) muszą być tworzone w trybach incremental, multitarget,
oraz kopii pełnej oraz kopii wskaźników. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i
musi obejmować maksymalną pojemność macierzy.
25.
Macierz musi obsługiwać min 255 kopi migawkowych per wolumen.
26.
Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji.
27.
Macierz musi umożliwiać stworzenie mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi macierzami,
dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta.
28.
Wymagane jest aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI, CLI, oraz
umożliwiała tworzenie skryptów użytkownika.
29.
Wsparcie dla kompresji danych w trybie inline dla dostępu blokowego.
30.
Dostępne sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii ścieżki i
rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu dla podłączanych systemów operacyjnych (jeżeli jest
wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całość wirtualizowanych zasobów).
31.
Możliwość rozbudowy macierzy o funkcjonalność udostępniania danych plikowych.
32.
Usługi plikowe: NFS v2/v3, CIFS, HTTP, FTP&SCP
33.
Antywirus
34.
Macierz musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być objęta
serwisem producenta na terenie RP.
35.
Gwarancja producenta (wykupiony odpowiedni pakiet serwisowy) 36 miesięcy w trybie 7x24
z 24 godzinnym gwarantowanym czasem naprawy. Wymagane jest prawo do nowych wersji oraz
poprawek oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem przez cały okres gwarancji.
Całe rozwiązanie techniczne powinno być uruchomione w ciągu 45 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy, zakres wykonanych prac:
 dostawa,
 montaż,
 uruchomienie,
 przeszkoleniem minimum 2 administratorów z bieżącej obsługi,
 przeszkolenie administratorów (minimum 3 osoby) w certyfikowanym i autoryzowanym
ośrodku szkoleniowym producenta w zakresie administracji dostarczonego rozwiązania
technologicznego.
W trakcie całego okresu eksploatacji określonej w umowie Wykonawca zobowiązany jest do:
zapewnienia ciągłości funkcjonowania dostarczonego rozwiązania wraz z kompleksową jego
obsługą serwisową i utrzymaniem jej w ciągłej sprawności technicznej.
1.2 Oprogramowanie
Wymagania ogólne




Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.5, 6.0, 6.1 oraz
Microsoft Hyper-V 2012 R2, 2016. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być
dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że
wyszczególniono inaczej.
Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz
pojedynczymi hostami.
Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual
Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami.
Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów
operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V
Całkowite koszty posiadania

Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności
zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe
licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone

Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej
platformy serwerowej i dyskowej
 Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie
wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków
 Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia
wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek
funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji
 Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami
pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe.
Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli.
 Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata
bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości
odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu.
 Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia
czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu
lub odtwarzania
 Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania
granularnego odtworzenia
 Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błedzie zadania
poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość akutalizacji pola
„notatki” na wirtualnej maszynie
 Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu
backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota w środowisku VMware.
 Oprogramowanie musi oferować portal samoobłsugowy, umożliwiający odtwarzanie
użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL (w tym
odtwarzanie point-in-time)
 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu
 Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane
RESTful API
 Oprogramowanie musi zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 5.1,
5.5, 5.6 i 8.0 i archiwizować również metadane vCD. Musi też umożliwiać odtwarzanie tych
metadanych do vCD
 Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego
odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji
 Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z
backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą
jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji
 Oprogramowanie musi oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego
klucza
 Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualych używających wpółdzielonych
dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX)
 Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu
instancji konsoli administracyjnych.
Wymagania RPO



Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich
wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez
dostawcę platformy wirtualizacyjnej
Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego
tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji.
Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach
wirtualizacyjnych
Oprogramowanie musi oferować ten mechanizm z dokładnością do datastoru

Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned
snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać
interakcji administratora
 Oprogramowanie musi integrować się bezpośrednio z HP Storevirtual, HP Storeserve. Musi
zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów
macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów.
Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów
tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware
 Takie same funkcjonalności powinny być zapewnione dla macierzy Netapp z
oprogramowaniem ONTAP 8.1 i nowsze włączając możliwość wykonania backupów z
zmirrorowanych snapshotów SnapVault lub SnapMirror. Rozwiązanie musi wspierać dowolną
metodę wdrożenia macierzy (klaster i 7-mode)
 Takie same funkcjonalności muszą być zapewnione dla macierzy EMC VNX oraz VNXe.
 Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem
wirtualnych maszyn
 Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server
 Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej
 Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)
 Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku gdy
repozytorium backupów jest umiejscowione na EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna
wspierać łącze sieciowe lub FC.
 Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst w przypadku gdy repozytorium
backupów jest umiejscowione na HP StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze
sieciowe lub FC.
 Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych
maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN.
 Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn
bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając
asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia
plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.
 Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik
 Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych
maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding)
 Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V
 Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby
transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN)
 Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta
webowego vSphere
 Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel
processing)
Wymagania RTO


Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze
zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez
potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana
niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla
srodowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer
NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana
wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania
Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage
produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor.
Jezeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi
realizować jaką migrację swoimi mechanizmami


















Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików
konfiguracji i dysków
Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer
produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny.
Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików
Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików przy pomocy VMware VIX API
Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików:
o Linux
 ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs
o BSD
 UFS, UFS2
o Solaris
 ZFS
o Mac
 HFS, HFS+
o Windows
 NTFS, FAT, FAT32, ReFS
Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM
Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez
użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej.
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych
atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD,
rekordy DNS zintegrowane z AD.
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i
nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"),
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze
włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze.
Opcja odtworzenia elementów, witryn, uprawnień.
Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją
odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w
środowiskach Windows oraz Linux.
Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej
uruchomienia.
Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania
plików w plikach backupowych.
Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny
Microsoft Windows
Oprogramowanie musi pozwalać na odtworzenie maszyn wirtualnych z macierzowych
snapshotów ze wspieranych macierzy.
Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT"
oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN
Ograniczenie ryzyka
Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla
vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików
backupu. Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego
środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych
urządzeniach.
Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn
jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym
środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu
testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być
przeprowadzone bez interakcji z administratorem
 Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere
Monitoring

















System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na
VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich
System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 4.1,
5.x oraz 6.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane
przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie
System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V
2008 R2 SP1, 2012 oraz 2012 R2 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji
Microsoft Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące
samodzielnie.
System musi mieć status „VMware Ready” i być przetestowany i certyfikowany przez
VMware
System musi mieć możliwość instalacji na systemach operacyjnych w wersjach 64 bitowych:
o Microsoft Windows 2008 SP2
o Microsoft Windows 2008 R2 SP1
o Microsoft Windows 7 SP1
o Microsoft Windows 8
o Microsoft Windows 2012
o Microsoft Windows 2012 R2
o Microsoft Windows 8.1
o Microsoft Windows 10
System musi obsługiwać następujące bazy danych w wersjach 32 i 64 bitowych:
o Microsoft SQL Server 2005
o Microsoft SQL Server 2008
o Microsoft SQL Server 2008 R2
o Microsoft SQL Server 2012 R2
o Microsoft SQL Server 2014
System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od
hierarchii stworzonej w vCenter
System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i
pojedynczych wirtualnych maszyn
System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy
pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel
System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów
Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk
Silnik raportowania powinien być oparty o SQL Server Reporting Services w celu
zapewnienia bezpiecznego dostępu do raportów dla wielu użytkowników z uwzględnieniem
ról, jakie pełnią w organizacji
System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością
tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora
System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z
predefiniowanych alarmów
System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów
infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard)
System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest
zainstalowana infrastruktura wirtualna
System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli)
bezpośrednio z narzędzia monitorującego
System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych
tego samego producenta



System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości
zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji
odzyskiwalności maszyn wirtualnych.
System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego od
uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware
System musi mieć możliwość monitorowania instancji VMware vCloud Director w wersji 5.1,
5.5, 5.6 oraz 8.0
Raportowanie
















System raportowania musi umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej bazującej
na VMware ESX/ESXi 4.1, 5.x oraz 6.0, vCenter Server 4.1, 5.x oraz 6.0 jak również
Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012 i 2012 R2.
System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez
konieczności instalowania dodatkowych modułów.
System musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status „VMware Ready”
System musi instalować się na następujących systemach operacyjnych:
o Microsoft Windows 2008 SP2
o Microsoft Windows 2008 R2 SP1
o Microsoft Windows 7 SP1
o Microsoft Windows 8
o Microsoft Windows 2012 R2
o Microsoft Windows 8.1
o Microsoft Windows 10
System musi wspierać jako silnik bazodanowy następujące bazy danych:
o Microsoft SQL Server 2005
o Microsoft SQL Server 2008
o Microsoft SQL Server 2008 R2
o Microsoft SQL Server 2012
o Microsoft SQL Server 2014
System do prezentacji raportów powinien używać SQL Server Reporting Services w celu
jednoczesnego dostępu do raportów wielu użytkowników z określonymi przez administrator
systemu uprawnieniami.
System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez
system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V
System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF
System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych
systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc
System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania
ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach
Minimalny interwał czasowy dla zadań kolekcjonowania i raportowania musi wynosić min 1
godzinę
System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji
monitorowanych systemów
System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając,
że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych
System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i
modyfikacji wbudowanych
System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z
sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury
System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z
oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta





System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn
wirtualnych, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również
wykorzystania zasobów serwerów backupowych.
System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity
planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’.
System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od
uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware
System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot
(orphaned snapshots)
System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających
informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie
2. System archiwizacji. Biblioteka taśmowa – szt. 1 + Taśmy
Lp Element konfiguracji
Wymagania minimalne
Obudowa
Rack max. 2U
1
Typ obsługiwanych taśm
LTO-7
2
Liczba slotów na taśmy
Min. 12
3
Ilość napędów LTO-7
Min. 2 szt.
4
Interfejs
FC
5
Obsługiwane funkcje
- LTFS
6
-Wbudowana funkcja szyfrowania danych
-Czytnik kodów kreskowych taśm
Kompatybilność
Biblioteka taśmowa musi w pełni współpracować z
7
systemem Linux, Networker EMC, DPM System Center
20012 R2, Veeam.
Wyposażenie
- Komplet szyn montażowych do szafy rack.
8
- Komplet kabli zasilających oraz sygnałowych
pozwalających na podłączenie biblioteki z serwerem
oddalonym do 2m. (urządzenia będą zamontowane w tej
samej szafie rack)
Dołączone nośniki
- 12 Taśmy LTO-7 BaFe z unikalnymi kodami kreskowymi
9
kompatybilnymi z oferowaną biblioteką taśmową;
- 2 taśmy czyszczące z unikalnymi kodami kreskowymi
kompatybilnymi z oferowaną biblioteką taśmową
Co najmniej 1 rok naprawa/wymiana biblioteki i
10 Gwarancja
zamontowanych w niej napędów następnego dnia roboczego
(NBD)
Całe rozwiązanie techniczne powinno być uruchomione w ciągu 45 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy, zakres wykonanych prac:
* dostawa,
* montaż,
* uruchomienie,
* przeszkoleniem minimum 2 administratorów z bieżącej obsługi,
* przeszkolenie administratorów (minimum 2 osoby) w certyfikowanym i autoryzowanym ośrodku
szkoleniowym producenta w zakresie administracji dostarczonego rozwiązania technologicznego.
W trakcie całego okresu eksploatacji określonej w umowie Wykonawca zobowiązany jest do:
zapewnienia ciągłości funkcjonowania dostarczonego rozwiązania wraz z kompleksową jego obsługą
serwisową i utrzymaniem jej w ciągłej sprawności technicznej.
3. Komputer przenośny 3 szt.
Atrybut
Parametry
Typ
Komputer przenośny
Zastosowanie
Komputer ma służyć do zarządzania infrastrukturą informatyczną
Procesor
Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych
zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany
zegarem co najmniej 2,6 GHz osiągający w teście MobileMark 2014 Office
Productivity wynik nie gorszy niż 1740 punktów (dostępne na stronie
www.bapco.com)
Pamięć operacyjna Pojemność min: 16GB
Wymagania
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia
dotyczące grafiki pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem technologii DirectX w wersji
11 i OpenGL w wersji minimum 4.0
Parametry ekranu
Typ ekranu: Matowy lub Anti-glare, LED, IPS o przekątnej nie większej
jak 15,6 cali. Rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 (FullHD)
Parametry
pamięci masowej
Wymagania
dotyczące
baterii/zasilania
Waga
Wyposażenie
multimedialne
Komunikacja
Niezawodność/
jakość
wytwarzania
Wsparcie
techniczne
Wymagania
dodatkowe
SSD min. 500 GB
Normatywny czas pracy na baterii przy standardowym obciążeniu nie
powinien być krótszy niż 8h. Zasilacz typu slim.
Maksymalna waga jednostki nie powinna przekraczać 2,0 kg
Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio
-WiFi IEEE 802.11 n/ac
-LAN 1000 Mbps,
-bluetooth,
-wbudowany modem 4G/LTE
Wymagana jest Deklaracja zgodności CE dla komputera (oznaczenie sprzętu)
Dostęp do aktualnych sterowników urządzeń zainstalowanych w komputerze
powinien być realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu
komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez
producenta stronie internetowej.
 Min 3 gniazda USB, w tym przynajmniej dwa w standardzie USB 3.0
 łącze MiniDP, HDMI
 wbudowana kamera internetowa i mikrofon,
 czytnik kart pamięci
 Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
 Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
 Wbudowany mikrofon
 Wbudowane głośniki stereo
 kamera internetowa: min 0.3 Mpix
 Podświetlana klawiatura,
 Wielodotykowy, intucyjny touchpad,
 Wydzielona klawiatura numeryczna,
 możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
 czytnik linii papilarnych
 adapter USB na com rs 232
 stacja dokująca
 zewnętrzny napęd z nagrywarką blu ray slim usb min. 2.0, waga do
300g, pojemność pamięci podręcznej 4096 kb
 zewnętrzny dysk HDD o pojemności 2TB usb 3.0 wielkości 2,5” w
obudowie slim
 3 x torba do laptopa 15,6”
 3 x myszka bezprzewodowa, ilość przycisków min 5
Oprogramowanie System operacyjny 64bit w polskiej wersji językowej Windows 10 pro
Gwarancja
36-miesięczna gwarancja producenta na komputer przenośny i 12-miesięczna
gwarancja producenta na baterię.
4. Monitor 3 szt.
Typ wyświetlacza:
Obszar aktywny:
Kontrast dynamiczny:
Odwzorowanie
przestrzeni barw
Jasność:
Czas reakcji:
Rozdzielczość
podstawowa:
Kąt widzenia
Rekomendowana
jasność do kalibracji
Wymagane złacza:
Certyfikaty i
standardy:
LCD IPS z podświetleniem LED
24"
1000:1
Adobe RGB: 99%
przynajmniej 350 cd/m2
15 ms (Gray-to-gray)
1920 x 1080
178°, 178°
120 cd/m² lub mniej
DVI/HDMI/DisplayPort
Deklaracja zgodności CE monitora (oznaczenie sprzętu)
Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora (oznaczenie sprzętu)
Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany
zgodnie z normami Energy Star (oznaczenie sprzętu)
Macierz Dyskowa SAN
Wymagania dotyczące macierzy dyskowej:
1.
Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie 19”.
2.
Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii.
Wszelkie połączenia pomiędzy elementami składowymi macierzy (wszystkie ścieżki) muszą
być redundantne.
Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache,
zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie
wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w
trakcie pracy macierzy.
3.
Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet.
4.
Wymagane jest niemniej niz 8 połaczeń FC do macierzy od strony hostów.
Interfejsy FC musza pracować w trybie co najmniej 16Gb FC.
5.
Wszelkie połączenia SAS pomiędzy elementami składowymi macierzy muszą być
redundantne.
6.
Macierz powinna wspierać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez
nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. Wentylatory typu Hot-Swap.
7.
Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak i 3,5”. Macierz musi obsługiwać dyski
300GB, 600GB, 900GB, 1 TB, 2TB jak i 3TB.
8.
Macierz musi być wyposażona w minimum 24 dyski SAS 15k o pojemności 1TB.
9.
Powierzchnia użytkowa dysków razem, minimum 20 TB
10.
11.
12.
13.
14.
Macierz musi obsługiwać dyski SSD i SAS 6Gbit.
Macierz musi obsługiwać co najmniej 240 dysków wewnętrznych.
Macierz musi obsługiwać poziomy RAID 0,1,5,6,10.
Macierz musi wykorzystywać połączenia punkt-punkt do dysków twardych.
Macierz musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości (co najmniej 12
dyski na 2U wysokości).
Wymagania co do funkcjonalności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli
administracyjnej.
Dwa redundantne kontrolery udostępniające macierzy co najmniej 8GB pamięci
Cache.
Musi istnieć możliwość bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym
momencie Macierz się znajduje .
Musi istnieć funkcjonalność Cache dla procesu odczytu.
Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu.
Możliwość ograniczenia cache dla poszczególnych wolumenów.
Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache.
Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi
hostami.
Funkcjonalność zwiększania rozmiaru wolumenów.
Macierz musi optymalizować wykorzystanie dysków SSD poprzez automatyczną
identyfikacje najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów oraz automatyczną
ich migrację na dyski SSD. Macierz musi również automatycznie rozpoznawać
obciążenie fragmentów wolumenów na dyskach SSD i automatycznie migrować z
dysków SSD nieobciążone fragmenty wolumenów na dyski HDD.
Kopie danych typu snapshot (PIT) muszą być tworzone w trybach incremental,
multitarget, oraz kopii pełnej oraz kopii wskaźników. Licencja na tą
funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować maksymalną
pojemność macierzy.
Macierz musi obsługiwać min 255 kopi migawkowych per wolumen.
Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i
replikacji.
Macierz musi umożliwiać stworzenie mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi
macierzami, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla
systemu hosta.
Wymagane jest aby dostarczona macierz posiadała interfejs zarządzający GUI,
CLI, oraz umożliwiała tworzenie skryptów użytkownika.
Wsparcie dla kompresji danych w trybie inline dla dostępu blokowego.
Dostępne sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii
ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu dla podłączanych systemów
operacyjnych (jeżeli jest wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całość
wirtualizowanych zasobów).
Możliwość rozbudowy macierzy o funkcjonalność udostępniania danych
plikowych.
Uslugi plikowe: NFS v2/v3, CIFS, HTTP, FTP&SCP
Antywirus
Macierz musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i być
objęta serwisem producenta na terenie RP.
22.
Gwarancja producenta (wykupiony odpowiedni pakiet serwisowy) 36 miesięcy w
trybie 7x24 z 24 godzinnym gwarantowanym czasem naprawy. Wymagane jest
prawo do nowych wersji oraz poprawek oprogramowania dostarczonego wraz ze
sprzętem przez cały okres gwarancji.
Całe rozwiązanie techniczne powinno być uruchomione w ciągu 45 dni kalendarzowych od
daty podpisania umowy, zakres wykonanych prac:
 dostawa,
 montaż,
 uruchomienie,
 migracja danych,
 przeszkoleniem minimum 2 administratorów z bieżącej obsługi,
 przeszkolenie administratorów (minimum 3 osoby) w certyfikowanym i
autoryzowanym ośrodku szkoleniowym producenta w zakresie administracji
dostarczonego rozwiązania technologicznego.
W trakcie całego okresu eksploatacji określonej w umowie Wykonawca zobowiązany jest do:
zapewnienia ciągłości funkcjonowania dostarczonego rozwiązania wraz z kompleksową jego
obsługą serwisową i utrzymaniem jej w ciągłej sprawności technicznej.
Serwerownia
Na potrzeby serwerowni przeznaczono jedno pomieszczenie.
Dla potrzeb informatycznych serwerownie należy wyposażyć w 3 szt szaf serwerowych
Parametry:
- wymiar: szerokość 800 mm, głębokość 1000 mm, wysokość 42U
- belki nośne 19’’ 42U
- drzwi blaszane perforowane o wysokiej przewiewności zamykane na zamek 3-punktowy
- osłony boczne perforowane o wysokiej przewiewności zdejmowane na zamek
- dach z dodatkową perforacją
- cokół o wys. 100 mm z możliwością poziomowania, ściana przednia perforowane, boczna i
tylna ze szczotkami
- Każda z szaf wyposażona:
- Listwa zasilająca 32A - 12 gniazd C13
- Listwa zasilająca 32A - 12 gniazd C19
Każda z listew zasilających wyposażona w moduł SNMP, zarządzanie przez www, telnet.
Zamawiający dopuszcza zamiennie, jedną listwę wyposażoną w 12 szt gniazd C13 i 12 szt
gniazd C19, wyposażoną w moduł SNMP.
- panel wentylacyjny 19’’ 1U
- kolor: czarny
- gwarancja producenta: 36 m-c
Serwery x 6 szt.
Element konfiguracji
Obudowa
Ilość i Typ procesora
Wymagania minimalne
Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana
do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn
do mocowania w szafie i wysuwania do celów
serwisowych.
Sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji. Architektura
Pamięć RAM
Płyta główna
Sloty PCI
Dyski HDD
Kontroler macierzowy
Napęd optyczny
Karta sieciowa
Moduł TPM
Karta graficzna
Porty
Zasilanie
Wentylatory
Zarządzanie
System operacyjny
Gwarancja i serwis
Dodatkowe wymagania
procesora powinna być 64-bitowa (zestaw instrukcji
x86 lub kompatybilny) Serwer powinien być
wyposażony w 2 procesory osiągający w testach
SPECint2006 wynik nie gorszy niż 66 punktów
(dostępne na stronie www.spec.org)
Minimalnie 128 GB DDR4, ECC, dedykowana do
pracy w serwerach
Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch
procesorów sześciordzeniowych. Płyta główna musi
być zaprojektowana przez producenta serwera i
oznaczona jego znakiem firmowym.
Minimum 2 wolne sloty PCI-Express.
2 dyski SAS 15K HOT PLUG o pojemności nie
mniejszej niż 300 GB wraz z kontrolerem
macierzowym RAID 0/1/5/10 SATA/SAS.
kontroler macierzowy RAID 0/1/5/10 SAS
Wewnętrzny DVD RW SATA
2 karty sieciowe 10 Gigabit Ethernet, 2 karty FC 16
Gb/s
serwer ma posiadać gniazdo do instalacji moduły
TPM, moduł TPM jako opcja
Zintegrowana lub osobna karta graficzna (min. 16
MB)
2 porty RJ45,
2 port FC 16 Gb/s
1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego
zarządzania,
1 port szeregowy,
4 lub więcej portów USB,
1 port VGA
Redundantny zasilacz o mocy minimum 500W
Redundantne wiatraki typu Hot Plug
Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego
zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie,
wyłączenie i restart serwera, podgląd logów
sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli
tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także
podczas startu, restartu OS), przejęcia zdalnej
konsoli graficznej i podłączania wirtualnych
napędów DVD i FDD.
Serwer musi posiadać wsparcie dla systemów: MS
Windows Server 2012 lub nowszy, RedHat
Enterprise Linux 5, SUSE Linux Enterprise Server
11, VMware
Producenta min. 3 lat (w miejscu instalacji) z czasem
reakcji w następnym dniu roboczym od momentu
zgłoszenia. W przypadku awarii dysk twardy zostaje
u Zamawiającego.
Serwer musi spełniać normę ISO 9001, ISO 14001 i
posiadać deklarację CE. Przed udzieleniem
zamówienia (zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP) należy
dostarczyć dokumenty potwierdzający spełnienie
ww. norm. Serwer musi być fabrycznie nowy i
wyprodukowany po 1.01.2016 r. Zawierać komplet
standardowej dokumentacji w formie papierowej lub
elektronicznej. Serwer musi zawierać niezbędne
licencje zdalnego zarządzania serwerem jeśli takie są
wymagane, Klawiatura USB, Mysz optyczna USB z
scroll-em
2. Konsola zarządzająca do montażu w szafie Rack
Konsola składająca się z monitora (minimum 17’’), klawiatury
Konsola zarządzająca
i urządzenia wskazującego (track ball lub touchpad, itp...). Zajmująca w
szafie nie więcej niż 1U.
Minimum 16 portów RJ45 do podłączenia z serwerami. Możliwość
Przełącznik KVM
instalacji za oferowaną konsolą zarządzającą, tak, aby całość
rozwiązania zajmowała w szafie rack wysokość 1U. Możliwość
stackowania oferowanego switch’a KVM w celu podłączenia do
maximum 256 serwerów
16 sztuk adapterów RJ45 do USB/VGA
Adaptery do przełącznika
KVM
3 letnia gwarancja w trybie 24/7 w miejscu instalacji z czasem naprawy
Gwarancja
72h.
Całe rozwiązanie techniczne powinno być uruchomione w ciągu 45 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy, zakres wykonanych prac:
* dostawa,
* montaż,
* uruchomienie,
* przeszkoleniem minimum 2 administratorów z bieżącej obsługi,
* przeszkolenie administratorów (minimum 2 osoby) w certyfikowanym i autoryzowanym ośrodku
szkoleniowym producenta w zakresie administracji dostarczonego rozwiązania technologicznego.
W trakcie całego okresu eksploatacji określonej w umowie Wykonawca zobowiązany jest do: zapewnienia
ciągłości funkcjonowania dostarczonego rozwiązania wraz z kompleksową jego obsługą serwisową i
utrzymaniem jej w ciągłej sprawności technicznej.
Specyfikacja AP:
Model wzorcowy FortiAP 221C
Szt. 16
Tryb pracy
Urządzenie musi być tzw cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu
kontrolera sieci bezprzewodowej. W celu zapewnienia spójności zarządzania i
uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa, kontroler sieci bezprzewodowych
ma być uruchomiony w obrębie urządzenia bezpieczeństwa gwarantującego ochronę
dla obsługiwanych sieci wireless i przewodowych. W posiadaniu Zamawiającego jest
urządzenie klasy UTM – Fortigate 3810A. W przypadku kiedy oferowane punkty
dostępowe nie będą mogły być zarządzane przez posiadane urządzenie Fortigate –
Oferent powinien w ramach systemu dostarczyć również urządzenie realizujące
funkcjonalność kontrolera sieci bezprzewodowych.
Obudowa
Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego umożliwiającą montaż na suficie
wewnątrz budynku przypominająca kształtem urządzenia monitorujące – np. czujka
dymu.
Moduł radiowy
Musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe pracujące odpowiednio w
pasmach: 5 GHz a/n lub 2,4 GHz b/g/n oraz 2.4 GHz b/g/n. Urządzenie musi pozwalać
na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 14 SSID
Wymagana moc nadawania min 20dBm
Anteny
Minimum 4 wbudowane anteny
Interfejsy
Minimum 1 interfejs w standardzie 10/100/1000 Base-TX
Zasilanie
Możliwość zasilania w standardzie PoE 802.3af
Gwarancja
Wymaga się aby dostawa obejmowała również minimum 60 miesięczną gwarancję
producenta na dostarczone urządzenia.
Przełącznik modularny spełniający minimum następujące parametry:

dostawa przełącznika modularnego wraz z jego instalacją, konfiguracją i uruchomieniem w sieci
komputerowej Zamawiającego oraz zapewnienie usługi rozszerzonej gwarancji w trybie NBR


















(„Naprawa w następny dzień roboczy”) w okresie minimum 3 lat od podpisania końcowego protokołu
odbioru sprzętu i usług
Przełącznik pozwalający na instalację min. 112 portów 10Gb SFP+, lub min. 288 portów Gigabit
Ethernet 10/100/1000BASE-T lub światłowodowych wykorzystujących interfejsy typu SFP lub
równoważne
Przełącznik musi być wyposażony w minimum 48 portów 1000BASE-X SFP oraz 48 portów Gigabit
Ethernet 10/100/1000BASE-T umieszczone w modułach podłączonych do matrycy
przełączającej/routującej szyną o przepustowości, co najmniej 160Gb/s full duplex dla każdego slotu
Porty SFP przełącznika muszą być obsadzone modułami w liczbie 12 szt. SFP-1G-LX oraz 12 szt. SFP1G-SX
Przełącznik musi być wyposażony w minimum 12 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+
Porty SFP+ przełącznika muszą być obsadzone w połowie modułami SFP-10G-LR
Dostarczony przełącznik musi umożliwiać przepustowość przełączania przy pełnym obsadzeniu
modułami nie mniej niż 1,2 Tb/s w architekturze non-blocking oraz przełączać nie mniej niż 960 Mpps
Pojemność tabeli MAC adresów min. 64 tys. wpisów
Dostarczony przełącznik musi posiadać minimum 2 redundantne moduły zarządzające lub
zarządzająco-przełączających w przypadku połączenia tych funkcji
Wszystkie moduły muszą zapewniać możliwość wymiany w czasie pracy urządzenia. Dotyczy to
zasilania, kart liniowych, zarządzających oraz modułów przełączających, wentylatorów oraz wszelkich
modułów dedykowanych
Chłodzenie obudowy powinno odbywać się w taki sposób aby powietrze przepływające przez zasilacze
obierało drogę od frontu obudowy do tyłu lub boku urządzenia.
Przełącznik powinien zapewniać możliwość rozbudowy o dodatkowe porty poprzez instalację
dodatkowych modułów opcjonalnych, posiadającymi różnorodne interfejsu w tym: 10 Gigabit Ethernet
XFP, Gigabit Ethernet SFP, 10/100/1000BASE-T i 100Base-FX. Wymagane jest zapewnienie min. 2
wolnych slotów opcji na taką rozbudowę lub dodatkową obsługę o minimum 8 portów 10 Gigabit
Ethernet lub o minimum 24 porty Gigabit Ethernet lub SFP
Redundancja zasilania N+2. Zasilacze muszą pracować w trybie podziału obciążenia i zapewnić pełną
wymaganą dla działania urządzenia moc w przypadku awarii jednego z zasilaczy. Przełącznik musi
posiadać możliwość połączenia go z drugim przełącznikiem i w ten sposób stworzenie jednego
wirtualnego przełącznika składającego się z dwóch fizycznych urządzeń. Wirtualność takiego systemu
rozumiana jest poprzez spełnienie poniższych wymagań:
o jedna konfiguracja dla dwóch urządzeń
o możliwość rezygnacji z protokołu VRRP z jednoczesnym zachowaniem redundancji
o wykorzystanie technologii agregacji połączeń pomiędzy dwoma urządzeniami
o dwa chassis tworzące jedno logiczne urządzenie, mogą być zlokalizowane w dwu odrębnych
pomieszczeniach, co pozytywnie wpływa na ciągłość pracy w przypadku awarii fizycznej
mediów w jednym z pomieszczeń
o agregację kart sieciowych do serwerów pomiędzy dwoma chassis
o eliminuje czas konwergencji protokołów warstw L2/L3 w przypadku awarii jednego
urządzenia fizycznego
Przełącznik powinien posiadać bufor: przełącznik musi posiadający sumarycznie bufor pakietów nie
mniejszy niż 1 GB przy zachowaniu pełnej przepustowości na wszystkich portach.
Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania systemowego oraz zapisania minimum 5
różnych wersji konfiguracji urządzenia
Wsparcie dla sieci wirtualnych VLAN zgodnych z IEEE 802.1Q. Urządzenie musi umożliwiać
działanie min. 4094 sieci wirtualnych (VLANs) jednocześnie, wsparcie dla GVRP lub równoważne
Możliwość klasyfikacji pakietów w L2-L4 według:
o Źródłowego adresu MAC
o Docelowego adresu MAC
o Źródłowego adresu IP
o Docelowego adresu IP
o UDP/TCP źródłowy port
o UDP/TCP docelowy port
o IP TOS
o IP typ
o IP Fragmentacja – klasyfikacja
Obsługa ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów)
Obsługa protokołów Spanning Tree – IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s












Obsługa protokołu LLDP oraz LLDP-MED
Obsługa agregowania połączeń zgodne z IEEE 802.3ad wraz z protokołem LACP
Obsługa 8 kolejek priorytetów na każdym porcie realizowanych sprzętowo
Musi obsługiwać wiele mechanizmów kolejkowania (SPQ, WFQ, WRR, Hybrid)
Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w
L2-L3 realizowanych sprzętowo. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej:
interfesu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu warstwy 2 (802.1P), adresu MAC, adresu IP,
wartości pola ToS/DSCP nagłówka IP, numeru portów TCP i UDP.
Musi obsługiwać Port Mirroring oraz możliwość spinania portów w grupy tzw. Port Mirroring Groups i
funkcjonalność Remote Mirroring z użyciem VLAN za VLAN Mirroring
Musi obsługiwać dynamiczne i statyczne blokowanie portów oparte o adresy MAC
Musi obsługiwać kontrolę poziomu pasma wychodzącego i przychodzącego w każdym przepływie.
Obsługiwać ograniczniki poziomu ruchu oparte o pasmo lub liczenie pakietów (pps), z progami pasma
pomiędzy 8Kbps i 4Gbps.
Funkcjonalności warstwy 3:
o Sprzętowa obsługa routingu IPv4 i IPv6
o Musi obsługiwać funkcje routingu, w tym: trasy statyczne, OSPF v1/v2, RIPv1/RIPv2, BGP,
Policy Based Routing, Route Maps, VRRP.
o Obsługa mechanizmu wykrywania awarii BFD (min. dla protokołu OSPF)
o Protokoły routing ruchu multicast: IGMP v1/v2/v3
o Protokół PIM
o Autentykacja MD5 dla protokołów routingu
Zarządzanie:
o Obsługa zewnętrznego systemu logowania przełącznik musi obsługiwać min. następujące
grupy RMON: events, alarms, history, statistics oraz wsparcie dla SNMP v3?
o Obsługa synchronizacji czasu w oparciu o zewnętrzny serwer SNTP lub NTP
o Obsługa SNMP v1/v2/v3
o Obsługa SSHv2 serwer i klient
o Obsługa Telnet
o Zarządzanie przez przeglądarkę www (protokół http oraz https)
o Obsługa TFTP
o Obsługa TACACS+
o Obsługa RADIUS (RFC 2865)
o Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2866)
o Port konsolowy
Bezpieczeństwo:
o Musi obsługiwać następujące metody uwierzytelniania:
 IEEE 802.1X Port Based Access Network,
 MAC Autoryzacja,
 Port-Based Web Authentication,
 Wszystkie metody uwierzytelniania można wykorzystywać na raz na port oraz
możliwość wybrania dowolnej kombinacji uwierzytelniania na każdym porcie, w tym
określenie priorytetów metody uwierzytelniania
o Musi obsługiwać technologię TACACS+ oraz RADIUS
o Musi obsługiwać możliwość uwierzytelniania wielu systemów na jednym porcie
o Funkcjonalności dla integracji z istniejącą siecią:
 musi obsługiwać zdolność do identyfikacji i autoryzacji telefonii VoIP i innych tego
typu,
 musi umożliwiać przypisanie ruchu do różnych sieci VLAN zgodnie z L2-L4
kryteriów, nawet jeśli nie jest skonfigurowany protokół 802.1Q tagging,
Należy uwzględnić na wszystkie dostarczone komponenty trzyletnią gwarancję producenta obejmującą:
o aktualizacje oprogramowania, firmware,
o naprawy błędów,
o wsparcie telefoniczne 24/7, świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną
o w przypadku uszkodzenia wymiana następnego dnia roboczego
Switche
Model wzorcowy:
 Juniper EX4200-48T
 Cisco Catalyst 3750X-48T-L
Szt. 4
Ilość portów
Obudowa
Rozmiar tablicy MAC
Ilość i zakres
obsługiwanych
VLANÓW
Zarządzanie
Warstwa przełączania
Matryca przełączająca
Przepustowość
Funkcje wysokiej
dostępności
Ruch multicast
Funkcje związane z
bezpieczeństwem
Łączenie przełączników
w stack
Minimum 44 porty 10/100/1000BASE-T, minimum 4 porty 10/100/1000 w
standardzie SFP (dopuszcza się porty Combo/Dual-Personality), możliwość
rozbudowy o 4 porty 10-GbE (w standardzie SFP+)
minimum 16 portów POE IEEE 802.3AF.
1U umożliwiająca montaż do szafy 19’’
Minimum 12 000 adresów
Obsługa IEEE 802.1q:
- obsługa oraz możliwość konfigurowania vlanu natywnego
- możliwość konfiguracji portu w trybie trunk/tagged oraz access/untagged
- możliwość definiowania ilości vlanów w porcie tagowanym
- możliwość konfiguracji vlanów z całego zakresu standardu IEEE 802.1q,
- obsługa minimum 250 vlanów jednocześnie
CLI, telnet, ssh, http, https, port konsolowy
2+ (switching + routing statyczny IPv4 oraz IPv6)
minimum 96 Gbps full duplex
minimum 71 Mpps
Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Multiple
Spanning Tree (802.1s),
- obsługa minimum 250 instancji STP
Obsługa IGMP v1/v2/v3
- obsługa minimum 250 grup IGMP
RADIUS, TACACS, SSHv2, SSL,
802.1x (wraz z obsługą uwierzytelniania na bazie adresu MAC – dla urządzeń
nie obsługujących 802.1x – drukarki, telefony IP),
Listy kontroli dostępu (ACL):
- możliwość filtrowania ruchu IPv4, IPv6 w oparciu o adres IP, portu TCP,
ustawień QOS, rodzaju protokołu (icmp, ip, tcp, udp, pim)
- możliwość filtrowania ruchu wejściowego na porcie L2 w oparciu o dane:
adres MAC, ustawienia QoS, wartości pola CoS
Mechanizmy port security.
Zasilanie
Stackowanie przełączników (możliwość połączenia minimum 8 urządzeń),
zarządzanie jednym adresem IP. Przepustowość połączeń stackujących między
każdym z przełączników podłączonych w stos minimum 32 Gb/s
autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX)
Obsługa standardu IEEE 802.3ad LACP
Prioretyzacja zgodna z ToS/DSCP/IEEE 802.1p
- co najmniej osiem kolejek sprzętowych na każdym porcie
- możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej
klasie obsługi z dokładnością do 1 Mbps
Obsługa SNMP v1/v2/v3
Dożywotnia darmowa aktualizacja systemu operacyjnego na urządzeniach
sieciowych
5 lat gwarancji producenta (zalecane: na cały okres użytkowania urządzenia)
Przez minimum 3 lata, wymiana urządzenia na sprawne następnego dnia
roboczego po otrzymaniu zgłoszenia.
Po okresie 3 lat, Czas reakcji serwisu polegającej na podjęciu czynności w celu
zdiagnozowania usterki wynosi 1 dzień roboczy od momentu jej zgłoszenia .
LLDP, DHCP snooping, DHCP Relay, Zrzut logów do serwera SYSLOG,
synchronizacja czasu z serwerem NTP, Port monitoring (lokalna obserwacja
ruchu na danym porcie polegająca na kopiowaniu ramek i przesyłaniu ich do
urządzenia monitorującego podłączonego do innego portu), obsługa ramek
Jambo Frame o wielkości min. 9218 bajtów, mechanizmy DHCP protection i i
ARP Protection
Redundantne zasilanie: minimum 2 szt. zasilaczy 230 VAC
Dodatkowe wyposażenie
Kable połączeniowe (stack)
Autonegocjacja portów
Agregacja portów
QOS
Monitoring
Oprogramowanie
Gwarancja
Serwis
Pozostałe
funkcjonalności
2 szt. kabli umożliwiające realizację stosu o długości minimum 30 cm.
2 szt. kabli umożliwiające realizację stosu o długości minimum 60 cm.
Moduły optyczne
Minimum po 2 szt. z każdego rodzaju:
 1000Base-SX multi-mode
 1000Base-LX single-mode
 10GBase-LR single-mode
kompatybilnych z dostarczonymi urządzeniami sieciowymi
2 sztuki zasilaczy awaryjnych UPS
Zaoferowany sprzęt powinien spełniać następujące minimalne wymagania:
1.
2.
3.
Oferowane urządzenie do bezprzerwowego zasilania ma być fabrycznie nowe i ma pochodzić z seryjnej
produkcji. Data jego wyprodukowania nie może być wcześniejsza niż 6 m-c przed terminem złożenia
oferty.
Producent oferowanego urządzenia powinien spełniać wymagania międzynarodowego standardu
jakości ISO 9001, co powinno być potwierdzone ważnym certyfikatem.
Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej 10 lat od daty
zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.
Dane techniczne:
1. Moc wyjściowa UPS-a 2x40 kVA / 2x36 kW
2. System zasilania będzie się składać z dwóch jednostek UPS pracujących w układzie równoległym
redundantnym 1 + 1.
3. Układ połączeń logicznych systemu pracy równoległej nie może stanowić pojedynczego punktu awarii,
to znaczy przerwanie połączenia logicznego między urządzeniami pracującymi równolegle nie może
spowodować utraty funkcjonalności systemu zasilania gwarantowanego. Nawet w przypadku braku
komunikacji logicznej urządzenia zapewnią podtrzymanie zasilania przy zaniku napięcia z sieci (praca z
falownika) z równomiernym obciążeniem wszystkich jednostek układu. Opis algorytmu powinien być
materiałem firmowym producenta.
4. Wyjścia modułów UPS połączone powinny być w module sprzęgającym, stanowiącym równocześnie
bypass serwisowy całego systemu równoległego. Moc przełącznika bypassu musi być przystosowana
do przeniesienia mocy min.80 kVA (system UPSowy ma być przystosowany do zwiększenia mocy
poprzez dostawienie trzeciej dodatkowej jednostki).
5. Ilość faz 3/3 trzy fazy wejściowe.
6. Napięcie wejściowe – wyjściowe 3x400 V zgodne z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PNIEC 60038, z tolerancją minimum 330V do 435V przy 100% obciążeniu bez korzystania z energii z
baterii.
7. Częstotliwość wejściowa 50 Hz zgodna z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC 60038 z
tolerancją min. 45Hz do 65Hz
8. Urządzenia powinny zapewnić ciągłe bezprzerwowe zasilanie w trybie TRUE ON-LINE z podwójną
konwersją przy zupełnych lub chwilowych zanikach napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci
elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia. Zgodnie z normą PN-EN 62040-3, urządzenie klasy
VFI-SS-111.
9. Baterie AGM, VRLA o żywotności conajmniej 5 lat wg Eurobat.
10. Czas pracy autonomicznej urządzenia przy obciążeniu znamionowym o współczynniku cos φ = 0,7
musi wynosić, co najmniej, 8 minut. Baterie muszą być umieszczone wewnątrz zasilaczy UPS.
Urządzenia powinny być wyposażone w komunikacyjny wyświetlacz LCD z komunikatami w języku
polskim.
11. Urządzenie powinno być wyposażone w system nieciągłego ładowania baterii. Do oferty należy
dołączyć opis sposobu zarządzania pracą baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania
okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego (tzw. restingu). Okres
spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis algorytmu powinien być
materiałem firmowym producenta.
12. Zasilacze muszą być wyposażone w wewnętrzny elektroniczny układ obejściowy.
13. Stabilizacja napięcia wyjściowego < 3% Un przy obciążeniu statycznym, Stabilizacja napięcia
wyjściowego < 4% Un przy obciążeniu dynamicznym zmieniającym się od 100 % do 0% i odwrotnie w
czasie odbudowy maks. 100 ms
14. Sprawność pojedynczego zasilacza UPS > 92 % w trybie TRUE ONLINE w przedziale 75%-100%
obciążenia znamionowego.
15. Wejściowy współczynnik mocy cos φ min. 0,99, THDi nie wyższe niż 5%.
16. Urządzenia muszą posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny być zainstalowane:
- Gniazdo wyłącznika awaryjnego p.poż. (dostawa ma obejmować wyłącznik awaryjny, przewód instalacyjny
wraz z ułożeniem i montażem. Instalacja wyłącznika w odległości nie większej niż 50 mb od UPSa),
- Karta sieciowa 10/100 Base-T RJ-45 (Web/SNMP). Dostawca musi zapewnić możliwość automatycznego
uaktualniania oprogramowania sprzętowego (firmware) karty poprzez sieć LAN.
17. W wyposażeniu musi znajdować się oprogramowanie umożliwiające monitorowanie UPS i zamykanie
systemów operacyjnych pracujących pod nast. systemami: - Windows: 7 / 2008 / Vista / 2003 / XP Linux: Debian GNU Linux: Lenny, SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2, Redhat Enterprise Linux:
RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12 Ubuntu: 10.04 - VMWare: ESX 4, ESXi 4 (wersja komercyjna),
ESXi 4.10 (wersja komercyjna) - Hyper-V: Hyper-V i Hyper V Server.
18. Urządzenia powinny zapewnić spełnienie wymogów Certyfikatu Bezpieczeństwa: Spełnienie norm
kompatybilności elektromagnetycznej EN 55022, EN 55011, EN 50091 (IEC 62040)
19. Certyfikatów bezpieczeństwa:
TUV lub CE.
20. Zamawiający po dostawie wykona pomiary i testy funkcjonalne potwierdzające spełnianie przez
urządzenie zadeklarowanych parametrów układu zasilania. Jeżeli którykolwiek parametr nie zostanie
spełniony Zamawiający rozwiąże umowę z Dostawcą zaś Dostawca zobowiązany będzie do wykonania
demontażu i odebrania urządzenia na własny koszt.
21. Montaż urządzenia wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej w pomieszczeniu Uniwersytet
Szczeciński ul. Piastów 40B budynek 4. Pomieszczenia piwniczne.
22. Wykonanie pomiarów odbiorczych zasilacza UPS – sprawność, czas potrzymania przy pełnym
obciążeniu, odkształcenia napięcia wyjściowego, zniekształcenia prądu wejściowego.
23. Dokonanie konserwacji oraz wymaganych przeglądów w okresie gwarancji.
24. Na przedmiot zamówienia wymagana jest 36-miesięczna gwarancja. Czas reakcji 24h, czas naprawy
48h lub dostarczenie sprzętu zastępczego.
25. Wykonawca może przeprowadzić wizje lokalną na miejscu wykonania zamówienia.
________________________________________________________________
ROZDZIAŁ 3
PROJEKT UMOWY TP/374/…/16
zawarta w dniu .............................. w Szczecinie pomiędzy:
Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70-453
Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:
- ................................................................................................................
- ................................................................................................................
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a.....................................................................................................................................................
.........
reprezentowanym
przez:
........................................................................................................................
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
TP/371/73/16zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
zawarta została umowa następującej treści:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w
ramach inwestycji pn. Przebudowa istniejącego budynku nr 4 wraz z przebudową i
rozbudową infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Kampusie US
przy al. Piastów 40B w Szczecinie zgodnie z umową nr 1415 z 13 czerwca 2014 r.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy stanowiąca integralną
część niniejszej umowy - załącznik nr 1.
Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 w
terminie …………………(max 45 dni kalendarzowych od zawarcia umowy)
§2
Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 wykonany będzie Zamawiającemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy, pod adresem w Szczecinie wskazanym przez Zamawiającego.
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na
Zamawiającego z chwilą jego odbioru. Odbiór nastąpi w obecności przedstawicieli obu
stron umowy i zostanie potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem odbioru, po
zakończeniu wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz Rozdziale 2 SIWZ.
Wykonawca wykona projekt konfiguracji dostarczanego rozwiązania, który zostanie
zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego. Projekt powinien obejmować
wdrożenie sieci VLAN, agregacji połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi,
uruchomienia funkcjonalności połączeń alternatywnych w przypadku awarii pomiędzy
punktami dystrybucyjnymi.
Wykonawca przedstawi dokumentację powykonawczą zawierającą ustawienia urządzeń
sieciowych.
Wykonawca zapewni nieodpłatne szkolenia w sposób i w zakresie wskazanym w
Rozdziale 2 SIWZ. Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim.
§ 3 Gwarancja
1. Wykonawca zapewnia usługę gwarancji na warunkach wskazanych w Rozdziale 2 SIWZ,
z zastrzeżeniem poniższych zapisów:
1) Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.
2) Wykonawca zapewni w okresie gwarancji serwis gwarancyjny dostarczonego
sprzętu.
3) Naprawy sprzętu dokonywane będą w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 w
miejscu, w którym sprzęt jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota
uszkodzenia lub naprawa w innym miejscu będzie przeprowadzona szybciej. W
przypadku dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu
umowy, koszt i ryzyko uszkodzenia lub utraty od chwili wydania wadliwego
sprzętu upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru sprzętu
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego ponosi Wykonawca.
4) Za zabezpieczenie danych i zainstalowanego w sprzęcie oprogramowania przed
utratą na skutek awarii sprzętu, w szczególności z chwilą przekazania sprzętu do
naprawy gwarancyjnej serwisowi Wykonawcy odpowiada Zamawiający.
5) Wykonawca potwierdza pisemnie na karcie gwarancyjnej odbiór sprzętu do
naprawy i jego zwrot po naprawie.
6) Zgłoszenia usterek i awarii Zamawiający będzie dokonywał:
a) faksem na nr …………………….. (data zgłoszenia usterki), przy czym
potwierdzenie prawidłowej transmisji faksu jest dowodem na zgłoszenie
usterki. Wykonawca potwierdzi tego samego dnia faksem na nr
………..........…….. przyjęcia zgłoszenia o usterce.
b) e-mailem na adres: ……………………………..Wykonawca każdorazowo
potwierdzi zwrotnie drogą elektroniczną fakt otrzymania zgłoszenia w
przeciągu maksymalnie 1 godziny od jego otrzymania.
7) Naprawa zostanie wykonana nie później niż do końca następnego dnia roboczego,
od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterki, o ile zapisy Rozdziału 2 SIWZ
nie stanowią inaczej. W przypadku naprawy trwającej dłużej, Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt do siedziby Zamawiającego
sprzętu zastępczego, o tych samych lub wyższych parametrach - wówczas naprawa
nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych.
8) W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 10 dni roboczych, Wykonawca jest
zobowiązany do wymiany sprzętu na nowy, o takich samych lub wyższych
parametrach technicznych, uzgodnionych z Zamawiającym, w miejsce sprzętu
uszkodzonego, z zastrzeżeniem ustaleń pkt 9. Nowy sprzęt Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu 11-go dnia roboczego.
9) Jeżeli czas naprawy sprzętu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy będzie
dłuższy niż 10 dni roboczych, Wykonawca może udokumentować te przyczyny
odpowiednimi dokumentami, a Zamawiający ustali nowy termin naprawy sprzętu,
jeżeli uzna te przyczyny za uzasadnione. Samo udokumentowanie przyczyn
przekroczenia czasu naprawy nie zwalania Wykonawcy z obowiązku dostarczenia
sprzętu nowego, o nie gorszych parametrach technicznych i tego samego
producenta.
10) W przypadku przekroczenia terminu naprawy ustalonego przez Zamawiającego
zgodnie z pkt 9, stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 8.
11) W przypadku zaistnienia konieczności dokonania trzeciej naprawy sprzętu,
Wykonawca wymieni sprzęt na nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach
technicznych i tego samego producenta, w terminie do 10 dni roboczych od dnia
zgłoszenia przez Zamawiającego usterki lub awarii.
12) W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji liczony jest od daty
dostarczenia nowego sprzętu. Ponowna dostawa potwierdzona będzie protokołem
odbioru.
13) Postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed ogólnymi
warunkami gwarancji określonymi w dokumencie gwarancyjnym, który
Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem, chyba, że ogólne warunki gwarancji są
dla Zamawiającego korzystniejsze.
§4
1. Wartość umowy zostaje określona na wartość …………. PLN netto (słownie złotych
netto: …………………. /100) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze, za wyjątkiem
podatku od towarów i usług VAT, który zostanie rozliczony w części przez Wykonawcę,
a w części dotyczącej stacji zarządzających - przez Zamawiającego, z uwagi na
wystąpienie mechanizmu odwróconego obciążenia1.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę zaproponowaną w
ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
3. Strony postanawiają, że w/w cena będzie obowiązywała przez okres ważności umowy i
nie będzie podlegała zmianom, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
1
O ile dotyczy
4. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
5. Wykonawca gwarantuje dostawy sprzętu informatycznego z podatkiem VAT = 0%
(zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 54,
poz. 535) po dostarczeniu przez Zamawiającego niezbędnych dokumentów. Zmiany
aktów prawnych w tym zakresie zobowiązują strony do odpowiedniej zmiany umowy.
§5
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny przelewem, na konto Wykonawcy w:
banku:
..................................................................................................................................................
na
rachunek:.......................................................................................................................................
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z przedmiotem umowy oraz
obustronnie podpisanym protokołem odbioru.
§6
W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować
będzie:
- ........................................................................................... tel. ..................................................
Wykonawcę reprezentować będzie:
- ........................................................................................... tel. ..................................................
§7
1.
2.
3.
Wykonawca wnosi Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w §4 ust. 1, co stanowi kwotę
................
złotych,
słownie:
.............................................................................................................................
Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie dostawy, zostanie zwrócone
w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane.
Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania
umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście
poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.
§8
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia – kara w wysokości
0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od
terminu ustalonego w umowie, jednak nie więcej niż 50 % wartości brutto
umowy,
b. za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wymiany sprzętu, który nie
odpowiadał zamówieniu, był uszkodzony lub niesprawny lub za
niedotrzymanie terminu naprawy lub wymiany sprzętu z tytułu gwarancji –
2.
3.
kara w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień
opóźnienia, jednak nie więcej niż 50 % wartości brutto umowy,
c. za niewykonanie innego obowiązku umownego - kara w wysokości 0,5 %
wartości brutto umowy za każdy stwierdzony przypadek, jednak nie więcej
niż 50 % wartości brutto umowy,
d. za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności wskazanych w § 9 ust. 1 umowy – kara w
wysokości 25 % wynagrodzenia brutto,
e. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – kara w wysokości 25 %,
wartości brutto umowy.
Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
za szkody przewyższające wysokość kar umownych.
§9
1.
2.
3.
1.
2.
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od
umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu
odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, że po upływie wyznaczonego terminu od umowy
odstąpi. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego
upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o
których mowa w ust. 1,2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego
tytułu.
§ 10
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
Zmiana umowy nastąpić może w następujących sytuacjach:
1) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT od towarów i usług;
2) w przypadku gdy zmiana jest nieistotna w rozumieniu przepisów dotyczących
zamówień publicznych, w szczególności łączna wartość zmian jest mniejsza od 10%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym kolejne zmiany
umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy są niedopuszczalne;
3) w przypadku gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma
zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy;
4) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie
pojęciowym tzw. „siły wyższej”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po
żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych
zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły
wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się
nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
6) w pozostałych przypadkach enumeratywnie wskazanych w art. 144 PZP
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych jest niedopuszczalna.
§ 11
Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej
umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu.
W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni
znany drugiej stronie adres.
§ 12
1. Wszelkie spory powstałe w związku z umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie prawa polskiego, w
tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi
i inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
ZAŁĄCZNIKI:
- Oferta Wykonawcy
……………………………………..
/Sekcja Zamówień Publicznych/
SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZATWIERDZAM
Szczecin, dnia…………………………………
……………………………..
/Zamawiający/
Download