karta oceny filmu - Edukacja filmowa

advertisement
KARTA OCENY FILMU
WYPEŁNIA ZESPÓŁ ds. OCENY W SKŁADZIE:
1. Arkadiusz Walczak
2. Iwona Kulpa - Szustak
3. Hanna Wiśniewska
Tytuł filmu
Templariusze. Miłość i krew.
Rok produkcji
Kraj
Szwecja
2007
Imię i nazwisko reżysera
Etap edukacji, dla którego
film jest rekomendowany
Czas
128 minut
Peter Flinth
gimnazjum
szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria genologiczna
Film kostiumowy, przygodowy, melodramat, na kanwie trylogii Jana Guillou
„Krzyżowcy”.
Ocena filmu
Związek z podstawą
programową
Historia – gimnazjum
Społeczeństwo średniowiecznej Europy. Uczeń:
1. rozpoznaje typowe instytucje systemu lennego;
2. wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje podziały społeczne w
średniowieczu;
3. charakteryzuje funkcje gospodarcze, polityczne i kulturowe miast w
średniowieczu.
Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń:
1. wyjaśnia kulturotwórczą rolę Kościoła w dziedzinie nauki, architektury,
sztuki i życia codziennego średniowiecznego społeczeństwa;
2. porównuje główne elementy kultury rycerskiej i kultury miejskiej;
Historia – szkoła ponadgimnazjalna – zakres rozszerzony
Europa w okresie krucjat. Uczeń:
1. wyjaśnia ideowe i polityczne przyczyny rywalizacji papiestwa z
cesarstwem zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą;
2. charakteryzuje polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne
uwarunkowania oraz ocenia skutki wypraw krzyżowych do Ziemi
Świętej i rekonkwisty;
Historia i społeczeństwo – szkoła ponadgimnazjalna
Kobieta i mężczyzna, rodzina. Uczeń:
1. analizuje, na wybranych przykładach, obrazy miłości, role kobiety i
mężczyzny oraz model rodziny w Biblii;
2. wyjaśnia wpływ kultury arabskiej i prowansalskiej na europejski model
miłości dworskiej w średniowieczu i ocenia trwałość tego modelu;
Swojskość i obcość. Uczeń: analizuje, na wybranych
postrzeganie swojskości i obcości w okresie krucjat;
przykładach,
Rządzący i rządzeni. Uczeń:
1. charakteryzuje zakres władzy cesarza, papieża i króla oraz ich
wzajemne relacje w średniowieczu; opisuje zakres władzy
samorządu miejskiego w średniowiecznym mieście;
2. analizuje relikty świata feudalnego w późniejszych epokach;
Wojna i wojskowość. Uczeń:
1. charakteryzuje etos rycerski;
2. wyjaśnia, na wybranych przykładach, koncepcję
sprawiedliwej i nie sprawiedliwej w średniowieczu;
wojny
Język polski – szkoła ponadgimnazjalna
Osiąganie celów kształcenia języka polskiego i odnoszących się do nich
wymagań szczegółowych. Uczeń:
1. odczytuje sens całego tekstu oraz wydzielonych przez siebie
fragmentów;
2. potrafi objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości (zakres
podstawowy);
3. czyta utwory stanowiące konteksty dla tekstów kultury
poznawanych w szkole (zakres rozszerzony);
4. szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień;
selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (w zasobach
bibliotecznych korzysta zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak
i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu)
(zp);
5. prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem
sztuki (zp);
6. określa problematykę utworu (zp);
7. wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie,
kulturowe, filozoficzne, religijne) (zp);
8. konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury np.
plastycznymi, teatralnymi, filmowymi.
Osiąganie celów kształcenia z wiedzy o kulturze i odnoszących się do nich
wymagań szczegółowych. Uczeń:
1. zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny
sztuki (literaturę, architekturę, plastykę, muzykę, teatr, fotografię,
film, sztukę nowych mediów) i dostrzega związki pomiędzy nimi;
2. wskazuje różne funkcje dzieła sztuki (np. estetyczną,
komunikacyjną, społeczną, użytkową, kultową, poznawczą,
ludyczną);
3. analizuje temat dzieła oraz treści i formę w kontekście jego
różnych funkcji, wykorzystując podstawowe wiadomości o stylach
i epokach z różnych dziedzin sztuki;
4. analizuje film lub analizuje spektakl teatralny, posługując się
podstawowymi pojęciami z zakresu właściwej dziedziny sztuki;
5. wypowiada się na temat dzieła sztuki używając pojęć zarówno
swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma,
kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie,
kontekst, medium);
6. dostrzega i nazywa związek między dziełem a sytuacją
społeczno-historyczną i obyczajami epoki, w której powstało.
Do wykorzystania w
ramach przedmiotu/
przedmiotów
Rozwój zainteresowań
i pożądanych umiejętności
uczniów
Język polski, wiedza o kulturze, historia, lekcje wychowawcze.
Projekcja i analiza filmu stwarza możliwości rozwoju
kompetencji kluczowych uczniów
Projekcja i analiza filmu motywuje uczniów do
samodzielnego uczenia się i poznawania
Projekcja i analiza filmu sprzyja rozwojowi
wyobraźni uczniów
Film inspiruje do wykorzystania niestandardowych i
oryginalnych metod pracy z uczniami
Film pozwala zaprojektować cykl zajęć wokół
przedstawionego problemu.
Film zawiera sceny przemocy
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Film zawiera sceny erotyczne
NIE
Film może być wykorzystany tylko we fragmentach
NIE
Projekcja filmu musi być poprzedzona zajęciami
wprowadzającymi
Analiza filmu wymaga obecności na zajęciach
specjalisty (filmowca, psychologa, pedagoga)
Tropy interpretacyjne;
problemy do omówienia
NIE
NIE
1. Tułaczka bohaterów - rycerza Arna i jego ukochanej Cecylii - w
dwóch płaszczyznach: fizycznej i duchowej. Walka z czasem,
ludzkimi słabościami i emocjami. Wewnętrzna krucjata bohatera, nikt
nie jest kowalem własnego losu, w zestawieniu z postacią Baliana z
Ibelinu, bohatera filmu „Królestwo niebieskie” Ridleya Scotta oraz
Antoniusa Blocka, bohatera filmu „Siódma pieczęć” Ingmara
Bergmana.
2. Wątek miłości, która pokona wszystkie przeszkody, zawiść, zazdrość,
fatum, w zestawieniu z filmem „Pokuta” Joego Wrighta
3. Wyprawy krzyżowe – filmowe obrazy degeneracji europejskiego
rycerstwa i zakłamania kleru, w zestawieniu z filmami „Królestwo
niebieskie”, „Pył i krew”, „Krzyżowcy”
4. Konsekwencje wypraw krzyżowych dla średniowiecznej Europy
5. Kto był barbarzyńcą podczas krucjat – obraz Europejczyków w
kulturze arabskiej i wyznawców islamu w średniowiecznej Europie.
6. Religijność ludzi średniowiecza.
7. Obyczajowość epoki średniowiecza.
8. Fanatyzm religijny w średniowieczu i współcześnie.
9. Rola Kościoła w średniowiecznej Europie, organizacja życia
religijnego, specyfika zgromadzeń zakonnych i zakonów rycerskich.
10. Zetknięcia świata Wschodu i Zachodu – rola Jerozolimy jako ośrodka
religijnego, ważnego dla judaizmu, chrześcijaństwa wschodniego i
zachodniego oraz islamu.
Zalecane metody pracy z
filmem
Dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, planszowe syntezy (temat:
Wyprawy krzyżowe, Miłość średniowieczna, Kościół w średniowieczu), analiza
i interpretacja działa filmowego i literackiego, praca z fragmentem filmu,
elementy dramy, ćwiczenia redakcyjne: recenzja, scenariusz, scenopis.
Uwagi końcowe dotyczące oceny merytorycznej i dydaktycznej filmu:
…………………………………………………
data i podpis Przewodniczącego Zespołu
Download