Plan wynikowy / wymagania edukacyjne z religii ewangelickiej /

advertisement
Plan wynikowy / wymagania edukacyjne z religii ewangelickiej /
„Życie i wiara” nr RG-1/04/a

Gimnazjum – kl. I
Kolorem zaznaczono wymagania dla uczniów z orzeczeniem i opinią
1. Powołani do życia
Wymagania konieczne
Wymagania podstawowe
dopuszczający
dostateczny
Wymagania rozszerzające
OCENY
Dobry
Wymagania dopełniające
bardzo dobry
Uczeń umie:
- wyjaśnić, czym jest chrzest;
- werset Prz. Sal. 3, 27-30;
- przedstawić negatywne
działania człowieka;
- zdefiniować pojęcie „godność
człowieka”;
- wymienić postaci biblijne, które
mimo swej postawy buntu i
ucieczki od Boga otrzymały dar
usprawiedliwienia i nowej
szansy;
- wymienić typy temperamentów.
- objaśnić, co znaczy być
ochrzczonym;
- wymienić, co chciałby w życiu
osiągnąć;
- zaprezentować idealne
wyobrażenie na temat świata;
- opowiedzieć o postawie Jezusa
wobec niegodnych;
- zdefiniować pojęcia: „grzech,
sprawiedliwość Boża,
usprawiedliwienie”;
- wymienić potrzeby drugiego
człowieka.
- podać przykłady tego, co
odróżnia człowieka od
zwierzęcia;
- zinterpretować teksty biblijne
zamieszczone w podręczniku;
- przedstawić oczekiwania Boga
wobec człowieka;
- wyjaśnić, co jest podstawą
godności;
- traktować innych z szacunkiem;
- wyjaśnić, co to znaczy:
„zarówno usprawiedliwiony a
zarazem grzeszny’;
- omówić typy temperamentów.
- zinterpretować zacytowane w
podręczniku wypowiedzi
dotyczące istoty człowieka;
- docenić znaczenie Chrztu Św.
- określić swój cel, swe plany i
marzenia;
- dokonywać wyboru opartego na
przykazaniach;
- znaleźć w Ewangeliach teksty
opisujące postawę Jezusa wobec
osób pozbawionych przez
społeczeństwo szacunku;
- wymienić prawa człowieka;
- wyjaśnić, na czym polega
wdzięczność za dar
usprawiedliwienia, wyrażająca
się w aktywnej postawie;
- przedstawić właściwą postawę
chrześcijanina.
2. Wspólnota parafii
OCENY
dobry
dopuszczający
Uczeń umie:
dostateczny
- wyjaśnić pojęcie: „dom”;
- zdefiniować pojęcia: „ chrzest,
konfirmacja”;
- wymienić funkcje w parafii;
- wymienić 2 najważniejsze części
nabożeństwa;
- swoją ulubioną pieśń;
- wymienić współczesne formy
życia parafialnego.
- wymienić pozycje pomocne
w tworzeniu liturgii;
- zdefiniować pojęcia: „parafia,
powszechne kapłaństwo”
- opisać obowiązki
poszczególnych
współpracowników parafialnych;
- zaprezentować biblijne postawy
różnych rodzajów służby
w parafii;
- wymienić kolejne części
nabożeństwa;
- objaśnić budowę Śpiewnika
Ewangelickiego (części, kolory);
- wymienić kilka śpiewników
ewangelickich;
- opowiedzieć o życiu religijnym
pierwszych chrześcijan.
- przygotować porządek
nabożeństwa domowego lub
młodzieżowego;
- wyjaśnić znaczenie chrztu
i konfirmacji;
- wymienić współpracowników
parafii, do której przynależy;
- wyjaśnić, co jest istotą
nabożeństwa;
- wymienić teksty biblijne
mówiące o roli śpiewania i
chwalenia Boga;
- opisać zadania Rady Parafialnej.
bardzo dobry
- na podstawie ŚE IV nr972
zanalizować „List nastolatki”;
- wyjaśnić na czym polega bierne
i czynne kościelne prawo
wyborcze;
- dokonać wyboru formy pracy
parafialnej;
- rozpoznać i wykorzystać swe
zdolności w celu budowania
wspólnoty;
- uzasadnić znaczenie wybranej
przez siebie ( ulubionej ) pieśni;
- uzasadnić ważność wymiaru
wspólnotowego w Kościele.
1. Świadectwo wiary Kościoła
OCENY
dobry
dopuszczający
Uczeń umie:
dostateczny
- wymienić kilka biblijnych
postaci, które wybrał i powołał
Bóg;
- zdefiniować pojęcia: „kościół,
Kościół”;
- poprzez plakat zachęcić innych
do uczestnictwa w spotkaniach
młodzieżowych;
- zacytować fragmenty wyznań
wiary na temat Kościoła;
- wymienić zadania Kościoła;
- wymienić niedziele i święta roku
kościelnego
- wyjaśnić, co znaczą słowa:
„adwent, wigilia i epifania”;
- wyjaśnić dlaczego Jezus
narodził się w Betlejem;
- opowiedzieć historie biblijne
przedstawione na obrazach w
podręczniku;
- wyjaśnić, co to jest powołanie;
- wymienić i opowiedzieć
o biblijnych obrazach Kościoła;
- podać historie biblijne, których
bohaterami są młode osoby;
- wymienić akcje organizowane
przez i dla młodzieży w swojej
parafii;
- zdefiniować pojęcie: „Kościół
jest: święty, powszechny
i apostolski”;
- zdefiniować pojęcia: „
ewangelizacja, misja, katecheza i
diakonia”;
- wyjaśnić jak obliczamy ruchome
święta np. Wielkanoc;
- wymienić kolory liturgiczne
(nawiązanie do przykładowych
świąt);
- opowiedzieć o swoim
rodzinnym przygotowywaniu się
do czasu Bożego Narodzenia;
- opowiedzieć historię wieńca
adwentowego;
- wyjaśnić, z czym wiąże się
wybranie przez Boga;
- scharakteryzować Kościół na
podstawie jego biblijnych
obrazów;
- wymienić cechy
charakteryzujące postawę
poszczególnych młodych
bohaterów w historiach
biblijnych;
- zinterpretować pojęcie
świętości, powszechności i
apostolskości Kościoła na
przykładzie własnej osoby;
- poszerzyć swoją wiedzę na
temat różnych form życia
parafialnego;
- uzasadnić kolejność
następujących po sobie świąt roku
kościelnego;
- znaleźć w Biblii odpowiednie
fragmenty nawiązujące do
adwentu, Bożego Narodzenia i
Epifanii;
- wykonać świąteczny witraż
( upominek );
bardzo dobry
- rozpoznać i nazwać do czego
nas wybrał Bóg;
- określić rolę Jezusa w Kościele;
- wyszukać informacje dotyczące
działalności młodzieżowej w skali
Kościoła;
- wyjaśnić w jaki sposób obecnie
urzeczywistnia się wyjątkowość
Kościoła;
- korzystać ze strony
www.luteranie.pl ;
- wyszukać w Biblii teksty
odnoszące się do poszczególnych
świąt;
- podać przykładowe święta roku
kościelnego i przyporządkować
im odpowiednią barwę
liturgiczną;
- wyjaśnić na czym polega godne
przeżywanie Świąt Bożego
Narodzenia;
- scharakteryzować istotę
adwentu;
- chronologicznie wymienić
wydarzenia związane
z narodzinami Jezusa;
- teksty i melodie kolęd;
- wymienić w kolejności księgi
Starego i Nowego Testamentu;
- wyjaśnić terminy dotyczące
Biblii;
- zdefiniować pojęcie „Biblia”
- zdefiniować pojęcie
„katechizm”
- wymienić Księgi wyznaniowe
Kościoła Luterańskiego;
- definicję modlitwy;
- wymienić z jakich części składa
się modlitwa;
- wyjaśnić znaczenie imion:
Jezus, Emmanuel;
- wymienić teksty biblijne
mówiące o Bożej obecności;
- zdefiniować pojęcia: „kolęda
i pastorałka”
- opowiedzieć historię
kolędowania;
- opowiedzieć, co jest treścią
Starego a co Nowego Testamentu;
- wymienić tłumaczenia Biblii na
język polski;
- opowiedzieć historię
Towarzystw Biblijnych;
- opowiedzieć o powodach
powstania i adresatach Małego
katechizmu;
- wymienić części Małego
katechizmu;
- podać autora i rok napisania
poszczególnych Ksiąg
wyznaniowych;
- wymienić przykłady biblijnych
modlitw;
- opowiedzieć o okolicznościach
powstania modlitwy „Ojcze
nasz”;
- wyjaśnić co jest treścią
poszczególnych próśb;
- zinterpretować teksty mówiące o
Bożej obecności;
- ułożyć w słowie poetyckim
życzenia bożonarodzeniowe;
- odnajdywać w Biblii konkretną
księgę, rozdział i wiersz;
- podać przykłady autorstwa
wybranych ksiąg biblijnych;
- wymienić święte księgi w
innych religiach;
- wyjaśnić jakie znaczenie ma dla
nas dzisiaj katechizm;
- zdefiniować pojęcie „wiara”, na
bazie wypowiedzi, zawartych w
Księgach wyznaniowych;
- rozróżnić i zrozumieć znaczenie
dialogu w modlitwie;
- wyjaśnić jak należy się modlić
i podać przykłady biblijne;
- wyjaśnić znaczenie Dobrej
Nowiny – Ewangelii;
- interpretować treść dawnych i
współczesnych kolęd;
- umie opowiedzieć do czego
prowadzi i dopomaga Słowo Boże
(Dz. 2, 36-41; II Tym. 3, 15-17 );
- określić okoliczności powstania
wybranych ksiąg biblijnych;
- interpretować ulubione teksty
biblijne;
- znaleźć w Małym katechizmie
odniesienia do konkretnych
tekstów biblijnych;
- krotko omówić poszczególne
Księgi wyznaniowe;
- pojmować modlitwę jako „
codzienne chodzenie w wierze”;
- znaleźć w Biblii fragmenty,
w których znajdujemy „Ojcze
nasz”;
- modlitwy stołowe;
- zdefiniować pojęcia: „dorosłość,
dojrzałość”;
- wymienić współczesne bóstwa
człowieka;
- krótko przedstawić historię
rozmowy Mojżesza z Bogiem na
Górze Synaj II Mż 3, 1-5;
- werset biblijny Ps. 139, 2-5;
- wymienić 3 historie biblijne
mówiące o baranku.
- wymienić powody swojej
wdzięczności wobec Boga;
- opowiedzieć historię nadania
przykazań;
- wymienić przykazania;
- podać przykłady z życia
codziennego dotyczące
przekraczania I przykazania;
- wyjaśnić znaczenie imienia
„Jahwe”
- wymienić korzyści wynikające z
świętowania niedzieli;
- opowiedzieć historię
ofiarowania Izaaka.
- na podstawie tekstów biblijnych
uzasadnić potrzebę okazywania
wdzięczności Bogu;
- podać treść przykazań z
objaśnieniem;
- podać przykłady stosowania I
przykazania w codziennym życiu;
- wymienić w jakich
okolicznościach naruszane jest II
przykazanie;
- wymienić powody dla których
ludzie opuszczają niedzielne
nabożeństwo;
- wskazać na podobieństwa
i różnice w opisach baranka
z Iz. 53 i Obj. 5 i 19.
- docenić wartość darów Bożych;
- uzasadnić znaczenie pojednania
z Bogiem i bliźnim;
- wyjaśnić różnicę między
wolnością a samowolą;
- wytłumaczyć, w jaki sposób
należy postępować, by
zachowywać darowany
w I przykazaniu drogowskaz;
- omówić w jakich sytuacjach
wskazane jest wzywanie \bożego
imienia;
- wyjaśnić na czym polega
właściwe świętowanie dnia
świętego;
- zinterpretować stwierdzenie
„Odnieść zwycięstwo przez
ofiarowanie się” na przykładzie:
Janusza Korczaka, Matki Ewy,
Matki Teresy z Kalkuty.
4. Z chrześcijaństwem przez wieki
OCENY
dobry
dopuszczający
Uczeń umie:
dostateczny
- opisać życie prazboru w
Jerozolimie;
- opowiedzieć życiorys ap. Pawła;
- wymienić najważniejsze
dogmaty chrześcijaństwa, uznane
przez Kościół ewangelicki;
- wymienić problemy Kościoła w
średniowieczu;
- wymienić kraje zaangażowane
w wyprawy krzyżowe;
- wymienić nazwiska
poprzedników Reformacji.
- przedstawić przykłady znęcania
się nad wyznawcami Jezusa;
- przedstawić przebieg
chrystianizacji;
- pokazać z pomocą mapy
wędrówki ap. Pawła;
- wytłumaczyć, co to jest dogmat
i herezja;
- zdefiniować pojęcia:
„ scholastyka, mistyka”;
- opowiedzieć ogólną historię
krucjat;
- podać podstawowe fakty
dotyczące życia i działalności
poprzedników Reformacji.
- opowiedzieć historię pierwszych
wieków chrześcijaństwa;
- wyjaśnić znaczenie misji;
- wyszukać w encyklopedii i
wyjaśnić, co oznaczają słowa:
„gnostycyzm i arianizm”;
- wyjaśnić na czym polega
znaczenie Tomasza z Akwinu;
- wymienić czynniki prowadzące
do krucjat i skutki wypraw
krzyżowych;
- scharakteryzować zmiany, do
których dążyli pierwsi
orędownicy odnowy Kościoła.
bardzo dobry
- wymienić czynniki prowadzące
do prześladowań pierwszych
chrześcijan;
- wytłumaczyć powody
ustanowienia chrześcijaństwa
religią panującą;
- zebrać informacje
o współczesnych misjach;
- na podstawie Apostolskiego
Wyznania Wiary wymienić
zawarte w nim treści biblijne;
- omówić znaczenie zakonów
w życiu Kościoła;
- przestawić przykłady stosowania
miecza w historii
rozprzestrzeniania się
chrześcijaństwa;
- wytłumaczyć znaczenie
poprzedników Reformacji dla
przyszłej reformy Kościoła.
5. Wezwani do wiary
OCENY
dobry
dopuszczający
Uczeń umie:
dostateczny
- wymienić wyznania (symbole)
wiary;
- wymienić możliwości „twórcze”
człowieka;
- wymienić kolejne etapy
stworzenia;
- wymienić teorie dotyczące
powstania świata;
- zdefiniować pojęcie „atrybut”
- wyjaśnić pojęcie „opatrzność”;
- podać przykłady niedobrej
działalności człowieka
w stworzeniu.
- wyjaśnić, co znaczy „wierzyć”
- wyjaśnić, jak można coś
zniszczyć;
- omówić rozmowę Hioba z
Bogiem ( Hi. 38, 4-5 )
- przedstawić biblijne świadectwa
o stworzeniu świata;
- wymienić atrybuty Boże;
- wymienić przykłady szczególnej
Bożej opieki;
- zdefiniować pojęcie „ekologia”.
- wyjaśnić, co daje wiara;
- omówić akt stwórczy Boga;
- omówić znaczenie objaśnienia I
artykułu wiary;
- wyjaśnić pojęcia:
„ewolucjonizm, kreacjonizm”
- wybrać atrybuty Boże i znaleźć
ilustrujące je historie biblijne;
- podać przykłady Bożej troski na
podstawie tekstu Mt 6, 25-34;
- zaproponować ekologiczne
zachowania ( plakat ).
bardzo dobry
- omówić przykłady biblijnych
bohaterów wiary;
- przedstaw przykłady
pozytywnego oddziaływania
człowieka na otaczającą go
rzeczywistość;
- opracować referat na temat
ciekawostek dotyczących: ludzi,
zwierząt, roślin, ziemi;
- wymienić postaci, które były
zarazem ludźmi głębokiej nauki i
głębokiej wiary;
- wyjaśnić na czym polega
uzupełnianie się wiary i nauki;
- przedstawić przykłady Bożej
opatrzności na podstawie
objaśnienia I artykułu wiary i IV
prośby Modlitwy Pańskiej;
- omówić, jaką rolę Bóg
przeznaczył człowiekowi
w „Bożym gospodarstwie”.
Download