System zabezpieczeń finansowych na rzecz klientów, organizatorów

advertisement
Projekt z dnia 21 maja 2007 r.
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Departament Turystyki
DT- II- 079-1671-mks /07
Propozycje zmian w systemie zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i
pośredników turystycznych
Zaprezentowane poniżej propozycje zmian nie wymagają nowelizacji ustawy o usługach
turystycznych. Potrzebna jest jedynie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005
r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w
związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
1. propozycja zmian ze względu na środek transportu i zakres terytorialny
Proponuje się aby w przypadku organizatorów turystyki posiadających zabezpieczenia
finansowe w formie umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wysokość minimalnej sumy
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej była uzależniona od środka transportu i wynosiła dla:
1. organizujących imprezy turystyczne na terytorium kraju oraz poza granicami kraju z dojazdem
własnym 6 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności (dotyczy ok. 300
organizatorów turystyki),
2. organizujących imprezy turystyczne w krajach ościennych tj. (Białoruś, Czechy, Litwa,
Niemcy, Słowacja, Ukraina oraz obwód Kaliningradzki) , gdzie środkiem transportu jest
-
autokar, kolej lub inny środek transportu - 8 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej
działalności,
-
samolot – 10 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności,
(dotyczy ok. 100 organizatorów turystyki)
3. organizujących imprezy turystyczne w krajach europejskich, gdzie środkiem transportu jest
-
autokar, kolej lub inny środek transportu – 10 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej
działalności,
-
samolot – 12 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności,
(dotyczy ok. 650 organizatorów turystyki)
4. organizujących imprezy turystyczne w krajach pozaeuropejskich, gdzie środkiem transportu
jest
-
autokar, kolej lub inny środek transportu – 12 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej
działalności,
1
Projekt z dnia 21 maja 2007 r.
-
samolot – 12 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności,
(dotyczy ok. 220 organizatorów turystyki )
Zaproponowane zmiany będą dotyczyć w sumie ok. 970 organizatorów turystyki
2. propozycja zmian ze względu na zakres terytorialny
Proponuje się aby w przypadku organizatorów turystyki posiadających zabezpieczenia finansowe
w formie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej minimalna wysokość sumy gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej wynosiła dla:
-
organizatorów turystyki organizujących imprezy turystyczne na terytorium kraju - 6 %
rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności (dotyczy ok. 300 organizatorów
turystyki, których zmiany nie obejmą),
-
organizatorów turystyki organizujących imprezy turystyczne w krajach ościennych tj.
(Białoruś, Czechy, Litwa, Niemcy, Słowacja, Ukraina oraz obwód Kaliningradzki) – 8 %
rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, (dotyczy ok. 100 organizatorów
turystyki)
-
organizatorów turystyki organizujących imprezy turystyczne w krajach europejskich (innych
niż wymienione powyżej) – 10 % rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności,
(dotyczy ok. 650 organizatorów turystyki)
-
organizatorów turystyki organizujących imprezy turystyczne w krajach pozaeuropejskich – 12
% rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności (dotyczy ok. 220 organizatorów
turystyki),
Zaproponowane zmiany będą dotyczyć w sumie ok. 970 organizatorów turystyki
3. propozycja zmian ze względu na ilość klientów i cenę imprezy
Propnuje się wprowadzenie zasady, która obligowałaby aby suma zabezpieczeń finansowych była
ustalona dla każdego klienta i musiałaby być równa co najmniej cenie imprezy.
Wspomniana
propozycja
zrówna
zabezpieczenia
finansowe
w
formie
gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowe do zabezpieczeń finansowych w formie umowy na rzecz klienta.
W chwili obecnej klient korzystający z usług organizatora turystyki posiadającego zabezpieczenie
finansowe w formie umowy ubezpieczenia na rzecz klienta jest lepiej chroniony, gdyż minmalną sumą
gwarancyjną jest równowartość ceny imprezy.
W przypadku organizatora turystyki posiadającego zabezpieczenie finansowe w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej jest minimalna suma jest określona na poziomie 6% rocznych
przychodów z tytułu prowadzonej działalności. W praktyce ta forma zabezpieczenia nie wystarcza
2
Projekt z dnia 21 maja 2007 r.
nawet w 50 % procentach zwrócić wpłacone przez klientów pieniądze.
Wprowadzenie zasady, która obligowałaby organizatorów turystyki do tego aby minmalna suma
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ubezpieczeniowych była ustalona dla każdego klienta i
musiałaby być równa co najmniej cenie imprezy, pozwoli wyrównać różnice w ochronie klienta w
przypadku organizatora turystyki posiadającego zabezpieczenie finansowe w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej.
Wspomniana propozycja zmian będzie dotyczyć ok 1300 organizatorów turystyki.
3
Download