badania fizykalne iii

advertisement
Badania_fizykalne_III.doc
(40 KB) Pobierz
BADANIA FIZYKALNE III
1.Konfrontacja jest techniką stosowaną w wywiadzie. Metoda ta jest stosowana w celu:
a)rozzłoszczenia pacjenta
b)wyjaśnienia sprzecznych informacji
c)upewnienia się, że rodzina odwiedza pacjenta
d)rozpoznania preferencji seksualnych pacjenta
2.Jaka jest różnica między delirium a demencją?
a)demencja może się cofnąć
b)delirium występuje tylko u osób starszych
c)demencja występuje tylko u osób starszych
d)delirium jest stanem ostrym, który zwykle się cofa
3.Ręka pacjenta musi być częściowo oparta w łokciu w pozycji:
dłoń skierowana ku dołowi. Jaki odruch badamy przy takim ułożeniu ręki?
a)odruch mięśnia dwugłowego
b)odruch mięśnia trójgłowego
c)odruch łokciowy
d)odruch Babińskiego
4.Pacjentowi polecono stać ze stopami złączonymi i zamkniętymi oczami przez 20- 30 sekund.
Badanie to umożliwia dokonanie oceny następującej części mózgu?
a)kora mózgowa
b)móżdżek
c)pień mózgu
d)most
5.Cechą zamienną padaczki są napady drgawkowe, które są:
a)uwarunkowane tylko genetycznie
b)wynikiem prawidłowego funkcjonowania mózgu, ale w okresie zwiększonego stresu
c)wyrazem zakłócenia prawidłowej czynności mózgu, powstającej w wyniku wyładowania
patologicznego komórek nerwowych
d)wynikiem uszkodzenia mózgu pochodzenia tylko metabolicznego
6.Napady Jaksona zaliczamy do:
a)ogniskowych napadów korowych, ograniczonych do pewnej części ciała przy zachowanej
świadomości
b)zaburzeń metabolicznych
c)napadów z utratą przytomności
d)stanu padaczkowego
7.Udar mózgu wg definicji WHO to:
a)zespół kliniczny charakteryzujący się tylko uogólnionymi zaburzeniami czynności mózgu
b)zespół kliniczny objawów występujących podczas stanu padaczkowego
c)nagłe ogniskowe uszkodzenie mózgu pochodzenia naczyniowego, trwające co najmniej
dobę
d)zespół objawów występujących po urazach czaszkowo- mózgowych
8.Układ nerwowy dzielimy na układ:
a)somatyczny i autonomiczny
b)ośrodkowy i obwodowy
c)współczulny i przywspółczulny
d)ośrodkowy i współczulny
9.Badając czucie powierzchniowe kończyn dolnych rozpoczynamy od stosowania bodźców na
obszarze, na którym:
a)stwierdza się czucie prawidłowe
b)stwierdza się upośledzenie czucia
c)występują odruchy patologiczne
d)zborność ruchów jest prawidłowa
10.U osób oburęcznych prawdopodobnie półkulą dominującą jest:
a)lewa półkula
b)prawa półkula
c)prawdopodobnie żadna z półkul nie jest dominująca
d)obie półkule są dominujące
11.Afazja ruchowa to:
a)upośledzenie rozumienia mowy przy zachowanej zdolności mówienia
b)utrata zdolności właściwego określenia pokazywanych przedmiotów
c)całkowite upośledzenie zdolności mówienia przy zachowanym zrozumieniu
d)czysta ślepota słowna przy zachowanej ostrości wzroku
12.Ściśle współpracujący zespół fizjologiczny, od którego zależą ruchy gałek ocznych to:
a)nerw okoruchowy, bloczkowy i twarzowy
b)nerw okoruchowy, bloczkowy i trójdzielny
c)nerw okoruchowy, bloczkowy i odwodzący
d)nerw twarzowy, węchowy i wzrokowy
13.Największy nerw czaszkowy to:
a)nerw V- trójdzielny
b)nerw IV- bloczkowy
c)nerw VI- odwodzący
d)nerw IX- językowo- gardłowy
14.W jednostronnym porażeniu obwodowym:
a)oczy i język zwracają się w stronę uszkodzenia, języczek i podniebienie w stronę przeciwną do
uszkodzenia
b)oczy i język zwracają się w stronę przeciwną do uszkodzenia, języczek i podniebienie
pozostają bez zmian
c)języczek i podniebienie zwracają się w stronę uszkodzenia, oczy i język pozostają bez zmian
d)język i języczek zwracają się w stronę uszkodzenia, oczy i podniebienie pozostają bez zmian
15.Próbę Webera wykonujemy przy badaniu (słuchu):
a)nerwu IX- językowo- gardłowego
b)nerwu VIII- przedsionkowo- ślimakowego
c)nerwu X- błędnego
d)nerwu XI- dodatkowego
16.Odruch gardłowy występuje przy badaniu:
a)nerwu błędnego
b)nerwu językowo- gardłowego
c)nerwu twarzowego
d)nerwu dodatkowego
17.Oftalmoskop to przyrząd służący do badania:
a)dna oka
b)ucha środkowego
c)spojówek
d)wielkości źrenic
18.Badaniem fizykalnym możemy zbadać tylko zatoki:
a)szczękowe i sitowe
b)czołowe i sitowe
c)szczękowe i czołowe
d)klinowe
19.Objawy uszkodzenia mózgu pochodzenia naczyniowego, trwające krótko nie dłużej niż 24
godziny, nie pozostawiające żadnych objawów ubytkowych charakteryzują:
a)udar niedokrwienny mózgu
b)udar krwotoczny mózgu
c)przejściowe ataki ischemiczne (przejściowe niedokrwienie mózgu)
d)zatory powietrzne
20.Termin anisokoria oznacza:
a)nierówność źrenic
b)określenie wielkości źrenic
c)oczopląs wzrokowo- ruchowy
d)odruch źrenic na światło
21.Zjawisko egofonii wysłuchujemy podczas:
a)osłuchiwania zdrowego miąższu płucnego
b)osłuchiwania tchawicy
c)osłuchiwania obszaru o zwiększonym zagęszczeniu (konsolidacji) tkanki
d)osłuchiwaniu oskrzela głównego
22.W czasie badania układu oddechowego opukujemy:
a)okolicę przeponową
b)żebra
c)przestrzenie międzyżebrowe
d)mostek
23.W przypadku odmy opłucnowej występuje wypuk:
a)głuchy
b)bębenkowy
c)rezonans
d)zwiększony rezonans
24.Pozytywny test nogi wyprostowanej wskazuje:
a)zmiany zapalne korzonków nerwowych występujące po stronie badanej nogi
b)stan fizjologiczny
c)możliwe złamanie podudzia
d)obniżenie funkcji motorycznej
25.Według 5- stopniowej (0 – 4) skali głębokich odruchów ścięgnistych „+2” oznacza:
a)całkowity brak odruchów
b)ograniczone poruszanie się
c)średnią normalną reakcję
d)reakcję wykraczającą ponad normę
26.Pacjent leży w łóżku. Prosisz go, aby uniósł nogi. Nie jest w stanie wykonać tego polecenia.
Możliwe jest jednak wykonanie ruchu odwiedzenia nogi. Ocenisz siłę mięśni jako:
a)0
b)+2
c)+3
d)+5
27.Chłodna i szorstka skóra, włosy suche i łamliwe mogą być objawami:
a)nadczynności tarczycy
b)nadczynności gruczołów przytarczycznych
c)niedoczynności tarczycy
d)niedoczynności gruczołów przytarczycznych
28.Badając skórę w sekwencji „oglądanie” nie przywiązujemy uwagi do:
a)kolorytu
b)zarysu
c)temperatury
d)wilgotności
29.Który z wymienionych objawów jest typowy dla zapalenia gruczołu krokowego:
a)wielomocz
b)zaczerwienienie
c)częstomocz
d)kriomocz
30.Difanoskopia to specjalna technika badania:
a)rectum
b)przepukliny
c)łagodnego przerostu gruczołu krokowego
d)tworu w obrębie moszny
31.Który z tworów badanych per rectum nie jest rozrostowy:
a)polip
b)rak
c)przerost gruczołu krokowego
d)prostatectomia
32.W okolicy pachwinowej wyróżniamy trzy rodzaje przepuklin. Która z poniżej wymienionych
nie należy do tej grupy:
a)pachwinowa prosta
b)pępkowa
c)udowa
d)mosznowa
33.Badaniem fizykalnym w obrębie moszny nie można wykryć następującej nieprawidłowości:
a)guz jądra
b)wnętrostwo
c)dysarthia
d)torsio funiculi
34.Jeżeli w okresie noworodkowym gruczoły piersiowe noworodka są powiększone i przez kilka
dni pojawia się biała wydzielina z brodawek, jest to następstwem:
a)działania matczynego progesteronu
b)działania matczynych gestagenów
c)działania matczynych estrogenów
d)urazu okołoporodowego
35.Pojawienie się u dorosłego jednego z odruchów, który w okresie noworodkowym jest
uznawany jako fizjologiczny świadczy o uszkodzeniu mózgu:
a)odruch Babińskiego
b)odruch chwytny
c)odruch Moro
d)odruch szukania (ryjkowy)
36.Białe serowate upławy z żeńskiego narządu płciowego są charakterystyczne dla:
a)zakażenia Trichomonas vaginalis
b)zakażenie Candida albicans
c)zakażenia Streptococcus aureus
d)zakażenia Lactobacilus acidofillus
37.Wskaż czego dotyczy pneumopelvigrafia jako badanie diagnostyczne:
a)umożliwia dokładną ocenę stosunków morfologicznych żeńskiego narządu płciowego
wewnętrznego
b)umożliwia wzrokową ocenę zmian w kanale szyjki
c)jest to metoda radiologicznego oznaczenia wymiarów miednicy kostnej
d)umożliwia ustalenie położenia płodów w przypadku ciąży bliźniaczej
38.Do nieinwazyjnych metod diagnostyki jajników zaliczamy:
a)USG
b)biopsję
c)laparoskopię
d)laparotomię
39.Które z wymienionych zmian chorobowych nie dotyczy gruczołu sutkowego:
a)stany zapalne
b)torbiele
c)otoczkowiak
d)gruczolakowłókniak
40.Wskaż grupę węzłów chłonnych nie mających znaczenia w ocenie palpacyjnej gruczołu
sutkowego:
a)pachowe
b)szyjne
c)pachwinowe
d)podobojczykowe
41.Objaw balonu i uwypuklenia są stosowane w rozpoznawaniu:
a)bólu kończyny górnej
b)problemach neurologicznych
c)obecności płynu w stawie
d)zmian w polu widzenia
42.Impuls (uderzenie) koniuszkowy rzutuje się w:
a)5 przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo- obojczykowej lewej
b)5 przestrzeni międzyżebrowej w linii przymostkowej lewej
c)5 przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo- obojczykowej prawej
d)2 przestrzeni międzyżebrowej w linii przymostkowej lewej
43.Osłuchując serce wykorzystujemy lejek stetoskopu dla rozpoznania:
a)tonu serca S1
b)tonu serca S2
c)tonu serca S3
d)fizjologicznego rozdwojenia S2
44.Buczenie żylne występuje w przypadku:
a)przekrwienia narządu i zastoju żylnego
b)zapalenia wsierdzia
c)zapalenia żył głębokich
d)zaplenia żył powierzchownych
45.W którym miejscu można osłuchać zastawkę mitralną:
a)w 2 przestrzeni międzyżebrowej po stronie prawej mostka
b)w 5 przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo—obojczykowej lewej
c)w 5 przestrzeni międzyżebrowej w linii przymostkowej lewej
d)w punkcie Erba
46.Powiększenie średnicy uderzenia koniuszkowego powyżej 2, 5 cm świadczy o:
a)przeroście komory prawej
b)wzmożonym ciśnieniu krwi na obwodzie (nadciśnienie tętnicze)
c)zaburzeniach rytmu
d)zaburzeniach przewodnictwa
47.Szmery rozkurczowe są zawsze:
a)fizjologiczne
b)patologiczne
c)crescendo
d)żadne z powyższych
48.Jednym z objawów niewydolności krążenia tętniczego jest:
a)ciastowaty obrzęk kończyn dolnych
b)ból w czasie chodzenia i ćwiczeń
c)ból nasilający się przy opuszczaniu nóg
d)ucieplenie i zaróżowienie stopy
49.Ortopnoe jest to:
a)utrata przytomności w czasie pionizacji
b)duszność pojawiająca się w pozycji leżącej
c)obrzęk kończyn dolnych
d)napadowa duszność z komponentną spastyczną
50.Najbardziej typowym objawem niedokrwienia mięśnia sercowego w zapisie EKG jest:
a)obniżenie lub uniesienie odcinka ST
b)arytmia serca
c)blok prawej odnogi pęczka Hisa
d)bradykardia zatokowa
51.Badanie kontrastowe naczyń wieńcowych nazywamy:
a)wentrykulografia
b)scyntygrafia
c)koronarografia
d)flebografia
52.Objaw Blumberga – tzw. bolesności odbitej polega na:
a)wystąpieniu bólu w czasie opukiwania okolicy lędźwiowej
b)wystąpieniu ostrego i silniejszego bólu po zwolnieniu ucisku niż przy samym ucisku
c)pojawieniu się silnego skurczu mięśni prawego uda
d)wybadaniu opukiwaniem guza jamy brzusznej
53.Obecność poszerzonych naczyń żylnych w okolicy pępka rozchodzących się promieniście
świadczy o:
a)zapaleniu otrzewnej
b)podwyższonym ciśnieniu w dorzeczu żyły wrotnej
c)kamicy pęcherzyka żółciowego
d)ostrej lewokomorowej niewydolności serca
54.Nagły bardzo silny ból w okolicy lędźwiowej, promieniujący wzdłuż wewnętrznej części ud
może świadczyć o:
a)zapaleniu wyrostka robaczkowego
b)niedrożności porażennej jelit
c)napadzie kolki nerkowej
d)perforacji żołądka
55.W celu oceny aktywności perystaltycznej jelit:
a)osłuchujemy każdy kwadrant jamy brzusznej przez 5 minut
b)osłuchujemy każdy kwadrant jamy brzusznej przez 30 sekund
c)wykonujemy palpację płytką
d)badamy wykorzystując palpację głęboką
56.Chory z objawami ostrego brzucha powinien być transportowany w pozycji:
a)na wznak
b)Trendelenburga
c)na boku lub w pozycji Fowlera z podkurczonymi nogami
d)bezpiecznej
57.Źródło krwawienia u pacjenta wymiotującego krwią w postaci „fusów kawy” znajduje się
najprawdopodobniej w:
a)przełyku (żylaki przełyku)
b)żołądku
c)jelicie grubym
d)odbytnicy
8
Plik z chomika:
brenda007
Inne pliki z tego folderu:

TEST Z KARDIOCHIRURGII-1.doc (17 KB)
 Test4.doc (123 KB)
 Badania_fizykalne_III.doc (40 KB)
 Badania_fizykalne_II-_test.doc (31 KB)
 BADANIA_FIZYKALN1-1.doc (39 KB)
Inne foldery tego chomika:


Galeria
 Prywatne
Tajemnice Przyrody kl 4 sprawdziany i kartkówki NPP
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download