Warunki konkursu - RTG

advertisement
Załącznik nr 1B do warunków konkursu
Numer sprawy Or.VI/8030 –5/10
OFERTA - CZĘŚĆ II
Badania RTG klatki piersiowej
I. DANE OFERENTA
1. Nazwa oferenta (wypełnić właściwe):
a) niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
b) indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki
.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
c)grupowej praktyki lekarskiej
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
d) osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych
w określonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparaturą i sprzętem
medycznym, odpowiadającymi wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej,
oraz spełnia warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. Adres siedziby
.............. ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. Numer wpisu do właściwego rejestru oraz oznaczenie organu dokonującego wpis
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Oświadczenia
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o konkursie na wykonanie usług
badań RTG klatki piersiowej dla pracowników Urzędu Miasta i miejskich jednostek
organizacyjny i spełniam warunki wymagane do wykonania zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami konkursu dotyczącymi zamówienia na
profilaktyczne RTG oraz projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 1B do warunków
konkursu , który akceptuję.
3. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania warunków zawartych w ofercie gdyby
moja oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia dla zadeklarowanej liczby 729
w zakresie badań RTG klatki piersiowej.
5. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
1
Załącznik nr 1B do warunków konkursu
Numer sprawy Or.VI/8030 –5/10
6. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru złożonej oferty, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam , że warunki lokalowe, w których będą przeprowadzane świadczenia RTG
klatki piersiowej , spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia
10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213 poz. 1568
z późn. zm.) i innych aktów prawnych.
8. Oświadczam, że warunki lokalowe, aparatura oraz sprzęt medyczny , w których będą
przeprowadzane świadczenia RTG spełniają warunki zapisane w ustawie Prawo atomowe z
dnia 29 listopada 2000 r. (Dz.U. nr 42, poz. 276 z 2007 r. z pózn. zm.),
9. W załączeniu przedkładam:
a) zezwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wydane na podstawie
ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz.U. nr 42, poz. 276 z 2007 r. z
późn. zm.) na:
-
-
uruchomienie pracowni rtg,
stosowanie do celów medycznych promieniowania rentgenowskiego.
b) aktualny, tj. sporządzony w przeciągu ostatnich 12 miesięcy od daty składania ofert,
protokół z wykonywania testów specjalistycznych przy aparacie rentgenowskim wraz z
dokumentem potwierdzającym wykonanie ewentualnych zaleceń stwierdzonych w tym
protokole.
II. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA WYKONYWANIE BADAŃ RTG .
5. Przedstawienie sposobu wykonania usługi związanej z badaniem RTG
a) Lokalizacji zakładu lub jego filii na terenie miasta Poznania – w rejonie zapewniającej jak
najkorzystniejszą dostępność dla pracowników Urzędu Miasta i miejskich jednostek
organizacyjnych .
- ..............................................................................................................................................................
- ..............................................................................................................................................................
- ..............................................................................................................................................................
- ..............................................................................................................................................................
b) Godziny udzielania świadczeń.
Należy podać godziny przyjęć lekarzy okulistów w poszczególnych dniach tygodnia.
Przy obliczaniu punktacji będzie brany pod uwagę czas pracy gabinetów, który pokrywa się
z godzinami pracy Urzędu Miasta Poznania, tj. 7,30 – 15,30 .
Poniedziałek.......................................................................................................................................
Wtorek................................................................................................................................................
Środa..................................................................................................................................................
Czwartek............................................................................................................................................
Piątek..................................................................................................................................................
c) Termin wykonania badań
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2
Załącznik nr 1B do warunków konkursu
Numer sprawy Or.VI/8030 –5/10
d) Tryb informowania pracowników o możliwości wykonania badań oraz odbiorze wyników
badań.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
e) Sposób zgłaszania się i rejestracji pacjentów.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
f) koszt jednego badania lekarskiego RTG .................................zł. brutto
Iloczyn ilości pracowników przewidzianych do badań przez cenę jednostkową badania:
729 x ......... zł.= ................................................. zł. brutto.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Czas trwania umowy – od 3 stycznia 2011 r. do 30 grudnia 2011 r.
2. W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy oferent przedstawi umowę ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
3. Wzór umowy na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań RTG stanowi załącznik
nr 1B do warunków konkursu.
Podpis składającego ofertę:
Data i miejsce:
3
Download