pobierz treść załącznika

advertisement
Załącznik
do uchwały nr XII/124/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu we Włocławku na rok 2016.
Termin
Koordynator przygotowania materiału
L.p.
Tematyka
1.
2.
Sprawozdanie z działalności komisji za 2015 r.
Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku z udzielonych
w 2015 r. dotacji, w tym z przeznaczeniem na pomoc
finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.
Komisja
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu –
Wydział Inwestycji i Rozwoju
3.
Analiza projektu uchwały w sprawie przyznania w roku
2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestrów
zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej
wysokość – w przypadku przedłożenia przez Zarząd Powiatu
projektu takiej uchwały.
Zarząd Powiatu – Wydział Inwestycji i
Rozwoju
4.
Informacja Dyrektora w sprawie zbycia, oddania
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów
trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni
Specjalistycznych we Włocławku za 2015 r.
1.
Analiza kosztów prowadzenia szkół powiatowych na
podstawie danych z 2015 r.
1
I kwartał
Zarząd Powiatu – SPZPS we Włocławku
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu –
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
2.
3.
4.
Analiza budżetu Powiatu Włocławskiego na 2016 rok
w dziale oświata i wychowanie z uwzględnieniem subwencji
oświatowej.
Informacja Zarządu Powiatu w zakresie wydatkowania
środków na zadania inwestycyjne i remontowe zaplanowane
do realizacji w roku 2016 oraz w zakresie pozyskania
środków pozabudżetowych przez Powiat Włocławski na
2016 rok.
Informacja
Zarządu
Powiatu
o
udzielonych
i wykorzystanych przez poszczególne podmioty dotacjach
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów
zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego w latach
2013 – 2015.
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu –
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Zarząd Powiatu –
Inwestycji i Rozwoju
PZD
–
Wydział
II kwartał
Zarząd Powiatu – Wydział Inwestycji
i Rozwoju
5.
Informacja Zarządu Powiatu z wykonania planu dochodów
i wydatków budżetu Powiatu za I kwartał 2016 roku wg.
klasyfikacji budżetowej.
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu
6.
Analiza sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego
sporządzonego na dzień 31.12.2015 rok.
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu
7.
Analiza sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania
budżetu Powiatu Włocławskiego za 2015 rok wraz
z informacją o stanie mienia powiatu na dzień 31.12.2015
rok.
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu
8.
Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku
zmieniającej uchwałę sprawie uchwalenia Wieloletniej
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu
2
prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016
– 2022 – w przypadku przedłożenia przez Zarząd Powiatu
projektu takiej uchwały.
9.
Analiza projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej
uchwałę
w sprawie
uchwalenia
budżetu
Powiatu
Włocławskiego na rok 2016 - w przypadku przedłożenia
przez Zarząd Powiatu projektu takiej uchwały.
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu
1.
Informacja Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu
wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku oraz
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016 -2022.
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu
2.
Informacja Zarządu Powiatu w zakresie pozyskanych
zewnętrznych środków finansowych przez Powiat
Włocławski w 2015 roku
Zarząd Powiatu – Wydział Inwestycji
i Rozwoju
3.
Analiza projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku
zmieniającej uchwałę sprawie uchwalenia Wieloletniej
prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016
– 2022 - w przypadku przedłożenia przez Zarząd Powiatu
projektu takiej uchwały.
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu
4.
Analiza projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej
uchwałę
w sprawie
uchwalenia
budżetu
Powiatu
Włocławskiego na rok 2016 - w przypadku przedłożenia
przez Zarząd Powiatu projektu takiej uchwały.
3
III kwartał
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu
1.
Przyjęcie projektu planu pracy Komisji na rok 2017.
Komisja
2.
Informacja Zarządu Powiatu z wykonania planu dochodów
i wydatków budżetu Powiatu za III kwartał 2016 roku wg.
klasyfikacji budżetowej - w przypadku przedłożenia przez
Zarząd Powiatu projektu takiej uchwały.
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu
3.
Analiza projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej
uchwałę
sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy
Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2022 w przypadku przedłożenia przez Zarząd Powiatu projektu
takiej uchwały.
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu
4.
Analiza projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Włocławskiego na rok 2016 - w przypadku przedłożenia
przez Zarząd Powiatu projektu takiej uchwały.
5.
Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu
Powiatu Włocławskiego na rok 2017 oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego.
4
IV kwartał
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu
Zarząd Powiatu – Skarbnik Powiatu
Download