DZIECKO SEKSUALNIE WYKORZYSTYWANE

advertisement
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INFORMACJI
I WSPOMAGANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ul. M. Skłodowskiej - Curie 4
85-094 Bydgoszcz
tel. (052) 341-30-74
http:/www.pbw.bydgoszcz.pl
e-mail:[email protected]
DZIECKO SEKSUALNIE
WYKORZYSTYWANE
zestawienie bibliograficzne w wyborze
wydawnictw zwartych za lata 2006-2016
i artykułów z czasopism za lata 2010-2016
opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy
Opracowała: Ewa Bedełek
Bydgoszcz 2016
1. Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej
o przemocy domowej / Kamila Kamińska. - Kraków : Oficyna
Wydawnicza Impuls, 2009. - 232 s.
Sygnatury 151953, 151954
Zawiera m. in. rozdziały: Molestowanie seksualne dzieci – złamane
tabu. Typologie form seksualnego wykorzystywania dziecka. Osoba
sprawcy przemocy. Rodzaj związków pomiędzy ofiara
a sprawcą w przypadku wykorzystywania seksualnego dzieci.
Charakterystyka środowiska rodzinnego, w którym rozgrywa się
molestowanie. Warunki zaistnienia zjawiska molestowania dziecka.
Dynamika molestowania seksualnego. Wpływ doświadczenia
przemocy seksualnej na dalsze życie dziecka- teorie wyjaśniające.
2. Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie : poradnik
dla nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych / Izabela
Kałka. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2007. - 200 s.
Sygnatury 156356, 156355 p / 316
Zawiera m. in. rozdziały: Wykorzystywanie seksualne dzieci.
Pojęcie kazirodztwa. Charakterystyka rodziny, w której dochodzi
do kazirodztwa. Fazy relacji kazirodczej. Objawy wykorzystywania
seksualnego. Interwencja w sytuacji wykorzystywania seksualnego
dziecka. Wskazówki dotyczące rozmowy z rodzicem. Pierwszy
kontakt z dzieckiem. Skutki emocjonalne wykorzystywania
seksualnego. Czynniki wpływające na cierpienie dziecka
wykorzystywanego seksualnie. Czynniki zmniejszające cierpienie
dziecka. Sprawcy przemocy seksualnej wobec dzieci.
3. Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli
i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. - Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – 256 s.
Sygnatury 151161, 159025, 151160 p / 159.92
4. Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym :
poradnik nie tylko dla rodziców / Janina Wyżyńska ; współpr.
Tomasz Wyżyński. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2007. -
235 s.
Sygnatury 152001 -152002
Zawiera m. in. rozdziały: Jak ostrzegać dzieci i młodzież przed
molestowaniem seksualnym. Co robić, kiedy dziecko zaczyna
mówić o molestowaniu seksualnym. Jak pomóc dziecku, które było
molestowane seksualnie. Ściganie sprawców molestowania
seksualnego i przeciwdziałanie pedofilii: sytuacja w Polsce. Jak
współpracować z organami wymiaru sprawiedliwości.
5. Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa /
Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012. –
Dzieci Molestowane, s. 238-260
Sygnatury 155567, 155566 p / 316
Zawiera podrozdziały: Ofiary molestowania. Sprawcy. Pomoc
dla ofiar.
6. Pedofilia : przemoc wobec dzieci / Justyna Pieczko. - Kraków :
Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2012. - 93 s.
Sygnatury 157260, 157261, 157766
Zawiera rozdziały: Krzywdzenie dzieci. Dziecko –ofiara przemocy.
Skutki przemocy wobec dzieci.
7. Pedofilia : 30 wywiadów z pedofilami / Douglas W. Pryor ; przekł.
Anna Sawicka-Chrapkowicz ; [wstęp do wyd. pol. prof. Zbigniew
Lew-Starowicz]. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - 367 s.
Sygnatury 157786
Zawiera rozdziały: Analiza sprawców i ich zachowań. Rozmywanie
się granic w dzieciństwie. Narastanie problemów w dorosłości.
Przejście w tryb molestowania. Wabienie i wciąganie ofiary. Efekt
kuli śnieżnej: od jednego przestępstwa do serii. Kontynuacja
regularnego molestowania. Odchodzenie od molestowania
i publiczne ujawnienie. Dlaczego? Próba odpowiedzi. Dodatki:
Wywiad tematyczny – przewodnik. Zgoda na udział w badaniu.
Dane statystyczne dotyczące przypadków. Interpretacja
retrospektywna.
8. Postawy wobec sytuacji dziecka wykorzystywanego
seksualnie, przejawiane przez studentów psychologii, prawa,
pedagogiki i medycyny – analiza porównawcza wyników badań
/ Izabela Rajska-Kulik, Sonia Kędziora // W: Dziecko jako ofiara
przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. –
S. 111-22
Sygnatury 151161, 159025, 151160 p / 159.92
9. Przemoc seksualna wobec dziecka : studium
pedagogiczno-kryminologiczne / Krystyna Marzec-Holka. - Wyd.
2 rozsz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 321 s.
sygnatura 154472, 154471 p / 316
Zawiera rozdziały : Przestępstwa czynów lubieżnych i zgwałceń
dokonywanych na nieletnich w świetle kodyfikacji prawnej. Pojęcie
kary w sprawach o czyny lubieżne i zgwałcenia nieletnich. Sprawcy
czynów lubieżnych i gwałtów w polu badawczym patologii
społecznej, kryminologii oraz teorii przemocy w rodzinie. Teorie
rodziny wobec wysokiego ryzyka przemocy i patologii procesów
społecznych w rodzinie. Analiza wyników badań. Sprawcy i ofiary
zgwałceń i czynów lubieżnych. “Dotyk wstrętu” – retrospektywna
analiza monograficzna wyników badań na przykładzie wybranych
sprawców przestępstw seksualnych z art. 168, 175, 176 k.k.
Resocjalizacja penitencjarna czy probacja przestępców
seksualnych?
10. Seksuologia a etyka seksualna i problem przemocy
seksualnej wobec dzieci / Grażyna Jarząbek-Bielecka ;
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego, 2009. - 197 s.
Sygnatury 151272 p / 316
Zawiera rozdziały: Problem przemocy seksualnej wobec dzieci
w świetle rozważań nad dobrem i złem w aspekcie nauk: seksuologii
i etyki seksualnej. Przemoc seksualna wobec dzieci
w świetle rozważań nad problemem płci człowieka w ujęciu
seksuologii i etyki seksualnej. Zdrowie seksualne i patologia
seksualna. Przemoc seksualna wobec dzieci jako problem
medyczny i etyczny
11. Terapia kognitywno-behawioralna nieletnich sprawców
przestępstw seksualnych / Wojciech Sroka // W: Dziecko
jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty
Wysockiej-Pleczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2009. – S. 85-97
Sygnatury 151161, 159025, 151160 p / 159.92
12. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli,
wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. - Warszawa :
Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - 166 s.
Sygnaturay151247, 154584
Zawiera m. in. rozdziały: Dziecko krzywdzone w rodzinie przemocą
seksualna. Wykorzystanie seksualne dziecka jako jeden
z rodzajów przemocy. Czynniki ryzyka przemocy seksualnej wobec
dziecka w rodzinie. Skutki krzywdzenia dziecka przemocą
seksualną. Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dziecka
w rodzinie.
13. Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie / Magdalena
Czub. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. 286 s.
Sygnatury 158792, 158627 p / 159.92
Zawiera rozdziały: Wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży.
Różnice indywidualne w reakcji na wykorzystywanie seksualne.
Podatność na zranienie – etiologia konsekwencji wykorzystywania
seksualnego. Problem wykorzystywania seksualnego dzieci
w świetle teorii przywiązania. Wczesny rozwój
społeczno-emocjonalny a konsekwencje wykorzystywania
seksualnego. Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie.
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1. Bezpośrednie konsekwencje wykorzystywania seksualnego
dzieci / William N. Friedrich // Dziecko Krzywdzone. - 2012, nr 4,
s. 41-50
2. Chcą stać się niewidoczne - kampania "Zły dotyk" // Remedium.
- 2010, nr 7/8, s. 50
3. Cyberprzestępczość seksualna na szkodę małoletniego /
Karolina Kudyba // Niebieska Linia. - 2016, nr 3, s. 1-5
4. Diagnoza psychologiczna dziecka wykorzystywanego
seksualnie i jego rodziny / Agnieszka Widera-Wysoczyńska //
Niebieska Linia. - 2015, nr 3, s. 24-29
5. Dotyk, który boli : "niepotrzebne" statystyki... / Monika
Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7/8, s. 60-[65]
6. Dziecko krzywdzone / Kazimierz Słupek // Wychowawca. - 2012,
nr 5, s. 16-19
7. Dziecko niepełnosprawne intelektualnie jako ofiara
wykorzystania seksualnego. Cz. 1 / Józefina Pijanowska //
Remedium. - 2012, nr 5, s. 24-25
8. Edukacja seksualna najmłodszych / Agnieszka
Walendzik-Ostrowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9,
s. 26-28, 30-31
9. Gdy ciało krzyczy ranami... zamierzone samookaleczenia /
Magdalena Połom // Katecheta. - 2015, nr 7/8, s. 100-107
10. Gdy dom nie ma wyjścia / Agnieszka Koczyk // Świat Problemów.
- 2014, nr 4, s. 28-32
11. Grooming - uwodzenie dzieci w Internecie / Radosław Mysior //
Remedium. - 2012, nr 9, s. 4-5
12. Jak pokonać zły dotyk? : drugi etap kampanii społecznej /
Urszula Makowelska // Niebieska Linia. - 2010, nr 5, s. 26-28
13. Jak przeciwdziałać przemocy seksualnej / Tomasz Garstka -(Przemoc seksualna ) // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, dod.
Niezbędnik Dyrektora, s. 83-85
14. Jak rozpoznać, że dziecko jest ofiarą / Magdalena Goetz -(Przemoc seksualna ) // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, dod.
Niezbędnik Dyrektora, s. 70-72
15. Jedna fotka, duża krzywda : internauci pomagają w walce
z pornografią dziecięcą w sieci / Piotr Skura // Głos Nauczycielski.
- 2015, nr 16, s. 9
16. Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci / Agnieszka
Izdebska // Niebieska Linia. - 2010, nr 5, s. 13-15
17. Koszt psychiczny przemocy seksualnej / Bogna Szymkiewicz
// Niebieska Linia. - 2016, nr 1, s. 13-15
18. Młodzież a współczesne zagrożenia / Anna Maria Wesołowska //
Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s. 48-50, 52
19. "Nie przegraj" - kampania przeciwko komercyjnemu
wykorzystywaniu dzieci i młodzieży / Mira Prajsner // Remedium.
- 2012, nr 3, s. 1-3
20. Nietykalność cielesna ucznia : okiem psychologa / Anna
Kolasińska // Sygnał (czasopismo elektroniczne). - 2014, nr 4,
s. 11-12
21. O rozważnym wspomaganiu rozwoju seksualnego człowieka /
Maria Beisert // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 2, s. 13-36
22. Ocena psychologicznych aspektów wiarygodności zeznań
małoletnich świadków w praktyce biegłych sądowych
psychologów na podstawie analizy spraw karnych
dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci / Agnieszka
Sikorska-Koza // Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 1, s. 70-89
23. "Ochrona małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym
i handlem ludźmi" / oprac. red. // Remedium. - 2014, nr 11,
s. 11-12
24. Ochrona prawna ofiar wykorzystywania / Olga Trocha //
Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 78-82
25. Patologie i zagrożenia wirtualnego świata - wybrane aspekty /
Sylwester Bębas // Wychowanie na Co Dzień. - 2014, nr 3,
s. 21-26
26. Pedagog w przedszkolu a problem przemocy seksualnej
wobec dziecka / Justyna Kusztal // Wychowanie w Przedszkolu. 2012, nr 6
27. Pomaganie dzieciom skrzywdzonym przez zły dotyk / Tadeusz
Pulcyn // Świat Problemów. - 2013, nr 9, s. 26-29
28. Pomoc psychologiczna dzieciom wykorzystywanym
seksualnie / Jolanta Zmarzlik, Beata Pawlak-Jordan // Niebieska
Linia. - 2010, nr 5, s. 5-8
29. Praktyczne oraz prawne rozważania wokół problemu
wykorzystywania seksualnego dzieci, w tym również za
pośrednictwem Internetu i nowoczenych technologii / Agata
Grabowska // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 4, s. [95]-104
30. Profilaktyka wykorzystania seksualnego dziecka - systemowe
oddziaływania w zakresie edukacji seksualnej / Agnieszka
Izdebska, Agata Ruchel // Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 1,
s. 54-67
31. Prostytucja dziecięca - aspekty prawne / Agnieszka Popławska,
Olga Trocha // Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 4, s. 37-46
32. Przeciwdziałanie komercyjnemu wykorzystaniu dzieci - oferta
edukacyjna dla młodzieży / Lucyna Kicińska // Dziecko
Krzywdzone. - 2011, nr 1, s. 96-100
33. Przeciwdziałanie komercyjnemu wykorzystywaniu
seksualnemu młodzieży w Wielkiej Brytanii / Dorota Gajewska //
Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 1, s. 83-89
34. Przeciwdziałanie wykorzystaniu seksualnemu dzieci
w turystyce // Remedium. - 2015, nr 7/8, s. 1-5
35. Przewidywanie rezyliencji u adolescentów - ofiar
wykorzystywania seksualnego / Javonda Williams, Debra
Nelson-Gardell // Dziecko Krzywdzone. - 2012, nr 3, s. 84-105
36. Rozpoznawanie symptomów przemocy wobec dziecka /
Wanda Papugowa // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 58-59
37. Rozwód z molestowaniem w tle / Piotr Żak, Piotr Brysacz //
Charaktery. - 2011, nr 7, s. 32-37
38. Seksting i grooming / Finka Cyntia Heynemann // Dyrektor
Szkoły. - 2015, nr 6, dod. Niezbędnik Dyrektora, s.74-77
39. Skala wykorzystania seksualnego dzieci - wybrane aspekty /
SOC // Remedium . - 2012, nr 1, s. 24-25
40. Szara strefa przemocy seksualnej : wyniki badań / Magdalena
Grabowska // Niebieska Linia. - 2016, nr 3, s. 8-10
41. Wiedza na temat seksualności i rekacje emocjonalne jako
wskaźniki wykorzystywania seksualnego u małych dzieci wyzwania teoretyczne i badawcze / Sonja N. Brilleslijper-Kater,
William N. Friedrich, David L. Corwin // Dziecko Krzywdzone. - 2012,
nr 4, s. 70-83
42. Wiktymizacja dzieci i młodzieży - raport z badań / oprac.
Redakcja // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 51-53
43. Wiktymizacja dzieci na Litwie / Renata Giedryte, Judita
Zukauskaite // Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 4, s. 27-39
44. Wykorzystanie seksualne dzieci / Maria Beisert, Agnieszka
Izdebska) // Dziecko Krzywdzone. - 2012, nr 2, s. 48-66
45. Wykorzystanie seksualne dzieci / Monika Sajkowska // Dziecko
Krzywdzone. - 2011, nr 3, s. 147-159
46. Wykorzystywanie seksualne dzieci : wyniki Ogólnopolskiej
diagnozy problemu przemocy wobec dzieci / Joanna
Włodarczyk, Monika Sajkowska // Dziecko Krzywdzone. - 2013,
nr 3, s. 82-100
47. Wzorce przywiązania a konsekwencje wykorzystania
seksualnego / Magdalena Czuba // Niebieska Linia. - 2015, nr 3,
s. 21-23
48. Wykorzystanie seksualne dzieci / Monika Sajkowska // Dziecko
Krzywdzone. - 2011, nr 3, s. 147-159
49. Wykorzystywanie seksualne dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych : badanie warszawskie / Joanna
Włodarczyk // Niebieska Linia. - 2010, nr 5, s. 16-19
50. Wykorzystanie seksualne dziecka w kodeksie karnym / Jakub
Śpiewak // Niebieska Linia. - 2010, nr 3, s. 22-24
51. Za murem milczenia / Renata Kaczyńska-Maciejowska //
Charaktery. - 2011, nr 6, s. 88-90
52. Zły dotyk w szkole. Cz. 1 / Magdalena Goetz // Głos
Nauczycielski. - 2012, nr 42, s. 15
53. Zły dotyk w szkole. Cz. 2 / Magdalena Goetz // Głos
Nauczycielski. - 2012, nr 43, s. 14-15
54. Źródła i konsekwencje problemowych zachowań seksualnych
podejmowanych przez dzieci i adolescentów / Monika
Dąbkowska // Wychowanie na Co Dzień. - 2013, nr 12, s. 28-32
Download