Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i

advertisement
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Oddział w Krakowie
ul. Piotra Borowego 14
30-215 Kraków
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych
i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody dla rzeki
Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
Wykonawcy:
mgr Marta Cygan
Kierownik
Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Dyrektor
IMGW PIB Oddział w Krakowie
mgr Agnieszka Malota
mgr Jan Sadoń
Styczeń 2012
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody
dla rzeki Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
Spis treści:
1. Podstawa opracowania ____________________________________________3
2. Materiały wejściowe _______________________________________________3
3. Zakres prac kameralnych___________________________________________3
4. Charakterystyka hydrograficzna zlewni rzeki Wisłoki pomiędzy profilami
wodowskazowymi Łabuzie i Mielec 2 _________________________________4
5. Charakterystyka stacji wodowskazowych Łabuzie i Mielec 2 na rzece Wisłoce5
6. Obliczenie
wartości
wyznaczonych
przepływów
w
profilach
wodowskazowych Łabuzie i Mielec 2 na Wisłoce _______________________6
przepływów
z
przekrojów
7. Przeniesienie
obliczonych
wartości
wodowskazowych do przekrojów obliczeniowych ______________________9
8. Określenie rzędnych zwierciadła wody odpowiadających obliczonym
wartościom przepływów __________________________________________11
9. Literatura _______________________________________________________13
10. Informacje dodatkowe ___________________________________________13
11. Rysunki _______________________________________________________14
•
•
•
•
Zamawiający po otrzymaniu danych nie ma prawa do dalszej ich redystrybucji,
powielania, odstępowania i odsprzedaŜy,
rozpowszechnianie i wykorzystanie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej moŜliwe jest wyłącznie do celów określonych w zleceniu otrzymanym
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu
Badawczego,
w przypadku, kiedy Zamawiający zamierza wykorzystać otrzymane dane do
realizacji kolejnej pracy, musi ponownie złoŜyć zlecenie do Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego,
wykorzystujący udostępnione dane zobowiązany jest do zamieszczenia we
własnym opracowaniu klauzuli: „Dane pochodzą ze zbiorów Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego”.
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
2
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody
dla rzeki Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
1. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania „Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych
i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody dla rzeki Wisłoki w profilach
w kilometrze 57+200 oraz 50+500” było zlecenie Naczelnej Organizacji Technicznej
Rady
w
Rzeszowie.
Obliczone
wartości
wykorzystane
zostaną
w zadaniu
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych połoŜonych na prawym
brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500 – 57+200 na terenie miejscowości Dębica
i Kędzierz, woj. podkarpackie”.
2. Materiały wejściowe
Danymi wejściowymi zebranymi dla potrzeb realizacji zadania były:
•
materiały zgromadzone w zasobach archiwalnych Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w Oddziale
Kraków,
•
ortofotomapa
z
lokalizacją
przekrojów
obliczeniowych
oraz
ich
kilometraŜ dostarczone do IMGW-PIB w 2010 roku.
3. Zakres prac kameralnych
W trakcie prac kameralnych wykonano:
a) obliczono przepływy maksymalne o prawdopodobieństwie przewyŜszenia:
0,1 %, 0,3 %, 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % i 5 % dla rzeki Wisłoki w profilach
wodowskazowych Łabuzie (kilometr 68+000) i Mielec 2 (kilometr 22+000),
b)
metodą
interpolacji
obliczono
wartości
przepływów
maksymalnych
o określonym prawdopodobieństwie przewyŜszenia dla profili rzeki Wisłoki
w kilometrze 57+200 i 50+500 (kilometraŜ według Zleceniodawcy)
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
3
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody
dla rzeki Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
c) wyznaczono rzędne zwierciadła wody odpowiadające obliczonym wcześniej
wartościom przepływów w profilach obliczeniowych Wisłoki wg krzywych
natęŜenia przepływu z roku 2011.
4. Charakterystyka hydrograficzna zlewni rzeki Wisłoki pomiędzy
profilami wodowskazowymi Łabuzie i Mielec 2
Pomiędzy profilami wodowskazowymi Łabuzie (km 68+000) i Mielec 2
(km 22+000), Wisłoka przyjmuje kilka waŜnych dopływów. Są to kolejno:
• Chotowski Potok (lewobrzeŜny, uchodzi w kilometrze 64+200 [1] i zamyka
zlewnię o powierzchni 66,52 km2) [3],
• Grabinianka (lewobrzeŜny, uchodzi w kilometrze 55+300 [1] i zamyka
zlewnię o powierzchni 218,88 km2) [3],
• Wielopolka (prawobrzeŜny, uchodzi w kilometrze 44+500 [1] i zamyka
zlewnię o powierzchni 484,55 km2) [3],
• Tuszymka (prawobrzeŜny, uchodzi w kilometrze 38+200 [1] i zamyka
zlewnię o powierzchni 138,29 km2) [3].
PoniŜej profilu wodowskazowego Łabuzie lewostronna część zlewni Wisłoki
połoŜona jest w Kotlinie Sandomierskiej, prawostronna zaś (do ujścia Grabinianki) –
w obrębie Pogórza StrzyŜowskiego. Na obszarze Kotliny Sandomierskiej szerokość
doliny Wisłoki wynosi około 5 km.
Pod względem geologicznym w tej części zlewni Wisłoki dominują utwory
czwartorzędowe [2]. Są to głównie mady, piaski i Ŝwiry rzeczne oraz miejscami lessy
i gliny zwałowe. Na południe od miejscowości Dębica, głównie w prawej części
zlewni, występują ponadto kredowe utwory fliszu karpackiego – margle, wapienie,
piaskowce i zlepieńce.
Na takim podłoŜu wykształciły się głównie gleby o duŜej przepuszczalności,
rdzawe i bielicowe, wytworzone z piasków i Ŝwirów (w części zlewni na północ od
Dębicy) oraz gleby średnio przepuszczalne, płowe, brunatne wyługowane, odgórnie
oglejone, wytworzone z piasków gliniastych i pyłów (w części zlewni na południe od
Dębicy) [2].
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
4
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody
dla rzeki Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
Omawiany fragment zlewni Wisłoki naleŜy do regionu klimatu kotlin
podgórskich, a dokładnie Kotliny Sandomierskiej. Jest to klimat ciepły i umiarkowanie
suchy, ze średnią temperaturą roczną 8 OC i średnią roczną sumą opadów
zawierającą się w przedziale 600 ÷ 700 mm [5].
Profile obliczeniowe na rzece Wisłoce znajdują się pomiędzy profilami
wodowskazowymi Łabuzie i Mielec 2 mającymi długie ciągi przepływów, będących
podstawą obliczeń.
Profil 57+200 leŜy powyŜej ujścia Grabinianki, profil 50+500
poniŜej tego ujścia.
Szkice sytuacyjne z lokalizacją profili obliczeniowych na rzece Wisłoce
zamieszczono na rysunkach 1 i 2.
5. Charakterystyka stacji wodowskazowych Łabuzie i Mielec 2 na
rzece Wisłoce
Stacja wodowskazowa Łabuzie zlokalizowana jest w zlewni Wisły w 68+000
kilometrze rzeki Wisłoki [1] i zamyka zlewnię o powierzchni 2552,73 km2 [3]. Rzędna
zera wodowskazu wynosi 184,667 m n.p.m. w układzie Kronsztadt.
Wodowskaz połoŜony jest na lewym brzegu Wisłoki około 80 m powyŜej
mostu drogowego na trasie Pilzno - Dębica. Składa się z dziewięciu łat
wodowskazowych o łącznym zakresie od 0 do 920 cm. Obecnie stacja wyposaŜona
jest w czujnik rejestrujący stan wody.
Wodowskaz został załoŜony w 1867 roku w profilu mostu drogowego [4].
Z rocznika hydrologicznego z 1900 roku wynika, Ŝe połoŜenie zera znajdowało się na
rzędnej 191,238 m Adr., a w latach 1910÷1940 na rzędnej 191,258 m Adr. W roku
1941 zero wodowskazu obniŜono o 2 metry i po raz drugi o 1 metr w 1964 roku,
a więc na rzędną 188,253 m Adr. Od 1966 roku publikowana jest rzędna
w odniesieniu do układu Kronsztadt 187,667 m. W 1980 roku wodowskaz
przeniesiono około 80 m powyŜej mostu, bez zmiany rzędnej ze względu na
minimalny spadek. W 1981 roku zero wodowskazu obniŜono o dalszy 1 metr tj. na
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
5
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody
dla rzeki Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
rzędną 186,667 m Kr. , a w dniu 1 listopada 2011 roku o 2 metry na rzędną
184,667 m Kr.
Około
1,5
km
powyŜej
wodowskazu
znajduje
się
stopień
wodny
w miejscowości Mokrzec. Przepływy przy stanach niskich i średnich regulowane są
prowadzoną tam gospodarką wodną.
Stacja wodowskazowa Mielec 2 znajduje się w kilometrze 22+000 rzeki
Wisłoki. Zamyka zlewnię o powierzchni 3887,79 km2, a rzędna zera wynosi
161,406 m Kr. Wodowskaz składa się z jednej łaty o zakresie od 100 ÷ 1000 cm.
Wodowskaz w Mielcu załoŜony został w roku 1887 przy moście drogowym na
trasie Mielec – Tarnów [4]. Na przestrzeni lat jego lokalizacja i wartość zera ulegały
kilkakrotnie zmianom. Początkowo rzędna zera
wynosiła 163,035 m Adr.
Utrzymywała się ona do roku 1940. Wprawdzie w latach 1900 ÷ 1901 oraz 1906 ÷
1910 publikowano rzędną o 4 cm niŜszą, ale wynikało to prawdopodobnie z błędnej
niwelacji. W 1941 roku obniŜono rzędną zera wodowskazu o 2 m. Po nawiązaniu jej
do sieci niwelacji państwowej w układzie Kronsztadt uzyskano wartość 160,442 m.
W 1970 roku wodowskaz przeniesiono 70 m w dół rzeki do profilu nowo
wybudowanego limnigrafu. Przed likwidacją wodowskazu „Mielec 1”, w kwietniu 1992
roku, znajdował się on w wolnym profilu w kilometrze 19+100, zamykał zlewnię
o powierzchni 3915,3 km2, a rzędna zera miała wartość 158,410 m Kr.
Dnia 1.11.1991 roku uruchomiono wodowskaz Mielec 2. Zlokalizowany został
900 metrów poniŜej starego wodowskazu w profilu stacji pomp ujęcia wody dla
Mielca, w miejscowości Wojsław na brzegu prawym. Obserwacje w profilu
wodowskazowym Mielec 2 są kontynuacją obserwacji w profilu „Mielec”. Obecnie
stacja wyposaŜona jest w czujnik rejestrujący stan wody.
6. Obliczenie wartości wyznaczonych przepływów w profilach
wodowskazowych Łabuzie i Mielec 2 na Wisłoce
Obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie
przewyŜszenia dla profili wodowskazowych Łabuzie i Mielec 2 na rzece Wisłoce
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
6
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody
dla rzeki Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
wykonano na podstawie ciągów historycznych przepływów maksymalnych rocznych
zestawionych dla tych przekrojów.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB dysponuje ciągami przepływów
maksymalnych rocznych dla przekroju wodowskazowego Łabuzie z okresu
hydrologicznego 1956-2010, a dla profilu Mielec z okresu 1951-2010. Ilość
elementów ciągów przepływów maksymalnych rocznych wynosi odpowiednio 55 i 60.
W przypadku, gdy ilość elementów ciągu rozdzielczego przepływów maksymalnych
przekracza 30 elementów, do obliczeń wielkich wód prawdopodobnych stosuje się
metody statystyczne. Metoda ta, wykorzystuje wieloletnie dane pomiarowe i opiera
się na załoŜeniu, Ŝe maksymalne przepływy roczne podlegają określonemu
rozkładowi prawdopodobieństwa, a parametry tego rozkładu szacuje się na
podstawie
próby
losowej,
czyli
serii
maksymalnych
przepływów
rocznych
zaobserwowanych w przeszłości [7, 8, 9, 10].
Dla tak zestawionych ciągów danych sprawdzono i wyeliminowano błędy
niejednorodności pomiarowej i czasowej poprzez badanie ich niejednorodności
metodami statystycznymi:
-
wykrywania tzw. elementów odstających przy wykorzystaniu testu
Grubbsa-Becka,
-
badania niezaleŜności poszczególnych elementów ciągu przepływów
maksymalnych przy zastosowaniu testu serii,
-
testem sumy rang Kruskala – Wallisa,
-
testem współczynnika korelacji rangowej Spearmana na trend zmiennej
losowej,
-
testem współczynnika korelacji rangowej Spearmana na trend wariancji
zmiennej losowej.
Na podstawie badania stwierdzono, Ŝe ciągi maksymalnych przepływów
rocznych uformowane na podstawie istniejących materiałów hydrologicznych
stanowią
ciągi
jednorodne
dla
stacji
wodowskazowej
Łabuzie
z
okresu
hydrologicznego 1957 ÷ 2010, a dla stacji Mielec 2 z okresu hydrologicznego 1951 ÷
2010.
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
7
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody
dla rzeki Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
Obliczenie przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie
przewyŜszenia przeprowadzano według następującego schematu:
za modele właśności statystycznych ciągów ekstremów rocznych przyjęto
następujące typy rozkładów prawdopodobieństwa:
- rozkład Pearsona III typu,
- rozkład logarytmiczno normalny,
- rozkład Gumbela,
- rozkład Johnsona,
- rozkład GEV.
dla wszystkich rozkładów przyjęto warunek, Ŝe dolne ograniczenie mieści się
w granicach <0, najmniejsza wartość przepływu maksymalnego zestawionego
ciągu>,
estymacja
parametrów
przeprowadzana
jest
metodą
największej
wiarygodności,
testowanie
hipotezy
zgodności
teoretycznej
funkcji
rozkładu
prawdopodobieństwa z rozkładem empirycznym testem χ2 Pearsona, na
poziomie α = 0.05,
najbardziej wiarygodny rozkład prawdopodobieństwa, z grupy rozkładów
najlepiej dopasowanych wybierany jest przy uŜyciu kryterium informacyjnego
Akaike.
wyznaczana jest górna granica przedziału błędu wynikającego z losowości
ciągu przepływów maksymalnych rocznych na poziomie Pα=0,84,
Dla profilu Mielec do obliczeń wykorzystano rozkład Pearsona III typu, a dla
stacji Łabuzie rozkład logarytmiczny normalny, które uznano za najbardziej
wiarygodne spośród rozkładów niesprzecznych.
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
8
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody
dla rzeki Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
7. Przeniesienie obliczonych wartości przepływów z przekrojów
wodowskazowych do przekrojów obliczeniowych
Profile w kilometrze 50+500 i 57+200 (według kilometraŜu Zleceniodawcy) na
rzece Wisłoce usytuowane są pomiędzy profilami wodowskazowymi Łabuzie
a Mielec 2. Profil 57+200 leŜy powyŜej ujścia Grabinianki, profil 50+500 poniŜej tego
ujścia.
W sytuacji, gdy występuje brak informacji o przepływach w przekrojach
projektowanych obiektów, (jak w tym przypadku), istnieje konieczność przenoszenia
wartości przepływów z wodowskazów sąsiednich.
Wielkości przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie
przewyŜszenia w omawianych profilach obliczeniowych rzeki Wisłoki wyznaczonych
przez Zleceniodawcę obliczono metodą zmiany przepływów w funkcji wielkości
powierzchni zlewni (metoda interpolacji). W metodzie tej zakłada się, Ŝe przepływy
charakterystyczne zmieniają swoją wartość liczbową w funkcji wielkości powierzchni
zlewni zgodnie z zaleŜnością [6]:
Q
obliczany
=Q
znany
 Aobliczany 

 Aznany 


n
∗
gdzie:
Qobliczany – wartość charkterystyki przepływu w przekroju obliczeniowym,
Qznany – wartość charkterystyki przepływu w przekroju wodowskazowym,
Aobliczany – wielkość powierzchni zlewni zamkniętej przekrojem obliczeniowym,
Aznany – wielkość powierzchni zlewni zamkniętej przekrojem wodowskazowym,
n – parametr empiryczny, dla którego wartość ustalana jest dla określonego
odcinka rzeki i dla określonego przepływu charakterystycznego.
Wartość parametru n obliczana jest z zaleŜności:
n=
ln Q − ln Q
g
d
ln Ag − ln Ad
gdzie:
Qg – wartość charakterystyki przepływu w górnym przekroju wodowskazowym
(Łabuzie),
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
9
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody
dla rzeki Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
Qd – wartość charakterystyki przepływu w dolnym przekroju wodowskazowym
(Mielec 2),
Ag – wielkość
powierzchni
zlewni
zamkniętej
górnym
przekrojem
wodowskazowym (Łabuzie),
Ad – wielkość
powierzchni
zlewni
zamkniętej
dolnym
przekrojem
wodowskazowym (Mielec 2).
Wyniki obliczeń zestawiono w tabelach 1 i 2.
Tab. 1. Maksymalne przepływy o określonym prawdopodobieństwie przewyŜszenia
p % dla profilu w kilometrze 57+200 na rzece Wisłoce.
Prawdopodobieństwo
Przepływ maksymalny
Przedział ufności
p[%]
Qmax,p [m3/s]
Q [m3/s]
5
1010
1150
3
1180
1350
2
1320
1530
1
1580
1860
0,5
1870
2230
0,3
2110
2530
0,1
2660
3250
Tab. 2. Maksymalne przepływy o określonym prawdopodobieństwie przewyŜszenia
p % dla profilu w kilometrze 50+500 na rzece Wisłoce.
Prawdopodobieństwo
Przepływ maksymalny
Przedział ufności
p[%]
Qmax,p [m3/s]
Q [m3/s]
5
1030
1160
3
1190
1360
2
1330
1530
1
1580
1840
0,5
1850
2170
0,3
2060
2440
0,1
2550
3070
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
10
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody
dla rzeki Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
8. Określenie rzędnych zwierciadła
obliczonym wartościom przepływów
wody
odpowiadających
Na podstawie obliczonych w roku 2011 krzywych natęŜenia przepływu, nie
weryfikowanych pomiarami w dolnej części, w profilach w kilometrze 57+200
i 50+500 (według kilometraŜu Zleceniodawcy) rzeki Wisłoki odczytano rzędne
zwierciadła
wody
odpowiadające
przepływom
maksymalnym
o
określonym
prawdopodobieństwie przewyŜszenia. Wyniki zestawiono w tabelach 3 i 4.
Tab.3. Zestawienie rzędnych odpowiadających przepływom maksymalnym
o określonym prawdopodobieństwie przewyŜszenia w profilu w kilometrze 57+200
rzeki Wisłoki.
Prawdopodobieństwo
przewyŜszenia
p[%]
Przepływ
maksymalny
Qmax,p [m3/s]
Rzędna
[m n.p.m.]
5
1010
187,76
3
1180
188,13
2
1320
188,38
1
1580
188,75
0,5
1870
189,09
0,3
2110
===
0,1
2660
===
Uwaga: === oznacza brak moŜliwości wyznaczenia rzędnej w dostarczonym
przekroju
Tab.4. Zestawienie rzędnych odpowiadających przepływom maksymalnym
o określonym prawdopodobieństwie przewyŜszenia w profilu w kilometrze 50+500
rzeki Wisłoki.
Prawdopodobieństwo
Przepływ maksymalny
p[%]
Qmax,p [m /s]
Rzędna
[m n.p.m.]
5
1030
183,06
3
1190
183,49
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
3
11
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody
dla rzeki Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
2
1330
183,75
1
1580
184,16
0,5
1850
184,53
0,3
2060
===
0,1
2550
===
Uwaga: === oznacza brak moŜliwości wyznaczenia rzędnej w dostarczonym
przekroju
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
12
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody
dla rzeki Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
9. Literatura
1.
Praca zbiorowa, 1983. Podział hydrograficzny Polski, cz. I, Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
2.
Praca zbiorowa, 1987. Atlas Hydrologiczny Polski, tom 1, Wyd. Geolog.,
Warszawa.
3.
Praca zbiorowa, 2005. Atlas podziału hydrograficznego Polski, cz. II, Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
4.
Praca zbiorowa, 1972. Wodowskazy na rzekach Polski. Wydawnictwa
Komunikacji i Łączności, Warszawa.
5. Dorzecze górnej Wisły, Praca zbiorowa, cz.I, PWN, Warszawa-Kraków, 1991.
6. Ozga- Zielińska M., Brzeziński J., 1994. Hydrologia stosowana. PWN, Warszawa.
7. Praca zbiorowa pod red. Stachy J., 1991: Zasady obliczania maksymalnych
rocznych
przepływów
rzek
polskich
o
określonym
prawdopodobieństwie
pojawiania się, IMGW, Warszawa, seria Instrukcje i podręczniki
8. Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1994. Hydrologia stosowana. PWN,
9. Byczkowski A., 1999: Hydrologia, t. I, SGGW, Warszawa
10. Byczkowski A., 1972: Hydrologiczne podstawy projektowania budowli wodno –
melioracyjnych, PWRL, Warszawa
10. Informacje dodatkowe
mgr Marta Cygan – kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych
nr 05/2004
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
13
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody
dla rzeki Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
11. Rysunki
Rys.1 Lokalizacja profilu obliczeniowego w kilometrze 57+200 rzeki Wisłoki
(kilometraz według Zleceniodawcy).
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
14
Weryfikacja obliczeń charakterystyk hydrologicznych i odpowiadających im rzędnych zwierciadła wody
dla rzeki Wisłoki w profilach w kilometrze 57+200 oraz 50+500
Rys. 2. Lokalizacja profilu obliczeniowego w kilometrze 50+500 rzeki Wisłoki
(kilometraz według Zleceniodawcy).
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
15
Download