wyk ł a d pierwszy

advertisement
PRAWO I POLITYKA
POLITYKA I PRAWO
SOFOKLES: „NIKT NIE JEST BARDZIEJ ZOBOWIĄZANY DO
PRZESTRZEGANIA PRAWA NIŻ TEN, KTO TO
PRAWO TWORZY”
O. von BISMARCK: „ABY MIEĆ SZACUNEK DO KIEŁBASY I
PRAWA NIE POWINNO SIĘ OBSERWOWAĆ
JAK SIĘ JE TWORZY”
R. REAGAN: „POLITYKA JEST PONOĆ DRUGIM
NAJSTARSZYM ZAWODEM ŚWIATA. ZDAŁEM
SOBIE SPRAWĘ, JAK BARDZO ZBLIŻONA JEST
CHARAKTEREM DO TEGO PIERWSZEGO”
G.B.SHAW: „DEMOKRACJA ZAPEWNIA WYBÓR KILKU
SKORUMPOWANYCH LUDZI PRZEZ WIELU
NIEKOMPETENTNYCH”
A. De TOCQUEVILLE: „RZADKO POJAWIA SIĘ JAKIEŚ
PYTANIE POLITYCZNE, KTÓRE NIE STAJE
SIĘ WKRÓTCE PYTANIEM PRAWNYM”
JOHN MARSHALL: „GOVERNMENT OF THE UNITED
STATES IS GOVERNMENT OF LAWS, NOT
OF MEN”. „WHENEVER THERE IS LEGAL
RIGHT, THERE MUST BE LEGAL REMEDY”
RIGHT
LAW
PRAWO W ZNACZENIU PODMIOTOWYM: KATALOG
UPRAWNIEŃ JEDNOSTKI CHRONIĄCYCH JEJ
INTERESY I WARTOŚCI
PRAWO W ZNACZENIU PRZEDMIOTOWYM: ZBIÓR
NORM PRAWNYCH OKREŚLAJĄCYCH SPOSÓB
ZACHOWANIA SIĘ PODMIOTÓW/JEDNOSTEK
-
Prawo cywilne – zespół norm prawnych regulujących stosunki
majątkowe i niemajątkowe osób fizycznych i prawnych
(rodzinne, spadkowe, umów i zobowiązań, pracy itd.)
- Prawo karne – zespół norm prawnych określających czyny
będące przestępstwami, grożące za nie sankcje, zasady
odpowiedzialności przestępców oraz reguły wykonania kary
- Prawo administracyjne – zespół norm prawnych regulujących
stosunki społeczne związane z administracyjną działalnością
organów państwowych (formy organizowania obywateli,
nadawanie koncesji, działalność organów administracyjnych)
- Prawo konstytucyjne – zespół norm prawnych regulujących
podstawowe zasady ustroju politycznego, społecznego i
gospodarczego państwa
-
TWORZENIE PRAWA: KREOWANIE
NORM PRAWNYCH (PROCES
LEGISLACYJNY)
-
STOSOWANIE PRAWA: CZYNIENIE
UŻYTKU Z KOMPETENCJI
PRZYZNANYCH PRZEZ PRAWO
(DZIAŁANIA EGZEKUTYWY)
-
INTERPRETACJA PRAWA: USTALENIE
ZNACZENIA I ZAKRESU DZIAŁANIA
NORMY PRAWNEJ (SĄDOWNICTWO –
WYKŁADNIA)
-
-
-
-
STANOWIENIE (PARLAMENT:
USTAWY, EGZEKUTYWA:
ROZPORZĄDZENIA)
UMOWA (MIĘDZYNARODOWA:
TRAKTAT, PRYWATNA: PRAWO
PRACY)
PRECEDENS (SĄDY: WYROK
SĄDOWY OBOWIĄZUJĄCY W
PRZYSZŁOŚCI WE WSZYSTKICH
SPRAWACH PODOBNYCH)
REFERENDUM, PLEBISCYT
(DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA)
POLITEJA (WSPÓLNOTA OBYWATELSKA)
POLITYKA – ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PUBLICZNYMI
NA FORUM PAŃSTWOWYM
POLITYKA – DĄŻENIE DO WŁADZY
LUB JEJ SPRAWOWANIE
POLITYKA – ZASADY I TAKTYKA DZIAŁANIA POLITYKA
POLITYKA – PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI
ZMIERZAJĄCYCH DO UZYSKANIA KORZYŚCI
POLITICS
POLICY
POLITICS: SPOSÓB ZARZĄDZANIA PAŃSTWEM,
DĄŻENIE DO ZDOBYCIA I UTRZYMANIA WŁADZY
PAŃSTWOWEJ
POLICY: KIERUNEK DZIAŁANIA, PROGRAM
POLITYCZNY, CELE DZIAŁANIA (PRZEDSIĘBIORSTWO,
PAŃSTWO), REALIZOWANE ZA POMOCĄ POLITICS
KRAJOWA
WEWNĘTRZNA
MIĘDZYNARODOWA
ZAGRANICZNA
MILITARNA
SOCJALNA
KULTURALNA BEZPIECZEŃSTWA
GOSPODARCZA
FINANSOWA
PIERWOTNE
WTÓRNE
ZBIOROWE
INDYWIDUALNE
DECYZJI
WPŁYWU
BARDZIEJ AKTYWNE
MNIEJ AKTYWNE
BEZPOŚREDNIE
POŚREDNIE
WŁADCA JEST BOGIEM
WŁADZA POCHODZI OD BOGA
WŁADZA W IMIĘ IDEOLOGII
WŁADZA POCHODZI OD LUDU
INDYWIDUALNY
GRUPOWY
OGÓLNOSPOŁECZNY
CELE, METODY, ŚRODKI REALIZACJI INTERESÓW
INDYWIDUALNYCH, GRUPOWYCH I SPOŁECZNYCH
-
-
-
DECYZJE STRATEGICZNE – DŁUGOFALOWE I
PERSPEKTYWICZNE, USTALANE I WCIELANE W ŻYCIE
PRZEZ KIEROWNICZE ORGANY POLITYCZNE (PROGRAMY
ROZWOJU)
DECYZJE TAKTYCZNE – SPOSOBY ETAPOWEJ REALIZACJI
DECYZJI STRATEGICZNYCH (TWORZENIE PRAWA)
DECYZJE OPERACYJNE – KRÓTKOWZROCZNE I
BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZYCH
DECYZJI, BIEŻĄCA POLITYKA (STOSOWANIE PRAWA)
ORGANIZACJA SPOŁECZNA DĄŻĄCA DO ZDOBYCIA
WŁADZY, DO JEJ SPRAWOWANIA I UTRZYMANIA
-
-
-
-
-
REPREZENTUJE CZĘŚĆ SPOŁECZEŃSTWA
JAKO ORGANIZACJA POSIADA STATUT, CZŁONKÓW,
WŁADZE I PROGRAM POLITYCZNY
JEST POŚREDNIKIEM MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWEM A
WŁADZĄ (RZĄD LUB OPOZYCJA)
WYSUWA KANDYDATÓW DO SPRAWOWANIA FUNKCJI
PUBLICZNYCH
PROWADZI KAMPANIĘ WYBORCZĄ
LOBBUJE LUB JEST PODMIOTEM LOBBINGU
SYSTEM DWUPARTYJNY
-
-
-
FRAKCJE POLITYCZNE
ROZWÓJ PARTII POLITYCZNYCH – DEMOKRACJA
JACKSONIAŃSKA
PARTIA DEMOKRATYCZNA
PARTIA REPUBLIKAŃSKA
ROLA PARTII TRZECICH
AMERYKAŃSKI KONSERWATYZM I LIBERALIZM:
IDEOLOGIA W SŁUŻBIE POLITYKI
SPOŁECZEŃSTWO A POLITYKA - PARTYCYPACJA
SAMUEL HUNTINGTON:
TRANSFORMACJA
PRZEMIESZCZENIE
ZASTĄPIENIE
-
-
-
-
-
SUPREMACJA PRAWA: NIKT NIE MOŻE STAĆ
PONAD PRAWEM, PRAWO OBOWIĄZUJE NA
RÓWNI WSZYSTKICH
SZANOWANIE PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTEK
SYSTEM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
NAKIEROWANY NA ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI („SPRAWIEDLIWY WYROK”)
NIEZALEŻNE SĄDOWNICTWO: GWARANT RZĄDÓW
PRAWA
PRAWO MUSI BYĆ PROSPEKTYWNE A NIE
RETROSPEKTYWNE
DEMOKRACJA
SYSTEM:
POLITYCZNY
PRAWNY
WŁADZA PUBLICZNA
PROCES:
POLITYCZNY
PRAWNY
WŁADZA SĄDOWNICZA
POLITYKA
POLICY
PRAWO
PRAWO JEST NARZĘDZIEM SPRAWOWANIA POLITYKI (POLICY)
POLITYKA (POLITICS) JEST NARZĘDZIEM WPŁYWANIA NA PRAWO
-
POLITYKA STANÓW ZJEDNOCZONYCH WZGLĘDEM
AMERYKI ŁACIŃSKIEJ:
POLICY: DOKTRYNA MONROE
POLITYKA: KAMPANIA McKINLEYA
PRAWO: POPRAWKA PLATTA
-
POLITYKA STANÓW ZJEDNOCZONYCH WOBEC
ZAGROŻENIA TERRORYZMEM:
POLICY: HOMELAND SECURITY
POLITYKA: UKŁAD W KONGRESIE
PRAWO: U.S.A. PATRIOT ACT
Download