program konferencji - Uniwersytet Medyczny im. Karola

advertisement
PROGRAM KONFERENCJI
SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE
W AKTUALNEJ FAZIE JEGO PRZEMIAN
Centrum Biologii Medycznej ul. Rokietnicka 8, Poznań, sala 1010
8 czerwca 2017
9.30 - 9.40 OTWARCIE KONFERENCJI
Dr hab. Monika Urbaniak - Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
9.40 WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI
Prof. dr hab. Michał Musielak - Prorektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dr hab. Małgorzata Kotwicka, Prof. UMP - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Jędrzej Solarski - Z-ca Prezydenta Miasta Poznania
Maciej Sytek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Agnieszka Pachciarz - Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
SESJA I Wyzwania organizacyjne systemu opieki zdrowotnej
Prowadzenie: dr Rafał Staszewski
10.00 Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, Sędzia SN w stanie spoczynku
Zdrowie publiczne a stosowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
10.15 Jakub Szulc, EY
Zarządzanie przez cele a polityka zdrowotna. Ustawa o sieci szpitali
10.30 Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, Collegium Medicum, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantologii, konsultant
wojewódzki ds. transplantologii
Transplantologia w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
10.45 Prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Prawa Medycznego
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rezygnacji z opieki zdrowotnej
11.00 Prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński, Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia
Zarządzanie jakością w programach koordynowanej opieki zdrowotnej
11.15 - 11.25 Dyskusja
11.25 - 11.45 PRZERWA KAWOWA
SESJA II Wyzwania prawa medycznego
Prowadzenie: Prof. dr hab. Piotr Stępniak
11.45 Prof. dr hab. Maria Boratyńska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Błąd organizacyjny a kolizja obowiązków
12.15 Prof. dr hab. Jędrzej Skrzypczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego
Tajemnica lekarska w systemie ochrony zdrowia
12.30 Prof. dr hab. Justyna Zajdel, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Prawa Medycznego
Dopuszczalność wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w procesie leczenia
12.45 Prof. dr hab. Małgorzata Świderska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
Zgoda świadoma w procesie leczenia
13.00 Mgr Elżbieta Rejmak-Patyra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Standardy ochrony zdrowia pacjenta psychiatrycznego w Polsce - między ratio a legis
13.15 - 13.25 Dyskusja
13.25 - 14.00 PRZERWA OBIADOWA
Sesja III Wyzwania w zarządzaniu podmiotami leczniczymi
Prowadzenie: Prof. dr hab. Małgorzata Świderska, Prof. dr hab. Maria Boratyńska
14.00 Prof. dr hab. Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Sposoby budowania skutecznych zespołów w placówkach medycznych
14.15 Dr hab. Marzena Barańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Kultury
Zarządzanie wizerunkiem lekarza w przekazach reklamowych
14.30 Mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska, Mgr inż. Dorota Kiedik, Dr Izabela Witczak, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Ekonomiki i Jakości w
Ochronie Zdrowia, Dr Jolanta Grzebieluch Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Organizacji i Zarządzania
Controlling personalny jako narzędzie zarządzania kadrami
14.45 Prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Cywilnego
Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów między podmiotami leczniczymi a pacjentami
15.00 - 15.10 Dyskusja
SESJA IV
Prowadzenie: Dr Leszek Sikorski
15.10 - 16.10 Panel byłych ministrów zdrowia
16.20 Spotkanie przedstawicieli zakładów prawa medycznego i zakładów organizacji i zarządzania w opiece zdrowotnej
18.30 BANKIET
9 czerwca 2017
SESJA I Praktyczne aspekty prawa medycznego
Prowadzenie: Prof. dr hab. Dorota Karkowska
9.00 Dr Urszula Drozdowska, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Tajemnica medyczna po śmierci pacjenta w świetle najnowszych zmian
9.15 Dr hab. Monika Urbaniak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Prawa Medycznego
Stosowanie leków poza wskazaniami - nowe wyzwania prawne
9.30 Dr Agnieszka Bielska-Brodziak, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Dr Tadeusz Urban Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej Lekarzy w Katowicach
Architektura przestrzeni między środowiskiem medyków a organami wymiaru sprawiedliwości - impresje na temat opiniowania
9.45 Dr Marcin Śliwka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes MedRisk Sp. z o.o.
Prawne aspekty upadków w szpitalach
10.00 Dr Marcin Mikos, Szpital im. J. Dietla w Krakowie
Zmiany w systemie państwowego ratownictwa w Polsce
10.15 Dr Rafał Staszewski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Perspektywy badań klinicznych w Polsce w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi
10.30 Mgr Wojtek Maczuch, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji
Finansowanie telemedycyny - polskie uwarunkowania prawne i praktyka
10.45 – 11.00 PRZERWA KAWOWA
SESJA PANELOWA II Zarządzanie w opiece zdrowotnej sala A
Prowadzenie: Dr Rafał Staszewski, Dr Ewa Jakubek
11.00 Dr Wojciech Boratyński, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Zdrowia Publicznego
Postrzeganie ochrony zdrowia w exposé premierów Polski w latach 1989-2017
11.10 Dr Ewa Baum, Dr Stanisław Antczak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki, Pracownia Historii Zdrowia
Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej
Wybrane aspekty społeczne, prawne i etyczne pozyskiwania narządów do transplantacji nerek
11.20 Dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Nowe regulacje dotyczące sieci szpitali: potencjalne korzyści i wyzwania
11.30 Mgr Wojciech Balicki, Mentor S.A.
Sieć szpitali jako impuls do zmian własnościowo-organizacyjnych w szpitalach
11.40 Dr Marcin Kolwitz, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie
Koncepcja sieci szpitali w polskim systemie ochrony zdrowia
11.50 Dr Jolanta Grzebieluch, Mgr inż. Janina Kulińska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Organizacji i Zarządzania
Elementy kształtujące wizerunek szpitala
12.00 Dr Magdalena Soboń, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wykorzystanie narzędzi ICT w komunikacji z pacjentem w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia
12.10 Dr Ewa Jakubek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Systemy oceny jakości w ochronie zdrowia - stan obecny i postulowane zmiany. Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta
12.20 Małgorzata Siedlecka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, (student zdrowia publicznego)
Zarządzanie jakością na przykładzie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. dr Zamenhoffa Akademii Medycznej w Białymstoku
12.30 Mgr Roksana Dela, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu
Pakiet onkologiczny jako narzędzie finansowania świadczeń zdrowotnych
12.40-12.55 PRZERWA KAWOWA
12.55 Dr n. pr., lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal, mgr Bartosz Kobuszewski, Zakład Prawa, Ekonomiki i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie
Specjalista ze zdrowia publicznego w systemie opieki zdrowotnej
13.05 Dr Paweł Lipowski, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum, Instytut Zdrowia Publicznego
Realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych - teoria a praktyka
13.15 Mgr Łukasz Brodziak, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Wydział Prawa i Administracji
Zadania organów gminy w zakresie ochrony zdrowia - wybrane zagadnienia
13.25 Mgr Pawlak Paulina, Mgr Marcin Sidor, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
Deinstytucjonalizacja świadczeń bytowo-opiekuńczych
13.35 Dr Elżbieta Prussak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Instrument oceny inwestycji w ochronie zdrowia
13.45 Dr Dorota Rondalska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Reformy oświatowe a ochrona zdrowia uczniów
13.55 Mgr Agnieszka Zdęba-Mozoła, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Socjologii i Polityki Społecznej
Wpływ zmian demograficznych na zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich szpitalach
14.05 Mgr Elżbieta Włodarczyk, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Wykorzystanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez pacjentów w wieku podeszłym po przeszczepieniu nerki
14.15 Lic. Jan Jankowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej na przykładzie Singapuru
14.25 Dr Anna Frankowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
Leki bez recepty: ich reklama, spożycie i nadużywanie - problem systemowy czy obyczajowy?
SESJA PANELOWA II Prawo w ochronie zdrowia sala B
Prowadzenie: Dr hab. Monika Urbaniak
11.00 Dr hab. Ryszard Kozłowski, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej
Aksjologiczne fundamenty praw pacjenta
11.10 Dr Aleksandra Klich, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji
Dochodzenie roszczeń pacjentów w praktyce
11.20 Dr Iwona Wrześniewska-Wal, Zakład Prawa Ekonomiki i Zarządzania Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie
Specyfika opinii biegłego w odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Aktualne orzecznictwo i badania własne
11.30 Mgr Inż. Dorota Kiedik, Mec. Andżelika Zwierzewicz, Dr Izabela Witczak, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie
Zdrowia Medyczne oświadczenia „pro futuro” w aspekcie odpowiedzialności zawodowej lekarza
11.40 Dr Błażej Kmieciak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Prawa Medycznego
Czy system ochrony praw pacjenta wymaga w Polsce zmian?
11.50 Dr Katarzyna Syroka-Marczewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Prawne aspekty dostępności leków w Polsce
12.00 Dr Daria Bieńkowska, Instytut Prawa i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSB w Gdańsku
Zjawisko medycyny defensywnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce
12.10 Mgr Agnieszka Nymś-Górna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zdrowie, choroba, inwalidztwo w zakładzie karnym
12.20 Mgr Dawid Piaskowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Odpowiedzialność prawna z tytułu wykonywania zawodu: Odpowiedzialność karna i zawodowa pielęgniarek (wybrane problemy)
12.30 Mgr Krystian Ryś, Uniwersytet Opolski
Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne jako podstawa świadczenia usług przez personel medyczny w podmiotach leczniczych
12.40-12.55 PRZERWA KAWOWA
12.55 Mgr Juliusz Szewczyk, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Prawa Medycznego
Konkurencja między świadczeniodawcami w systemie ochrony zdrowia
13.05 Mgr Paulina Szymańska vel Szymanek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Przesłanka wykonania zabiegu z medycyny estetycznej przez osobę formalnie uprawnioną a odpowiedzialność cywilna lekarza
13.15 Mgr Paulina Chełmowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego Prawo do leczenia bólu - analiza
zagadnienia w ujęciu prawnoporównawczym
13.25 Mgr Daniel Hermanowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
Zastosowanie unijnej dyrektywy transgranicznej o prawach pacjenta w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej
13.35 Mgr Paulina Jankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
Prawne aspekty działalności zakładów lecznictwa uzdrowiskowego - zagadnienia wybrane
13.45 Mgr Alicja Tulkis, Uniwersytet Opolski Tajemnica zawodowa lekarza psychiatry
13.55 Lic. Krzysztof Knopp, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kontraktowa forma świadczenia pracy w systemie ochrony zdrowia. Identyfikacja szans oraz zagrożeń, uwagi na tle cywilnoprawnej umowy i stosunku pracy
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Download