Dla klasy: II gimnazjum

advertisement
Rozkład materiału nauczania
Do przedmiotu:
Religia
Dla klasy:
II gimnazjum
Tygodniowa liczba godzin
2
Przyjęto liczbę tygodni nauki
32
Środki dydaktyczne:
 podręcznik metodyczny dla nauczyciela: Aby nie ustać w drodze. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy drugiej gimnazjum.
 podręcznik dla ucznia: Aby nie ustać w drodze. Podręcznik do nauki religii dla klasy drugiej gimnazjum.
Dział
I. BOŻA WSPOLNOTA




ROK W KOŚCIELE


II. ODKRYWAJĄC
DOBRO



Cele
Przybliżenie chrześcijańskiego
rozumienia szczęścia i możliwości
jego osiągnięcia
Ukazanie miejsca człowieka w
różnych wspólnotach ludzkich i we
wspólnocie Kościoła
Rozwijanie przekonania o własnej
wartości i kształtowanie
prawdziwego obrazu siebie
Uzasadnienie potrzeby osobistego
poszukiwania pełnej prawdy o
tajemnicy Jezusa Chrystusa
Poznanie Patrona roku
katechetycznego
Krzyż jako znak Zbawienia
Zapoznanie z zasadami analizowania
ludzkich czynów pod kątem
moralności
Wprowadzenie pojęcia sumienia i
zapoznanie z zasadami jego działania
Uświadomienie potrzeby
kształtowania chrześcijańskiego
1.
2.
3.
4.
Tematy
Stworzeni do szczęścia
Powołani do wspólnoty
W Kościele rozwijam talenty
Uczę się słuchać Jezusa
1. Oprzeć życie na Jezusie – św.
Jacek Odrowąż
2. Krzyż Chrystusa – święto
Podwyższenia Krzyża
1. Naturalne prawo moralne
2. Moralność ludzkich działań
3. Sumienie i jego rodzaje
4. Człowiek w świecie wartości
5. Obdarowani świętością
6. Umocnienie w dobru
7. Ścieżki świętości
Termin realizacji
wrzesień
wrzesień
wrzesień, październik


ROK W KOŚCIELE


ROK W KOŚCIELE
III. BOŻE
DROGOWSKAZY











systemu wartości
Uzasadnienie potrzeby życia z
Chrystusem i walki z grzechem w
swoim życiu
Ukazanie świętości jako powołania
każdego chrześcijanina
Ukazanie modlitwy różańcowej jako
modlitwy biblijnej.
Karol Wojtyła wzorem odpowiedzi
na wezwanie Boga
Zapoznanie z układem i znaczeniem
Roku Liturgicznego
Zrozumienie istoty i sensu Wcielenia
Ukazanie Dekalogu jako drogi
szczęścia człowieka i podstawowych
zasad moralnych
Uświadomienie obowiązków
chrześcijanina wobec wiary, nadziei i
miłości.
Odkrywanie wartości II przykazania.
Ukazanie Eucharystii jako centrum
niedzieli chrześcijanina.
Zapoznanie z Bożym planem
dotyczącym małżeństwa i rodziny.
Ukazanie źródła świętości życia
ludzkiego i szacunku wobec świata
przyrody.
Zapoznanie z chrześcijańską
koncepcją ciała.
Przedstawienie idei ewangelicznego
ubóstwa.
Ukazanie miłosierdzia i solidarności
jako podstawy kontaktów
międzyludzkich.
8. Dla kogo ścieżki świętości?
9. Powtórzenie wiadomości
1. Różaniec modlitwa Bożych
tajemnic
2. Tajemnica powołania Karola
1. Rok w Kościele
2. Bóg przychodzi na świat!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Nakazy czy drogowskazy?
Wiara, nadzieja i miłość
Przeciw pierwszemu
Imię Boże – II przykazanie
Chrześcijańskie symbole
Świętowanie z Bogiem
Kiedy świętuje chrześcijanin?
Czcij swoich rodziców
Troska o życie
Troska o zdrowie
Wartość przyjaźni
Dojrzewać do miłości
Gdybym był bogaty
Troska o ubogich
Prawda i kłamstwo
Manipulacja
Czego pragnę?
Powtórzenie wiadomości
październik
listopad, grudzień
listopad, grudzień, styczeń


ROK W KOŚCIELE


IV.
BŁOGOSŁAWIENI
ZNACZY SZCZĘŚLIWI








ROK W KOŚCIELE




V. NAŚLADOWAĆ
JEZUSA

Zapoznanie z nauką Kościoła na
temat prawdy.
Przedstawienie interpretacji IX i X
przykazania.
Wprowadzenie pojęcia ekumenizm.
Ukazanie sensu prowadzenia dialogu
ekumenicznego
Ukazanie Ośmiu Błogosławieństw
jako drogi prowadzącej do szczęścia.
Wskazanie ufności i zawierzenia
Bogu jako drogi do Jego Królestwa.
Przedstawienie Chrześcijaństwa jako
religii radości.
Dostrzeżenie roli posłuszeństwa i
pokory w drodze do zbawienia.
Przedstawienie sprawiedliwości jako
zgodności z wolą Boga.
Poszukiwanie sensu miłosierdzia w
codziennym życiu.
Ukazanie wagi szczerości intencji w
postępowaniu człowieka.
Wskazanie zasad pokojowego
układania stosunków
międzyludzkich.
Ukazanie zbawczej mocy cierpienia.
Ukazanie sensu Wielkiego Postu i
nawrócenia
Zdefiniowanie Odkupienia
Zrozumienie treści wydarzeń
przeżywanych w Triduum
Paschalnym
Ukazanie bogactwa Modlitwy
Pańskiej jako drogi życia
chrześcijańskiego.
1. Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan
Jezus błogosławi
Królestwo ubogich w duchu.
Lekarstwo na smutek.
Ziemia cichych.
Nasycić się sprawiedliwością.
Aby dostąpić miłosierdzia.
Czystym sercem widzę Boga.
Dzieci Boga wprowadzają
pokój.
9. Prześladowani dla
sprawiedliwości.
10. Powtórzenie wiadomości.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Wielki Post – czas powrotu
2. W dziele Odkupienia –
Triduum Paschalne
1. Modlitwa Pańska
2. Ojcze nasz, któryś jest w
niebie.
początek stycznia
luty, marzec
marzec, kwiecień
kwiecień, maj, czerwiec









ROK W KOŚCIELE


Ukazanie podstaw i potrzeby
apostolstwa w Kościele.
Przybliżenie podstawowych zasad i
dokumentów katolickiej nauki
społecznej.
Ukazanie troski Boga o potrzeby
człowieka
Omówienie podstawowych potrzeb
człowieka: materialnych i
duchowych
Przybliżenie zasad życia
kapłańskiego i zakonnego.
Dostrzeżenie wagi przeproszenia,
przebaczenia, pojednania i tolerancji
Uświadomienie sensu życia i
konieczności zbawienia.
Zrozumienie wartości darów i
charyzmatów Ducha Świętego.
Ukazanie sakramentu bierzmowania
jako potwierdzenia przed Bogiem
odpowiedzialności za swoje życie.
Zrozumienie istoty i sensu
Eucharystii
Przypomnienie postaci św. Jacka i
konkurs
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
Wiara – zawierzenie Ojcu.
Święć się Imię Twoje.
Apostolstwo świeckich.
Przyjdź Królestwo Twoje
Chrześcijańskie wartości w
świecie
Katolickie wartości społeczne
Niech Twoja wola się spełnia
na ziemi tak, jak w niebie
Powołanie – pełnić wolę Ojca
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj
Powołani do służby innym
Przebacz nam nasze winy tak,
jak i my przebaczamy tym,
którzy nam zawinili
Inny – mój brat
Bracia - pojednajcie się!
I nie dopuść, abyśmy ulegli
pokusie, ale nas
zachowaj od złego.
Potrzebuję Zbawiciela
Duch Święty w Kościele
Amen
Być odpowiedzialnym za
swoje życie.
Powtórzenie wiadomości.
Modlitwa Eucharystyczna
Ze św. Jackiem naśladuję
Jezusa
maj, czerwiec
Download