Ocena korzyści i zagrożeń wynikających z prostej multiplikacji

advertisement
Promotor:dr Andrzej Wójtowicz
e-mail:
telefon:
[email protected]
Tematy prac inżynierskich
Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
1. Opracowanie
założeń
ekonomiczno-finansowych
dla
autorskiego,
proekologicznego projektu inwestycyjnego (np. budowy farmy wiatrowej lub
innych generatorów energii odnawialnej)

Ogólny opis projektu

Oszacowanie nakładów inwestycyjnych

Projekcja strumieni przychodów i wydatków

Ocena rentowności projektu, w tym wewnętrznej stopy zwrotu

Wskazanie źródeł finansowania (środki własne, kredyty, fundusze europejskie)

Opracowanie biznes planu pod potrzeby kredytowe
 Ocena korzyści i zagrożeń wynikających z prostej multiplikacji projektu przez innych
inwestorów
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Związane przedmioty: Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes-plan, analiza
rynku, badania marketingowe, marketing ekologiczny, finansowanie projektów z
funduszy UE.
2. Analiza opłacalności wybranej inwestycji proekologicznej
 Wskazanie i ogólny opis inwestycji
 Określenie nakładów i przyszłych przychodów związanych z daną inwestycją
 Wybór i omówienie metody zastosowanej do oceny efektywności inwestycji
 Ustalenie okresu zwrotu nakładów poniesionych przez inwestora
 Określenie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji
 Ocena korzyści i zagrożeń wynikających z prostej multiplikacji projektu przez innych
inwestorów
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Związane przedmioty: Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes-plan, analiza
rynku, badania marketingowe, marketing ekologiczny, finansowanie projektów z
funduszy UE.
3. Ocena
sytuacji
ekonomiczno-finansowej
wybranego
przedsiębiorstwa
produkcyjnego metodą wskaźnikową
 Analiza struktury i dynamiki pasywów
 Analiza struktury i dynamiki aktywów
 Analiza struktury kapitałowo-majątkowej
 Analiza rentowności
 Analiza płynności finansowej, zadłużenia i wiarygodności kredytowej
 Wskaźniki giełdowe
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Związane
przedmioty:
Planowanie
w
przedsiębiorstwie
i
biznes-plan,
finansowanie projektów z funduszy UE.
4. Rola i miejsce controllingu w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem
produkcyjnym
 Geneza controllingu
 Koncepcje i wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie
 Centra kosztów, przychodów, zysku i inwestycji
 Balanced scorecard
 Modelowa organizacja controllingu w przedsiębiorstwie handlowym
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Związane przedmioty: Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes-plan.
5.Obligacje projektowe jako źródło finansowania energetyki jądrowej w Polsce

Aspekty polityczne

Aspekty ekonomiczno-finansowe

Aspekty ekologiczne

Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Związane przedmioty: Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes-plan, analiza
rynku, badania marketingowe, marketing ekologiczny, finansowanie projektów z
funduszy UE.
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards