Paradygmat zarządzania europejskiego – uwarunkowania, wyróżniki

advertisement
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Instytut Ekonomii
dr
Katarzyna Sołkowicz
Paradygmat zarządzania europejskiego –
uwarunkowania, wyróżniki
Lublin, 28 maja 2007
Teoretyczne koncepcje z zarządzania
Mody w zarządzaniu
„Odczytywanie” sytuacji
Doświadczenia praktyczne
Proces tworzenia / zmiany paradygmatu zarządzania
Źródło: Wawrzyniak B. Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999, str. 207
Autorka pragnęła skoncentrować się
na paradygmacie zarządzania
europejskiego przedsiębiorstw
stanowiącego nową formułę reakcji
na złożoność i intensywność
dynamiki otoczenia.
Hipotezy
hipoteza 1. Określone cechy zarządzania europejskiego są uwarunkowane
poprzez makrootoczenie gospodarcze i społeczne przedsiębiorstwa;
hipoteza 2. Kultura pojmowana jako zmienna wewnętrzna i zmienna niezależna
stanowi bardzo istotne źródło cech zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem.
Dzięki temu możliwe jest określenie wpływu kontekstu kultury na
przedsiębiorstwa europejskie.
hipoteza 3. Definicje przedsiębiorstwa oraz koncepcje modelu organizacji
pozwalają
na
usytuowanie
wyróżników
zarządzania
przedsiębiorstwem względem atrybutów przedsiębiorstwa.
europejskiego
hipoteza 4. Na podstawie wymienionych uwarunkowań i wymiarów
autorka pragnie w sposób szczególny zaakcentować hipotezę, iż
zarządzanie europejskie ma szansę na zachowanie własnego systemu
wartości, własnych zasad i reguł działania, uwzględniając warunki
lokalne,
pomimo
zjawiska
konwergencji
modeli
zarządzania
(amerykańskiego, japońskiego, europejskiego).
Ewoluujący paradygmat zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem
Uwarunkowania
ekonomicznospołeczne
Uwarunkowania
Wyróżniki
ewoluującego
paradygmatu
zarządzania
europejskiego
przedsiębiorstwem
Wyzwania stojące
przed
zarządzaniem
europejskim
przedsiębiorstwem
kulturowe
Zdolność przedsiębiorstw do zmiany i kreowania innowacji
Przewagi konkurencyjne w turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstw
Wyróżniki zarządzania europejskiego:
 umiejętność zarządzania różnorodnością narodową – dostrzeganie jej,
akceptowanie, integrowanie się z nią. Wszystko to sprawia, że staje się ona
integralną częścią praktyki gospodarczej;
 odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw, która powoduje, że
wypełnianie celów ekonomicznych i motywacja pracowników, stają się podstawą jej
realizacji;
 wewnętrzne negocjacje – proces osiągania wspólnej płaszczyzny do realizacji
podejmowanych decyzji jest złożony, ale jednocześnie angażujący związki i
przedstawicieli pracowników w różnym zakresie w zależności od kraju;
 nastawienie na ludzi – potencjał ludzki przedsiębiorstw stanowi jeden z
ważniejszych elementów budowania pozycji konkurencyjnej na rynku. Podejście
takie zawiera echa humanizmu europejskiego, świadczy o szacunku osoby ludzkiej;
 skłonność do systemów zarządzania o mniejszym stopniu formalizacji
– zarządzanie europejskie przedsiębiorstwem oparte jest w znacznym stopniu na
doświadczeniu i uczeniu się niż na procedurach formalnych. Z tego względu
wydaje się ono bardziej zróżnicowane, mniej uregulowane i mniej schematyczne
niż japońskie czy amerykańskie;
 orientacja produktowo-sprzedażowa – eurozarządzanie ewoluuje w tym
zakresie, przechodząc od nastawienia produktowego do marketingowego,
podkreślając jednocześnie wyraźny sprzeciw wobec technologicznych uproszczeń;
 ekologia – zarządzanie europejskie bardzo wyraźnie podkreśla swoje związki z
realizacją celów proekologicznych. Ekologia stanowi wyznacznik rozwoju
przedsiębiorstw europejskich.
Download