Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Rolnictwa i Dóbr

advertisement
Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Siedleckiej i Lubelskiej w Radomiu, Sukcesje:
Funduszów po Zgromadzeniu Księży Benedyktynów Świętokrzyskich na Łysej Górze w gub. sandomierskiej, poszyt szyty, sygn. 17069, k. 173 .
l. p.
karty
data
nadawca
adresat
treść
1.
1r,v
25 I 1834
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Oświecenia
Publicznego
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z informacją o zapotrzebowaniu na normatywy Najwyższej Izby
Obrachunkowej na mocy, których uregulowany został pobór dziesięciny z wsi Kowali
na wyposażenie kościoła parafialnego w Wąwolnicy.
2.
2r
18 II 1834
Dyrekcja Dóbr i
Lasów rządowych
Komisja
Województwa
Lubelskiego
Pismo z informacją o przesłaniu kopii reskryptu na mocy, którego uregulowany został
pobór dziesięciny z wsi Kowali na wyposażenie kościoła parafialnego w Wąwolnicy.
3.
3r,v
2 I 1834
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Oświecenia
Publicznego
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z prośbą o przesłanie całych akt dotyczących funduszów benedyktynów
świętokrzyskich.
4.
4r
25 II 1834
Dyrekcja Dóbr i
Lasów Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Oświecenia
Publicznego
Informacja o tym aby akta supresyjne z funduszów księży benedyktynów
świętokrzyskich dołączyć do akt.
5.
5r
3 IX 1834
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Oświecenia
Publicznego
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z informacją o zwrocie akt supresyjnych.
6.
6r,v,
10r 12r
3 VI 1835
Dyrekcja Dóbr i
Lasów
Rządowych
1.Sołtys wsi
Baszowic
2.Komisja
Województwa
Sandomierskiego
Pismo z informacja o asygnacji kwoty 6585 złotych polskich dla włościan wsi
Baszowice z tytułu pobranych od nich przez klasztor świętokrzyski podatków, a do kas
jeszcze niewymienionych w 1835 roku przez Komisję Rządową Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego.
Uwagi
Podpisy:
- Kozłowski, za Dyrektora
Wydziału Referendarz Stanu
- (…) za Dyrektora Kancelarii
Podpisy:
- Kozłowski, za Dyrektora
Wydziału Referendarz Stanu
- (…) Starszy Referendarz,
Dyrektor Kancelarii
Podpisy:
- Kozłowski, za Dyrektora
Wydziału, Referendarz Stanu
- Skowroński, za Dyrektora
kancelarii
1
7.
7r,v –
9r
27 II 1835
Komisja
Województwa
Sandomierskiego
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo przedstawiające potrzebę wyasygnowania pretensji dla włościan Baszowic za
pobrane przez klasztor świętokrzyski podatki.
8.
13r,v
20 X 1836
Dyrekcja Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja
Województwa
Sandomierskiego
Zawiadomienie o zaspokojonej pretensji włościan dóbr Baszowice za nad płatność
podatków klasztorowi.
Podpis:
- (…) Prezes
9.
14r,v
12 VI 1838
Komisja
Rządowa Spraw
Wewnętrznych i
Oświecenia
Publicznego
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Prośba o przesłanie akt dotyczących funduszów po suprymowanym zgromadzeniu
benedyktynów świętokrzyskich z dóbr Włochy.
Podpisy:
- Skowroński, za Dyrektora
Wydziału
- (…) Naczelnik Sekcji
10.
15r,v
27 VIII 1838
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Oświecenia
Publicznego
Pismo z informacją o tym, iż nie znaleziono w aktach dokumentów o akie komisja
prosiła (dotyczących poboru prowizji od kapitału 1000 złotych polskich spłaconego z
dóbr Włochy).
11.
16r
24 VIII 1838
Komisja
Rządowa Spraw
Wewnętrznych i
Oświecenia
Publicznego
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Ponowna prośba o wypożyczenie akt dotyczących poboru prowizji od kapitału 1000
złotych polskich spłaconego z dóbr Włochy.
12.
17r,v
23r
13 VI 1840
Rząd
Gubernialny
sandomierski
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo przewodnie do protokołu wraz z Protokołem sprawdzenia wypłaty włościanom
z dóbr Baszowice ich pretensji do suprymowanego klasztoru XX Benedyktynów
Świętokrzyskich na Łysej Górze za pobranie i na właściwy cel nienaniesione podatki
przyznanej z dn. 16 XI 1839r..
- sporządzono w formie tabeli
Podpisy:
- (…) po Gubernatora
Cywilnego Radca Stanu
- (…) Sekretarz
13.
24r,v
30 IV 1842
Komisja
Rządowa Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo dotyczące sprawdzenia obrachunku prowizji od kapitału 7400 złotych polskich
dla funduszu ogólno - religijnego po suprymowanym Zgromadzeniu XX
Benedyktynów świętokrzyskich w 1829 roku z dóbr Daniszewa spłaconego listami
zastawnymi – prośba o przesłanie akt.
Podpisy:
- Skowroński, Za Dyrektora
Wydziału
- (…) Naczelnik Sekcji
14.
25r
24 VI 1842
Wydział Dóbr i
Lasów
Komisja Rządowa
Przychodów i
Pismo przewodnie do przesyłanych dokumentów z żądaniem zwrotu.
Podpis:
- Skowroński, za Dyrektora
Wydziału
2
26r,vRządowych
Skarbu
15.
26r,v
4 X 1842
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z informacją o tym, iż żądane dokumenty zostały przesłane.
16.
27r
17 XI 1842
Komisja
Rządowa Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z informacja o zwrocie wypożyczonych akt.
17.
28r
4 XII 1842
Archiwum Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Informacja o zwrocie wypożyczonych akt – dołączyć do akt.
18.
29r,v –
30r
7 XII 1842
Rząd
Gubernialny
Lubelski
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo dotyczące dziesięcin z dóbr Głuska i Wolicy – przedsięwzięta została
inkameracja tychże za pośrednictwem komisarza byłego obwodu lubelskiego,
spotkano się z oporem ze strony właścicieli tychże.
19.
31r,v
18 XI 1843
Komisja
Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Rząd Gubernialny
Lubelski
Pismo z informacja o zwrocie dokumentów do dalszych wyjaśnień tyczących się w
sprawie dziesięcin z Głuska i Wolicy.
20.
32r,v
16 VII 1844
Rząd
Gubernialny
Lubelski
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z raportem informującym, iż dokumenty dotyczące dziesięciny z Bóbr Głuska i
Wolicy zostały przesłane do przetłumaczenia prokuratorii.
Podpisy:
- (…) Gubernator Cywilny,
Generał Major
- (…) za Naczelnika Kancelarii
21.
33r,v
31 V 1841
Archiwista Akt
Dawnych
Guberni
Lubelskiej
Trybunał Cywilny
I Instancji
Guberni
Lubelskiej
Pismo dotyczące polecenia przesłania odpisów dokumentów dotyczących dziesięcin z
dóbr Głuska i Wolicy.
Podpis:
- (…) Archiwista Akt Dawnych
Guberni Lubelskiej
22.
34r,v
13 XI 1844
Rząd
Gubernialny
Lubelski
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo dotyczące dziesięciny z dóbr Głuska i Wolicy z prośbą o przesłanie dowodów w
języku łacińskim – prokuratoria odmówiła całkowitego przekazu, dostarczając jedynie
fragmenty.
Podpisy:
- Skowroński
- (…) Naczelnik Sekcji
Podpisy:
- Kamieński, Radca Gubernialny
- Koźmiński, za Sekretarza
Generalnego
Podpisy:
- (…) Gubernator Cywilny,
Generał Major
3
- (…) za Naczelnika Kancelarii
23.
35r –
41r
4 III 1846
Rząd
Gubernialny
Lubelski
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo zawierające:
- wjaśnienia Leszczyńskiego – właściciela dóbr Wolicy – w przedmiocie dziesięciny
(podział ziem i dotychczasowe opłaty)
- polecenie dla naczelnika Powiatu Lubelskiego aby w uzupełnieniu dostarczonych
dowodów sprawdził na gruncie ich autentyczność.
Podpisy:
- (…) za Gubernatora, radca
Gubernialny
- (…) Naczelnik Kancelarii
24.
42r –
43r
30 X 1846
Rząd
Gubernialny
Lubelski
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo w przedmiocie dziesięciny z dóbr Głuska i Wolicy – protokół względem ilości
gruntów włościańskich z których przypada dziesięcina na rzecz Skarbu Królestwa.
Podpisy:
- (…) Gubernator Cywilny,
Generał Major
- (…) Naczelnik Kancelarii
25.
44r –
45r
19 V 1847
Rząd
Gubernialny
Lubelski
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z informacja o przesłaniu niedołączonych przez pomyłkę ekspedytur
dotyczących dziesięciny po suprymowanym klasztorze benedyktynów na Łysej Górze
z dóbr Głuska i Wolicy.
Podpisy:
- (…) za Gubernatora
Cywilnego, Radca Gubernialny
- (…) Naczelnik Kancelarii
26.
46r –
47r
bd
Sekcja Prawna
Sekcja
Administracyjna
Raport dotyczący dziesięciny z dóbr Głuska i Wolicy czyli Głuskiej Woli z pól
włościańskich i tych, które po włościanach do ziem dworskich wcielono.
27.
48r
9 I 1849
Komisja
Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Prokuratoria w
Królestwie
Polskim
Pismo z nakazem nadesłania spisu iurium et servitutum z 1802 roku z klasztoru
świętokrzyskiego w probostwa w Opolu.
28.
49r,v
16 II 1849
Prokuratoria w
Królestwie
Polskim
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z informacją, iż urząd nie posiada w swoim archiwum dokumentów
dotyczących dziesięcin z dóbr Głuska i Wolicy, gdyż te były wydane Komisji
Województwa sandomierskiego. Spis funduszów kościoła w Opolu powinien
znajdować się w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych lub w
rządzie Gubernialnym Lubelskim.
29.
50r52r
bd
bd
bd
Consiguatio Iurium et servitutim ad Monasterium Sancta Crucis Clavo monte Ordinis
Sancti Benedicti in circulo Sandominiensis Fundationis Boleslai Chrobry Regis
Polonia.
30.
53r
25 X 1849
Rząd
Gubernialny
Radomski
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z zawiadomieniem, że dokumenty dotyczące sprawy o dziesięciny z dóbr
Głuska i Wolicy zostały przesłane Rządowi Gubernialnemu.
Podpisy:
- (…) Rzeczywisty Radca Stanu
- (…) Naczelnik Kancelarii
- sporządzono w formie tabeli
Podpisy:
- (…) Gubernator Cywilny,
Radca Stanu
4
- (…) Naczelnik Kancelarii
31.
54r
3 IX 1849
Komisja
Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Rząd Gubernialny
Lubelski
Pismo z poleceniem natychmiastowego przesłania funduszy kościoła w mieście Opolu.
32.
55r,v
7 I 1849
Rząd
Gubernialny
Lubelski
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo przewodnie do przesyłanych przez probostwo w Opolu dowodów w sprawie
dziesięciny z Dóbr Głuska i Wolicy.
Podpisy:
- (…) za Gubernatora
Cywilnego Radca Gubernialny
33.
56r –
82r
bd
Proboszcz Parafii
Opolskiej
bd
Raport proboszcza parafii opolskiej dotyczący udowodnienia praw Kościoła
Parafialnego Opolskiego do dziesięciny dworskiej z dóbr Głuska i Wolicy –
dokumenty.
- sporządzono w formie tabeli
- j. łaciński
34.
83r
bd
Komisja
Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Rząd Gubernialny
Lubelski
Pismo z poleceniem dochodzenia dziesięciny z dóbr włościańskich Głuska i Wolicy.
35.
84r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Dołączyć do akt.
36.
85r,v
18 IX 1851
Rząd
Gubernialny
Lubelski
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Raport w przedmiocie dziesięciny w zarnie skarbowi królestwa przynależny od
włościan wsi Wolicy i Głuska.
37.
86r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Pismo do rządu Gubernialnego Lubelskiego z poleceniem aby w zastępstwie raportu
doniósł o skutku działań w przedmiocie odzyskania dziesięciny z Wolicy i Głusk –
dołączyć do akt.
38.
87r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Dołączyć do akt.
5
39.
88r,v
2 IV 1853
Rząd
Gubernialny
Lubelski
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo w przedmiocie dziesięciny należnej w ziarnie skarbowi od włościan wsi Wolicy
i Głuska – deklaracja od włościan o płaceniu po stałej cenie żyta z 1841 roku (wniosek
o podjęcie decyzji).
40.
89r –
93r
bd
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
1. Komisja
Rządowa Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
2. Rząd
Gubernialny
Lubelski
Pismo z prośbą o informację czy układ z włościanami na dobrach Głusko i Wolica
został zawarty.
41.
94r ,v,
97r
9 VIII 1854
Rząd
Gubernialny
Lubelski
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo w przedmiocie dziesięciny z Głuska i Wolicy oddawanej kościołowi w Opolu.
42.
95r,v –
96r,v
13 XI 1854
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z prośbą o informację czy układ z włościanami na dobrach Głusko i Wolica
został zawarty.
43.
98r
12 I 1855
Rząd
Gubernialny
Lubelski
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z prośbą o wydanie decyzji w przedmiocie dziesięciny przez włościan dóbr
Wolicy i Głuska oddawanej kościołowi w Opolu.
44.
99r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
rządowych
bd
Dołączyć do akt.
45.
100r,v
18 V 1855
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z zapytaniem czy układ z włościanami został już zawarty.
46.
101r
15 VI 1855
Rząd
Gubernialny
Komisja Rządowa
Przychodów i
Pismo z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie sporu włościańskiego.
Podpisy:
- (…) po Gubernatora
Cywilnego Radca Stanu
Podpisy:
- (…) po Gubernatora
Cywilnego Radca Kolegialny
- Kamiński, Naczelnik
Kancelarii
Podpis:
- (…) po Gubernatora
6
Lubelski
Skarbu
Cywilnego Radca Stanu
47.
102r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Dołączyć do akt.
48.
103r,v
13 X 1855
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z zapytaniem czy zostały zawarte ugody i jednocześnie potwierdzone przez
Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchownych.
49.
104r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Dołączyć do akt.
50.
105r
21 I 1856
Rząd
Gubernialny
Lubelski
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Prośba o wydanie decyzji w sprawie sporu włościańskiego dotyczącego dóbr Głusko i
Wolica.
51.
106r,v
19 II 1856
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
1. Komisja
Rządowa Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
2. Rząd
Gubernialny
Lubelski
Pismo z zapytaniem czy ugoda z włościanami została już zawarta.
52.
107r
1 VII 1856
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z zapytaniem czy ugoda z włościanami została już zawarta.
53.
108r
30 IX 1856
Komisja
Rządowa Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z informacja, o tym iż z powodu nie otrzymania dotąd od Rządu Gubernialnego
Lubelskiego wyjaśnień potrzebnych do sporu pomiędzy funduszem ogólno-religijnym
a proboszczem w Opolu dotyczącego dziesięciny z dóbr Wolnica i Głusko nie jest w
możności wydać stanowczej decyzji.
Podpis:
- (…) po Gubernatora
Cywilnego Radca Stanu
Podpisy:
- (…) Dyrektor Wydziału,
Radca Stanu
- (…) Naczelnik Sekcji
7
54.
109r,v
2 VI 1857
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z zapytaniem czy ugoda z włościanami została już zawarta.
55.
110r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Dołączyć do akt.
56.
111r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Dołączyć do akt.
57.
112r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Dołączyć do akt.
58.
113r,v
29 VIII 1857
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z zapytaniem czy ugoda z włościanami została już zawarta.
59.
114r,v
2 XI 1858
Komisja
Rządowa Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z informacją, iż decyzja w sprawie dziesięciny z dóbr Głusko i Wolica nie
została podjęta ponieważ komisja nie otrzymała dotąd wyjaśnień z Rządu
Gubernialnego Lubelskiego.
60.
115r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Dołączyć do akt.
61.
116r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Dołączyć do akt.
Podpisy:
- (…) po Dyrektora Wydziału,
Radca Stanu
- (…) Naczelnik Sekcji
8
62.
117r,v
15 III 1859
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z zapytaniem czy ugoda z włościanami została już zawarta.
63.
118r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Dołączyć do akt.
64.
119r
17 VI 1859
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z zapytaniem czy ugoda z włościanami została już zawarta.
65.
120r
30 VI 1859
Komisja
Rządowa Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z informacją, iż nie dotarły do komisji dowody z Rządu Gubernialnego
Lubelskiego, komisja czeka także na wiadomości od Asesora Ekonomicznego – po
otrzymaniu wymienionych dokumentów nie omieszka podjąć decyzji w sprawie
dotyczącej dóbr Głusko i Wolica.
Podpisy:
- Sętkowski, za Dyrektora
Wydziału Radca Stanu
- (…) Naczelnik Sekcji
66.
121r
26 VIII 1859
Komisja
Rządowa Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo:
- z zapytaniem czy zawarte i potwierdzone zostały układy pomiędzy funduszem
ogólno-religijnym a proboszczem w Opolu
- Rząd Gubernialny Lubelski został excytowany o spieszne złożenie dodatkowych
wiadomości i wyjaśnień przez Asesora ekonomicznego mających zebrać na gruncie.
Podpisy:
- Sętkowski, za Dyrektora
Wydziału Radca Stanu
- (…) Naczelnik Sekcji
67.
122r
14 II 1860
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z zapytaniem czy ugoda z włościanami została już zawarta.
68.
123r,v
30 VI 860
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z zapytaniem czy ugoda z włościanami została już zawarta.
69.
124r,v
9 VIII 1860
Komisja
Rządowa Spraw
Wewnętrznych i
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z zapytaniem czy zawarte i potwierdzone zostały układy pomiędzy funduszem
ogólno-religijnym a proboszczem w Opolu.
Podpisy:
- Sętkowski, za Dyrektora
Wydziału Radca Stanu
9
Duchownych
- Morycz, Naczelnik Sekcji
70.
126r,v
2 XII 1860
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z prośbą o udzielenie informacji czy ugoda z włościanami została już zawarta.
71.
127r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Dołączyć do akt.
72.
128r,v
28 III 1860
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z prośbą o udzielenie informacji czy ugoda z włościanami została już zawarta.
73.
129r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Dołączyć do akt.
74.
130r,v
19 VII 1861
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z prośbą o udzielenie informacji czy ugoda z włościanami została już zawarta.
75.
131r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Dołączyć do akt.
76.
132r,v
2 XII 1861
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z prośbą o udzielenie informacji czy ugoda z włościanami została już zawarta.
77.
133r
bd
Archiwum
Wydziału Dóbr i
Lasów
bd
Dołączyć do akt.
10
Rządowych
78.
134r,v
18 IX 1862
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Spraw
Wewnętrznych i
Duchownych
Pismo z prośbą o udzielenie informacji czy ugoda z włościanami została już zawarta.
79.
135r –
139r
9 VII 1862
Komisja
Rządowa
Wyznań
Religijnych i
Oświecenia
Publicznego
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z informacja o tym, iż przy supresji funduszów XX Benedyktynów na Świętym
Krzyżu pominięto dziesięcinę a tymczasem XX pijarzy w Opolu domagają się jako
proboszcze parafii do której te wsie należą – opinia komisji w sprawie.
80.
140r,v
bd IX 1862
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Wyznań
Religijnych i
Oświecenia
Publicznego
Przedstawienie historii opłaty dziesięciny na przestrzeni ostatnich lat wraz z
wymienieniem nazwisk właścicieli dóbr.
81.
141r –
145r
18 IV 1862
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Wyznań
Religijnych i
Oświecenia
Publicznego
Przedstawienie wyjaśnień i dowodów zebranych w sprawie dziesięciny z Głuska i
Wolicy w 1846 roku wraz z wnioskami.
82.
146r –
148r
9 I 1862
Komisja
Rządowa
Wyznań
Religijnych i
Oświecenia
Publicznego
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z zawiadomieniem, iż komisja opierając się na dowodach z 1846 roku wyznaje
zdanie, że będąca w sporze dziesięcina wynosząca 3 korce żyta należy się funduszowi
ogólno – religijnemu.
83.
149r
11 III 1863
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Komisja Rządowa
Wyznań
Religijnych i
Oświecenia
Publicznego
Pismo z informacją, iż żądane do sprawy dowody zostały zwrócone Rządowi
Gubernialnemu Lubelskiemu.
Podpisy:
- (…) z up. Dyrektora
Głównego, rzeczywisty Radca
Stanu
- (…) za Dyrektora Kancelarii
Podpisy:
- (…) za Dyrektora Wydziału,
Vice Dyrektor
- Rubkowski, Naczelnik Sekcji
11
84.
150r –
157r
24 II 1864
Komisja
Rządowa
Wyznań
Religijnych i
Oświecenia
Publicznego
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z informacją, iż Rząd Gubernialny Lubelski wezwał włościan do uiszczania w
przyszłości dziesięciny na rzecz funduszu ogólno – religijnego.
85.
158r –
163r
bd IV 1864
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
bd
Przedstawia wnioski w sprawie dotyczącej poboru dziesięciny z wsi Głuska i Wolicy
(czy pobierana od włościan rzeczona dziesięcina jest egzekwowana na postawie
prawa?).
86.
164r –
168v
12 V 1864
Wydział Dóbr i
Lasów
Rządowych
Rząd Gubernialny
Lubelski
Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oświadczywszy, że
nie znajduje zasady co do utrzymywania funduszu ogólno-religijnego przy poborze
dziesięciny żąda wprowadzenie pijarów opolskich w jej pobór i żąda przywrócenia im
tego co zostało od 1851 roku z tytułu tej dziesięciny już pobrane – stanowisko w tej
sprawie ponieważ zebrane dowody i dokumenty stanowią inaczej.
87.
169r –
171r
21 VI 1864
Komisja
Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Rząd Gubernialny
Lubelski
Pismo z informacją o stanie prawnym dóbr Głusko.
88.
172r,v
4 X 1864
Komisja
Rządowa Spraw
Wewnętrznych
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z prośbą o udzielenie wiadomości czy wydane już zostało przez komisję i jakie
zarządzenie w sporze zachodzącym pomiędzy kościołem parafialnym w Opolu a
Skarbem Królestwa.
Podpisy:
- (…) po. Vice Dyrektor
Wydziału, Radca Stanu
- (…) Naczelnik Sekcji
89.
173r
31 I 1864
Komisja
Rządowa Spraw
Wewnętrznych
Komisja Rządowa
Przychodów i
Skarbu
Pismo z prośbą o udzielenie wiadomości czy wydane już zostało przez komisję i jakie
zarządzenie w sporze zachodzącym pomiędzy kościołem parafialnym w Opolu a
Skarbem Królestwa.
Podpisy:
- (…) Vice Dyrektor Wydziału
- (…) Naczelnik Sekcji
Podpisy:
- Krzyżanowski, z up. Dyrektora
Głównego, po Dyrektora
Wydziału
- Rutkowski, Naczelnik Sekcji
- (…) Dyrektor Kancelarii,
Referendarz Stanu
Podpisy:
- (…) Gubernator Cywilny,
Generał Major
- (…)Naczelnik Kancelarii
12
Download