Karolina Prusiecka

advertisement
Karolina Prusiecka
LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
Temat: W świecie ludzkich ambicji i namiętności – Fotel Daniela Szczechury
Etap edukacyjny: lekcja dla klas ponadgimnazjalnych (np. po omówieniu Makbeta, Potopu,
tekstów związanych z tematyką władzy totalitarnej w klasie trzeciej, Dżumy – utrwalenie
pojęcia paraboli).
Przedmiot: j. polski
Czas: jednostka lekcyjna
Cele:
Uczeń:
- analizuje i interpretuje film
- określa cechy poetyki filmu animowanego Daniela Szczechury Fotel (w zestawie Filmoteki
Szkolnej)
- charakteryzuje bohaterów filmu
- definiuje pojęcie paraboli
- dokonuje analizy porównawczej
Metody pracy:
- praca z filmem
- dyskusja
- burza mózgów
- mini wykład
- praca pisemna
Środki dydaktyczne:
- D. Szczechura, Fotel
- broszura z omówieniem filmu
- Komentarz subiektywny z Filmoteki Szkolnej (cz. 26)
- słownik frazeologiczny
- Rapelli P., Symbole władzy. Leksykon, Arkady, Warszawa 2008.
Przebieg zajęć:
1. Burza mózgów – zadanie pytań:
- co było kiedyś atrybutem władzy? co kojarzy się z władzą? (korona, jabłko, berło, miecz,
łańcuch, pierścień, tron)
- co i dlaczego jest symbolem władzy współcześnie? (np. gdzie mają swoje gabinety
dyrektorzy, prezesi – na najwyższych piętrach; ważnym elementem wystroju ich biura jest
fotel – a nie zwykłe krzesło).
- czy znacie teksty kultury, które związane są z walką o władzę (mitologia, Antygona, Hamlet,
Tren Fortynbrasa, Makbet, Władca pierścieni, Tron we krwi, Walka o tron i inne)
- przypomnienie pojęcie „paraboli”.
2. Zapoznanie uczniów z:
- tematem lekcji
- podstawowymi informacjami ad. filmu i reżysera
- filmem.
3. Analiza wybranych cech formalnych:
a) perspektywa z lotu ptaka – czemu służy? (dystans, objęcie całości – wszystko jest dobrze
widoczne, ktoś patrzy na ludzi z góry – Bóg?)
b) uproszczona kreska, schematyczność (postaci są bardzo podobne – praktycznie
zunifikowane, równość ludzi i jednocześnie ich podobieństwo)
c) kontrast kolorów krzeseł – czemu służy? (podkreśla nierówność ludzi, odmienną pozycję w
zależności od zajmowanego miejsca - stanowiska)
c) jaki charakter ma muzyka? (zmienia się – dynamizuje, co współgra z rozwijającą się
akcją); odwołanie do filmów niemych – gagów filmowe (humor, groteska).
4. Treść i sensy filmu – dyskusja.
a) gdzie i dlaczego rozgrywa się akcja?
b) kto jest bohaterem filmu?
c) co jest treścią filmu?
d) film wykorzystuje komizm (odwołuje się do charakterystycznych chwytów filmu niemego
- gagów, co podkreśla muzyka) – czy w kontekście zakończenia filmu jest to rzeczywiście
efekt humorystyczny, czy tworzy kontrast, dysonans?
e) w jaki sposób wygrywa się w walce o władzę?
f) jak władza zmienia człowieka? – oddziela go od większej grupy, zachodzą w nim zmiany
(zmienia się kolor)
g) jak zachowują się ci, którzy przegrali rywalizację o fotel?
h) jakie cechy paraboli ma film Fotel?
5. Podsumowanie.
a) uniwersalna wymowa filmu Fotel
- ponadczasowość problemu dążenia do władzy
- ukazanie ludzkich pragnień i zachowań
- dehumanizacja postaw ludzi (osiągnięcie celu za wszelką cenę, zawiść, zazdrość)
- konformizm postaw (1. wygrani – przystosowanie się do ludzi mających władzę,
oportunizm; 2. przegrani – stają się pochlebcami)
c) inne uwagi uczniów.
Praca domowa:
1. Porównaj w punktach (ok. 10) cechy bohaterów filmu Fotel oraz innego bohatera
literackiego lub filmowego (np. Makbeta bądź Denethora z Władcy pierścieni).
2. Wyszukaj w Słowniku frazeologicznym wyrażenia związane ze słowem „krzesło” w
kontekście w władzy. Zapisz trzy w zeszycie.
3. Obejrzyj komentarz subiektywny do części 14. Filmoteki Szkolnej i wyraź w kilku
zdaniach swoją opinię na temat ludzkiej natury. Jakie jej cechy są niezmienne, niezależne od
czasu i ustroju?
Download