dla Przeprowadzenie badań geotechnicznych oraz

advertisement
Załącznik Nr 1 do Umowy Nr GKM.XIV/272............Fn............/2012
Opis przedmiotu zamówienia
Zakres badań geotechnicznych na potrzeby wstępnego rozpoznania terenu – badania te nie będą
służyć do celów uzyskania pozwolenia na budowę.
1. Rozpoznanie saperskie terenu wg następujących zasad:
a. sprawdzenie wykrywaczami metalu i magnetometrami gruntu na głębokość
minimum 10,0 metrów (głębokość wnikania bomb lotniczych w typowy dla Poznania
grunt),
b. Wykonanie map pozwalających na późniejszą lokalizację materiałów niebezpiecznych
(niewybuchów i niewypałów)
c. przekazanie ewentualnych (wydobytych na potrzeby przeprowadzenia badań
geotechnicznych) niewybuchów i niewypałów wojskowemu patrolowi saperskiemu
do utylizacji na poligonie wojskowym,
d. nadzór saperski przy wykonywaniu odwiertów,
Zakres oczyszczania terenu powinien być co najmniej równy obszarowi badań geologicznych
lub w przypadku badań geologicznych punktowych powinien to być okrąg o średnicy nie
mniejszej niż 6 metrów (ze względu na pracę wiertnicy) pod każdy badany punkt,
2. Przygotowanie i zatwierdzenie projektu badań geologiczno inżynierskich
3. Uzyskanie odpowiednich zgód na założenie punktów monitoringu wód gruntowych
(piezometrów)
4. Wykonanie 14 odwiertów badawczych o maksymalnej głębokości 50 m p.p.t.. Głębokość
odwiertów będzie zależna od osiągnięcia poziomu skały litej. Odwierty o średnicy co najmniej
180mm
5. Wykonanie badan terenowych (14 sondowań sonda stożkowa oraz sondowania CPT).
Badania o głębokości 20m p.p.t. lub do osiągnięcia poziomu skały litej.
6. Założeniu 10 punktów monitoringu wód gruntowych (piezometrów)
7. Wykonanie 12 odkrywek na głębokość 3 m – na mapie przedstawiono lokalizację 3 odkrywek,
lokalizacja pozostałych do ustalenia w trakcie prac.
8. Pobranie próbek z odwiertów i odkrywek w celu przeprowadzenia badan geotechnicznych
i chemicznych w typowych odległościach w głąb profilu
9. Dostarczenie próbek do laboratorium
10. Badania próbek na obecność pierwiastków i związków wskazujących na zanieczyszczenie (po
jednej próbce wody ( po nawierceniu pierwszego poziomu wodonośnego) z każdego
odwiertu oraz po trzy próbki gruntu (z trzech różnych głębokości – głębokości do poboru
próbek do ustalenia podczas prowadzenia badań – wstępnie proponowane poziomy 3, 6 oraz
9 m – razem 64 próbki)
11. Badania geotechniczne i opracowanie dokumentacji geotechnicznej obejmującej
dokumentacje otworów badawczych, wyniki badan terenowych oraz laboratoryjnych
12. Wyposażenie wybranych odwiertów we wskaźniki poziomu wód gruntowych (umożliwiające
określenie okresowych badań poziomu)
Zakres badań geotechnicznych:



















badania profilu (w tym zwierciadeł wody i dokumentacji fotograficznej)
pobieranie próbek gleby przekształconych i nieprzekształconych
wykonanie prób pompowych w wybranych odwiertach
oględziny i badania dotykowe
wilgotność naturalna
granice Attenberga
ciężar właściwy
analiza chemiczna pod kątem projektu mieszanki betonowej (odczyn pH, zawartość
procentowa jonów siarczanowych SO4 w wyciągu wodnym o proporcji wody do gruntu 2:1,
zawartość chlorków, zawartość węglanów i gipsu)
badanie Proctora
nośność CBR próbek gruntu zagęszczonych w warunkach laboratoryjnych
gęstość objętościowa gruntu i szkieletu gruntowego, zawartość wolnych przestrzeni,
zagęszczenie
analiza sitowa (stos okruchowy)
analiza areometryczna (skład granulometryczny frakcji iłowej i pylastej)
zawartość substancji organicznych i strata przy prażeniu
wskaźnik swobodnego pęcznienia i granica skurczalności gruntu
próba ściśliwości pierwotnej i wtórnej (w badaniu edometrem)
badanie bezpośredniego ścinania
ściskanie trójosiowe bez konsolidacji i bez odpływu oraz z konsolidacją bez odpływu
określenie dynamiki osiadania
Próbki materiału skalnego o ile występują






badanie ściskania bez skrępowania bocznego i moduł elastyczności próbek skał
badanie ściskania trójosiowego na próbkach skał zwietrzałych i świeżych
badanie obciążeniem skupionym – osiowe i średnicowe
badanie bezpośredniego ścinania
twardość skały
moduł odkształcenia i współczynnik Poissona

analiza chemiczna skały pod kątem projektu mieszanki betonowej (odczyn pH, zawartość
procentowa jonów siarczanowych SO4 w wyciągu wodnym o proporcji wody do gruntu
2:1, zawartość chlorków, zawartość węglanów i gipsu)
Zakres badań zanieczyszczeń gruntu:
Arsen
Kadm
Chrom
Miedź
Ołów
Rtęć
Nikiel
Selen
Cynk
PCB (polichlorowane bifenyle)
Fenole ogółem
Indeks fenolowy
TPH (całkowita zawartość węglowodorów)
Specjacyjne PAH (pierścieniowe węglowodory
aromatyczne)
Suma benzyn
Suma WWA
Związki nitrowe
Krezol
Ksylen
Trimetylofenole
Chlor
Przewodność
Zasadowość całkowita
pH
Bor – rozpuszczalny w wodzie
Zaw. Substancji organicznych
Azbest
Cyjanek (CN)
Siarczki
SO4- (zol kwasowy)
VOC (lotne związki organiczne)
SVOC
BTEX
Zakres badań zanieczyszczeń wody
pH
Przewodność
Zasadowość całkowita
Chlor
Siarka całkowita
Wapń
Arsen (rozpuszczony)
Arsen (całkowity)
Bor (rozpuszczony)
Bor (całkowity)
Kadm (rozpuszczony)
Kadm (całkowity)
Chrom (rozpuszczony)
Chrom (całkowity)
Miedź (rozpuszczona)
Miedź (całkowita)
Ołów (rozpuszczony)
Ołów (całkowity)
Magnez
Rtęć (rozpuszczona)
Antymon
Bar
Rtęć (całkowita)
Nikiel (rozpuszczony)
Nikiel (całkowity)
Selen (rozpuszczony)
Selen (całkowity)
Cynk (rozpuszczony)
Cynk (całkowity)
Azot amonowy
Azotany
Azot
Cyjanek (całkowity)
Ogólny węgiel organiczny
TPH
Specjacyjne PAH
Indeks fenolowy
Fenol
Krezol
Dimetylofenole
Trimetylofenole
VOC
SVOC
Beryl
Kobalt
Cyna
Ftalany
BTEX
Węglowodory C10-c40
Molibden
Wanad
Pestycydy (chloroorganiczne, fosforoorganiczne,
azotoorganiczne, pozostałe)
Suma WWA
Węglowodory chlorowane (w tym osobno dla
PCB
Wykonawca powinien przewidzieć 1 przerwę technologiczną w pracach terenowych nie dłuższą
niż 7 dni roboczych.
Download