stanisław staszic, patron naszej szkoły - WAKACJE<<<

advertisement
PROMYK
Gazetka szkolna ● Szkoła Podstawowa w Wąpielsku ● Nr 2 ● 2009/2010
STANISŁAW STASZIC, PATRON NASZEJ SZKOŁY
&raquo;
SPIS TREŚCI
&raquo; Wprowadzenie
&raquo; Stanisław Staszic. Szkice biograficzne.
&raquo; Stanisław Staszic w szczeg&oacute;łach
&raquo; Kalendarium życia Stanisława Staszica
&raquo; Stanisław Staszic – wyb&oacute;r cytat&oacute;w
&raquo; Dzieła literackie Stanisława Staszica
&raquo; Stanisław Staszic w anegdocie
&raquo; Publikacje o Stanisławie Staszicu (biografie książkowe – wyb&oacute;r)
&raquo; Podsumowanie. Kim był Stanisław Staszic?
2
WPROWADZENIE
Często, a ostatnio coraz częściej, zdarza się, że szkoły mają swoich
patron&oacute;w; wybitnych ludzi, kt&oacute;rzy niegdyś zasłużyli się dla ojczyzny i z kt&oacute;rych
warto brać przykład. Fakt nadania imienia szkole podnosi jej prestiż, zwłaszcza
gdy plac&oacute;wka powstała dawno i ma bogate tradycje. Szkoła Podstawowa
w Wąpielsku pracuje już kilka dziesięcioleci, od 1926 r., a więc 84 lata. W jej
murach wiedzę zdobywały całe pokolenia uczni&oacute;w. Zmieniały się czasy,
a budynek szkolny wciąż stoi, przyciągając swoim dostojeństwem. Okres
międzywojenny, zawierucha II wojny światowej, długie lata komunizmu
i wreszcie zawirowania wsp&oacute;łczesnej demokracji. Mimo upływu lat szkoła
rozwija się i pięknieje z roku na rok.
Pragnąc jeszcze bardziej zwiększyć autorytet plac&oacute;wki, powstał pomysł,
aby jej patronem został Stanisław Staszic, postać wielkiego formatu, zasłużona
w rozmaitych przejawach działalności. Ponieważ położył bezcenne zasługi dla
przedrozbiorowej edukacji polskiej, może być znakomitym patronem dla
plac&oacute;wki oświatowej, jaką jest szkoła. W Polsce sporo szk&oacute;ł ma nadane imię
Stanisława Staszica. Warto, abyśmy do tego grona dołączyli r&oacute;wnież i my.
Prawdę m&oacute;wiąc, byłby to powr&oacute;t do korzeni, gdyż przed wojną, zaraz po
utworzeniu, patronem wąpielskiej szkoły był właśnie… Stanisław Staszic!
Pełna, urzędowa i oficjalna nazwa plac&oacute;wki brzmiała wtedy: Publiczna Szkoła
Powszechna w Wąpielsku im. Stanisława Staszica. Wybuch wojny zniweczył
tak szczytne tradycje. Po wojnie szkoła nadal pozostała bez patrona. Dlaczego?
Ot&oacute;ż dlatego, ponieważ w Polsce wprowadzono nowy ustr&oacute;j polityczny;
komunizm. Komuniści byli ateistami i reprezentowali tzw. materialistyczny
pogląd na świat. Nie zgadzali się, aby polskim szkołom patronował Staszic,
3
kt&oacute;ry w swoim życiu był m. in. katolickim księdzem. To jak ogień i woda.
W&oacute;wczas „władza ludowa” zwalczała Kości&oacute;ł i religię. Dzisiaj, kiedy
z
powrotem
mamy
demokrację,
dzieci
nie
potrafią
zrozumieć
tej
skomplikowanej przeszłości. Przecież uczą się religii w szkole. Tymczasem
S. Staszic był nie tylko księdzem i teologiem. Przede wszystkim zasłynął jako
wielce oświecony człowiek. Gruntownie wykształcony – geolog, geograf,
tłumacz, pisarz, publicysta. Ikona polskiego oświecenia. Bez Staszica nie byłoby
Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego na świecie ministerstwa oświaty. To
on przyczynił się do powstania pierwszej sieci polskich szk&oacute;ł i pierwszego
pakietu podręcznik&oacute;w szkolnych. Zatem – podkreślmy – słusznie jest wybierany
na patrona plac&oacute;wek oświatowych w Polsce. Wkr&oacute;tce jego imieniem zostanie
nazwana też szkoła w Wąpielsku.
4
*
*
*
Wielu ludzi stawia czasem ważne pytanie: dlaczego szkoła jest potrzebna?
Odpowiedź na ten problem jest złożona – tak samo, jak bogata bywa szkolna
rzeczywistość. Szkoła pełni ważną misję w życiu każdej społeczności jako
centrum oświaty i wiedzy. Uczy i wychowuje. Spełnia rolę ośrodka życia
kulturalnego. Kształtuje postawy prospołeczne i patriotyczne. Jest miejscem
wymiany informacji i pogląd&oacute;w; prawdziwym oknem na świat. Podnosi rangę
i prestiż miejscowości.
Szkoła odgrywa szczeg&oacute;lnie ważną rolę w małych miejscowościach, na
wsi, gdzie często występuje w charakterze jedynej instytucji państwowej. W tej
sytuacji szkoła jest sercem wsi – wieś bez szkoły umiera.
Alma Mater. Matka-Karmicielka. W takiej formie przyjęło się tłumaczenie
słynnego łacińskiego wyrażenia oznaczającego podniosłą nazwę zacnej szkoły
z tradycjami, kt&oacute;ra z prawdziwie matczyną troską karmi swoich uczni&oacute;w strawą
duchową w postaci solidnej porcji wiedzy i wartości wychowawczych. Szkoła
w Wąpielsku w pełni zasługuje na to miano, skoro płomień oświaty pali się tam
od dawna, od 84 lat (1926 – 2010). Przez ten czas plac&oacute;wka nigdy – poza
II wojną światową – nie zamknęła swoich drzwi dla uczni&oacute;w. Dzisiaj
funkcjonuje nadal i jest otwarta dla każdego, kto pragnie zgłębiać tajniki
wiedzy.
5
STANISŁAW STASZIC. SZKICE BIOGRAFICZNE
STANISŁAW WAWRZYNIEC STASZIC urodził się przed 6 XI 1755 r.
w Pile. Działacz i pisarz polityczny, przyrodnik, filozof, publicysta, ksiądz.
Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia.
W okresie Sejmu Czteroletniego działacz obozu reform. Walczył
o utrzymanie niezawisłości narodowej. Rzecznik interes&oacute;w mieszczaństwa oraz
polepszenia sytuacji chłop&oacute;w (Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego - 1787,
Przestrogi dla Polski - 1790). Po rozbiorach poświęcił się pracy nad rozwojem
gospodarczym kraju oraz rozwinął r&oacute;żnorodną działalność organizatorską
w dziedzinie nauki i oświaty. Od 1808 prezes Towarzystwa Przyjaci&oacute;ł Nauk, dla
kt&oacute;rego ufundował siedzibę w Warszawie (Pałac Staszica). W latach1807– 1812
członek
Izby
Edukacyjnej
(autor
projekt&oacute;w
kształcenia
urzędnik&oacute;w
państwowych, rzecznik kształcenia ubogiej młodzieży miejskiej, inicjator
i opiekun rzemieślniczych szk&oacute;ł niedzielnych) i Dyrekcji Skarbu. W okresie
1810–1812 członek Rady Stanu. W 1815–1824 członek Komisji Rządowej
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz dyrektor generalny
w Wydziale Przemysłu i Kunszt&oacute;w. Od 1824 minister stanu. Wsp&oacute;łorganizator
uniwersytetu w Warszawie (1816), Szkoły Akademiczno-G&oacute;rniczej w Kielcach
oraz Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. Odkrył złoża
węgla i zainicjował budowę kopalni w Dąbrowie G&oacute;rniczej, popierał rozw&oacute;j
Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i przygotowywał plany jego rozbudowy.
Tworząc w 1816 r. Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, stał się jednym
z prekursor&oacute;w sp&oacute;łdzielczości chłopskiej. Staszic podjął systematyczne badania
naukowe w dziedzinie geologii; organizował wyprawy geologiczne (m.in.
w Tatry) Jego rozprawy z
zakresu geologii, opublikowane w
6
dziele
O ziemior&oacute;dztwie Karpat&oacute;w (1815) wraz z mapą geologiczną Polski i kraj&oacute;w
ościennych (jedna z pierwszych map tego rodzaju na świecie), stanowiły
pierwszą pr&oacute;bę syntetycznego ujęcia geologii Polski. Jako filozof głosił tzw.
monistyczną koncepcję świata, opartą na zasadzie rozwoju wynikającego
z prawa natury. Autor poematu R&oacute;d ludzki (1819–1820).
Stanisław Staszic
zmarł 20 I 1826 r. w Warszawie.
Na podstawie:
--- B. SZACKA, Stanisław Staszic, Warszawa 1966.
--- Z. CHYRA-ROLICZ, Stanisław Staszic, Warszawa 1980.
--- Multimedialna Encyklopedia powszechna PWN &copy; Wydawnictwo Naukowe PWN SA
7
STANISŁAW STASZIC W SZCZEG&Oacute;ŁACH
Dzieciństwo
Stanisław Staszic, kt&oacute;ry urodził się na początku listopada 1755 r. w Pile,
był synem Wawrzyńca i Katarzyny z Mądlickich. Pochodził z rodziny
mieszczańskiej. Jego ojciec, podobnie jak dziadek, pełnił funkcję burmistrza
miasta. Rodzina Staszic&oacute;w od pokoleń sprawowała wysokie urzędy w Pile.
Rodzice pragnęli, aby syn zdobył solidne wykształcenie i kontynuował tradycje
swoich przodk&oacute;w bądź został duchownym. W dawnej Rzeczypospolitej kariera
duchownego była w zasadzie jedyną odskocznią do lepszej przyszłości dla
mieszczan pragnących zmienić swoje położenie.
Nauki
Edukacja Stanisława Staszica przebiegała następująco: szkoła parafialna
w Pile, szkoła średnia w Poznaniu i seminarium duchowne – r&oacute;wnież
w Poznaniu. Na przełomie lat 1778/1779 uzyskał święcenia kapłańskie. Jego
pierwszym zajęciem, tuż po ukończeniu nauki, była funkcja sekretarza kolegiaty
w Szamotułach. Przyszłość pokazała jednak, że posługa w szamotulskiej
kolegiacie stanowiła zaledwie skromny początek wielkie kariery naukowej.
Już w 1779 r. Staszic wyjechał na dwa lata za granicę celem kontynuacji
studi&oacute;w. Przebywał na uniwersytetach w Lipsku i Getyndze, ale najwięcej czasu
spędził w Paryżu na College de France. W Paryżu studiował nauki
przyrodnicze. Pasjonowała go geologia i fizyka. Co ważne, zetknął się w&oacute;wczas
z ideałami oświecenia. Ten ożywiony ruch umysłowy powstał w XVIII w. we
Francji, a Paryż był jego centrum. Oświecenie dążyło do „powszechnego
8
oświecenia umysł&oacute;w”. Nastała moda na naukę i oświatę. Coraz wyraźniej
i głośniej m&oacute;wiono o prawach człowieka. Wydano walkę przesądom
i zabobonom. Będąc młodym księdzem, Staszic szybko stał się tzw.
oświeconym kapłanem. Doskonale wiedział, że ani religia, ani wiara nie stoją
w sprzeczności z nauką, wiedzą i poszukiwaniem prawdy.
Nauczyciel domu Zamoyskich
Do Polski Staszic powr&oacute;cił w 1781 r. Rozpoczął pracę na magnackim
dworze Zamoyskich, u byłego kanclerza Andrzeja Zamoyskiego, jako
nauczyciel jego dzieci. Funkcję tę uzyskał po J&oacute;zefie Wybickim. W następnym
roku otrzymał doktorat w dziedzinie prawa, po czym objął katedrę języka
francuskiego w Akademii Zamoyskiej. W międzyczasie napisał dwie znakomite
książki: Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (1787 r.) i Przestrogi dla Polski
(1790 r.). Szczeg&oacute;lnie to drugie dzieło wysunęło się na czoło postępowej
literatury. Wywarło istotny wpływ na obrady Sejmu Czteroletniego i uchwalenie
Konstytucji 3 Maja. W roku 1790 Staszic udał się w długą, bo trwającą dwa lata
podr&oacute;ż do Austrii i Włoch. Przywi&oacute;zł stamtąd pełne ciekawych uwag dzienniki.
Cały czas utrzymywał ożywiony kontakt z rodziną Zamoyskich.
9
Geolog i przyrodnik
Po powrocie do kraju, latach 1797 – 1805, Staszic rozpoczął cykl
wędr&oacute;wek badawczych po ziemiach polskich i krajach sąsiednich. Zwiedził m.
in. Tatry, gdzie wszedł na najwyższe szczyty. Wielokrotnie był w Kieleckiem,
Krakowskiem, na Lubelszczyźnie i we Lwowie. Przebywał na Węgrzech.
Zwiedzał Przedg&oacute;rze i Karpaty. Podczas wędr&oacute;wek po Karpatach prowadził
badania geologiczne, gromadząc materiały do swego pionierskiego dzieła
monograficznego pod tytułem O ziemior&oacute;dztwie Karpat&oacute;w i innych g&oacute;r i r&oacute;wnin
polskich, kt&oacute;re zostało napisane w 1815 r.
Poglądy społeczne i polityczne
Poglądy społeczno-polityczne Staszica koncentrowały się wok&oacute;ł ideał&oacute;w
epoki oświecenia i Konstytucji 3 Maja. W takim duchu były napisane jego
utwory nawiązujące do problematyki bieżącej – Uwagi nad życiem Jana
Zamojskiego i Przestrogi dla Polski.
Staszic krytykował obraz istniejących w Rzeczypospolitej stosunk&oacute;w
społecznych i politycznych. Jednak nie była to pusta krytyka, gdyż wskazywała
jednocześnie drogi naprawy kraju. Sposobem do lepszej przyszłości miała być
edukacja,
likwidacja
zasady
liberum
veto,
nadanie
praw
chłopom
i mieszczanom, ograniczenie przywilej&oacute;w szlachty oraz budowa społeczeństwa
obywatelskiego. Tak nowoczesne poglądy nie zawsze trafiały do umysł&oacute;w
konserwatywnych elit, kt&oacute;re sprawowały władzę.
10
Działalność naukowa w Towarzystwie Przyjaci&oacute;ł Nauk
Kiedy Polska zniknęła z mapy Europy, Staszic zajął się działalnością
naukową oraz pracą na rzecz rozwoju gospodarczego ziem polskich. W roku
1802 osiadł w Warszawie, będąc aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaci&oacute;ł
Nauk. Wkr&oacute;tce został wieloletnim prezesem tej szacownej instytucji
(1808 – 1826).
Kierował Towarzystwem wzorowo. Nie skąpił nawet własnych pieniędzy
na jego funkcjonowanie. Skutecznie zachęcał do badań naukowych członk&oacute;w
organizacji. Rozbudowywał „zaplecze”, czyli bibliotekę i zbiory przyrodnicze.
Inicjował rozmaite przedsięwzięcia o charakterze naukowym.
Służba publiczna i służba nauce – do końca
Znany ze swej wszechstronnej działalności Staszic zajmował się zarazem
sprawami organizacji szkolnictwa. Kiedy w 1816 r. utworzono w Warszawie
uniwersytet, przewodniczył tzw. Radzie Gł&oacute;wnej uczelni. W tym samym roku
założył Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze. Dwa lata p&oacute;źniej został
uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem – orderem Orła Białego, za
11
całokształt osiągnięć. W międzyczasie, w 1817 r., założył Korpus G&oacute;rniczy,
organizację g&oacute;rnik&oacute;w i hutnik&oacute;w.
W 1824 r. Staszic został ministrem stanu Kr&oacute;lestwa Polskiego. Kr&oacute;lestwo
Polskie wchodzące w skład zaboru rosyjskiego i powiązane unią personalną
z Rosją, miało pewien zakres autonomii, czego wyrazem była działalność sejmu,
organizacja odrębnej armii i wiele urzęd&oacute;w stołecznych. Nie dziwi zatem fakt,
że Staszic pragnąc maksymalnie wykorzystać możliwość służenia krajowi
i wspierania polskiej myśli naukowej – tam, gdzie tylko to było możliwe.
Stanisław Staszic do końca swojego życia służył Polsce i Polakom.
Zawsze podejmował się trudnych wyzwań. Przezwyciężanie problem&oacute;w było
dla niego bodźcem do lepszej, skuteczniejszej pracy. Zmarł w styczniu 1826 r.
w Warszawie. Jego śmierć poruszyła nie tylko wielkich tego świata, ale też
szczery żal prostych, zwykłych ludzi, kt&oacute;rzy widzieli w nim swego dobroczyńcę
i opiekuna. Został pochowany na Bielanach, w pobliżu kościoła Kameduł&oacute;w.
Pogrzeb wielkiego myśliciela i działacza przerodził się w wielką manifestację
narodową. Z biegiem czasu powstał nawet swego rodzaju kult Staszica. Wśr&oacute;d
młodzieży popularne były pielgrzymki do jego grobu.
12
KALENDARIUM ŻYCIA STANISŁAWA STASZICA
&raquo; 1755 – urodził się przed 6 listopada 1755 r. w Pile
&raquo; 1770-1776 – nauka w szkole średniej w Poznaniu
&raquo; 1776-1779 – nauka w seminarium duchownym w Poznaniu
&raquo; 1779-1781 – pobyt na uniwersytetach w Lipsku, Getyndze i Paryżu
&raquo; 1781 – powr&oacute;t do kraju, guwerner syn&oacute;w magnata Andrzeja
Zamoyskiego
&raquo; 1787 – powstaje dzieło Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego
&raquo; 1790 – powstaje dzieło Przestrogi dla Polski
&raquo; 1790-1791 – podr&oacute;ż do Włoch
&raquo; 1797-1805 – geologiczne badania naukowe na południu Polski
&raquo; 1808-1826 – prezes Towarzystwa Przyjaci&oacute;ł Nauk
&raquo; 1815 – powstaje dzieło O ziemior&oacute;dztwie Karpat&oacute;w
&raquo; 1815-1824 – członek Komisji Rządowej Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego
&raquo; 1816 – wsp&oacute;łorganizator Uniwersytetu w Warszawie
&raquo; 1816 – założyciel Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego
&raquo; 1817 – utworzenie Korpusu G&oacute;rniczego
&raquo; 1818 – order Orła Białego
&raquo; 1824 – minister stanu Kr&oacute;lestwa Polskiego
&raquo; 1826 – 20 stycznia, Warszawa, śmierć Stanisława Staszica
13
STANISŁAW STASZIC – WYB&Oacute;R CYTAT&Oacute;W
&raquo; Dobry człowiek woli sam cierpieć niż na cierpienia drugich patrzeć.
&raquo; Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić
i za granicą.
&raquo; Długie doświadczenie naucza, że tylko Polacy są zdolni do
rządzenia Polakami.
&raquo; Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero
pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.
&raquo; Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę
staje się obywatelem użytecznym.
&raquo; Wolno zapomnieć o godnościach, ale nigdy o swojej godności.
&raquo; Ten kr&oacute;l jest najnieszczęśliwszy, kt&oacute;ry prawdy nie słyszał.
14
DZIEŁA LITERACKIE STANISŁAWA STASZICA
1) Natura, [wstęp do: Buffon: Epoki natury, tłum. Stanisław Staszic], 1784.
2) Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego
koronnego. Do dzisiejszego stanu Rzeczypospolitej Polskiej przystosowane,
1787.
3) Przestrogi dla Polski z teraźniejszych politycznych Europy związk&oacute;w i z praw
natury wypadające, 1790.
4) O ziemior&oacute;dztwie g&oacute;r dawnej Sarmacji a p&oacute;źniej Polski, 1805.
5) O statystyce Polski. Kr&oacute;tki rzut wiadomości potrzebnych tym, kt&oacute;rzy ten kraj
chcą oswobodzić i tym, kt&oacute;rzy w nim chcą rządzić, 1809.
6) O ziemior&oacute;dztwie Karpat&oacute;w i innych g&oacute;r i r&oacute;wnin Polski, 1815.
7) Myśli o politycznej r&oacute;wnowadze Europy, 1815.
8) O przyczynach szkodliwości Żyd&oacute;w i środkach usposobienia ich, aby się
społeczeństwu użyteczni stali, 1816.
9) R&oacute;d ludzki. Poema dydaktyczne, 1820.
10) Dzieła Stanisława Staszica, w opracowaniu Autora, t. I-IX, 1816-1820.
15
STANISŁAW STASZIC W ANEGDOCIE
Stanisława Staszica znamy jako znakomitego geologa, autora
znakomitych dzieł, organizatora g&oacute;rnictwa krajowego czy założyciela
wielu instytucji. Jednak życie tego znakomitego człowieka można też
przedstawić za pomocą licznych anegdot. Oto niekt&oacute;re z nich. Czy są
prawdziwe? C&oacute;ż, na dzień dzisiejszy nie można tego stwierdzić z całą
pewnością.
Sam Staszic uwiecznił pewne zabawne przypadki w swoich
dziełach. Pewnego dnia, idąc jedną z ulic Florencji, zauważył karetę,
na widok kt&oacute;rej wszyscy przechodnie klękali. Chwilę pomyślał
i zaczął gonić pow&oacute;z, bo na widok klękających zrozumiał, że to jakiś
ksiądz musi nią zdążać, aby dokonać ostatniej posługi. Tylko takie
było słuszne uzasadnienie całego zajścia w jego oczach. Możemy
przypuszczać, jakie było jego zdziwienie, gdy od przechodni&oacute;w
dowiedział się, że za pomocą tej karety, tutejszy arcybiskup zażywa
&quot;spaceru&quot;. Wysoki hierarcha kościelny po prostu wybrał się na
przejażdżkę. Zapomniał jednak, że będąc osobą publiczną, musi liczyć
się z możliwością szerokiego zainteresowania ze strony
społeczeństwa.
16
Z kolei w Wiedniu Staszic chciał koniecznie dostać się do
zamku na audiencję generalną cesarza Leopolda II. Wiedział, że wejść
mogli tam tylko szlachetnie urodzeni (hrabiowie, baronowie,
książęta). Tymczasem Staszic, jak wiadomo, pochodził z rodziny
mieszczańskiej. I c&oacute;ż zrobił? Przybrał minę &quot;baronowską&quot; i pewnym
krokiem minął dwa pierwsze pomieszczenia. Tu skończyło się jego
szczęście, gdyż przy trzecim został zatrzymany przez szambelana,
kt&oacute;ry nie rozpoznał w nim arystokraty i poprosił o dow&oacute;d bycia
szlachetnie urodzonym. Skończyło się na tym, że pozwolono
Staszicowi oglądać rodzinę cesarską, ale tylko przy drzwiach do sali
gł&oacute;wnej. Dostąpił zatem „wielkiego” zaszczytu…
17
PUBLIKACJE O STANISŁAWIE STASZICU
(BIOGRAFIE KSIĄŻKOWE – WYB&Oacute;R)
&raquo; Brodowska H., Stanisław Staszic. W tomie zbiorowym: Wielkopolanie XIX
wieku, t.2. Poznań 1969.
&raquo; Chyra-Rolicz Z., Stanisław Staszic, Warszawa 1980.
&raquo; Cieszkowski S., Stanisław Staszic : filantrop, mąż stanu i uczony ur. 1755
zm. 1826 : zarys biograficzny w setną rocznicę zgonu, Warszawa 1925.
&raquo; Czarniecki S., Postać Staszica utrwalona w nazewnictwie nauk o Ziemi, Piła
1994.
&raquo; Goetel W., Stanisław Staszic. Na 50 lecie Akademii G&oacute;rniczo-Hutniczej im. St.
Staszica w Krakowie, Krak&oacute;w 1969.
&raquo; Goldszmit J., Dobroczyńca jakich mało. Ksiądz Stanisław Staszic jako
filantrop i mąż stanu, Warszawa 1882.
&raquo; Grabowski T., Stanisław Staszic jako pisarz społeczny, Warszawa 1916.
&raquo; Hahn W., Stanisław Staszic. Życie i dzieła, 1926.
&raquo; Koźmiński K., Stanisław Staszic, Warszawa 1965.
&raquo; Krokowski S., Stanisław Staszic, syn Ziem Odzyskanych, Poznań 1948.
&raquo; Leśniewski C., Stanisław Staszic : jego życie i ideologia w dobie Polski
Niepodległej (1755-1795), Warszawa 1926.
&raquo; Łotys Z., Stanisław Staszic : filozof i reformator społeczny, Olsztyn 1999.
18
&raquo; Molik W., Stanisław Staszic (1755-1826), Poznań1980.
&raquo; Rostworowski E., Stanisław Staszic, Warszawa1951.
&raquo; Sikora Jerzy, Stanisław Staszic, Katowice 1974.
&raquo; Szacka B., Stanisław Staszic : portret mieszczanina, Warszawa1962.
&raquo; Szacka B., Stanisław Staszic, Warszawa 1966.
&raquo; Winnicka H., Stanisław Staszic, Warszawa 1965.
&raquo; W&oacute;jcik Z., Stanisław Staszic - organizator nauki i gospodarki, Krak&oacute;w 1999.
19
PODSUMOWANIE.
STASZIC?
KIM
BYŁ
STANISŁAW
&raquo; duchowny, ksiądz
&raquo; myśliciel epoki oświecenia, mąż stanu
&raquo; rzecznik reform w dobie Sejmu Czteroletniego/Sejmu Wielkiego
&raquo; geolog, taternik
&raquo; badacz, naukowiec
&raquo; przyrodnik
&raquo; filozof, pedagog
&raquo; propagator rozwoju rolnictwa i g&oacute;rnictwa
&raquo; popularyzator nauki
&raquo; pisarz, autor wielu dzieł, publicysta
20
Download