Specjalność: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

advertisement
Kierunek: Zarządzanie
Jeśli chcesz:
 w przyszłości zostać menedżerem średniego lub wyższego
szczebla polskich albo międzynarodowych spółek
 umieć przygotowywać analizy niezbędne do podejmowania
decyzji operacyjnych i rozwojowych w spółkach
 pracować jako doradca strategiczny w firmie konsultingowej
 osiągnąć sukces samodzielnie prowadząc działalność
biznesową
 skutecznie kierować przedsiębiorstwem rodzinnym
to
specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwem …
… jest dla CIEBIE!
Na specjalności Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
zdobędziesz wiedzę na temat:








Zarządzania strategicznego
Sposobów budowania przewagi strategicznej
przedsiębiorstw
Kreowania wartości przedsiębiorstw
Planowania zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa
Zarządzania kapitałem intelektualnym
Ładu korporacyjnego (corporate governance)
Psychologii menedżerskiej
Zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym
… i umiejętności:





Umiejętność syntetycznego i całościowego myślenia
o przedsiębiorstwie
Umiejętność podejmowania długookresowych i
średniookresowych decyzji oraz oceny ryzyka z nimi
związanego
Umiejętność zastosowania metod analizy
strategicznej, analizy rynku oraz analizy finansowej
Umiejętność prowadzenia negocjacji w biznesie
Umiejętność komunikowania się z partnerami
biznesowymi oraz pracownikami
Drugi semestr







Strategie rozwoju spółek i grup
kapitałowych
Modele ekspansji
międzynarodowej
Modelowanie i prognozowanie
w biznesie
Ekonomia sektorowa
Modele biznesowe w praktyce
Zarządzanie wartością spółki
Decyzje inwestycyjne i
zarządzanie ryzykiem w
biznesie
Trzeci semestr




Ład korporacyjny
TOP SIM II: Scenariusz
zaawansowany
Psychologia menedżerska
Raportowanie i relacje
inwestorskie

Zarządzanie firmą rodzinną

Umiejętności menedżerskie

Strategie innowacyjne przedsiębiorstw

Konwersatoria oraz symulacje komputerowe
prowadzone przez pracowników Katedry Zarządzania
Przedsiębiorstwem oraz praktyków (menedżerów
wyższego szczebla przedsiębiorstw)

Gra komputerowa TOP SIM II – unikalna gra kierownicza
wykorzystywana w Niemczech i Wielkiej Brytanii na
wydziałach ekonomii i zarządzania tamtejszych
uniwersytetów, a także w europejskich i amerykańskich
spółkach

Kadra naukowo-dydaktyczna Katedry Zarządzania
Przedsiębiorstwem oraz Wydziału Zarządzania z dużym
doświadczeniem w: radach nadzorczych i zarządach
spółek, pracy konsultingowej, prowadzeniu szkoleń,
badań naukowych oraz we współpracy z liczącymi się
europejskimi i amerykańskimi ośrodkami naukowymi

Praktycy współpracujący z Katedrą Zarządzania
Przedsiębiorstwem – członkowie rad nadzorczych i
zarządów polskich spółek, pracownicy
międzynarodowych korporacji oraz pracownicy
zagranicznych uczelni biznesowych współpracujący z
Katedrą
Download