II. Statystyczna analiza zagrożeń w 2009 r.

advertisement
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego”
Kraków styczeń 2011 r.
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6.
SPIS TREŚCI
Charakterystyka potencjalnych zagrożeń występujących na obszarze województwa
małopolskiego w 2010 r.
Ogólna charakterystyka województwa
Występujące potencjalne zagrożenia
Zagrożenie powodzią
Katastrofle zjawiska /anomalie/ meterologiczne
Zagrożenie pożarowe
Zagrożenie awarią przemysłową
Zagrożenie katastrofą w komunikacji drogowej i kolejowej
Zagrożenia ekologiczne
Zagrożenie awarią energetyczną
Zagrożenie katastrofą lotniczą
Zagrożenie katastrofą radiacyjną
Zagrożenie katastrofą budowlaną
Zagrożenie osuwiskowe
Zagrożenie epidemią i epizoocją
Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Poziom zagrożeń w miastach i powiatach województwa małopolskiego
Statystyczna analiza zagrożeń w 2009 r.
Hospitalizacja w stanach powodujących zagrożenie życia w 2009 r.
Interwencje zespołów ratownictwa medycznego w 2009 r.
Ratownictwo medyczne w województwie małopolskim w 2009 – 2011 r.
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Szpitalne Oddziały Ratunkowe
Centrum Powiadamiania Ratunkowego / Wojewódzkie Centrum Powiadamiania
Ratunkowego
Jednostki współpracujące z systemem PRM
Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz grupy specjalistyczne
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Wojewódzki Sztab Wojskowy
Małopolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Karpacki Oddział Straży Granicznej
Fundacja R 2
Zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich podstawowej opieki
zdrowotnej w 2010 r.
2
str.
5
5
6
6
9
9
10
10
12
12
13
14
15
16
17
20
22
22
22
22
22
22
23
23
24
25
25
26
30
30
30
31
32
32
33
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
7.
8.
9.
10.
IV.
1.
2.
3.
4.
V.
1.
SPIS TREŚCI
str.
Wykaz jednostek organizacyjnych wyspecjalizowanych w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w poszczególnych 34
dziedzinach z terenu województwa małopolskiego
Współpraca z innymi województwami
49
Harmonogram prac dostosowywania szpitalnych oddziałów ratunkowych z terenu
50
województwa małopolskiego do wymogów rozporządzenia
Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
50
z jednostkami współpracującymi z systemem
Ratownictwo medyczne w województwie małopolskim – plany na 2011 r. i lata
51
następne.
Szpitalne oddziały ratunkowe
51
Zespoły ratownictwa medycznego
51
Centrum urazowe
51
Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego w województwie
53
małopolskim
Model docelowy organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
53
na terenie województwa małopolskiego.
Opis modelu docelowego organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
53
na terenie województwa małopolskiego.
Załączniki
1.
1.
2.
Rozdział nr I
Wykaz zagrożeń występujących na terenie województwa małopolskiego
Rozdział nr II
Rozpoznania pacjentów (wg ICD10) hospitalizowanych w trybie nagłym w rozbiciu
na grupy wiekowe (województwo małopolskie, dane za 2009 r.).
Interwencje zespołów ratownictwa medycznego z podziałem na grupy wiekowe i kody
rozpoznania (województwo małopolskie, dane za 2009 r.).
Rozdział nr III
5.
Informacja dotycząca lotniczego zespołu ratownictwa medycznego zabezpieczającego
teren województwa małopolskiego w 2010 r.
Rozmieszczenie szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa
małopolskiego w 2011 r.
Opis struktury łączności alarmowej w województwie małopolskim – połączenia
z numerów 112, 999 oraz struktury systemów teleinformatycznych wykorzystywanych
przez dysponentów ZRM.
Rozmieszczenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa
małopolskiego.
Rozmieszczenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG
na terenie województwa małopolskiego.
Grupa Podhalańska GOPR.
6.
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
1.
2.
2.
/a,b/
3.
4.
3
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
SPIS TREŚCI
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
Wojewódzki Sztab Wojskowy
Zestawienie liczby członków oraz ilości sprzętu w jednostkach terenowych
Małopolskiego WOPR.
Wykaz przychodni pomocy doraźnej realizujących świadczenia z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2010 r.
Porozumienia o współpracy w zakresie ratownictwa medycznego z województwem
śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim.
Harmonogram dostosowania SOR z terenu województwa małopolskiego do wymogów
rozporządzenia (stan na dzień 1 kwietnia 2010 r.).
Opis sposobu współpracy jednostek współpracujących z systemem PRM z jednostkami
systemu.
Rozdział nr IV
Przewidywana liczba i rozmieszczenie SOR w województwie małopolskim w 2011 r.
i w latach następnych
2.
Przewidywana liczba i rozmieszczenie ZRM w województwie małopolskim
/a,b,c,d,
w 2011 r. i w latach następnych
e,f,g,h/
Koszty funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego (województwo
3.
małopolskie, dane za 2008 r. i 2009 r.).
Rozdział nr V
1.
/a,b/
Model docelowy organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
w województwie małopolskim
4
str.
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń występujących na obszarze województwa
małopolskiego w 2010 r.
1. Ogólna charakterystyka województwa.
Województwo Małopolskie tworzą 22 powiaty, 182 gminy, 1904 sołectwa.
Na jego terenie znajduje się 60 miast i 2630 wsi. Jest położone na skrzyżowaniu ważnych
szlaków komunikacyjnych. Dostępność terenów turystyczno-rekreacyjnych i zabytków
województwa małopolskiego zapewnia dobra infrastruktura komunikacyjna. Przez obszar
województwa wiodą szlaki tranzytowe ze wschodu na zachód i z północy na południe: linie
kolejowe i drogi krajowe. Na południu województwo sięga do granicy państwa. Graniczy
z województwem śląskim (od zachodu), świętokrzyskim (od północy), podkarpackim
(od wschodu) oraz z Republiką Słowacką (od południa).Obszar województwa małopolskiego
liczy 15 182,87 km2, co stanowi 5% powierzchni Polski.
Środowisko geograficzne województwa małopolskiego jest bardzo urozmaicone
i zróżnicowane a ukształtowanie powierzchni ma zdecydowanie charakter górski i wyżynny.
Województwo małopolskie posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Ponad 50% obszaru
województwa leży powyżej 500 m n.p.m. (maksymalnie 2499 m n.p.m. Rysy) natomiast
tylko około 9% poniżej 200 m n.p.m.
Województwo małopolskie liczy obecnie 3 298 tys. mieszkańców i zamieszkuje
je 19 grup etnicznych. Gęstość zaludnienia wynosi w osobach na km2 - 217.
Województwo Małopolskie leży w strefie klimatu umiarkowanego. Maksymalna
zanotowana temperatura wynosi +37°C, a minimalna -38°C. Taka różnica temperatur
związana jest z dużym zróżnicowaniem położenia terenu względem poziomu morza.
Województwo małopolskie ma charakter przemysłowo - rolniczy i jest jednym
z najbardziej zróżnicowanych pod względem poziomu rozwoju gospodarczego regionów
w Polsce. Dysponuje ono znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym.
Wytwarza ok. 7,2% PKB, co daje mu 5 miejsce w kraju. Mocna pozycja w gospodarce kraju
wynika z dużego udziału w globalnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu
i budownictwa, odpowiednio 7% i 8%. Region jest szczególnie aktywny w dziedzinie
budownictwa mieszkaniowego 2 miejsce w kraju. W wielu gałęziach dominuje gospodarka
tradycyjna o bardzo niskim poziomie konkurencyjności. Podstawę gospodarki stanowią:
hutnictwo, ciężka chemia, górnictwo, przemysł metalowy, tytoniowy i spożywczy.
Najbardziej uprzemysłowionymi obok Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza są powiaty:
chrzanowski, oświęcimski, wadowicki oraz olkuski; najmniej: proszowicki, dąbrowski,
tatrzański, miechowski oraz nowosądecki.
5
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
2. Występujące potencjalne zagrożenia.
Na obszarze województwa małopolskiego występowały lub mogą wystąpić, generujące
poważne sytuacje kryzysowe, następujące zagrożenia:
1) powodzie;
2) ekstremalne warunki (anomalie) meteorologiczne: katastrofalne opady śniegu, burze
gradowe, huragany, długotrwałe utrzymywanie się niskich lub wysokich temperatur,
susze;
3) pożary;
4) katastrofy budowlane;
5) katastrofy komunikacyjne;
6) katastrofy i awarie przemysłowe;
7) awarie energetyczne, wodociągowe, ciepłownicze, gazowe, telekomunikacyjne;
8) katastrofy ekologiczne: w wyniku zanieczyszczenia (skażenia, zakażenia) środowiska;
9) osuwiska;
10) epidemie i epizoocje;
11) zakłócenia porządku publicznego, w wyniku niepokojów społecznych, protestów,
strajków oraz w czasie organizowanych imprez masowych (sportowych);
Wpływ na poziom bezpieczeństwa w województwie małopolskim mają również
czynniki zewnętrzne, związane z udziałem Polski w działaniach wojennych i stabilizacyjnych
prowadzonych w Iraku i Afganistanie oraz z niespotykanym wcześniej wzrostem zagrożenia
terrorystycznego (bioterrorystycznego) na świecie i w Europie.
Pojawiło się również globalne zagrożenie związane z możliwością wystąpienia
pandemii grypy, spowodowane szybkim rozprzestrzenianiem się na świecie bardzo groźnego
dla ludzi wirusa ptasiej grypy H5N1 i A/H1N1.
Katalog zagrożeń wraz z oceną ryzyka ich wystapienia przedstawia załącznik nr 1
tabela nr 1.
3. Zagrożenie powodzią.
Poważnym zagrożeniem, często występującym na terenie województwa
małopolskiego, jest zagrożenie powodzią. Powodziami o dużej i bardzo dużej skali zagrożona
jest znaczna część (około 50 %) obszaru województwa małopolskiego, a w szczególności
tereny położone w dorzeczach: górnej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Białej i Popradu.
Zagrożenie powodziowe na terenie województwa najczęściej występuje wskutek:
długotrwałych opadów deszczu i gwałtownego topnienia śniegu, zatorów lodowych, opadów
nawalnych powodujących gwałtowny przybór wody przede wszystkim w górskich rzekach
i potokach, awarii urządzeń hydrotechnicznych. Listę cieków o wysokim stopniu zagrożenia
powodziowego na obszarze województwa małopolskiego przedstawia załącznik nr 1 tabela
nr 2.
Teren województwa małopolskiego położony jest w dorzeczu górnej Wisły
i jest obszarem o największym zróżnicowaniu klimatycznym w Polsce. Poziom zagrożenia
6
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
powodziowego w dorzeczu górnej Wisły jest wyższy o 15 % od przeciętnego zagrożenia
powodziowego w Polsce. Rozległe i intensywne opady deszczu trwające kilka dni, osiągające
ok. 200 mm/dobę, powodują szybkie i gwałtowne wezbrania rzek i potoków.
Warunki hydrometeorologiczne w dorzeczu górnej Wisły przez ok. 65% dni w roku
kształtują się pod wpływem powietrza polarno – morskiego, przez ok. 20% dni w roku pod
wpływem polarno – kontynentalnego, przez blisko 6% dni w roku pojawia się powietrze
arktyczne oraz przez 3% dni w roku napływają masy powietrza zwrotnikowego. Średnio
przez 40 % dni w roku nad terenem dorzecza górnej Wisły przemieszczają się fronty
atmosferyczne, przy czym najwięcej dni frontalnych występuje zimą (ok. 44%) a najmniej
latem (ok. 37%). Roczne zachmurzenie kształtuje się w granicach: od 6% w północnowschodniej części dorzecza do 70% w południowej (w Tatrach). Jest to jeden
z najważniejszych elementów odzwierciedlających stan atmosfery, ograniczający dopływ
bezpośredniego promieniowania słonecznego i oddziaływujący na temperaturę, wilgotność
powietrza i opady.
Na terenie województwa małopolskiego znajduje się 6 tysięcy km rzek i potoków.
Do stwarzających największe zagrożenie powodziowe należy zaliczyć Wisłę, Sołę, Skawę,
Skawinkę, Rabę, Uszwicę, Dunajec i Ropę. Cały obszar województwa jest terenem górskim
i podgórskim, przez co szczególnie jest narażony na wystąpienie wezbrań powodziowych,
które mają charakter gwałtowny i krótkotrwały. Na obszarze województwa małopolskiego
dochodzi
do katastrofalnych zjawisk
meteorologicznych i
hydrologicznych.
Do najgroźniejszych zjawisk ekstremalnych należą powodzie letnie wywołane przez
kilkudniowe opady rozlewne obejmujące duże powierzchnie w zlewniach niemal wszystkich
karpackich dopływów Wisły. Występują zwykle na przełomie czerwca i lipca, lecz skrajne
daty ich wystąpień mogą się jednak przesuwać od maja do września. Charakteryzują
się one falami o dużych przepływach kulminacyjnych, szybkich wzrostach stanów wody
i dużych prędkościach przemieszczania się w korycie. Na terenie województwa
małopolskiego występują również wezbrania wywołane przez deszcze nawalne powodujące
lokalnie znaczne zniszczenia, charakteryzujące się dużą gwałtownością, stosunkowo dużymi
wartościami przepływów kulminacyjnych lecz krótkim czasem trwania. Województwo
małopolskie zagrożone jest również przez wezbrania roztopowe, które charakteryzują
się mniejszymi wartościami przepływów kulminacyjnych, a z uwagi na przebieg zjawiska
topnienia fale powodziowe mają dłuższy czas trwania. Do szczególnie niebezpiecznych
należą sytuacje wystąpienia dużych opadów deszczu w czasie odwilży zimowych.
Województwo małopolskie leży niemal w całości w dorzeczu Wisły, jedynie rzeka
Orawa należy do dorzecza Dunaju. Do Wisły uchodzą dopływy – Sanka, Rudawa, Prądnik,
Dłubnia, Szreniawa, Soła, Skawa, Skawinka, Raba, Uszwica, Dunajec z Popradem i Białą.
Jeziora naturalne występują jedynie w Tatrach. Na rzekach utworzono sztuczne zbiorniki
wodne: na Dunajcu w Rożnowie, Czorsztynie, Czchowie, Sromowcach Wyżnych, na Rabie
w Dobczycach, na Ropie w Klimkówce oraz budowany zbiornik na Skawie w Świnnej
Porębie.
Zagrożenie powodziowe może być spowodowane: przyborami wody po długotrwałych
opadach deszczu, opadami nawalnymi, gwałtownym topnieniem śniegu, zatrzymaniem
odpływu wody z drobnych cieków, blokowaniem spływu wody przez zatory lodowe,
7
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
nieszczelnościami wałów oraz awariami urządzeń hydrotechnicznych. Zagrożenie
powodowane przez długotrwałe opady deszczu występuje na terenach powiatów
przylegających do Wisły, Dunajca, Raby, Soły, Białej i innych lokalnych rzek i cieków
wodnych. Szczególnie zagrożone powiaty to: limanowski, nowosądecki, krakowski ziemski,
tarnowski ziemski, dąbrowski, myślenicki, bocheński. Okres roztopów wiosennych
na Dunajcu, Popradzie i niektórych małych ciekach wodnych terenów podgórskich powoduje
powstanie zatorów lodowych. Dotyczy to powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego,
myślenickiego. Szacuje się, że zagrożonych może być około 17 tys. osób. Opadami
nawalnymi narażony jest teren całego województwa, a szczególnie powiaty olkuski,
krakowski ziemski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, nowatorski, tatrzański. Zagrożenie
występuje także w większości miast o słabej drożności kanalizacji jak np. Kraków. Cały teren
województwa w sąsiedztwie głównych rzek narażony jest na podtopienia przy wałach.
Miejscami szczególnie niebezpiecznymi, mogącymi stworzyć zagrożenie są starorzecza,
przejścia przez wały przewodów, rurociągów, a także rosnące blisko wałów drzewa.
Na terenie województwa małopolskiego występują następujące typy budowli
i urządzeń hydrotechnicznych, związanych z ochroną przeciwpowodziową: zapory główne
i boczne (ziemne i betonowe) zbiorniki retencyjne zlokalizowane na głównych dopływach
rzeki Wisły, stopnie wodne z jazami, śluzami, kanałami i elektrowniami zlokalizowane
na rzece Wiśle i stanowiące obiekty drogi wodnej, wały przeciwpowodziowe i ich obiekty
(śluzy, przejazdy, pompownie), obiekty zabudowy potoków górskich i regulacji rzek,
przepompownie na terenach depresyjnych i systemy melioracyjne. Zły stan techniczny
tych obiektów może spowodować katastrofalne zagrożenie powodziowe w dolinach rzek.
Obszary szczególnie zagrożone wezbraniami w obszarze województwa małopolskiego
to:
-
koryto Wisły od Smolic do Szczucina, ze szczególnym wskazaniem na odcinek Smolice
– Popędzynka,
zlewnia Skawy,
zlewnia górnego Dunajca.
Drugim, obok identyfikacji obszarów zagrożonych problemem jest czas wystąpienia wezbrań.
Ze względu na rozkład przepływów maksymalnych rocznych należy przyjąć,
iż większość wezbrań przypada na miesiące letnie, od maja do października.
Ze względu na okres występowania wezbrań większość katastrofalnych wezbrań
w województwie małopolskim pojawia się w okresie od maja do września. Miesiącami,
w których najczęściej pojawiały się wezbrania o charakterze katastrofalne wielkim
były czerwiec i lipiec. Przyczyną największych wezbrań na obszarze województwa
małopolskiego są deszcze rozlewne trwające kilka dni z rzędu.
Należy uznać, na podstawie analizy przepływów maksymalnych rocznych z ostatniego
okresu 1961-1997, iż większość wezbrań występujących na obszarze województwa
małopolskiego będzie mieściła się w przedziale wezbrań zwyczajnych lub średniowielkich.
8
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
W wyniku zagospodarowania zlewni, przeprowadzenia prac regulacyjnych
i obwałowań na przełomie lat 40 nastąpiła zmiana charakteru wezbrań. Ułatwiono odpływ
wód wezbraniowych, wzrosło tempo przemieszczania się wezbrań. Wezbrania, szczególnie
katastrofalne występujące po roku 1940, charakteryzuje większa koncentracja fali
powodziowej. Objawia się to szybszym wznoszeniem fali wezbraniowej oraz krótszym
czasem jej trwania. Znacznemu zwiększeniu uległa prędkość przebiegu kulminacji fali
powodziowej. Od Skawy do Raby z 44 godzin do 22 godzin.
Od ujścia Skawy po ujście Raby nie ma żadnych dopływów, które mogłyby w sposób
decydujący wpływać na kształt i wielkość fali powodziowej. Mogą natomiast występować
zakłócenia w przebiegu fali spowodowane zabudową hydrotechniczną. Na odcinku poniżej
Niepołomic obserwujemy naturalne płaszczenie się fali.
4. Katastrofle zjawiska /anomalie/ meterologiczne.
Do najgroźniejszych zjawisk meteorologicznych występujących coraz częściej
w ostatnich latach na obszarze całego województwa małopolskiego, powodujących duże
straty w infrastrukturze komunalnej, komunikacji, transporcie i energetyce należą huraganowe
wiatry, katastrofalne opady śniegu, długotrwałe utrzymywanie się niskich temperatur, a także
gwałtowne burze charakteryzujące się obfitymi opadami deszczu i gradu. Niekorzystne
zmiany klimatyczne przyczyniają się również do występowania coraz dłuższych okresów
ze skąpymi opadami deszczu lub całkowitego braku opadów, w konsekwencji wywołującymi
obniżenie poziomu wód gruntowych i suszę. Zjawiska te nasilają się na terenie województwa
małopolskiego w czasie długotrwałych upałów.
Z charakterystyki meteorologicznej województwa małopolskiego wynika,
że najbardziej zagrożonymi i najmniej odpornymi na gwałtowne zjawiska meteorologiczne
są obszary podgórskie i południowe. Są one bardzo trudne do wcześniejszego wykrycia
i precyzyjnego ustalenia miejsca, w którym mogą wystąpić, ich zakresu, rozległości
i intensywności, co jest warunkiem odpowiedniego reagowania. Techniczne możliwości
w zakresie ostrzegania przed tymi zjawiskami są dalece niewystarczające. Podejmowane
działania zapobiegawcze polegają na przekazywaniu lokalnym społecznościom ostrzeżeń
i informacji o zagrożeniach, zapewnieniu odporności na oddziaływanie niebezpiecznych
zjawisk meteorologicznych oraz tworzeniu warunków prawnych i materialnych w zakresie
udzielania tym społecznościom pomocy w likwidacji skutków zagrożeń.
Stopnie zagrożenia powodziowego na terenie poszczególnych powiatów województwa
małopolskiego określa załącznik nr 1 tabela nr 3.
5. Zagrożenie pożarowe.
Na terenie województwa małopolskiego znajduje się kilkadziesiąt dużych zakładów
przemysłowych, które przetwarzają lub magazynują substancje stwarzające bardzo duże
zagrożenie pożarowe, w szczególności na terenie Krakowa, Tarnowa i Oświęcimia.
Najczęściej są to substancje ropopochodne magazynowane w dużych ilościach. Zagrożenie
pożarowe trwa cały rok, wzmagając się zdecydowanie w czasie upałów.
9
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
Na terenie województwa małopolskiego znajduje się ok. 450 tys. ha lasów, co stanowi
ok. 30% powierzchni województwa. Najsilniej zalesione są powiaty: tatrzański (50%)
i nowosądecki (43%) a najmniej proszowicki (0,9%). Największe kompleksy leśne znajdują
się w Gorcach, Beskidzie Sądeckim i Żywieckim oraz w Tatrach. Lasy w województwie
można w większości zaliczyć do III kat. zagrożenia pożarowego (określanej jako zagrożenie
małe). Największe zagrożenie pożarowe lasów występuje w okresie od marca do października
w lasach powiatów olkuskiego i chrzanowskiego. Zagrożenie pożarowe lasów na obszarze
województwa małopolskiego przedstawia załącznik nr 1 tabela nr 4.
Szczególnie zagrożone pod względem pożarowym są obszary leśne zlokalizowane
wzdłuż dróg publicznych, szlaków kolejowych oraz w miejscach wypoczynku. Ogólnie
zagrożenie na terenach leśnych należy ocenić jako stosunkowo nieduże. Potwierdzają to dane
dotyczące liczby pożarów wskazujące, że głównie występują małe pożary pokrywy gleby.
W ostatnich latach nie notowano pożarów dużych i bardzo dużych.
6. Zagrożenie awarią przemysłową.
W województwie małopolskim funkcjonuje kilkadziesiąt (ok. 80) dużych zakładów
przemysłowych, które wykorzystują w procesach technologicznych, przetwarzają
lub magazynują substancje niebezpieczne oraz ok. 700 stacji paliw i gazu płynnego,
stwarzające w wyniku ewentualnej awarii bardzo duże zagrożenie ekologiczne /chemiczne/
i pożarowe. Są to najczęściej tzw. toksyczne środki przemysłowe i substancje ropopochodne,
składowane i wykorzystywane w bardzo dużych ilościach. Największe ryzyko wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej występuje na obszarach i w rejonach funkcjonowania 11
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowe i 5 o zwiększonym ryzyku
wystąpienia awarii przemysłowej.
7. Zagrożenie katastrofą w komunikacji drogowej i kolejowej.
Zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi i substancjami ropopochodnymi
występują głównie w dużych zakładach przemysłowych oraz na trasach transportu drogowego
i kolejowego. Sieć komunikacyjna jest rozwinięta nierównomiernie; najlepiej w części
północno-zachodniej, słabo w północno-wschodniej oraz na obszarze górskim. Występuje
duże zagęszczenie dróg kołowych. Najważniejsze drogi międzynarodowe to: E 4 (ZgorzelecMedyka) z odcinkiem autostrady A 4 (Katowice-Kraków-Szarów), E 7 (Gdańsk - Chyżne)
i E 52 (Głogoczów-Bielsko-Biała). Głównym węzłem komunikacyjnym jest Kraków.
Najważniejsze linie kolejowe to: Katowice – Kraków – Tarnów – Przemyśl – Medyka,
Katowice – Tunel – Warszawa, Zakopane – Kraków – Warszawa. Trasy drogowe, po których
najczęściej przewożone są substancje niebezpieczne to: Chyżne - Kraków- Łódź, Tarnów
- Kielce, Kraków – Katowice.
Zagrożenie poważną katastrofą w komunikacji drogowej i kolejowej związane
jest w dużym stopniu z transportem towarów niebezpiecznych. Najczęściej przewożone
10
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
substancje to: chlor, amoniak, dwutlenek siarki, kwas siarkowy, tlen ciekły, wszystkie
ropopochodne, propan-butan.
Przez teren województwa małopolskiego przebiegają drogowe i kolejowe trasy
komunikacyjne, którymi najczęściej są przewożone do zakładów pracy toksyczne środki
przemysłowe oraz inne substancje niebezpieczne. Są to:
- odcinki komunikacyjnych tras drogowych:
Mysłowice – Krzeszowice – Kraków – Nowe Brzesko,
Miechów – Proszowice – Nowe Brzesko – Szczurowa,
Andrychów – Myślenice – Dobczyce – Bochnia,
Busko Zdrój – Tarnów – Nowy Sącz – Krynica,
Nowy Sącz – Limanowa – Chyżne,
Grybów – Gorlice,
Nowy Targ – Szczawnica.
-
odcinki komunikacyjnych tras kolejowych:
Trzebinia – Krzeszowice – Kraków Mydlniki – Kraków Batowice – Kraków Nowa Huta
– Bochnia – Tarnów – Medyka,
Miechów – Kraków Nowa Huta – Podłęże – Kraków Bieżanów – Kraków Łagiewniki –
Skawina,
Szczucin – Dąbrowa Tarnowska – Tarnów – Grybów – Nowy Sącz – Muszyna.
Do najbardziej niebezpiecznych toksycznych środków przemysłowych przewożonych
w dużych ilościach należą: chlor i amoniak. W ciągu każdego roku tylko przez obszar
aglomeracji krakowskiej transportem drogowym przewożonych jest średnio ok. 50 t
amoniaku, 200 t chloru oraz 1800 t innych substancji (kwas siarkowy, metanol,
rozpuszczalniki, tlenek etylenu itp.). Transportem kolejowym przewozi się w skali roku
średnio: ok. 800 cystern z chlorkiem winylu, 300 cystern z amoniakiem, 60 cystern z chlorem,
40 cystern z tlenkiem etylenu, ok. 50 wagonów z innymi substancjami niebezpiecznymi.
Skalę przewozów towarów niebezpiecznych przez obszar województwa małopolskiego
charakteryzują również liczby przedsiębiorstw uczestniczących w dystrybucji (przewozie,
załadunku i rozładunku) towarów niebezpiecznych na obszarze województwa małopolskiego.
Duże niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska stwarza również przewóz (przemyt)
przez granice państwa różnego rodzaju materiałów niebezpiecznych i odpadów, w tym
substancji promieniotwórczych. Nielegalne próby transportu tego rodzaju materiałów
stwierdzono m.in. na drogowych przejściach granicznych w Chyżnem i Łysej Polanie oraz
kolejowych przejściach granicznych w Muszynie i Zwardoniu.
O skali zagrożenia w przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych świadczą
również wyniki działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.
W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r., inspektorzy Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie przeprowadzili 659 kontroli drogowych
pojazdów przewożących towary niebezpieczne. W 39 przypadkach stwierdzono naruszenia
związane z ich przewozem i w związku z tym wydano 29 decyzje administracyjne
o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 39110 złotych.
11
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
-
Stwierdzono:
2 przypadki nieprawidłowości w dokumentach przewozowych,
3 przypadki braku zaświadczenia ADR,
7 przypadków braku świadectwa dopuszczenia pojazdu,
6 przypadków nieprawidłowości w pisemnych instrukcjach dla kierowców.
8. Zagrożenia ekologiczne.
Zagrożenia ekologiczne w większości przypadków są ściśle związane z zagrożeniami
chemicznymi, mogą jednak wystąpić inne przypadki, takie jak wyciek ze zbiornika wskutek
katastrofy, wypadku, awarii, korozji, uszkodzenia powłoki uszczelniającej lub pojemników.
Można wyróżnić następujące rodzaje:
-
zagrożenia ekologiczne nielegalnych wysypisk i składowisk śmieci,
zagrożenia ekologiczne ze strony chemicznych środków ochrony roślin oraz innych
substancji znajdujących się w magazynach zakładów pracy,
zagrożenia ekologiczne cieków i zbiorników wodnych stykających się z trasami przewozu
substancji niebezpiecznych.
Zagrożenia ekologiczne w strefie przygranicznej mogą wynikać z przewozu
przez i wzdłuż granicy państwa, toksycznych środków przemysłowych.
9. Zagrożenie awarią energetyczną.
W dużych i średnich miastach województwa małopolskiego, gdzie przeważa
budownictwo wielorodzinne, nawet stosunkowo niewielkie niedomagania sieci i urządzeń
energetycznych są mocno odczuwane przez ludność. Awarie energetyczne o wielkiej skali
mogą w dużym stopniu sparaliżować funkcjonowanie lokalnych społeczności i gospodarki.
Znaczny wpływ na poziom bezpieczeństwa energetycznego w województwie
ma utrzymanie na odpowiednim do potrzeb zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, paliwa
i nośniki ciepła. Związane z tym jest odpowiednie funkcjonowanie oraz ochrona obiektów,
urządzeń i instalacji infrastruktury funkcjonujących w ww. obszarze energetycznym,
zaliczonych do infrastruktury krytycznej.
Pod względem bezpieczeństwa w zakresie dostaw energii elektrycznej województwo
małopolskie jest w korzystnej sytuacji, ponieważ jest zaopatrywane w ten nośnik energii
z różnych źródeł i z wielu kierunków. Aglomeracja krakowska, w tym Kraków, jest zasilana
przez elektrociepłownie w Łęgu i Skawinie oraz funkcjonuje stałe połączenie sieci
energetycznej z elektrowniami w Sierszy, Jaworznie i Będzinie. Zasilanie w energię
elektryczną może być również wspomagane przez elektrownie wodne w Rożnowie
i Czorsztynie. Miasto Kraków posiada połączenia energetyczne, tzw. pętlowe, w odróżnieniu
od obszarów na terenie kraju, gdzie dominuje tzw. układ promieniowy zasilania.
W przypadku wystąpienia awarii na jednej z głównych linii przesyłowych jest możliwość
ich przełączania i przejmowania zasilania z wielu innych kierunków.
12
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
W województwie małopolskim funkcjonują 3 elektrownie cieplne o łącznej mocy
zainstalowanej 1775 MW, 7 elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej 172,65 MW
oraz 5 elektrowni przemysłowych o łącznej mocy zainstalowanej około 150 MW. Działają
także nieduże elektrownie, wykorzystujące proekologiczne źródła energii odnawialnej.
Na terenie województwa małopolskiego znajduje się 7 stacji elektroenergetycznych
najwyższych napięć, w tym jedna o napięciu 440 kV, pozostałe o napięciu 220 kV oraz 19
linii energetycznych najwyższych napięć. Sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110
kV składa się z 126 stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN, które transformują energię
z wysokiego napięcia na średnie, oraz z 204 linii 110 kV, głównie napowietrznych.
Przez teren województwa przechodzą magistrale gazowe o znaczeniu krajowym,
regionalnym i wojewódzkim. Występuje również szereg tłoczni i przepompowni
na rurociągach „700" i „400" oraz stacji redukcyjno-pomiarowych stwarzających zagrożenie
wybuchem.
10. Zagrożenie katastrofą lotniczą.
Pomimo bardzo nowoczesnych rozwiązań technologicznych zastosowanych
w nawigacji lotniczej oraz konstrukcji samolotów, co roku zdarzają się katastrofy lotnicze.
Wypadki zdarzają się nieoczekiwanie, zaskakują załogę i pasażerów. Według badań
Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) około 50% katastrof
i wypadków lotniczych ma miejsce na lotniskach lub na przyległym pasie o szerokości 400 m
od granic administracyjnych lotnisk. Kolejne 25% ma miejsce w pasach przyległych do
granic lotnisk o szerokości od 400 m do 800 metrów. W sumie 75% wszystkich wypadków
i katastrof lotniczych ma miejsce na lotniskach lub w bezpośrednim sąsiedztwie lotnisk.
Ze statystyk wynika, ze większość katastrof lotniczych zdarza się podczas wykonywania
operacji lądowania (około 42%), startu około 25% i około 8% to zdarzenia na drogach
operacyjnych lotniska.
Do największych obiektów lotniczych funkcjonujących w województwie
małopolskim, które mogą stworzyć najpoważniejsze zagrożenie katastrofąlotniczą, należą:
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice oraz trzy lotniska
sportowe: w podkrakowskim Pobiedniku, Nowym Targu i Łososinie Dolnej, obsługujące trzy
aerokluby: Krakowski, Tatrzański i Podhalański. W związku z powyższym zagrożenie
katastrofą lotniczą na terenie województwa jest realne. Jednak wielkość zagrożenia zależy
bezpośrednio od rodzaju, zakresu i zasięgu działalności w/w obiektów. O wielkości
potencjalnego zagrożenia świadczą również dane statystyczne dotyczące ilości lotniczych
niebezpiecznych zdarzeń (katastrof i wypadków). Wśród przyczyn tych zdarzeń można
wyróżnić: akty terrorystyczne i sabotażowe, złe warunki meteorologiczne, niesprawność
statków powietrznych, zły stan techniczny infrastruktury lotniska, błąd lub brawura pilota,
kolizja powietrzna obiektów latających.
13
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice.
Największe potencjalne zagrożenie lotnicze na obszarze województwa małopolskiego,
ze względu na zakres działalności, generuje Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II
Kraków – Balice, gdzie ruch pasażerski oraz przewóz towarów samolotem od 1992 r.
systematycznie wzrasta z roku na rok o około 30%.
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice położony
jest na południu Polski, 11 km na zachód od Krakowa, na poziomie 241 m. n.p.m., na
współrzędnych geograficznych 50°06' szerokości geograficznej N i 19°48' długości
geograficznej E.
Obszar lotniskowy północną granicą przylega do autostrady Kraków - Katowice,
na kierunku zachodnim sąsiaduje z miejscowością Morawica, w kierunku wschodnim zasięg
lotniska ogranicza autostrada w kierunku Tarnowa, zaś południową stronę obszaru lotniska
wykorzystano pod zabudowę służbowo-techniczną wojskowej bazy transportu lotniczego
oraz cywilnego portu lotniczego.
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice jest korzystnie
usytuowany w stosunku do sieci dróg lotniczych. Wokół Portu istnieje 6 stałych dróg
lotniczych: Jędrzejów - Lenov, Czempin - Lenov, Ostrawa - Lenov, Ostrawa - Starżawa,
Jabłonka - Łódź, Jędrzejów - Starżawa.
Lotnisko krakowskie spełnia wymagania i zasadnicze zalecenia Organizacji
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego oraz realizuje praktyki opisane w AIP - Polska
(Aeronautical Information Publication).
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice obejmuje
obszarem swego bezpośredniego oddziaływania około 7,9 mln mieszkańców w promieniu
100 km od Krakowa, co odpowiada czasowi dojazdu ok. 90 minut od lotniska.
Jest to uznawane jako światowy standard w ocenie potencjalnego rynku pasażerskiego
dla linii lotniczych korzystających z określonego lotniska. Dla porównania analogiczne
obszary oddziaływania dla lotnisk polskich obejmują: Warszawa - 6,4 mln, Poznań - 4,2 mln,
Gdańsk - 3,0 mln, Rzeszów - 2,6 mln, Szczecin - 1,4 mln mieszkańców.
Inne usługi obejmują loty dyspozycyjne, lokalne operacje prywatnych statków
powietrznych, lotnicze przewozy cargo. Balice są także portem zapasowym (rezerwowym)
dla lotniska Okęcie. Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice realizuje połączenia
z Warszawą, Chicago, Dreznem, Frankfurtem, Londynem, Nowym Jorkiem, Paryżem,
Rzymem, Toronto, Wiedniem, Zurychem, Telaviwem, Kopenhagą). Połączenia
te obsługiwane są przez: PLL "LOT", Austrian Airlines, Swissair, Eurolot, Eurowings, SAS
oraz na zasadach umów code share z PLL "LOT" przez British Airways, EL AL i Alitalię.
11. Zagrożenie katastrofą radiacyjną.
Potencjalne zagrożenie dla ludzi środowiska naturalnego na terenie województwa
małopolskiego występuje w związku z lokalizacją w stosunkowo niewielkich odległościach
od granicy państwowej 10 elektrowni atomowych (25 bloków – reaktorów energetycznych)
o łącznej mocy zainstalowanej około 16 tys. MW.
Największe zagrożenie stanowią elektrownie atomowe:
14
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
-
Dukowany (Czechy) ok. 290 km od Krakowa z kierunku 248°, 4 bloki elektrowni
po 440 MW,
Bohunice (Słowacja) ok. 240 km od Krakowa z kierunku 225°, 4 bloki elektrowni
po 440 MW, w tym 2 bloki starego typu WWER -440/220,
Paks (Węgry) ok. 400 km od Krakowa z kierunku 185°, 4 bloki elektrowni po 440 MW,
Chmielnicki (Ukraina) ok. 510 km od Krakowa z kierunku 95°, 1 blok 1000 MW,
Równe (Ukraina) ok. 450 km od Krakowa z kierunku 80° 1 blok 1000MW,
Mochowce (Słowacja) ok. 225 km od Krakowa,
Temelin (Czechy) ok. 300 km od Krakowa.
W odległości ok. 650 km od granic Polski funkcjonuje 26 elektrowni jądrowych (49
bloków - reaktorów energetycznych, w tym 7 z reaktorami RBMK), które potencjalnie mogą
stworzyć w razie niekorzystnych warunków meteorologicznych zagrożenie na terenie całego
województwa małopolskiego. W wyniku awarii którejkolwiek z ww. elektrowni jądrowej
opad pyłu promieniotwórczego na obszarze województwa małopolskiego jest możliwy
po upływie około 24 godzin.
Najbliższym zagrożeniem radiologicznym dla obszaru województwa małopolskiego,
a głównie dla powiatu tatrzańskiego jest możliwość awarii reaktorów jądrowych elektrowni
atomowych zlokalizowanych na Słowacji w miejscowości Jasna Bohunice w odległości około
180 km od granicy powiatu oraz w Mochowcach, oddalonej o około 140 km od granic Polski.
12. Zagrożenie katastrofą budowlaną.
Katastrofa budowlana oraz zagrożenie zdrowia, życia ludzi, bezpieczeństwa mienia
lub środowiska mogą być spowodowane:
- wadami konstrukcyjnymi i technologicznymi obiektów budowlanych,
- złym stanem technicznym obiektów budowlanych,
- działaniami sił natury i przypadkami losowymi jak: wiatr, śnieg, wybuch gazu, pożar,
katastrofa komunikacyjna, osuwiska, szkody górnicze itp.,
- niewłaściwie prowadzoną budową – brak nadzoru,
- terroryzmem.
Istnieje również zagrożenie zawalenia się obiektów wielkopowierzchniowych
na skutek zalegania w okresie zimy grubej warstwy zlodowaciałego śniegu i lodu. Problem
ten dotyczy szczególnie: obiektów handlowych, hal fabrycznych i widowisko-sportowych,
wiat parkingowych itp.
W województwie małopolskim, wg danych statystycznych istnieje ok. 520 000
obiektów budowlanych, natomiast na podstawie szacunkowych danych uzyskanych
od powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego wynika, że aktualnie na terenie
województwa jest ok. 9100 obiektów, w stosunku do których należałoby podjąć działania
polegające na doprowadzeniu obiektów budowlanych do właściwego stany technicznego.
Największa liczba takich obiektów znajduje się na terenie miasta Krakowa. Przyczyną takiego
stanu są zarówno wieloletnie zaniedbania ze strony właścicieli lub zarządców, szczególnie
15
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
starych budynków jak i wciąż nieuregulowana sprawa własności budynków – co prowadzi
do dalszej ich dewastacji.
Na skalę zagrożenia obiektów budowlanych wskazują działania Inspekcji Nadzoru
Budowlanego mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tym zakresie. W 2009 r. dokonano
łącznie w województwie małopolskim 10057 kontroli użytkowanych obiektów. W oparciu
o ustalenia z tych kontroli oraz poczynione w latach poprzednich kontynuowanych było 8261
postępowań w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego obiektów. W postępowaniach w
stosunku do obiektów w złym stanie technicznym, które nie były użytkowane wydano 118
decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu.
Na terenie województwa małopolskiego znajduje się ponad 300 obiektów
zagrożonych katastrofą budowlaną, z czego 80% stanowią budynki mieszkalne. Zagrożenia
wynikają najczęściej ze złego stanu konstrukcji, złego stanu instalacji gazowej, specyfiki
usytuowania obiektu. Rejonami najbardziej zagrożonymi katastrofą budowlaną są obszary
o zwartej zabudowie znajdujące się w dużych miastach: Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.
Na terenie miast: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów, Oświęcim i Zakopane,
znajduje się łącznie ponad 700 budynków wysokich i wysokościowych, z czego ok. 95 %
stanowią budynki mieszkalne. Zdecydowana większość takich budynków
zlokalizowana jest na terenie Krakowa (ok. 80%).
Cechą charakterystyczną jest występowania na terenie województwa małopolskiego
wielu obiektów zabytkowych. Są to m. in. zespoły zabytkowe wpisane na listę Światowego
Dziedzictwa Dóbr Kultury UNESCO, wymagające szczególnej ochrony w przypadku
katastrof lub konfliktów zbrojnych: Zespół Staromiejski Krakowa w granicach miasta
średniowiecznego wraz z Wawelem i Kazimierzem, Kopalnia Soli w Wieliczce, Muzeum Obóz Zagłady w Oświęcimiu; Zespół Sanktuarium Pielgrzymkowego w Kalwarii
Zebrzydowskiej. Z terenu województwa małopolskiego do rejestru zabytków nieruchomych
wpisano 1860 obiektów (z tego 1100 obiektów znajdujących się na terenie Krakowa). Około
400 zabytków to zespoły kościelne i sakralne. Na terenie województwa znajduje się również
około 160 innych placówek muzealnych: muzeów, bibliotek i archiwów. Przedstawione
liczby świadczą o skali przedsięwzięć, jakie muszą być podejmowane, aby zapewnić
odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo takiej ilości bezcennych dla kultury narodowej
obiektów. Najpoważniejsze zagrożenie dla zabytkowych obiektów stanowią pożary
(także w wyniku podpaleń) oraz powodzie. W przypadku wystąpienia tych zagrożeń skala
zniszczeń i strat (często bezpowrotnych) może być ogromna.
13. Zagrożenie osuwiskowe.
W Karpatach zostało rozpoznanych ponad 20 000 osuwisk. Na obszarze 6%
powierzchni kraju (19 600 km2), jaką stanowią Karpaty, występuje ok. 95% wszystkich
osuwisk w Polsce. Większość z nich to osuwiska nieaktywne (drzemiące). Po katastrofalnych
opadach
w 1997, 2001 i 2010 r. zaobserwowano intensyfikację ruchów masowych tzn. uaktywniły
16
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
się setki osuwisk powodujące bezpośrednie zagrożenie lub zniszczenie (uszkodzenie)
zabudowy mieszkalnej i infrastruktury publicznej.
Osuwisko jest zjawiskiem przemieszczenia się mas ziemnych (osuwanie, spływanie,
obrywanie) lub formą geomorfologiczną powstałą w wyniku tego zjawiska i należy
do naturalnych zjawisk na obszarach górskich.
Czynnikami warunkującymi powstawanie ruchów masowych są:
czynniki wewnętrzne (bierne) – przyrodnicze (budowa geologiczna, warunki
hydrogeologiczne, warunki geomorfologiczne),
- czynniki zewnętrzne – klimatyczne (meteorologiczno-hydrologiczne),
- związane z ingerencją człowieka: obciążenia statyczne i dynamiczne zboczy.
Na obszarze województwa małopolskiego poważnym zagrożeniem są osuwiska /około
2000/. Zdecydowana większość osuwisk występuje na południu województwa. Blisko połowa
z nich znajduje się na terenie powiatu nowosądeckiego. W Nowym Sączu na os. Falkowa
znajduje się największe czynne osuwisko o pow. 30 ha. Występowanie osuwisk w takiej skali
wiąże się z powstawaniem znacznych strat materialnych w infrastrukturze i rolnictwie.
-
W związku z powyższym niezbędna jest pomoc finansowa państwa dla stabilizacji
osuwisk i odbudowy infrastruktury publicznej, która od 2004 r. realizowana jest w ramach
Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”. Zadania są realizowane w oparciu o „Zasady
i procedury dotyczące ubiegania się o dofinansowanie zadań Projektu „Osłona
Przeciwosuwiskowa” polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu,
stabilizacji i ulepszenia infrastruktury publicznej zniszczonej bądź zagrożonej przez ruchy
osuwiskowe ziemi lub erozje brzegu morskiego.
W województwie małoplskim znajduje się również wiele zakładów górnictwa
podziemnego prowadzących wydobycie: soli, węgla, rud cynku i ołowiu. Na terenie tych
zakładów i obszarach do nich przyległych oraz na terenach pogórniczych mogą powstawać
zapadliska grożące lokalnymi tąpnieciami i osuwaniem się gruntu.
14. Zagrożenie epidemią i epizoocją.
Obecna sytuacja epidemiologiczna województwa małopolskiego w zakresie chorób
zakaźnych jest stabilna. Zagrożenie epidemiczne dla mieszkańców województwa stanowić
mogą:
-
-
masowe zatrucia i zakażenia pokarmowe - masowe zatrucia i zakażenia pokarmowe mogą
być wywołane przez czynniki bakteryjne, wirusowe, toksyny bakteryjne, roślinne
i zwierzęce oraz czynniki chemiczne; zbiorowe zachorowania na wirusowe zapalenie
wątroby typu A, dur brzuszny, paradur, czerwonkę mogą wystąpić zwłaszcza na terenach
objętych powodzią,
epidemia grypy i schorzeń grypopodobnych - grypa i schorzenia grypopodobne w okresie
epidemicznego nasilenia stanowią problem zdrowotny i ekonomiczny - w związku
ze znaczną ilością zachorowań i występowaniem powikłań ze strony układów
oddechowego i krążenia oraz zgonów zwłaszcza u osób starszych,
17
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
-
-
-
choroby zakaźne wysoce zaraźliwe przywleczone z różnych rejonów świata - w związku
z dużym międzynarodowym ruchem turystycznym istnieje realna możliwość przywleczenia
na teren województwa, a zwłaszcza do Krakowa groźnych chorób zakaźnych dotychczas
nie występujących, w tym chorób wysoce zaraźliwych i przebiegających z wysoką
śmiertelnością (gorączki krwotoczne wysoce zaraźliwe, zakażenia meningokokowe, SARS,
cholera, dżuma),
bioterroryzm i inne działania przestępcze oraz działania osób psychicznie chorych
- zagrożenie bioterroryzmem i zagrożenia spowodowane działaniami przestępczymi
oraz przez osoby psychicznie chore z użyciem biologicznych i chemicznych czynników
chorobotwórczych są możliwe aczkolwiek mało prawdopodobne; najbardziej zagrożone
są duże skupiska ludzi,
choroby odzwierzęce - zagrożenie stanowić mogą zaraźliwe choroby odzwierzęce
zarówno rodzime jak i przywleczone np. gorączka Q, grypa H5N1, pryszczyca, gąbczasta
encefalopatia bydła.
Pojawienie się zagrożenia epidemicznego jest uzależnione od ogólnej sytuacji
epidemiologicznej województwa. Może być związane ze zwiększoną częstotliwością
wyjazdów ludności do krajów, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone, a także
z migracją ludności z terenów objętych epidemią. Zagrożenie to może wystąpić także wskutek
powszechnej obecnie wymiany handlowej zwłaszcza żywności. Duże zagrożenie epidemiczne
mogą wywołać następujące zdarzenia:
- zanieczyszczenie (skażenie) ujęć wody, awarie techniczne magistrali wodociągów
lub zbiorników wodnych dla dużych aglomeracji miejskich na okres dłuższy niż 12
godzin bez możliwości wcześniejszego powiadomienia ludzi,
- zaprzestanie funkcjonowania wysypisk odpadów komunalnych dla dużych aglomeracji
miejskich, długotrwały przestój spalarni odpadów sanitarnych (powyżej 7 dni).
Na obszarze województwa małopolskiego wymienione zagrożenia epidemiczne
dotyczą
w szczególności dużych skupisk ludzi w całej aglomeracji krakowskiej, Tarnowie, Nowym
Sączu, Oświęcimiu, Bochni, Gorlicach, Chrzanowie, Trzebini, Wadowicach.
Zagrożeniem są choroby zakaźne nawracające w postaci epidemii lub znacznego
zwiększenia liczby zachorowań oraz choroby zakaźne nowo pojawiające się, które dotychczas
nie występowały. Choroby nawracające, występujące często w postaci epidemii to:
-
-
grypa - stanowiąca ogromny problem zdrowotny i ekonomiczny na skutek dużej liczby
zachorowań, powikłań i zgonów. Epidemie grypy notuje się co 2 lata. Poważne
zakłócenia może spowodować już 2% zachorowalności ludności. Ze względu
na wystąpienie na obszarach europejskich Rosji tzw. ptasiej grypy, zwiększyła
się możliwość zawleczenia wirusa tej choroby przez dzikie ptactwo migrujące również
na teren Polski (w przypadku zakażenia bardzo groźnej dla ludzi ze względu na dużą,
około 50 % śmiertelność),
błonica - źródło zachorowań stanowi olbrzymia epidemia w 1990 r. na terenie Rosji
i Ukrainy; stąd dochodzi do zawleczeń choroby do innych krajów europejskich i Polski,
gruźlica - zagrożenie długofalowe stanowiące główną przyczynę zgonów u dorosłych,
18
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
-
cholera - może występować w Polsce jako zachorowanie importowane z terenów
nadbrzeżnych morza Kaspijskiego i Czarnego; już jeden przypadek stanowi poważne
zagrożenie, które może spowodować wyłącznie znacznej części ludności z normalnego
życia.
Poważnym zagrożeniem może być zawleczenie lub rozprzestrzenienie się na terenie
województwa chorób wysoce zakaźnych, takich jak :
-
choroby układu oddechowego - wywołane przez wirusy, dotyczące w szczególności
dzieci,
zakażenia HIV będące przyczyną AIDS, z dużymi następstwami o charakterze
społecznym i ekonomicznym,
gorączki krwotoczne (np. Ebola) - poziom zagrożenia jak w przypadku cholery,
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu o różnej etiologii,
dżuma - występuje możliwość zachorowania importowanego wymagającego
zastosowania nadzwyczajnych środków w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w międzynarodowych przepisach zdrowotnych: poziom zagrożenia
jak w przypadku cholery.
Do zagrożeń mających wpływ na powstanie epidemii należy zaliczyć epizoocje. Mogą
one wystąpić samoistnie bądź jako wtórne skutki katastrof. Pojawienie się takiego zagrożenia
może być związane z szerzeniem się wścieklizny bądź innych chorób zwierząt
spowodowanych okresowym nasileniem się zachorowań na choroby występujące w naszej
strefie klimatycznej (wąglik, włośnica, salmonella), a także nielegalnym sprowadzaniem
zwierząt oraz paszy spoza granic państwa. Niektóre z zachorowań zwierząt mogą stanowić
poważne zagrożenie dla ludzi. Zakażenie człowieka może wystąpić poprzez kontakt z chorym
zwierzęciem, spożywanie mięsa i jego przetworów. Wydaliny i wydzieliny chorych zwierząt,
jak również zwłoki zwierzęce zakażają wodę, glebę i powietrze. Choroby te powodują
również bardzo duże straty pogłowia zwierząt. Wścieklizna jest chorobą, która wielokrotnie
występowała na całym terytorium województwa małopolskiego. Największe nasilenie tej
bardzo niebezpiecznej choroby stwierdzano w powiatach : tarnowskim, krakowskim,
nowosądeckim i nowotarskim.
Na terenie województwa małopolskiego stwierdzono do tej pory kilkanaście
przypadków wystąpienia BSE – gąbczastej encefalopatii bydła. Choroba ta grozi
wystąpieniem śmiertelnej choroby u człowieka w wyniku spożycia mięsa zwierząt skażonego
prionami.
Epizootyczne zagrożenie zwierząt gospodarskich może wystąpić w rejonach
katastrofalnych zatopień i powodzi oraz ze względu na wzrastającą bezpośrednią
komunikację jak i wymianę towarów z krajami UE i innymi państwami, mogą wystąpić
przypadki przywleczenia na teren województwa takich chorób zakaźnych jak:
- Afrykański pomór świń (ang. African Swine Fever – ASF),
- Klasyczny pomór świń (ang. classical swine fever – CSF),
- Pryszczyca (łac. aphtae epizooticae, ang. foot-and-mouth disease FMD),
19
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
- Wysoce zjadliwa grypa ptaków, ang. Highly pathogenic avian influenza (HPAI),
d. pomór drobiu, ang. Fowl plaque (FP).
- Choroby zakaźne ryb:
Zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN),
Wirusowa krwotoczna posocznica (VHS),
Zakaźna anemia łososia (ISA).
- Rzekomy pomór drobiu, ang. Newcastle disease (ND);
- Choroba pęcherzykowa świń – ch.p.ś. (łac., ang. Morbus Vesicularis Suum, Swine
Vesicular Disease SVD),
- Gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)).
Wystąpienie przypadków tych chorób naraża na ogromne straty finansowe,
spowodowane kosztami bezpośrednimi ich zwalczania, np. ubojem zwierząt, rekompensatami
dla hodowców, ograniczeniem i zmniejszeniem produkcji, ale przede wszystkim kosztami
pośrednimi związanymi z utratą na długi czas zagranicznych rynków zbytu dla zwierząt
i produktów zwierzęcego pochodzenia.
15. Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wysokie ryzyko wystąpienia poważnego zagrożenia bezpieczeństwa i porządku
publicznego wiąże w województwie małopolskim się z bardzo dużym natężeniem ruchu
turystycznego i pielgrzymkowego oraz przedsięwzięciami organizowanymi z różnych okazji,
wymagającymi zaangażowania dużych sił i środków wielu służb zapewniających
bezpieczeństwo uczestnikom. W szczególności związane to jest z organizacją
i zabezpieczeniem dużej ilości oficjalnych wizyt delegacji państwowych.
Poważnym problemem w województwie małopolskim są również bardzo częste
przypadki poważnego zakłócenia porządku publicznego w trakcie protestów, strajków, imprez
masowych, a w szczególności w czasie rozgrywek piłki nożnej, w których uczestniczą
drużyny klubów sportowych Wisły, Cracovii i Hutnika, angażującycych do utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego znacznych sił policyjnych i ratowniczych.
Na obszarze województwa małopolskiego mogą wystąpić zdarzenia, które mogą się
przyczynić do destabilizacji prawidłowego funkcjonowania organów administracji
państwowej i samorządowej, a także mogą stanowić zagrożenie dla normalnego
funkcjonowania poszczególnych grup ludności zamieszkujących tereny ogarnięte
występującym zagrożeniem, ograniczenia ich praw lub naruszyć przyjęte normy prawne. Taki
stan może dotyczyć zdarzeń identyfikowanych jako akt terrorystyczny. Przewiduje
się możliwość napływu do naszego kraju osób powiązanych z międzynarodowymi
organizacjami terrorystycznymi. Możliwe będzie nasilenie negatywnych zjawisk związanych
z pobytem na terenie małopolski uchodźców z krajów tzw. podwyższonego ryzyka. W śród
nich mogą się pojawić osoby należące do zorganizowanych grup przestępczych,
dokonujących aktów terrorystycznych oraz innych ciężkich przestępstw. Właściwe
i natychmiastowe reakcje służb na zdarzenia określane jako akt terrorystyczny w Europie
i na świecie oraz właściwa bieżąca polityka w tym temacie powodują, że w perspektywie
długoterminowej zagrożenie aktem terrorystycznym jest raczej mało prawdopodobne.
20
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
Na terenie województwa małopolskiego mogą wystąpić i występowały następujące
rodzaje terroryzmu:
-
-
terroryzm kryminalny - z tego rodzaju terroryzmem należy się liczyć ze strony środowiska
przestępczego, polega m.in. na podkładaniu ładunków wybuchowych w miejscach
publicznych i podpaleniu budynków, samochodów, itp., głównie w ramach wewnętrznych
porachunków, wymuszenia okupu, szantażu itp.,
terroryzm o charakterze politycznym - tego rodzaju terroryzm związany jest z legalnie
działającymi organizacjami i polega na organizowaniu blokad dróg, węzłów i szlaków
kolejowych, nielegalnych manifestacji i wieców, niszczeniu artykułów spożywczych
na kolejowych i drogowych przejściach granicznych, itp.
Zagrożenia identyfikowane przez Straż Graniczną w województwie małopolskim
na granicy państwa:
-
-
-
-
próby pgpwp w rejonie dawnych przejść granicznych oraz na „zielonej granicy”
dokonywane na kierunku do/z RP przez zorganizowane grupy migrantów azjatyckich
i obywateli byłych republik radzieckich,
podejmowanie prób nielegalnej migracji do krajów UE przez obywateli państw trzecich,
z wykorzystaniem terytorium RP jako kraju tranzytowego,
usiłowanie przekroczenia granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom przy
wykorzystaniu paszportów sfałszowanych, przerobionych, zawierających sfałszowane
odciski stempli kontroli granicznej RP i innych państw, należących do innych osób
lub poprzez ominięcie kontroli granicznej, jak również w ukryciu, w przekraczających
granicę państwową środkach transportu osobowego i towarowego,
nielegalny wywóz obcych środków płatniczych, przywóz/wywóz dzieł sztuki,
przemyt towarów akcyzowych (papierosy, alkohol) zarówno w środkach transportu
osobowego jak i ciężarowego,
przemyt towarów, których obrót jest zabroniony lub wymaga specjalnego zezwolenia
(przemyt broni, amunicji, materiałów wybuchowych, narkotyków, leków
psychotropowych, materiałów promieniotwórczych),
nielegalne posiadanie broni i amunicji przez mieszkańców pogranicza,
wwóz do Polski materiałów toksycznych i niebezpiecznych oraz promieniotwórczych,
na które wymagane jest stosowne zezwolenie,
przemyt samochodów pochodzących z kradzieży,
przemyt do RP różnego rodzaju towarów na podstawie fałszywych dokumentów
lub faktur oryginalnych z zaniżoną wartością celną, wagową lub ilościową,
wwóz do RP towarów z podrobionymi znakami renomowanych firm,
naruszanie porządku publicznego w strefie nadgranicznej,
możliwość dokonania aktu terroru na pokładzie samolotu lub w rejonie obiektów
Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice.
21
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
16. Poziom zagrożeń w miastach i powiatach województwa małopolskiego.
Poziom zagrożenia w poszczególnych miastach i powiatach województwa małopolskiego,
opracowany na podstawie ocen zagrożeń występujących i potencjalnych przekazanych
przez organy terenowej administracji samorządowej, przedstawia załącznik nr 1 tabela nr 5.
II. Statystyczna analiza zagrożeń w 2009 r.
1. Hospitalizacja w stanach powodujących zagrożenie życia w 2009 r.
Informacje na temat hospitalizacji w 2009 r. zawarto w załączniku nr 1 (wg danych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie).
2. Interwencje zespołów ratownictwa medycznego w 2009 r.
Informacje na temat interwencji zespołów ratownictwa medycznego w 2009 r. zawiera
załącznik nr 2 (wg danych Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w Krakowie).
III. Ratownictwo medyczne w województwie małopolskim w 2009 – 2011 r.
1. Zespoły ratownictwa medycznego (ZRM).
Zespół ratownictwa medycznego to jednostka systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), której zadaniem jest rozpoznanie stanu
nagłego zagrożenia zdrowotnego, udzielenie stosownych medycznych czynności
ratunkowych i sprawny, bezpieczny transport poszkodowanego do najbliższego szpitalnego
oddziału ratunkowego.
Zespół ratownictwa medycznego wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu
sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach
przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
Zespoły ratownictwa medycznego, zgodnie z art. 36 ust. 1 ww. ustawy, dzielą się na:
- zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione
do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu
oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
- zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione
do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu
lub ratownik medyczny.
22
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
Zgodnie z art. 63 ww. ustawy dysponenci zespołów ratownictwa medycznego
dostosują skład tych zespołów do wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1 ww. ustawy,
do dnia 31 grudnia 2012 r.
Ponadto, w skład zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w ust. 1,
wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie
posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908, z późn. zm.).
2. Lotnicze pogotowie ratunkowe.
Lotniczy zespół ratownictwa medycznego składa się z co najmniej trzech osób,
w tym co najmniej z: jednego pilota zawodowego, lekarza systemu oraz ratownika
medycznego lub pielęgniarki systemu, zgodnie z art. 37 ustawyz dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).
Lotniczy zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek
transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich
Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz wymogi określone
w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100,
poz. 969, z późn. zm.).
Do zadań lotniczego zespołu ratownictwa medycznego należy wykonywanie
medycznych czynności ratunkowych.
Działalność lotniczych zespołów ratunkowych jest finansowana z budżetu państwa
z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
Informacje dotyczące lotniczego zespołu ratownictwa medycznego zabezpieczającego
teren województwa małopolskiego w 2010 r. określa załącznik nr 1.
3. Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR).
Szpitalny oddział ratunkowy jest to oddział będący komórką organizacyjną szpitala,
w rozumieniu przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, stanowiący jednostkę
systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 1, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej
osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniającą wymagania określone
w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410,z późn. zm.).
Przedmiotem świadczeń kontraktowanych dla SOR jest całodobowe udzielanie
świadczeń w trybie zagrożenia życia i zdrowia, obejmujące procedury diagnostyczno
– terapeutyczne, realizowane wobec ubezpieczonych kierowanych do SOR, stanowiący
zadaniową część działalności SOR, tzn. świadczenia dla pacjentów, których pobyt
23
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
w szpitalnym oddziale ratunkowym zakończył się wypisem ze szpitalnego oddziału
ratunkowego lub zgonem.
Szpitalny oddział ratunkowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15
marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 55, poz.
365), realizuje następujące zadania:
- udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia
w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Wykaz szpitalnych oddziałów ratunkowych, funkcjonujących na terenie województwa
małopolskiego, z którymi Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
w Krakowie podpisał kontrakt na 2011 r. określa załącznik nr 2.
4. Centrum Powiadamiania Ratunkowego/Wojewódzkie Centrum Powiadamiania
Ratunkowego.
Centrum Powiadamiania Ratunkowego/Wojewódzkie Centrum Powiadamiania
Ratunkowego zlokalizowane jest w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie,
ul. Basztowa 22, jako jednostka organizacyjna Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.
Obszar działania Centrum obejmuje teren Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego.
Do podstawowych zadań CPR należy:
1) przyjmowanie połączeń telefonicznych z obszaru Miasta Krakowa i powiatu
krakowskiego z numerów alarmowych 112, 998 i docelowo 999, 997 w tym eliminowanie
połączeń fałszywych;
2) identyfikowanie zgłaszającego, lokalizowanie miejsca zgłoszenia oraz identyfikowanie
kategorii i miejsca zdarzenia;
3) przyjmowanie zgłoszeń w językach obcych;
4) przesyłanie informacji o zdarzeniu do służb w formacie umożliwiającym ich odbiór przez
dyspozytorów służb zarządzających siłami i środkami ratowniczymi oraz identyfikacja
potwierdzeń przyjęcia informacji przez odpowiedniego dyspozytora służby.
Aplikacja Operatorska Systemu teleinformatycznego CPR posiada zintegrowany
system mapowy, system wsparcia dla języków obcych a także umożliwia automatyczną
identyfikację numeru zgłaszającego (wraz z numerami zastrzeżonymi i aparatami bez kart
SIM).
W chwili odbioru zgłoszenia przez operatora numeru alarmowego, system automatycznie
wyświetla numer telefonu abonenta, oraz lokalizuje miejsce pobytu zgłaszającego.
Po określeniu zasadności zgłoszenia, operator pozyskuje niezbędne informacje
na temat osoby zgłaszającej, miejsca i opisu zdarzenia oraz wypełnia formularz zgłoszeniowy
tzw. formatkę. Następnie dokonuje klasyfikacji zdarzenia z punktu widzenia jego charakteru
poprzez wybór z listy odpowiedniej służby ratunkowej (KPR, KM PSP, KM Policji),
odpowiedzialnej za realizację zdarzenia.
24
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
Jeżeli operator stwierdza, że wzywającemu potrzebna jest pomoc medyczna,
po uzyskaniu informacji o miejscu zdarzenia, typie zdarzenia, nazwisku i numerze
tel. wzywającego przekazuje rozmowę do KPR wraz z pakietem danych za pomocą łącza
teleinformatycznego (rozmowa VoIP, oraz dane XML). Po odebraniu rozmowy
przez dyspozytora KPR, na jego ekranie wyświetlają się dane zebrane przez operatora 112,
a następnie dyspozytor medyczny przeprowadza wywiad medyczny i podejmuje decyzję
co do zasadności zgłoszenia.
Numer alarmowy 999 kierowany jest bezpośrednio do Centrum Dyspozytorskiego
KPR zlokalizowanego w Krakowie przy ulicy Łazarza 14 i jest dystrybuowany przez centralę
telefoniczną KPR na aparaty telefoniczne dyspozytorów medycznych odbierających
zgłoszenia alarmowe. Zgłoszenia są wrzucane do jednej wspólnej kolejki dystrybuowanej
na wszystkie aparaty, dyspozytorzy podejmują rozmowy w kolejności ich napływania
do KPR. W czasie przyjmowania zgłoszenia dyspozytorzy wprowadzają dane do systemu
informatycznego klasy SWD, firmy WASKO, który wspomaga proces dalszej realizacji
zgłoszeń. System informatyczny zapewnia również przekazywanie zgłoszeń do miejsc
stacjonowania oraz do ZRM.
Opis struktury łączności alarmowej w województwie małopolskim – połączenia
z numerów 112, 999 oraz struktury systemów teleinformatycznych wykorzystywanych
przez dysponentów ZRM przedstawiają załączniki 2a i 2b.
5. Jednostki współpracujące z systemem PRM.
5.1 Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz grupy specjalistyczne
Na terenie województwa małopolskiego funkcjonują następujące jednostki
organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej:
1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
2. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wraz z Jednostką
Ratowniczo – Gaśniczą,
3. 3 Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej,
4. 16 Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w ramach których funkcjonuje
ogółem 32 Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze, na bazie trzynastu z nich utworzono
specjalistyczne grupy ratownicze tj.:
- 4 specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno – ekologicznego,
- 2 specjalistyczne grupy wysokościowe,
- 3 specjalistyczne grupy wodno-nurkowe,
- 1 specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza,
- 1 zastęp specjalizujący się w działaniach powodziowych,
- 1 zastęp ratownictwa technicznego i drogowego,
- 1 zastęp ratowniczy do usuwania skutków katastrof budowlanych.
Informacje dotyczące jednostek PSP rozmieszczonych na terenie województwa
małopolskiego w 2009 r. określa załącznik nr 3.
Na terenie województwa małopolskiego funkcjonują również jednostki ochotniczych straży
włączonych do KSRG w 2009 r., które określa załącznik nr 4.
25
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
5.2 Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Grupa Podhalańska GOPR
Centrum Koordynacji Ratownictwa Górskiego
Stacja Centralna Grupy Podhalańskiej GOPR
34-700 Rabka-Zdrój al. 1000 Lecia 1
tel. alarm. 985
nr ratunkowy w górach 601 100 300
tel. (0 18) 26 76 880; tel. / fax. (0 18) 26 76 458
www. gopr-podhale.pl
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Obszar Działania Grupy:
Od południowo – wschodnich stoków Babiej Góry, Orawę, Pasmo Polic, Część Beskidu
Żywieckiego Beskid Wyspowy, Gorce, część Beskidu Sądeckiego, aż po całe Pieniny:
powierzchnia: 4.200 km2
szlaki turystyczne: 1.500 km
Obejmuje powiaty w podziale na gminy:
Powiat Nowotarski
Gminy miejskie: Nowy Targ, Szczawnica,
Gminy miejsko – wiejskie: Rabka-Zdrój,
Gminy wiejskie: Czarny Dunajec, Czorsztyn Jabłonka, Krościenko n/Dunajcem, Lipnica
Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica, Dolna Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary,
Miasta: Nowy Targ, Szczawnica, Rabka – Zdrój.
Powiat Limanowski
Gminy miejskie: Limanowa, Mszana Dolna,
Gminy wiejskie: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana
Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark,
Miasta: Limanowa, Mszana Dolna.
Powiat Myślenicki
Gminy miejsko – wiejskie: Dobczyce, Myślenice, Sułkowice,
Gminy wiejskie: Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia, Wiśniowa,
Miasta: Dobczyce, Myślenice, Sułkowice.
Powiat Suski
Gminy miejskie: Jordanów,
Gminy wiejskie: Bystra-Sidzina, Jordanów.
Powiat Bocheński
Gminy miejskie: Bochnia,
Gminy miejsko – wiejskie: Nowy Wiśnicz ,
26
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
Gminy wiejskie: Bochnia, Drwina, Lipnica Murowana, Łapanów, Rzezawa, Trzciana,
Żegocina,
Miasta: Bochnia, Nowy Wiśnicz.
Powiat Nowosądecki
Gminy wiejskie: Chełmiec, Łącko, Łososina Dolna.
Powiat Brzeski
Gminy wiejskie: Iwkowa, Gnojnik.
Sekcje Operacyjne:
Rabka – Orawa; Niedźwiedź; Limanowa; Kamienica; Ochotnica; Szczawnica; Krościenko;
Nowy Targ.
Stacje Ratunkowe- całoroczne:
Turbacz (schr.), Limanowa, Szczawnica, Długa Polana, Kamienica, Krościenko, Niedźwiedź
Ochotnica, Bereśnik (schr.), Maciejowa (schr.), Hala Krupowa (schr.), Kamionna (schr.),
Durbaszka (schr.).
Stacje Ratunkowe - sezonowe:
Zaryte, Maciejowa, Spytkowice, Śnieżnica, Tobołów, Kamionna, Szczawa, Lubomierz,
Jaworki, Palenica, Kluszkowce, Niedzica, Klikuszowa.
Posiadane zasoby sprzętowe – zgodnie z załącznikiem nr 16.
Jednostki Pogotowia, z którymi nawiązana została współpraca to:
Pogotowie Ratunkowe w Limanowej, Myślenicach oraz Nowym Targu, z którymi zostało
podpisane Porozumienie w 2000 r.
Zakres współpracy z Pogotowiem Ratunkowym:
Współpraca opiera się na Porozumieniu w sprawie realizacji zadań całodobowej służby
dyżurnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego z dnia 26.04.2000 r.
System działania łączności telefonicznej, radiowej i GPS na całym obszarze działania
Grupy Podhalańskiej funkcjonuje poprzez nowoczesne Centrum Koordynacji Ratownictwa
Górskiego w Rabce – Zdroju przez 24 h.
Grupa od wielu lat współpracuje z Pogotowiem Ratunkowym, mimo że nie należy
to do podstawowej działalności ratownictwa górskiego.
W związku z ukształtowaniem terenu współpraca Grupy Podhalańskiej GOPR
z Pogotowiem Ratunkowym jest bardzo ścisła przez cały rok, a zwłaszcza zimą. Ratownicy
Grupy Podhalańskiej GOPR posiadają uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy uzyskując tytuł ratownika po ukończonym kursie w Centrum Szkoleń Medycznych
GOPR.
W obrębie działania Grupy Podhalańskiej znajdują się trudno dostępne przysiółki
i osady górskie zamieszkałe przez miejscową ludność, do której w razie potrzeby udzielenia
pomocy w sprzyjających warunkach można dotrzeć tylko pojazdem terenowym, a bywa,
że można tam dojść tylko pieszo. Ratownicy są zawsze gotowi do wyjazdu w teren
na wezwanie dyspozytora Pogotowia Ratunkowego.
27
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
Oprócz współpracy z Pogotowiem Ratunkowym Grupa Podhalańska GOPR ściśle
współpracuje ze Strażą Pożarną,z którą podpisała stosowne umowy o współpracy, oraz Strażą
Graniczną i Policją.
Informacje dotyczące Grupy Podhalańskiej GOPR w 2009 r. określa załącznik nr 5.
Grupa Krynicka GOPR
Obszar działania
Grupa Krynicka jest jedną z siedmiu Grup Regionalnych GOPR działających w Polsce,
obejmuje swoją działalnością ratowniczą rozległy teren Beskidu Sądeckiego i Niskiego
od Krempnej k/Żmigrodu po Przehybę
nad Szczawnicą i jest to 2011 km² na długości około 150 km głównego szlaku
beskidzkiego.
Posiadane zasoby sprzętowe
Środki transportu:
a) samochody terenowe 3 szt. w tym:
- UAZ 452 /blaszak/ r. produkcji 1992
- Land Rover – rok produkcji 1997
- Land Rover – rok produkcji 1999
b) samochód osobowy SKODA OCTAVIA COMBI 4x4 rok produkcji 2002
c) czterokołowce Honda TRX Foreman 400 rok produkcji 1998 + 2 przyczepy
do transportu poszkodowanych
d) skutery śnieżne 5 szt. w tym :
- 2 szt Bearcat – rok produkcji 2004, 2005
- 2 szt. AlPINE III – rok produkcji 1996, 2000
- 1 szt. ARCTICAT – rok produkcji 2006
Radiołączność:
Grupa Krynicka posiada system łączności radiowej w paśmie 80 MHz oparty na sprzęcie
firmy MOTOROLA, który poprzez sieć stacji retransmisyjnych zapewnia łączność
28
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
na całym terenia działania Grupy. Posiadany sprzęt
z uwagi na pasmo radiowe 80 MHz, w którym pracuje jest niekompatybilny z systemem
łączność Pogotowia Ratunkowego pracującego w paśmie 160 Mhz.
Na wyposażeniu Stacji Centralnej Grupy Krynickiej znajduje się specjalistyczny sprzęt
do transportu poszkodowanych:
- nosze francuskie – 2 szt. (do ratownictwa jaskiniowego i wysokościowego)
- wózek alpejski – 2 szt. (transport letni w terenie)
- deska kanadyjska – 5 szt. (transport zimowy)
- akia – 4 szt. (transport zimowy)
- pulki – 1 szt. (transport zimowy – możliwość holowania za skuterem śnieżnym)
sprzęt medyczny:
- zestaw tlenowy – 2 szt.
- aparaty Ambu – 2 szt.
- deska ortopedyczna – 3 szt.
- deska ortopedyczna z funkcją noszy podbierakowych – 1 szt.
- nosze podbierakowe – 1 szt.
- materac vacum – 2 szt.
- apteczki plecakowe – 20 szt. (wyposażone)
(wg wytycznych Podkomisji Lekarskiej Komisji Szkolenia GOPR) w środki medyczne
niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej do użycia przez ratowników
GOPR
- defibrylator półautomatyczny (AED) – 1 szt.
Współpraca Grupy Krynickiej GOPR z Pogotowiem Ratunkowym.
Współdziałanie GOPR i Pogotowia Ratunkowego występuje w większości przypadków
wymagających transportu poszkodowanego w typowych warunkach. Poszkodowani
ewakuowani z miejsca wypadku przez ratowników GOPR specjalistycznymi środkami
transportu, przekazywani są załogom karetek pogotowia w miejscu, do którego możliwy jest
dojazd karetek. Pogotowie zawiadamiane jest przez ratownika dyżurnego Stacji Centralnej
w Krynicy drogą telefoniczną w oparciu o zgłoszenie otrzymane drogą łączności radiowej
od ratowników udzielających pomocyw terenie. Wezwanie karetki następuje z tej stacji
Pogotowia Ratunkowego, na której obszarze działania ma miejsce wypadek i w przypadku
Grupy Krynickiej może to być:
- Stacja Pogotowia w Nowym Sączu (stacje ratunkowe w Nowym Sączu, Krynicy
– Zdroju, Piwnicznej – Zdroju),
- Stacja Pogotowia w Gorlicach,
- Stacja Pogotowia w Jaśle.
W sytuacji powiadomienia o ciężkim urazie lub ciężkim zachorowaniu w górach
przypadek jest konsultowany z dyżurnym lekarzem Pogotowia Ratunkowego. Najczęściej
lekarz dyżurny pogotowia udaje się do poszkodowanego środkami transportu GOPR.
\Bardzo często zdarzają się również inne formy współpracy polegające na udzielaniu pomocy
przez Grupę Krynicką GOPR jednostkom Pogotowia Ratunkowego. W praktyce,
w przypadkach, w których karetka pogotowia nie może dotrzeć do miejsca wezwania
z powodu trudnych warunków terenowych czy też atmosferycznych, dyspozytor pogotowia
29
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
wzywa telefonicznie GOPR i następuje transport załogi pogotowia na miejsce zdarzenia
samochodami GOPR lub poszkodowanego do miejsca, w którym można udzielić mu pomocy.
Wszystkie wspólne wieloletnie działania nie są umocowane umowami pomiędzy
pogotowiem, a GOPR. Wynikająz doraźnej potrzeby niesienia pomocy, okoliczności,
w jakich występują i możliwości technicznych obydwu podmiotów.
Grupa Krynicka współpracuje również z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Krakowie
w przypadkach wymagających szybkiego lotniczego transportu sanitarnego na zasadach
określonych przez LPR. Możliwe jest także użycie śmigłowca Tatrzańskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem.
5.3 Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest stowarzyszeniem, którego
podstawowym zadaniem jest niesienie pomocy w Tatrach. Zadanie to jest zlecane
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na odrębnych zasadach. TOPR
jest organizacją współpracującą z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego na
mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410z późn. zm.).
TOPR dysponuje śmigłowcem ratowniczym Sokół W3 – A z załogą ratowniczo –
medyczną i sprzętem, spełniającymi wymogi określone w ww. ustawie.
Informacje dotyczące TOPR w 2009 r. określa załącznik nr 6.
5.4 Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie jest w posiadaniu i użytkowaniu jednej
karetki na podwoziu MERCEDESA 310K z podstawowym wyposażeniem medycznym,
obsługiwanej przez zespół medyczny, w skład którego wchodzi pielęgniarka oraz kierowca.
Karetka ta stanowi wyposażenie Oddziałów Prewencji Policji w Krakowie (OPP
w Krakowie), ul. Łokietka 205, 31-263 Kraków i jest wykorzystywana przy działaniach OPP
oraz SPAP.
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie nie ma wypracowanych procedur
współpracy, kompetencji i trybu podejmowania działań oraz obiegu i wymiany informacji
dotyczących współdziałania wymienionego zespołu medycznego Oddziału Prewencji Policji
w Krakowie z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
5.5 Wojewódzki Sztab Wojskowy
Wyposażenie wojskowej
załącznik nr 7.
straży pożarnej
30
Jednostki
Wojskowej Nr 4495 określa
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
5.6 Małopolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Małopolskie WOPR jest stowarzyszeniem jednostek WOPR z terenu Małopolski
posiadających osobowość prawną i wchodzących w jego skład jako członkowie rzeczywiści.
W skład Małopolskiego WOPR wchodzą następujące jednostki terenowe:
1.
2.
3.
4.
Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 30-105 Kraków, ul. Dojazdowa 4
Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 8
Podhalańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 34-400 Nowy Targ, Rynek 12
Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska
21
5. Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 38-312 Ropa Stanica Klimkówka
6. Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chrzanowie 32-500 Chrzanów,
ul. Orkana 21a / 7
MWOPR poprzez swych członków rzeczywistych może realizować zadania
w zakresie pierwszej pomocy przed medycznej w każdej sytuacji kryzysowej,
a w szczególności w chwili wystąpienia zagrożenia powodziowegolub powodzi. Zadania
te realizowane są przez ratowników WOPR posiadających umiejętności:
- z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej obejmującej pomoc poszkodowanemu
w przypadku wszelkich urazów (złamania ,oparzenia , urazy wewnętrzne , krwotoki
itp.);
- z zakresu pierwszej pomocy osobom tonącym;
- posługiwania się sprzętem ratowniczym medycznym, specjalistycznym ratownictwa
wodnego, (łodzie wiosłowe, motorowe).
Ze względu na centralne położenie oraz posiadane środki (samochody, łodzie oraz
specjalistyczny sprzęt ratowniczy). Grupa Interwencyjna MWOPR składa się z 10 członków
Kr WOPR.
Corocznie członkowie grupy odbywają szkolenia wewnętrzne WOPR oraz szkolenia
organizowanie przez Urząd Województwa Małopolskiego i Urząd Miasta Krakowa.
MWOPR uczestniczyło w ćwiczeniach powodziowych organizowanych przez UWM
na styku województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego w zlewni rzeki Dunajca do rzeki
Wisły.
Zadaniem koordynatora MWOPR jest stałe planowanie i prowadzenie szkoleń
ratowników grupy, koordynowanie działań z jednostkami wojewódzkimi i terenowymi
WOPR.
Ponadto, w części jednostek zrzeszonych w MWOPR istnieją grupy interwencyjne.
Członkowie w/w grup posiadają wiedzę w zakresie kryzysowego ratownictwa ogólnego
i specjalistycznego powodziowego. Każdy z członków grupy interwencyjnej posiada
indywidualny sprzęt ochrony osobistej (kamizelki ratownicze górskie, kaski, pianki
neoprenowe, rzutki).
31
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
Dane adresowe: Małopolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 30-105
Kraków ul. Dojazdowa 4, nr tel. 12 421-24-64 /wew. 15/, nr fax. 12 421 24 64, adres e-mail:
mał[email protected] wopr. krakow.pl
Zestawienie liczby członków oraz ilości sprzętu w jednostkach terenowych
Małopolskiego WOPR przedstawia załącznik nr 8.
5.7 Karpacki Oddział Straży Granicznej
Liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika – 25 ( 5 – PSG
Kraków Balice, 20 – Komenda Oddziału Nowy Sącz –na 1 zmianie). Liczba lekarzy
specjalistów – 1 (Nowy Sącz – na 1 zmianie).
Sprzęt ratownictwa medycznego jakim dysponuje KOSG:
- pojazd sanitarny z wyposażeniem zgodnym ze standardem karetki podstawowej
– norma PN EN 1789 /Nowy Sącz/,
- zestaw PSP R2 (do śmigłowca) – 1 szt. /Nowy Sącz/,
- zestaw do tlenoterapii – 4 szt. /Nowy Sącz/,
- defibrylator AED – 1 szt. /Nowy Sącz/,
- „Ambu” – 4 szt. /Nowy Sącz/,
- plecak ratowniczy (modyfikacja PSP R1) – 2 szt. /Nowy Sącz/,
- torba pierwszej pomocy – 14 szt. /4 szt. – Nowy Sącz, 10 szt. po jednej na Placówce
SG/.
Karpacki Oddział Straży Granicznej nie posiada dokumentacji w zakresie zasad
współpracy z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
5.8 Fundacja R2
Celem Fundacji R2 jest ratownictwo i ochrona ludności, pomoc ofiarom katastrof,
klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe wspomagając systemu ratownictwa
medycznego na terenie miasta Krakowa poprzez: „aktywne ratownictwo”, czyli ratowników
dyżurujących na motocyklach ratunkowych i rowerach, dotarcie ratownika z defibrylatorem w
maksymalnie krótkim okresie czasu od wystąpienia zdarzenia np. utraty przytomności,
działania edukacyjne mające na celu promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy,
utworzenie ośrodka szkolenia dla ratowników motocyklistów.
Ponadto, Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie i prowadzenie służby ratowniczej,
- zrzeszanie ratowników
- szkolenie ratowników,
- wykonywanie działalności ratowniczej,
- tworzenie i utrzymanie stacji ratunkowych,
32
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych
i awarii technicznych,
- doskonalenie i rozwijanie ratownictwa medycznego,
- zapewnianie odpowiednich warunków do pełnienia służby ratowniczej,
- współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
-
W skład Fundacji R2 wchodzi 28 ratowników posiadających ważne zaświadczenie
o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu
ratownika oraz 2 lekarzy systemu (specjalista z zakresu pediatrii oraz specjalista z zakresu
neurochirurgii, neurotraumatologii i chirurgii).
Sprzęt jakim dysponuje Fundacja R2:
- motocykl BMW RT 1200 Ambulans – 2 szt.,
- rower Ambulans – 4 szt.,
- automatyczny defibrylator zewnętrzny AED – 4 szt.,
- samochód Mitsubishi L200,
- przenośny plecak wyposażony w sprzęt ratunkowy wg standardu „R1”
- zestawy do udzielania doraźnej pomocy medycznej – 6 szt.
Fundacja R 2 może współpracować poprzez:
1. Dysponowanie zespołami motocyklowymi w celu szybkiego dotarcia do poszkodowanych
bez względu na odległość i natężenie ruchu miejskiego.
2. Transport krwi oraz narządów do transplantacji w dowolne miejsce.
3. Wykorzystanie motocykli jako zespoły pilotujące inne pojazdy 4-kołowe do miejsc
docelowych np. SOR, torowanie przejazdu w ruchu ulicznym oraz ułatwianie przejazdu
przez skrzyżowania.
4. Dysponowanie zespołami rowerowymi w określonym rejonie działania w celu szybkiego
dotarcia do poszkodowanego.
5. Dysponowanie zespołami/patrolami pieszymi. 1 zespół z plecakiem „R1”, pozostałe
z doraźnymi zestawami ratunkowymi.
Koordynator kryzysowy Fundacji R2 (dyżurujący pod nr alarmowym: 607 483 999)
w przypadku sytuacji kryzysowej lub kodu alarmowego jest w stanie zebrać wolontariuszy
wraz z sprzętem i pojazdami do 3 godz. od ogłoszenia alarmu.
6. Zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ) w 2010 r.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązany jest do podejmowania działań
służących zdrowiu, znajdujących się w zakresie jego zadań. Liczba świadczeniobiorców
objętych opieką jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy
nie powinna przekroczyć 2 750 osób. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela
świadczeń od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia realizowane są w formie porad ambulatoryjnych
w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami
33
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
medycznymi poprzez porady udzielane w domu pacjenta. Dni i godziny przyjęć w czasie
przeznaczonym na realizację porad udzielanych w warunkach domowych, określa
harmonogram pracy lekarza.
Nocna i świąteczna opieka lekarska
Świadczeniami nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w POZ są świadczenia
realizowane przez lekarzy od poniedziałku do piątku w godz. od 18.0 do 8.00 dnia
następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 dnia
danego do godz. 8.00 dnia następnego. Udzielane są w warunkach ambulatoryjnych
lub w domu świadczeniobiorcy, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia
stanu zdrowia świadczeniobiorcy. Świadczenia te nie mają zastosowania w przypadkach
stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji: utraty przytomności,
upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości,
urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem
elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. W przypadku konieczności
wezwania zespołu ratownictwa medycznego, lekarz pozostaje w miejscu udzielania
świadczenia do czasu przyjazdu zespołu. Interwencja zespołu rozliczana jest w ramach
odrębnej umowy zawartej przez Oddział Funduszu ze świadczeniodawcą realizującym
świadczenia w tym zakresie.
Osoby udzielające świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej,
zgodnie z posiadanymi kompetencjami, zobowiązane są do:
 udzielania świadczeniobiorcy niezbędnej pomocy lekarskiej;
 zapewnienia świadczeniobiorcy ciągłości leczenia, w przypadkach wymagających
dalszego postępowania poprzez wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces
przywracania zdrowia może być kontynuowany;
 orzekania i opiniowania o stanie zdrowia w uzasadnionych przypadkach;
 realizacji zleceń lekarskich niezbędnych ze względu na kontynuację procesu
leczenia.
Wykaz przychodni pomocy doraźnej realizujących świadczenia z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2010 r.
przedstawia załącznik nr 9.
7. Wykaz jednostek organizacyjnych wyspecjalizowanych w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego z terenu
województwa małopolskiego w 2009 r.
Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
Zabezpieczenie podstawowe – wszystkie szpitale posiadające szpitalny oddział ratunkowy.
Zadaniem tych jednostek będzie zabezpieczenie podstawowych działań ratowniczych
w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu na terenie województwa małopolskiego
oraz dodatkowo szpitale:
- Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii
34
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
- SP ZOZ Szpital im. J. Dietla w Krynicy
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
33-380 Krynica, ul. Kraszewskiego 142
Zabezpieczenie specjalistyczne – jednostka posiadająca oddziały specjalistyczne. Zadaniem
tej
jednostki
będzie
zabezpieczenie
na
terenie
województwa
świadczeń
wysokospecjalistycznych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
- Krakowskie Centrum Rahabilitacji
Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji
30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22
- Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem
Katedra Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum UJ
34-500 Zakopane, ul. O. Balzera 15
- SP ZOZ 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie
Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
- SP ZOZ Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie
Oddział Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej
31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Oddział Urazów Wielonarządowych Ortopedii i Neuroortopedii
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
- Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
Oddział Ortopedyczno – Urazowy
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
- Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Oddział Urazowo – Ortopedyczny
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
- Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych
31-501 Kraków, ul. Kopernika 21
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. G. Narutowicza
Oddział Urazowo – Ortopedyczny
31-119 Kraków, ul Prądnicka 35/37
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
- ZOZ Szpital Powiatowy w Zakopanem
Oddział Urazowo – Ortopedyczny
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
Zabezpieczenie wielospecjalistyczne dla leczenia następstw urazów
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Oddział Ortopedyczno – Urazowy
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
35
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
Neurologia – leczenie udarów
Nie uwzględnia się stopni zabezpieczenia.
- Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii
31-503 Kraków, ul. Botaniczna 3
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im L. Rydygiera w Krakowie
Oddział Neurologiczny
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
- Szpital Specjalistyczny im S. Żeromskiego w Krakowie
Oddział Neurologiczny
31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
- 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie
Oddział Neurologiczny
30-006 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
- Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
Oddział Neurologiczny
31-121 Kraków, ul. Skarbowa 1
- Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
Oddział Neurologiczny
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
- Podhalański Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II w Nowym Targu
Oddział Neurologiczny
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
- Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Oddział Neurologiczny
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 3
- ZZOZ im. M. Kolbego w Oświęcimiu
Oddział Neurologiczny
32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
- Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Oddział Neurologiczny
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16
- ZOZ w Suchej Beskidzkiej
Oddział Neurologiczny
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
Neurologia dziecięca
-
-
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Klinika Neurologii Dziecięcej
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
36
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
W innych miastach system mogą wspomagać oddziały dziecięce szpitali rejonowych,
w których hospitalizowane są dzieci z ostrymi zaburzeniami i chorobami układu nerwowego.
Neurochirurgia
-
-
-
-
-
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniczny Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii
31-503 Kraków, ul. Botaniczna 3
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Oddział Neurochirurgii
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II w Nowym Targu
Oddział Neurochirurgii
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie
Oddział Neurochirurgii
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Oddział i Klinika Neurochirurgii Dziecięcej
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
Chirurgia Dziecięca
Możliwość zabezpieczenia podstawowego w urazach w grupie dzieci i młodzieży
posiadają wszystkie szpitale przyjmujące pacjentów do 18 roku życia, w których działają
szpitalne oddziały ratunkowe. Zadaniem tych jednostek jest zabezpieczenie podstawowych
działań ratowniczych.
-
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16
ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1
SP ZOZ Szpital im. J. Dietla w Krynicy
33-380 Krynica, ul. Kraszewskiego 142
NZOZ „Nowy Szpital” w Olkuszu
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 12
ZZOZ w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
SP ZOZ w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 2
Szpital Powiatowy im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
ZOZ w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
37
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
-
Szpital św. Anny w Miechowie
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3
Oddziały specjalistyczne
- Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Oddział Chirurgii Dziecięcej
31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
- Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Oddział Chirurgii Dziecięcej
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
- Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Oddział Chirurgii Dziecięcej
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 3
- Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
Oddział Chirurgii Dziecięcej
38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21
- ZZOZ w Oświęcimiu
Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana
Oddział Chirurgii Dziecięcej
32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
Zabezpieczenie wielospecjalistyczne dla leczenia następstw urazów u dzieci i młodzieży
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Klinika Chirurgii Dziecięcej, Klinika Kardiochirurgii, Oddział Neurochirurgii,
Oddział Leczenia Oparzeń
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
Inne oddziały specjalistyczne współpracujące z medycyną ratunkową w zakresie
chirurgii
Zabezpieczenie podstawowe – wszystkie szpitale posiadające oddziały chirurgii ogólnej.
Zadaniem tych jednostek będzie leczenie ostrych stanów w chirurgii dorosłych i dzieci.
Zabezpieczenie specjalistyczne – obejmuje jednostkę posiadającą oddziały specjalistyczne,
leczące wybrane jednostki chorobowe lub niektóre specyficzne urazy.
Oddziały chirurgii ogólnej
- Szpital Uniwersytecki w Krakowie
I i II Katedra Chirurgii CM UJ
31-501 Kraków, ul. Kopernika 21 i 41
- Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie
III Katedra Chirurgii Ogólnej
31-119 Kraków, ul. Prądnicka 35/37
38
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
Oddziały Chirurgii Plastycznej (oparzenia, ostra ręka) – nie uwzględnia się stopni
referencyjności
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
30-633 Kraków, ul. Wielicka 265
Oddziały torakochirurgii i kardiochirurgii (izolowane obrażenia klatki piersiowej)
- Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej – Torakochirurgiczny
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
Oddział neurotraumatologii
- Szpital Uniwersytecki w Krakowie
31-501 Kraków, ul. Botaniczna 3
Oddział Kliniczny Kliniki Neurotraumatologii
Leczenie obrażeń kręgosłupa
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Oddział Urazów Wielonarządowych Ortopedii i Neuroortopedii
- Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem
Katedra Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum UJ
34-500 Zakopane, ul. O. Balzera 15
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Oddziały Kliniczne Chirurgii, Neurochirurgii, Oparzeń, Kardiochirurgii
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
Chirurgia naczyniowa
Zabezpieczenie podstawowe – wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe, do których trafiają
pacjenci wymagający zaopatrzenia.
Zabezpieczenie specjalistyczne – jednostka posiadająca specjalistę chirurgii naczyniowej.
Zadaniem tej jednostki będzie zabezpieczenie na terenie województwa świadczeń z zakresu
chirurgii naczyń.
-
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie
30-006 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 3
Szpital Zakonu Bonifratów im. św. J. Grandego
31-061 Kraków, ul. Trynitarska 11
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 8
39
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
Ponadto urazy naczyń może zaopatrywać w ramach urazów wielonarządowych
- II Katedra i Klinika Chirurgii CM UJ
Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
31-501 Kraków, ul. Kopernika 21
Urazy izolowane tętnic mogą być zaopatrywane w następujących oddziałach:
-
-
Szpital Zakonu Bonifratów im. św. J. Grandego
Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii
z Pododdziałem Terapii Wewnątrznaczyniowej
31-061 Kraków, ul. Trynitarska 11
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
Kardiologia
Zabezpieczenie podstawowe – wszystkie szpitale posiadające szpitalny oddział ratunkowy.
Zadaniem tych jednostek będzie zabezpieczenie podstawowych działań ratowniczych w
zakresie kardiologii na terenie województwa małopolskiego.
Zabezpieczenie specjalistyczne – obejmujące jednostkę posiadającą oddziały specjalistyczne.
Zadaniem tej jednostki będzie zabezpieczenie na terenie województwa świadczeń
wysokospecjalistycznych w zakresie kardiologii na terenie województwa małopolskiego.
- NZOZ w Nowym Sączu
Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
- NZOZ w Nowym Targu
Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
- Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
- Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
33-1000 Tarnów, ul. Szpitalna 13
- Szpital Powiatowy im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
Zabezpieczenie wielospecjalistyczne w zakresie kardiologii. Pełna diagnostyka obrazowa,
inwazyjna oraz leczenie ostrych stanów w zakresie klatki piersiowej i naczyń:
- Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
- Szpital Uniwersytecki w Krakowie
I Klinika Kardiologii
31-501 Kraków, ul. Kopernika 36
40
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
Kardiochirurgia
Zabezpieczenie wielospecjalistyczne w zakresie kardiochirurgii dorosłych:
-
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK CM UJ
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
Dodatkowo jako ściśle współpracujący z kardiochirurgią dorosłych:
- Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Kardiologia Interwencyjna
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
Zabezpieczenie wielospecjalistyczne w zakresie kardiochirurgii dziecięcej:
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
Kardiologia dziecięca
Jedynym ośrodkiem wyspecjalizowanym w zakresie kardiologii dziecięcej jest
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Oddział Kardiologii Dziecięcej z zapleczem Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
Pediatria
Zabezpieczenie podstawowe – obejmuje jednostki posiadające szpitalny oddział ratunkowy,
oddział pediatryczny oraz oddział chirurgii dziecięcej. Zadaniem tych jednostek będzie
zabezpieczenie podstawowych działań ratowniczych w zakresie pediatrii na terenie
województwa małopolskiego.
Zabezpieczenie specjalistyczne – obejmuje jednostkę posiadającą oddziały specjalistyczne:
- Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie
31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
Brak chirurgii urazowej dziecięcej, w tym neurochirurgii oraz brak Oddziału
Intensywnej Terapii dla dzieci.
-
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
Brak stanowisk Intensywnej Terapii dla dzieci.
-
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
Brak stanowisk Intensywnej Terapii dla dzieci.
-
Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21
Brak stanowisk Intensywnej Terapii dla dzieci.
41
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
-
-
-
-
Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana ZZOZ w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
Brak stanowisk Intensywnej Terapii dla dzieci.
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16
Brak stanowisk Intensywnej Terapii dla dzieci.
ZOZ w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
Brak stanowisk Intensywnej Terapii dla dzieci.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2
SP ZOZ w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej
32-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
Zabezpieczenie wielospecjalistyczne:
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
Szpital nie posiada warunków do hospitalizacji dzieci zakaźnie chorych.
Toksykologia Kliniczna
-
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
Oddział Kliniczny Toksykologii i Chorób Środowiskowych
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
przyjmuje wszystkich pacjentów od 14 roku życia z terenu miasta Krakowa oraz pacjentów
z terenu województwa małopolskiego po uprzedniej konsultacji telefonicznej i ustaleniu
wskazań do hospitalizacji w Oddziale Toksykologii. Oddział udziela całodobowo
dla całego województwa małopolskiego telefonicznych konsultacji w zakresie toksykologii
oraz wykonuje badania toksykologiczne materiału biologicznego dla pacjentów leczonych
w innych szpitalach.
Ponadto, obszar województwa małopolskiego obsługiwany jest w ww. zakresie
przez szpitale powiatowe przy całodobowej konsultacji z Oddziałem Klinicznym
Toksykologii i Chorób Środowiskowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. L. Rydygiera w Krakowie.
Urologia
-
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
Oddział Urologii
42
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Klinika Urologii
31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 18
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie
Oddział Urologii
31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniczny Kliniki Urologii
31-501 Kraków, ul. Kopernika 36
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie
Oddział Urologii
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 35-37
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie
Kliniczny Oddział Urologii
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Oddział Urologii
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Oddział Urologii
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
Szpital Powiatowy im. L. Rydygiera w Brzesku
Oddział Urologii
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68
Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
Oddział Urologii
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
Oddział Urologii
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
Szpital Powiatowy im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
Okulistyka
Zabezpieczenie podstawowe – wszystkie szpitale posiadające szpitalny oddział ratunkowy.
Zadaniem tych jednostek będzie zabezpieczenie podstawowych działań ratowniczych
w zakresie okulistyki na terenie województwa małopolskiego.
- Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
31-234 Kraków, ul. Dożynkowa 61
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
- Szpital Uniwersytecki w Krakowie
31-501 Kraków, ul. Kopernika 36
- 5 Wojskowy Szpital kliniczny z Polikliniką – SP ZOZ w Krakowie
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
- Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie
43
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
-
31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21
Otolaryngologia
-
-
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
Szpital Uniwersytecki UJ w Krakowie
Klinika Otolaryngologii
31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 2
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 35-37
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie
31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
Choroby zakaźne
-
-
-
-
-
-
-
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny Dorosłych i Dzieci
31-913 Kraków, ul. os. Na Skarpie 66
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Małopolskie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby
i Hepatologii
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Oddział Neuroinfekcji Dziecięcej
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniki Chorób Zakaźnych
31-501 Kraków, ul. Kopernika 36
ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej
Oddział Kliniki Chorób Zakaźnych
44
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
-
-
-
-
-
-
-
-
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny Dzieci
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
ZOZ w Wadowicach
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
SP ZOZ w Proszowicach
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
32-300 Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 / Wielogłowy – Dąbrowa k. Nowego Sącza
SP ZOZ w Myślenicach
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 2
Szpital im. ks. Stanisława Czartoryskiego
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
34-220 Maków Podhalański, al. Kasztanowa 17
NZOZ „Nowy Szpital” w Olkuszu
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 13
Szpital św. Anny w Miechowie
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3
Choroby wewnętrzne
-
SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Krakowska 31
SP ZOZ w Brzesku
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16
Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
38-300, ul. Węgierska 21
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
31-501 Kraków, ul. Kopernika 36
Szpital ZOZ MSWiA w Krakowie
30-053 Kraków, ul. Galla 25
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie
31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 35-37
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
45
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
-
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Szpital Powiatowy w Limanowej
34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 61
Szpital św. Anny w Miechowie
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3
SP ZOZ w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 2
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
NZOZ „Nowy Szpital” w Olkuszu
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 13
Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana ZZOZ w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
ZOZ w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
ZOZ w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
Szpital Powiatowy im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
Transfuzjologia Kliniczna
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) jest jednostką
odpowiedzialną za zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz
udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią na terenie województwa
małopolskiego.
Zaopatrywanie banków krwi wchodzących w strukturę organizacyjną zakładów opieki
zdrowotnej,
w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
w Koncentrat Krwinek Czerwonych (KKCz) i Osocze Świeżo Mrożone (FFP) po karencji
realizowane jest przez:
-
-
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Dział ekspedycji
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
Oddział Terenowy RCKiK w Krakowie
38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21
Oddział Terenowy RCKiK w Krakowie
34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 61
Oddział Terenowy RCKiK w Krakowie
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
Oddział Terenowy RCKiK w Krakowie
46
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
-
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
Oddział Terenowy RCKiK w Krakowie
32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
Oddział Terenowy RCKiK w Krakowie
33-300 Nowy Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 9a
Oddział Terenowy RCKiK w Krakowie
32-700 Bochnia, ul. Krakowska 33
Oddział Terenowy RCKiK w Krakowie
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68
Oddział Terenowy RCKiK w Krakowie
34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
Radiologia – Diagnostyka Obrazowa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Zakład Diagnostyki Obrazowej
31-501 Kraków, ul. Kopernika 36
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Ośrodek Diagnostyczny
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
Zakład Diagnostyki Obrazowej
1-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie
Zakład Diagnostyki Obrazowej
31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
Zakład Diagnostyki Obrazowej
31-121 Kraków, ul. Skarbowa 1
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie
Zakład Diagnostyki Obrazowej
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie
Zakład Diagnostyki Obrazowej
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 35-37
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Zakład Diagnostyki Obrazowej
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni
Zakład Radiologii
32-700 Bochnia, ul. Krakowska 31
SP ZOZ w Brzesku
Zakład Radiologii
32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Zakład Radiologii
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16
47
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej
Zakład Radiologii
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1
Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
Zakład Radiologii
38-300, ul. Węgierska 21
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
Zakład Radiologii
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Zakład Radiologii
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
NZOZ „Nowy Szpital” w Olkuszu
Zakład Radiologii
32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 13
ZOZ w Suchej Beskidzkiej
Zakład Radiologii
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Zakład Radiologii
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
Szpital Powiatowy im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem
Zakład Radiologii
34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2
Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
31-234 Kraków, ul. Dożynkowa 61
Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego SP ZOZ
30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29
Krakowskie Centrum Rehabilitacji
30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22
SP ZOZ w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
ZOZ w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie
31-115 Kraków, ul. Garncarska 11
Szpital ZOZ MSWiA w Krakowie
30-053 Kraków, ul. Galla 25
SP ZOZ w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 2
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu
32-312 Jarowszowiec, ul. Kolejowa 1a
Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana ZZOZ w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
Szpital św. Anny w Miechowie
48
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
-
-
-
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3
Szpital Zakonu Bonifratów im. św. J. Grandego
31-061 Kraków, ul. Trynitarska 11
Centrum Medyczne Ujastek
30-969 Kraków, ul. Ujastek 3
NZOZ Centrum Chirurgiczne Nowa Huta Spółka z o.o.
30-969 Kraków, ul. Ujastek 3
NZOZ Centrum Dializ Fresenius Nephrocare II
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
33-380 Krynica Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
Szpital Powiatowy w Limanowej
34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 61
NZOZ Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego w Szczyrzycu
34-623 Szczyrzyc 107
NZOZ Stacja Dializ HAND-PROD w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21
NZOZ w Nowym Sączu
Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
NZOZ w Nowym Targu
Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Oswalda Balzera 15
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce Zdroju
34-700 Rabka Zdrój, ul. Prof. J. Rudnika 3b
Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego
34-500 Zakopane, ul. Gładkie 1
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
NZOZ Centrum Zdrowia Tuchów
33-170 Tuchów, ul. Szpitalna 1
NZOZ „Szpital Miejski w Rabce Zdroju” Sp. z o.o.
34-700 Rabka – Zdrój, ul. Słoneczna 3
Zdarzenie radiacyjne
-
Centralny Ośrodek Ratownictwa Radiacyjnego
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie
30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
8. Współpraca z innymi województwami.
Sposób współpracy z organami administracji publicznej i jednostkami systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego jest określony w porozumieniach zawartych
49
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a
i Świętokrzyskim stanowi załącznik nr 10.
Wojewodami:
Podkarpackim,
Śląskim
9. Harmonogram prac dostosowywania szpitalnych oddziałów ratunkowych z terenu
województwa małopolskiego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Szczegółowy harmonogram prac dostosowywania szpitalnych oddziałów
ratunkowych z terenu województwa małopolskiego do wymogów rozporządzenia Ministra
Zdrowia, według stanu na 2010 r. stanowi załącznik nr 11.
10. Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
z jednostkami współpracującymi z systemem.
Podstawowym sposobem współpracy jednostek systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego, tj. zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych
jest wzajemne powiadamianie o zaistniałych zdarzeniach i konieczności włączenia
się poszczególnych podmiotów do działań ratowniczych.
Łączność alarmowa w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego
realizowana w zakresie powiadamiania podmiotów ratowniczych o zdarzeniach odbywa
się za pośrednictwem łączności:
- przewodowej, tj. przede wszystkim Telekomunikacji Polskiej S.A.,
- bezprzewodowej za pomocą sieci telefonii komórkowej.
Wykorzystywane numery alarmowe to:
997 - Policja,
998 - Straż Pożarna,
999 - Pogotowie Ratunkowe,
112 - połączenia z telefonów komórkowych lub stacjonarnych obsługiwane
przez Komendę Powiatową /Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Komendę
Powiatową/Miejską Policji lub ZOZ w Olkuszu z możliwością przekierowania rozmowy
do właściwych służb ratowniczych.
W zakresie zadań realizowanych przez jednostki współpracujące z jednostkami
systemu PRM łączność alarmowa organizowana jest na bazie częstotliwości przydzielanych
poszczególnym jednostkom. Łączność ta opiera się głównie na radiotelefonach stacjonarnych
i radiotelefonach przewoźnych, w które wyposażone są jednostki ratownictwa medycznego
oraz także na telefonach komórkowych.
Zasady współpracy zostały określone, w większości powiatów, za pomocą
porozumień, dot. wszelkiego rodzaju zdarzeń kryzysowych, zdarzeń masowych itp.,
które są na bieżąco aktualizowane.
Opis sposobu współpracy jednostek współpracujących z systemem PRM
z jednostkami systemu określa załącznik nr 12.
50
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
IV. Ratownictwo medyczne w województwie małopolskim plany na 2011 r. i lata
następne.
1. Szpitalne Oddziały Ratunkowe.
Wykaz szpitalnych oddziałów ratunkowych w Małopolsce, stanowiący model
docelowy na 2011 r. i lata następne określa załącznik nr 1.
2. Zespoły ratownictwa medycznego.
Liczba i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa
małopolskiego na 2011 r. i lata następne przedstawia załącznik nr 2 a-h.
3. Centrum urazowe.
W 2009 r. wytypowano do roli Centrum Urazowego SP ZOZ Szpital Uniwersytecki
w Krakowie.
SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie w ramach Centrum Urazowego realizuje
świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie:
1.
Specjalności zachowawczych:
- choroby wewnętrzne,
- diabetologia,
- endokrynologia,
- nefrologia z hemodializoterapią i dializoterapią otrzewnową,
- kardiologia z pracownią hemodynamiki,
- choroby zakaźne,
- gastroenterologia,
- AIDS,
- neurologia z oddziałem udarowym,
- angiologia.
2.
Świadczeń zabiegowych:
- chirurgia ogólna,
- chirurgia naczyniowa,
- obrażenia i urazy wielonarządowe,
- chirurgia urazowa,
- neurochirurgia,
- neurotraumatologia,
- laryngologia,
- urologia,
- ginekologia i położnictwo,
51
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
3.
okulistyka,
chirurgia klatki piersiowej,
anestezjologia i intensywna terapia.
Obszaru resuscytacyjno – zabiegowego:
- podtrzymanie i monitorowanie funkcji życiowych,
- prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej,
- prowadzenie resuscytacji okołourazowej,
- wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia
urazów.
4. Wstępnej intensywnej terapii:
- podtrzymanie i monitorowanie funkcji życiowych,
- prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej,
- prowadzenie resuscytacji płynowej,
- wykonywanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów,
- leczenie bólu,
- wstępne leczenie zatruć,
- opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazów,
- udzielanie świadczeń zdrowotny osobom, które znajdują się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowia i życia.
5. Obserwacji:
- monitorowanie podstawowych czynności życiowych, w tym rytmu serca i częstość
oddechu,
- nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi,
- monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny,
- monitorowanie temperatury ciała pacjenta – powierzchniowej i głębokiej,
- stosownie biernej tlenoterapii,
- podawanie leków dożylnie.
6.
W obszarze terapii natychmiastowej wykonywane są drobne zabiegi chirurgiczne u osób
znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz zakładane opatrunki
gipsowe.
7.
Obszar konsultacyjno i diagnostyczno – laboratoryjny SOR zapewnia dostęp
do konsultacji specjalistycznych, udzielanych przez lekarzy oraz wykonanie
przyłóżkowych badań podstawowych w zakresie krytycznych parametrów funkcji
życiowych, w tym także całodobowy dostęp do diagnostyki obrazowej w zakresie badania
ultrasonograficznego i tomografii komputerowej.
8. Szpital Uniwersytecki dysponuje wysokospecjalistycznym zapleczem w zakresie:
- diagnostyki laboratoryjnej,
- diagnostyki obrazowej (radiologii), w tym: tomografii komputerowej, rezonansu
magnetycznego, angiografii, ultrasonografii.
52
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
4. Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego w województwie
małopolskim.
Kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego na terenie
województwa małopolskiego w 2008 i 2009 r., zgodnie z informacją uzyskaną
od dysponentów jednostek sytemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przedstawia
załącznik nr 3.
V. Model docelowy organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
na terenie województwa małopolskiego.
1. Opis modelu docelowego organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
na terenie województwa małopolskiego.
Docelowo na terenie województwa małopolskiego planowane jest utworzenie dwóch
skoncentrowanych dyspozytorni medycznych z łączną liczbą 17 stanowisk dyspozytorskich.
Do zadań dwóch dyspozytorni funkcjonujących na terenie województwa należeć
będzie odbieranie wezwań z numeru alarmowego i kierowanie ZRM na miejsce zdarzenia
w ramach obsługiwanego rejonu operacyjnego.
Dyspozytornie będą przygotowane pod względem technicznym do pełnej współpracy
ze sobą zarówno na bieżąco jak i w przypadku zdarzeń i katastrof o charakterze masowym,
a także każda z nich zastąpi drugą w razie awarii.
Konieczną bazą do działań centralizujących zarządzanie zespołami ratownictwa
medycznego jest posiadanie przez dysponentów systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego w Małopolsce, w których skład wchodzą te zespoły – odpowiedniego sprzętu
i infrastruktury teleinformatycznej oraz specjalistycznego oprogramowania (typu SWD),
pozwalającego na bezpieczne i efektywne zarządzanie działaniami ZRM.
Istotnym jest, aby każdy dysponent posiadał takie – powyżej wspomniane komponenty
systemu - które będą umożliwiały sprawną komunikację i współpracę z wszystkimi ZRM
i dyspozytorniami medycznymi w województwie małopolskim.
Informacje na temat modelu docelowego organizacji systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego na terenie województwa małopolskiego przedstawiono poniżej.
SKONCENTROWANA DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA NR 1
Zarządzający Skoncentrowaną Dyspozytornią
Medyczną
Lokalizacja Skoncentrowanej Dyspozytorni
Medycznej
Liczba stanowisk dyspozytorskich
Liczba ludności na 1 stanowisko dyspozytorskie
Powiaty obsługiwane przez dyspozytornię:
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
Kraków
12
200 tys.
krakowski grodzki i ziemski, proszowicki,
miechowski, olkuski, chrzanowski, oświęcimski,
53
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
SKONCENTROWANA DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA NR 1
Liczebność obsługiwanej populacji:
Powierzchnia:
Liczba i rodzaj ZRM:
Liczba mieszkańców przypadających na 1 ZRM:
Liczba stanowisk dyspozytorskich:
Lokalizacja dyspozytorni:
wadowicki, suski, myślenicki, wielicki,
nowotarski, tatrzański
2 224 898 osób
8 405 km2
72,5 całorocznych:
- 30 ZRM specjalistycznych „S”
- 42,5 ZRM podstawowych „P
30 000 osób
12 /1 stanowisko na 200 tys. mieszkańców/
Kraków /siedziba Krakowskiego Pogotowia
Ratunkowego/
Liczba szpitalnych oddziałów ratunkowych
13
/SOR/:
Liczba mieszkańców przypadających na 1 SOR:
171 000 osób
SKONCENTROWANA DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA NR 2
Zarządzający Skoncentrowaną Dyspozytornią
Medyczną
Lokalizacja Skoncentrowanej Dyspozytorni
Medycznej
Liczba stanowisk dyspozytorskich
Liczba ludności na 1 stanowisko dyspozytorskie
Powiaty obsługiwane przez dyspozytornię:
Liczebność obsługiwanej populacji:
Powierzchnia:
Liczba i rodzaj ZRM:
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Tarnowie
Tarnów
5
200 tys.
nowosądecki grodzki i ziemski, limanowski,
bocheński, brzeski, gorlicki, tarnowski grodzki i
ziemski, dąbrowski
1 085 196 osób
6 778 km2
37 całorocznych :
- 14 ZRM specjalistycznych „S”
- 23 ZRM podstawowych „P”
30 000 osób
5 /1 stanowisko na 200 tys. mieszkańców/
Tarnów
Liczba mieszkańców przypadających na 1 ZRM:
Liczba stanowisk dyspozytorskich:
Lokalizacja dyspozytorni:
Liczba szpitalnych oddziałów ratunkowych
7
/SOR/:
Liczba mieszkańców przypadających na 1 SOR:
155 000 osób
Graficzną prezentację modelu docelowego organizacji systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego na terenie województwa małopolskiego przestawia załącznik nr 1 a,b.
54
„Wojewódzki plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”
55
Download