Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych ze szkołami i

advertisement
KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
www.kuratorium.szczecin.pl
tel. (091) 44 27 500, fax (091) 44 27 508
e-mail: [email protected]
KONFERENCJA
Współpraca poradni psychologicznopedagogicznych ze szkołami i placówkami
Wolin 3 lutego 2017 r.
Kalendarz spotkań
Kamień Pomorski
14.03.2017 r.
Nowogard
22.03. 2017 r.
Gryfice
20.04.2017 r.
Goleniów
25.04.2017 r.
Łobez
czerwiec 2017 r.
Program konferencji
1.
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście obowiązującego
prawa.
2.
System współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wolinie ze szkołami i placówkami oświatowymi
z uwzględnieniem zmian w zakresie ich wspomagania.
3.
Prawne aspekty dotyczące opiniowania i orzecznictwa.
Jak czytać opinie i orzeczenia wydane przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne – realizacja zaleceń.
4.
Dyskusja w zakresie efektywności
psychologiczno-pedagogicznej.
udzielanej
pomocy
Ramy czasowe konferencji
11:30 – 13:30
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (art. 26.2)
 Konwencja o Prawach Dziecka (art. 5, 14 i 18)
 Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców
 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 14)
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art.48, 53, 70 i 72)
 Ustawa – Karta Nauczyciela (art. 6a i 9c)
 Ustawa – o systemie oświaty / prawo oświatowe
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 48. [Prawa rodziców; ograniczenie lub pozbawienie praw
rodzicielskich]
1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości
dziecka, a także wolności jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko
w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu.
Art. 53. [Wolność sumienia i wyznania]
3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania
moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.
Art. 70. [Prawo do nauki]
3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne.
Art. 72. [Ochrona praw dziecka]
Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Ustawa o systemie oświaty (Dz. U . z 2016 r., poz. 1943)
Art. 18. [Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi
szkolnemu]
1. Rodzice są obowiązani do:
• dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
• zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
• zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się
do zajęć;
• informowania, każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub
gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji
obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust.
5b.
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta
gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka,
są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez
dziecko i zmianach w tym zakresie.
3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8, są
obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym
zezwoleniu.
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Ustawa o systemie oświaty (Dz. U . z 2016 r., poz. 1943)
Art. 1. [Cele systemu oświaty]
wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
Art. 1 pkt 3
wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej
dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej
i społecznej, wzmacniane i uzupełnianie przez działania z zakresu
profilaktyki problemów dzieci i młodzieży
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Szkoła/placówka ma realizować program wychowawczoprofilaktyczny
• przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb
i problemów występujących w danej społeczności szkolnej
• dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów
• obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów
• obejmujący treści i działania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
• uchwalony przez radę pedagogiczną w porozumieniu z radą
rodziców
Przywrócono należytą rangę oddziaływaniom wychowawczym
i profilaktycznym w szkołach/placówkach, m.in. przez uzupełnienie
katalogu zadań systemu oświaty o działania podkreślające
wychowawczą funkcję szkoły.
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Ustawa o systemie oświaty (Dz. U . z 2016 r., poz. 1943)
Art. 12. [Nauka religii]
organizowanie nauki religii na życzenie rodziców
Art. 13. [Prawa mniejszości narodowych i etnicznych]
na wniosek rodziców nauka może być prowadzona, np.: w osobnych
grupach, oddziałach lub szkołach; w grupach, oddziałach lub szkołach z dodatkową nauką języka oraz własnej historii i kultury; w
międzyszkolnych zespołach nauczania.
Art. 16. [Spełnianie i odroczenie spełniania obowiązku szkolnego]
na wniosek rodziców, dyrektor odracza rozpoczęcie spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego; zezwala, na spełnianie obowiązku poza
przedszkolem, szkołą i cofa zezwolenie
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943)
Art. 44b. [Ocenianie osiągnięć edukacyjnych, zachowania,
wewnątrzszkolne]
ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w
ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu dostarczanie
rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
Art. 44e. [Oceny ucznia]
jawne dla ucznia i jego rodziców
sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane
uczniowi i jego rodzicom
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do
wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Ustawa o systemie oświaty (Dz. U . z 2016 r., poz. 1943)
Art. 44n. [Zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej]
rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania
zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania
tych ocen
Art. 44o. [Promocja do klasy wyższej]
na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców
ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii
wychowawcy oddziału rada pedagogiczna może postanowić o
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III SP lub o promowaniu ucznia
klasy I i II SP do klasy programowo wyższej również w ciągu roku
szkolnego
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Ustawa o systemie oświaty (Dz. U . z 2016 r., poz. 1943)
Art. 44zw. [Egzamin gimnazjalny w przypadku uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego]
na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły
uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone może być
zwolniony przez dyrektora OKW z obowiązku przystąpienia do
egzaminu gimnazjalnego lub jego części
uczeń, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu
lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z
języka obcego nowożytnego i jest zwolniony z obowiązku przystąpienia
do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek
rodziców może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie
rozszerzonym
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Ustawa o systemie oświaty (Dz. U . z 2016 r., poz. 1943)
Art. 44zzr. [Szczególne warunki i formy zdawania egzaminów]
dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych
sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych.
rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu
ze wskazanych sposobów dostosowania
Art. 66. [Indywidualny program lub tok nauki]
na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi
na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela opiekuna.
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Ustawa o systemie oświaty (Dz. U . z 2016 r., poz. 1943)
Art. 67. [Standard nauki, wychowania i opieki w szkołach
publicznych]
na wniosek rodziców SP oraz szkoła prowadząca kształcenie
specjalne jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów,
którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców
Art. 71b. [Kształcenie specjalne i indywidualne nauczanie]
rodzice mogą złożyć odwołanie od orzeczenia
na wniosek rodziców starosta zapewnia niepełnosprawnemu dziecku
odpowiednią formę kształcenia
na wniosek rodziców jednostka samorządu terytorialnego realizuje
zalecenie kształcenia dziecka niepełnosprawnego w
przedszkolu/szkole
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w
przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i
zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia
oraz
rozpoznawaniu
indywidualnych
możliwości
psychofizycznych ucznia (§ 3. 1.)
Rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów prowadzą
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści
zatrudnieni w przedszkolu, szkole i placówce, w szczególności
poprzez obserwacje pedagogiczne (§ 19.1.-19.2.)
Stwierdzenie potrzeby objęcia dziecka pomocą skutkuje
udzieleniem mu przez diagnozującego natychmiastowej pomocy w
trakcie bieżącej pracy oraz poinformowaniem o tym fakcie
wychowawcy klasy (w szkole) lub dyrektora przedszkola/placówki
(§19.3.)
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu,
szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na
wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów (§ 3.2.)
Korzystanie
z
pomocy
dobrowolne i nieodpłatne (§ 4)
psychologiczno-pedagogicznej
jest
Pomoc jest udzielana we współpracy z rodzicami, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi,
placówkami
doskonalenia
nauczycieli, innymi szkołami i organizacjami (§ 5)
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Problemy zgłaszane przez rodziców
• Ocenianie niezgodne z przyjętym w szkole systemem
• Kwestionowanie opinii specjalistów „o dziecku” i narzucanie własnej
diagnozy problemu dziecka
• Nierespektowanie zaleceń poradni psych-ped. przez wszystkich
nauczycieli
• Brak reakcji szkoły na domaganie się przez rodziców pomocy
• Obawa przed działaniami odwetowymi
• Ograniczanie rodzicom ich praw
• Przymuszanie
do
wykonywania
medycznych
badań
specjalistycznych
• Zbywanie, protekcjonalne traktowanie, wykorzystywanie pozycji
• Mało sprzyjające warunki do rozmowy (przerwa, hałas, korytarz,
pośpiech)
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Problemy zgłaszane przez nauczycieli
•
•
•
•
•
•
•
Zrzucenie odpowiedzialności za dziecko na szkołę
Postawa roszczeniowa
Kwestionowanie wymagań i podejmowanych działań
Brak wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Reagowanie w sytuacjach „podbramkowych”
Bierność na spotkaniach z rodzicami
Małe angażowanie się w sprawy szkoły
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Ustawa o systemie oświaty (Dz. U . z 2016 r., poz. 1943)
Art. 21a. [Obowiązek tworzenia optymalnych warunków realizacji
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ]
współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
1) podstawowym - świadczącym o prawidłowym przebiegu procesów
kształcenia, wychowania i opieki, umożliwieniu każdemu uczniowi
rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, podejmowaniu
przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy,
angażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub
placówki, a także współpracy ze środowiskiem lokalnym;
2) wysokim – efektywność działań i pozytywne opinie rodziców
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia
2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.2015.1214)
Rodzice są partnerami przedszkola/szkoły/placówki
obszary poziomu podstawowego:
1. ….. pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
2. W ……. współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
3. Rodzice współdecydują w sprawach ……. i uczestniczą w podejmowanych
działaniach.
Kryteria ewaluacyjne: SYSTEMOWOŚĆ rozwiązań
PARTYCYPACJA rodziców w procesach decyzyjnych i realizowanych
działaniach
obszar poziomu wysokiego:
1. W …… są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz
………
UŻYTECZNOŚĆ
realizowanych
inicjatyw.
SKUTECZNOŚĆ
działań
podejmowanych przez szkołę w zachęcaniu rodziców do zgłaszania inicjatyw.
Współpraca szkoły z rodzicami w kontekście
obowiązującego prawa
Prawne aspekty dotyczące opiniowania i orzecznictwa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w
sprawie
szczegółowych
zasad
działania
publicznych
poradni
psychologiczno-pedagogicznych,
w
tym
publicznych
poradni
specjalistycznych (Dz.U.2013.199)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 w
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz.U.2008.173.1072)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2015.1113)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2013 r. w
sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i
zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych
placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz., 1872)
Prawne aspekty dotyczące opiniowania i orzecznictwa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1157)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w
stopniu głębokim (Dz. U. Z 2013 r., poz. 529)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013
r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1257)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 532)
Orzecznictwo
Zespoły orzekające powoływane w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych wydają:
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i
młodzieży:
1. Niepełnosprawnej, w szczególności:
 niesłyszących
 słabosłyszących
 niewidomych
 słabowidzących
 niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją
 niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym
lub znacznym
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi
2. Niedostosowanej społecznie lub zagrożonej
niedostosowaniem wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy.
Orzecznictwo
Zespoły orzekające powoływane w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych wydają:
orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i
młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia
uczęszczanie do szkoły,
orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla
dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od
chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane
dalej "opiniami".
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
• dane personalne
• na jaki czas (na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo
okresu kształcenia w danej szkole, a dla uczniów szkół
podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim - na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole)
• z uwagi na (należy wskazać rodzaj niepełnosprawności dziecka, w
tym stopień upośledzenia umysłowego, lub niedostosowanie
społeczne, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonej należy
wskazać współwystępujące niepełnosprawności)
• diagnoza (mechanizmy funkcjonowania dziecka w tym informacje o
możliwościach rozwojowych i potencjale dziecka)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
zalecenia:
• warunki realizacji potrzeb edukacyjnych
• formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania,
rozwijania
potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka
• inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego
(w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami
integracyjnymi,
integracyjnym
albo
specjalnym,
szkole
ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym,
szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjnowychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub w
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
uzasadnienie:
wskazać:
• elementy diagnozy uzasadniające potrzebę kształcenia specjalnego
uzasadnić:
• zalecane najkorzystniejsze formy kształcenia specjalnego
• zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
określić:
• spodziewane efekty tej pomocy
orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego lub
indywidualnego nauczania
dane personalne
w okresie (orzeczenie wydaje się na czas określony zgodnie z
zaświadczeniem o stanie zdrowia dziecka, wydanym przez lekarza,
jednak nie krótszy niż 30 dni).
z uwagi na stan zdrowia dziecka znacznie
utrudniający/uniemożliwiający uczęszczanie do przedszkola/szkoły
diagnoza (w tym informacje o możliwościach rozwojowych dziecka i
potencjale dziecka)
orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego lub
indywidualnego nauczania
zalecenia
• warunki realizacji potrzeb edukacyjnych
• formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania
potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka
• inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• w przypadku dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia
uczęszczanie do przedszkola określa się zakres, w jakim dziecko
może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa
programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą
wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu
orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego lub
indywidualnego nauczania
Uzasadnienie
wskazać:
• elementy diagnozy uzasadniające potrzebę objęcia dziecka
indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem
uzasadnić:
• zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
określić:
• spodziewane efekty tej pomocy
opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka
wymogi formalne: data wydania opinii; oznaczenie poradni, w której
działa zespół wydający opinię; skład zespołu, podstawa prawna opinii;
podpis przewodniczącego zespołu
dane dziecka: imię i nazwisko, data i miejsce jego urodzenia oraz
miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych
opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania
stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka
wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych
dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologicznopedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb
uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej
formy pomocy i wsparcia
inne opinie wydawane przez
poradnie psychologiczno-pedagogiczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły
zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego
objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb ucznia
specyficzne trudności w nauce
indywidualny program lub to nauki
objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
zatrudnienie
młodocianego
w
celu
przyuczenia
do
wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
inne opinie w sprawach związanych z kształceniem
i wychowaniem dzieci
inne opinie wydawane przez
poradnie psychologiczno-pedagogiczne
wymogi formalne: znaczenie poradni wydającej opinię; numer opinii;
datę wydania opinii; podstawę prawną wydania opinii; imiona i
nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię; podpis
dyrektora poradni.
dane dziecka/ucznia: imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego
ucznia, jego numer PESEL, lub serię i numer dokumentu
potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz
miejsce zamieszkania,
dane przedszkola/szkoły: nazwa i adres odpowiednio przedszkola,
szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału
przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy
wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń
uczęszcza;
inne opinie wydawane przez
poradnie psychologiczno-pedagogiczne
określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia
opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo
pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we
wniosku o wydanie opinii;
stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego
uzasadnienie;
wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo
pełnoletnim uczniem;
wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem
wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu
rozwiązania zgłaszanego problemu;
Dyskusja – efektywność udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
Pytania i odpowiedzi MEN
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed
1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały
wydane.
• na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu
zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,
• na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) zachowują ważność do
czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej, tj. do VIII
klasy.
W ustawach oświatowych nic nie zmieniono w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie trwają prace nad
przygotowaniem nowych rozwiązań mających na celu podniesienie
jakości wsparcia udzielanego uczniom w procesie kształcenia i
wychowania w oparciu o rzetelną i trafną diagnozę potrzeb
edukacyjnych
i
rozwojowych
uczniów
opartą
o
model
biopsychospołeczny, uwzględniający kontekst funkcjonowania dziecka
w środowisku nauczania i wychowania.
Pytania i odpowiedzi MEN
Od 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka będą mogły wydawać wyłącznie zespoły opiniujące
działające
w
publicznych
poradniach
psychologicznopedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych
• postępowania wszczęte i nie zakończone przed 1 lutego 2017 r.,
mogą być wydane na starych zasadach i będą ważne
• jeśli dziecko ma już taką opinię, zachowuje ona ważność i rodzic nie
musi występować do poradni o jej ponowne wydanie na podstawie
nowych przepisów
Download